Nutricia.qxd

C U R R E N T M E D I C A L L I T E R A T U R E Klinikusok tollából klinikusoknak
Current
Medical
Literature
Namanjeet Ahluwalia,
Pennsylvania State Univesity, University Park, PA, USA Kathleen Burklow,
Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, OH, USA Christina Koutsari,
A CURRENT MEDICAL LITERATURE FOLYÓIRAT-SOROZATA
A Current Medical Literature Kiadó a következô folyóiratokat adja ki: * Magyar nyelven is megjelenô folyóiratok, megrendelési lehetôségükrôl a kiadó készséggel ad felvilágosítást.
RENDSZERESEN FIGYELT FOLYÓIRATOK (CLINICAL NUTRITION)
A Royal Society of Medicine könyvtárába több mint 2500 folyóirat jár folyamatosan, így a klinikai jelentôséggel bíró szinte valamennyi közleményrendelkezésre áll. A szerkesztôk elsôsorban a következô folyóiratokat figyelik a jelen kiadvány elkészítéséhez: Az eredeti kiadás: Clinical Nutrition, Current Medical Literature Ltd., London – ISSN 0265-797X Magyar kiadás. Literatura Medica Kiadó, 2005Minden jog fenntartva. A mû egészének vagy részleteinek, ábráinak vagy táblázatainak másolása, átvétele, elektronikus adathordozón történô fel-dolgozása, mikrofilmen rögzítése, fordítása vagy bármely más módon történô sokszorosítása csak a kiadó engedélyével történhet.
Felelôs kiadó: Cserni Tímea ügyvezetô igazgató Szerkesztô: dr. Rózsa EmeseFordítók: dr. Drexler Miklós és dr. Fodor FlóraSzakmai lektorok: Dr. Tulassay Tivadar tanszékvezetô egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika),Dr. Nagy Katalin (Országos Gyógyintézeti Központ),Dr. Schuler Ágnes (Budai Gyermekkórház, PKU Szûrô és Gondozási Központ) Mûszaki vezetô: Sas GáborTördelôszerkesztô: Kellermann JózsefKorrektor: Huszár Mariann A kiadó és a szerkesztôség címe: 1024 Budapest, Margit körút 31–33., postacíme: 1539 Budapest, Pf. 603Telefon: (1) 316-4556, (1) 316-4598, telefax: (1) 316-9600, e-mail: [email protected] A kiadó a megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelôsséget.
A folyóirat megjelenését a folyamatos orvostovábbképzésben elkötelezett Numil Kft. támogatta.
A CSECSEMÔTÁPLÁLÁS SZEREPE A GYERMEKKORIFERTÔZÉSEK MEGELÔZÉSÉBEN* DR. ARATÓ ANDRÁS Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest MI MINDENRE JÓ AZ ELEMENTÁRIS DIÉTA?BIZONYÍTÉKOK AZ AMINOSAV-ALAPÚ TÁPLÁLÁSRÓL* *A magyar kiadás számára készült tanulmányok.
KÖZLEMÉNYEK ÉS A KLINIKUS MEGJEGYZÉSEI Klinikusok tollából klinikusoknak
LEVELEZÉS
A magyar szerkesztôség várja a lap olvasóinak javaslatait mindazon közleményekrôl, amelyeket szintén ismertetésre érde-mesnek tartottak vagy inkább kihagytak volna, illetve észrevételeiket bármirôl, ami a lap színvonalát emelheti. Kérjük,leveleiket a következô címre küldjék:Literatura Medica Kiadó, 1539 Budapest, Pf. 603Telefon: (1) 316-4556, (1) 316-4598, telefax: (1) 316-9600, e-mail: [email protected] A Current Medical Literature – Clinical Nutrition magyarországi elsô számát 2005. április 1-jénörömmel és meglepetéssel vehette át a jubileumi, immár X. Milupa Szimpózium nagyszámú hall-gatósága Visegrádon. A most magyar nyelven is hozzáférhetô folyóirat Képzés rovatának nyitó-tanulmányaként a szimpózium nagy tekintélyû külföldi vendégének, Günther Boehm professzor-nak a sikeres elôadását magyar fordításban, szerkesztett változatban közölte. A mostani, második számban a megkezdett sorozat folytatódik Arató András professzor ugyancsaka Milupa Szimpóziumon elhangzott, érdekes elôadásának közreadásával. A folyóirat szerkesz-tôinek szándéka szerint a nyomtatott formában olvasható referátum így eljuthat mindazokhoz azérdeklôdôkhöz is, akik nem lehettek jelen az áprilisi tudományos rendezvényen. Arató Andráselôadásában arra vállalkozott, hogy sokoldalúan, a legújabb kutatási és klinikai eredmények be-mutatásával szemléltesse a csecsemôtáplálás optimális formáinak a gyermekkori fertôzések meg-elôzésében játszott fontos szerepét. A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájagasztroenterológiai munkacsoportjának vezetôje természetesen elsôsorban az anyatej azon fehér-je-összetevôinek a jelentôségét emelte ki munkájában, amelyek a korai idôszakban az infekciókelleni védekezésben döntôek. Részletesen elemzi az anyatejben lévô szekretoros IgA, IgM, lakto-ferrin és citokinek patogén kórokozókkal szembeni védô tulajdonságait. E hatásokat támogatjákaz anyatej neutrális oligoszacharidjai és a nukleotidok is. Logikus a tanulmány összefoglalókövetkeztetése: mindazok a csecsemôtápszerek elônyösek az infekciók elleni immunvédekezéserôsítésében, amelyek az anyatejhez hasonló összetételt igyekeznek e szempontból is biztosítani(például a nukleotidok, a glutamin, az arginin szupplementációjával). E bevezetô tanulmányttehát minden csecsemôtáplálással foglalkozó szakember szíves figyelmébe ajánlom!Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni a kedves Olvasó a csatlakozó közleményt is. Ebbendr. Hacsek Gábor a csecsemôtáplálás elmúlt évtizedének egyik jelentôs progresszív fejlemé-nyérõl, a szintetikusaminosav-alapú tápszerek kifejlesztésérõl és a klinikai betegségspektrummind szélesebb körében történô alkalmazásáról ír. Elsôdlegesen azok a csecsemôk részesültekebben a táplálási lehetôségben, akiknek a tünetei az extenzíven hidrolizált tápszerek alkalmazásamellett is perzisztáltak, de ma már egyre több azoknak a kórállapotoknak a száma (például moti-litási zavarok, anyatej-allergia, rövidbél-szindróma), amelyekben alkalmazását klinikai tapaszta-latok támasztják alá. Ugyancsak szíves figyelmükbe ajánljuk a közelmúlt külföldi szaklapjaibólválogatott, magyar nyelvû, rövid ismertetéseket is. A magyar nyelven elôször tavasszal megjelent, tartalmas, esztétikus folyóirat mostani másodikszáma a nyári idõben is jelentse a kedves Olvasó számára a szellemi felfrissülés élményét! Dr. Fekete György
A CSECSEMÔTÁPLÁLÁS SZEREPE A GYERMEKKORIFERTÔZÉSEK MEGELÔZÉSÉBEN* DR. ARATÓ ANDRÁS Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest Tapasztalatok alapján már évszázadok óta is- ban végzett vizsgálat, melyben külön csopor- mert, hogy a szoptatott csecsemôk esetében a tokban vizsgálták a vidéki szegény, a városi fertôzések kialakulása lényegesen ritkább, szegény és a felsô középosztályba tartozó mint a mesterségesen tápláltaknál. Ezt a meg- csecsemôk esetében az anyatejes táplálás ha- figyelést az Egyesült Államokban már 1935- tékonyságát az enteralis fertôzések megelô- ben statisztikai módszerekkel is bizonyították zésében. Kiderült, hogy a szoptatás mind- egy 20 000 csecsemôre kiterjedô, átfogó vizs- egyik vizsgált csoportban hatékonyan gátolta gálat keretében, amikor kiderült, hogy az ezeknek az infekcióknak a kialakulását. Ez a anyatejes táplálás – különösen az elsô életév- védôhatás kifejezett volt az élet elsô hat hó- ben – védelmet jelent a fertôzô betegségekkel napjában, de még inkább az elsô három hó- szemben, és az így tápláltaknál jóval kisebb az napban. A preventív hatás a szegény csopor- enteralis infekciók, a légúti fertôzések és az tokban volt a legszembetûnôbb, de egyértel- otitisek száma [1]. Mindezt megerôsítették mûen kimutatható volt a felsô középosztályba 1990-ben Howie és munkatársai is, akik azt is tartozó csecsemôk esetében is, akiknek a gon- bizonyították, hogy a legalább 13 hetes korig dozása közel állt a nyugati országokban szo- tartó anyatejes táplálás esetén – a tápszeres csecsemôkhöz képest – jelentôsen csökken A fenti vizsgálatok alapján nyilvánvaló, egyéves korig a gastrointestinalis és a légúti hogy az anyatej jelentôs gátló hatást fejt ki a fertôzések száma, vagyis kiderült, hogy a patogén baktériumok, vírusok és gombák el- szoptatás a fertôzésekkel szemben hosszú távú len, és egyes komponensei fontos immunvé- védelmet jelent [2]. Dewey-nak és munkatár- delmet is biztosítanak. Jelentõs lépés volt an- sainak a vizsgálataiból is az igazolódott, hogy nak a felderítése, hogy az anyatejnek melyek a mesterségesen táplált csecsemôk esetében az azok az összetevôi, amelyek szerepet játszanak otitisek száma gyakoribb, és azok elhúzódó le- a fertôzésekkel szembeni fokozottabb védelem kialakulásában. A ma ismert faktorokat az 1.
Különösen jelentôs az anyatejes táplálás táblázatban foglaltam össze, s a továbbiakban
szerepe az infekciók megelôzésében a fejlôdô ezeket az összetevôket fogom részletesebben országokban. Ezt mutatja a pakisztáni Lahoré- *A magyar kiadás számára készült tanulmány.
1. táblázat. Az anyatej infekciókkal szemben védelmet biztosító összetevôi glikokonjugátok (glikoproteinek, glikolipidek,glükózaminoglikánok), oligoszacharidok PUFA: többszörösen telítetlen, hosszú szénláncú zsírsavak AZ ANYATEJ FERTÔZÉSSEL SZEMBEN
anyatejben a legkülönbözôbb patogénekkel VÉDELMET BIZTOSÍTÓ FEHÉRJE-ÖSSZETEVÔI
szembeni szekretoros IgA-kat is kimutattákmár, így többek között E. coli, Haemophilus Az immunglobulinok
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Clost-ridium difficile, Salmonella, rotavírus, cyto- Az anyatejben az immunglobulinok közül a megalovirus és Candida albicans elleni ellen- legnagyobb koncentrációban a szekretoros IgA fordul elô. Ez a molekula két IgA-ból áll, Természetesen az anyatejjel az immunglo- amelyekhez egy kapcsoló J-lánc és a szekre- bulinokon kívül immunkompetens sejtek és toros komponens kötôdik. Ez utóbbiak gátol- citokinek is bekerülnek a csecsemô béltraktu- ják meg az IgA immunglobulinok intestinalis sába. Ezek az immunmoduláns faktorok ösz- proteinolízisét, aminek a bizonyítéka, hogy az anyatejjel táplált csecsemôk székletében ki- rendszerre (gut-associated lymphoid tissue, mutatható a szekretoros IgA [5]. Az anyatejjel GALT) tolerogen hatást fejtenek ki, vagyis az az intestinalis szekrétumba kerülô szekretoros orális toleranciában fontos szerepet játszó T IgA-nak alapvetô szerepe van a bélcsatornán helper 3 (Th3) sejtek száma fog emelkedni.
keresztül a szervezetbe kerülô antigének sem- Ezek a sejtek nagy mennyiségben termelnek legesítésében, az úgynevezett immunexklú- TGF-β-át, amely fontos szerepet játszik mind zióban. Kiemelendô, hogy a szekretoros IgA a Th1-, mind a Th2-válaszok mérséklésében, nem köt komplementet, tehát nem indítja be vagyis leegyszerûsítve, gátolják a Th1-mediált a komplementaktivációval törvényszerûen gyulladásos és a Th2-mediált allergiás reakci- együtt járó gyulladásos reakciót, és egyúttal ók kialakulását. Kiderült az is, hogy ebben a gátolja az antigén IgG-hez kötôdését is. A csökkentô szabályozásban a Th3-sejteken kí- szekretoros IgA megakadályozza a baktériu- vül az úgynevezett Th regulátor 1 (Thr1) sej- mok adhézióját az intestinalis epitheliumhoz, tek is részt vesznek, amelyek fôként IL-10 gátolja a patogén kórokozók növekedését, citokint termelnek. Mindennek azért is nagy vagyis fokozza az infekciókkal szembeni re- jelentôsége van az újszülöttek esetében (fô- zisztenciát. A szekretoros IgA révén az anya ként a kis súlyú koraszülöttek esetében), mert tejével átadja csecsemôjének az élete során az náluk sokszor kontrollálatlan a gyulladáskeltô egyes kórokozókkal szemben megszerzett im- citokinválasz, amelynek következtében úgyne- munitását (enteromammalis útvonal). Az vezett szisztémás gyulladásos válasz szindró- A csecsemôtáplálás szerepe a gyermekkori fertôzések megelôzésében κ-kazein
drome, SIRS) alakulhat ki, kontrollálatlangyulladásos reakciókhoz és szepszishez vezet- A κ-kazein egy sziálsavakat tartalmazó gliko- ve [6]. Ilyenkor elsôsorban a bélben bomlik protein. Kiderült, hogy ez a molekula képes meg a citokinek termelésének egyensúlya a meggátolni, hogy a Helicobacter pylori a gyo- gyulladást keltôk javára, ami fokozott NF-B- mornyálkahártyához tapadjon. Ebben a κ-ka- termelés révén valósul meg. Ezért igen fontos zein szénhidrátkomponensei játszanak döntô az intestinalis mucosalis barrier stabilitásának szerepet, valószínûleg úgy, hogy H. pylori- a fokozása, amelyet segít az anyatejes táplálás.
receptor-analógokként mûködnek [9]. Mind- A szisztémás gyulladásos válasz már intra- ennek azért van jelentôsége, mert a H. pylori- uterin kialakulhat, s ekkor fontos okát képezi a infekció egyre fiatalabb korban kezdôdik, ami- koraszülésnek. Postnatalisan krónikus tüdô- vel szemben az anyatejes táplálás védelmet je- betegséget, agyi károsodást, nekrotizáló ente- lent. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a H. rocolitist és – mint már említettem – szepszist pylori-fertôzést a κ-kazein mellett a laktoferrin Laktoferrin
α-laktalbumin
Az anyatej vastartalmának a legnagyobb ré- Kimutatták, hogy az α-laktalbumin három sze a laktoferrinhez kötött. Ez a molekula polipeptidfragmentuma antimikrobiális hatást elôsegíti a vas felszívódását az intestinalis fejt ki az E. coli, a Klebsiella pneumoniae, a epitheliumon keresztül, amiben fontos szere- Staphylococcus aureus, a Staphylococcus epi- pet játszanak az epithelialis sejtek laktofer- dermis és a Streptococcus baktériumok, vala- rinreceptorai, amelyek a humán laktoferrint mint a Candida albicans gomba ellen [10].
képesek specifikusan kötni. Ezenkívül a lak- Fontos kiemelni, hogy ezek a hatékony pep- toferrin az anyatej egyik legfontosabb bakte- tidek a béltraktusban jelen lévô proteázok ha- ricid hatású fehérjéje is, hiszen a laktoferrin tására mindig kialakulnak. Állatkísérletekben emésztése során képzôdô laktoferricin bakte- igazolták, hogy az α-laktalbumint tartalmazó ricid hatású. A laktoferricin gátolja az en- csecsemôtápszerek gátolják az enteropatogén teropatogén E. coli (EPEC) tapadását a vé- konybél-nyálkahártya felszíni epithelialissejtjeihez. Ez a gátló hatás összefügg a mole- AZ ANYATEJ FERTÔZÉSSEL SZEMBEN
kula szerinproteáz-aktivitásával [7]. VÉDELMET BIZTOSÍTÓ SZÉNHIDRÁT-
ÖSSZETEVÔI

Az anyatejnek az utóbbi években felismert, Az anyatej savófehérjéinek egyik nagyobb igen fontos alkotórészei az 1 g/100 ml-t kitevô koncentrációban elôforduló frakcióját képezi a neutrális oligoszacharidok. Eddig több mint lizozim enzim, amely képes a Gram-pozitív 100 különbözô oligoszacharidstruktúrát izolál- baktériumok sejtfalának a lebontására azáltal, tak. Az egyes oligoszacharidok kiindulási hogy hidrolizálja az 1,4 kötésekkel kapcsolódó alapja a laktóz, amelyhez további galaktóz-N- N-acetil-muraminsav- és 2-acetil-amino-2- acetil-glükózamin-egységek és fukózoligo- dezoxi-D-glükóz-maradékokat. A lizozim ezen- szacharidok kapcsolódnak. Ezt a vegyületcso- kívül a laktoferrinnel szinergizmusban képes portot tekintjük az anyatej fô bifidusfak- elölni a Gram-negatív baktériumokat. A lizo- torának, amely biztosítja az anyatejes csecse- zim a lipopoliszacharidhoz (LPS) kötôdve ké- môk típusos Bifidobaktérium-domináns flórá- pes azt eltávolítani a baktériumok külsô falá- jának a kialakulását. Ennek a flórának sokrétû ból, a laktoferrin pedig segíti, hogy ezután a kedvezô hatása van, így többek között gátolja lizozim a membrán belsô proteoglikán memb- a patogén baktériumok megtelepedését egy- részt azáltal, hogy adhéziós és nutritív kom- 2. táblázat. Az anyatej egyes szénhidrát-komponenseinek specifikus patogéngátló hatása Streptococcus pneumoniaeenteropatogén E. coli (EPEC)Campylobacter jejuni enterohaemorrhagiás E. coli (EHEC) koleratoxinE. coli labilis toxinjaCampylobacter jejuni-toxinShigatoxinSalmonella typhimurium petíciót jelent, másrészt a patogén baktériu- delmét. Az is kiderült, hogy prebiotikumot tar- mokra nézve káros faktorokat termel, így rö- talmazó tápszer esetén a csecsemôknél a vid szénláncú zsírsavakat és baktericideket. A védôoltások is erélyesebb immunvédelmet patogén baktériumokkal szembeni rezisztenci- válthatnak ki, mint hagyományos tápszer al- át azáltal is fokozzák az anyatej oligo- kalmazásakor, ami a bélflóra kedvezô modulá- szacharidkomponensei, hogy a szerkezetük hasonló azokhoz a bélnyálkahártya epithelialissejtjein található receptorokhoz, amelyekhez a AZ ANYATEJ FERTÔZÉSSEL SZEMBEN
patogén kórokozók kapcsolódhatnak. Ebbôl VÉDELMET BIZTOSÍTÓ NEMPROTEIN
következik, hogy kompetitív módon gátolják a ÖSSZETEVÔI
patogének által kiváltott fertôzéseket [12] (2.
táblázat
).
A nemproteinnitrogén-tartalmú vegyületek az Mindezek miatt az anyatej oligoszacharid- anyatej nitrogéntartalmának hozzávetôlegesen komponensei hozzájárulnak az újszülött és a a 25%-át képezik, míg arányuk a tehéntejben csecsemô veleszületett immunrendszerének a sokkal kevesebb, mindössze 2% körül mozog, zökkenômentes mûködéséhez. Érdekes az a és a legtöbb tehéntejalapú formulában sem éri nemrégiben közölt vizsgálati eredmény is, el a 20%-ot. Az ebbe a csoportba tartozó ve- hogy az anyatej fukoziláltoligoszacharid-kon- gyületek közül többnek szerepe van az im- centrációja befolyásolja, hogy a csecsemônél munmodulációban is. Az alábbiakban ezeket milyen mértékû a patogén kórokozókkal az úgynevezett immunnutrienseket fogom rö- szembeni immunvédelem. Egyértelmûen bizo- nyítást nyert ugyanis, hogy az infekciók szá-ma (elsôsorban az enteralis fertôzéseké) szig- Nukleotidok
nifikánsan alacsonyabb akkor, ha ennek azoligoszacharidfrakciónak a szintje magasabb.
A nukleotidok az anyatej nemproteinnitrogén- A fukozilált oligoszacharidok szintézisét tartalmának 2–5%-át teszik ki, és mennyisé- ugyanazok a gének szabályozzák, mint a gük nagyobb, mint más speciesek tejében, Lewis-vércsoport-típusokat, vagyis koncentrá- koncentrációjuk 4 és 70 mg/l között mozoghat, ciójuk és összetételük elsôsorban genetikusan s régóta ismert, hogy általában a laktáció ele- jén mérhetôk nagyobb értékek [15]. Az anya- A tápszerek oligoszacharidtartalmú vegyü- tej nukleotidtartalma a korábban mért értékek- letekkel, azaz prebiotikumokkal történô kiegé- nél nagyjából 50%-kal nagyobb, ha a szabad szítésével mesterséges táplálás esetén is fokoz- nukleotidokon kívül a polimer nukleotidokat, hatjuk a csecsemôk infekcióval szembeni vé- illetve a tejben levô sejtek nukleinsavából le- A csecsemôtáplálás szerepe a gyermekkori fertôzések megelôzésében modulálja a bélhez kapcsolt immunrendszermûködését, aminek során jelentôsen csökken a gyulladáskeltô citokinek szintézise, ami segíti, hogy ne sérüljön a bélnyálkahártya integritása.
A koraszülöttek nem kielégítô glutaminellá- tottsága is hozzájárulhat a korábban már tár- gyalt szisztémás gyulladásos válasz kialakulá-sához. Megjegyzendô az is, hogy különösen alacsony glutaminszinteket mértek nekrotizálóenterocolitisben szenvedô koraszülöttek eseté- 1. ábra. A nukleotidok anyagcsereútjai bontható nukleotidokat is meghatározzák. Az Ez az újszülöttek esetében esszenciálisnak 1. ábra vázlatosan összefoglalja a nukleotidok
tekinthetô aminosav fontos prekurzora számos felvételét, szintézisét, újrafelhasználását és biológiailag aktív vegyületnek, így többek kö- zött a nitrogén-oxidnak és a poliaminoknak. Iga- A nukleotidokat a szervezet képes szinteti- zolták, hogy az argininszint alacsonyabb azok- zálni, tehát nem tekinthetôk esszenciális táp- nál a koraszülötteknél, akiknél nekrotizáló ente- anyagoknak. Csecsemôkorban azonban az en- rocolitis (NEC) alakult ki [18]. A megfelelô dogén nukleotidellátás nem elégséges, és nitrogén-oxid-koncentráció is szükséges a vé- ilyenkor a táplálékkal bevitt exogén nukleoti- konybél-nyálkahártya integritásának a fenntartá- dokra feltétlenül szükség van, vagyis a nuk- sához. Ebben az is szerepet játszik, hogy a nitro- leotidok ilyenkor szemiesszenciális tápanya- gén-oxid fontos regulátora a bél vérellátásának.
goknak tekinthetôk. Fontos tehát a nukleotidokmegfelelô bevitelérôl gondoskodni csecse- TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN,
môkorban, elsôsorban koraszülöttek esetében.
HOSSZÚ SZÉNLÁNCÚ ZSÍRSAVAK
A tápanyaggal bevitt nukleotidok ilyenkor el-engedhetetlenek az immunrendszer optimális A 2. ábrán látható, hogy az n-6 és n-3 több-
mûködéséhez, a bélnyálkahártya normális szörösen telítetlen, hosszú szénláncú zsírsavak struktúrájának fenntartásához, a lipidmetabo- (PUFA) gyulladáskeltô, illetve gyulladást lizmushoz és a megfelelô májmûködéshez. A mérséklô molekulák prekurzorai lehetnek, táplálékkal történô, megfelelô bevitel megkí- vagyis így ezek a vegyületek is képesek az méli a szervezetet a nukleotidok nagy mennyi- ségû de novo szintézisével járó energiafelhasz- Az elmondottakból következik, hogy ameny- nyiben anyatejes táplálásra nincs lehetôség,fontos az anyatejpótló tápszerekben az n-6 és Glutamin
n-3 többszörösen telítetlen, hosszú szénláncúzsírsavak optimális arányának beállítása. Ál- Az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy latkísérletes modellben az 1,5:1 arányban ez az aminosav jó hatású a súlyos betegségben történô arachidonsav/dokozahexaénsav szupp- szenvedôk fertôzéseinek prevenciójában [6].
lementáció szignifikánsan csökkentette a nek- Egy placebokontrollos, véletlen besorolásos és rotizáló enterocolitis incidenciáját [19].
dupla vak vizsgálat eredményei szerint igenkis súlyú koraszülöttek esetében a kontrollok- KÖVETKEZTETÉS
hoz képest a harmadára lehetett csökkenteniglutaminszupplementációval a hemokultúrával A fentiekben részletezett tények alapján nyil- igazolható szepszisek számát [17]. Ennek va- vánvaló, hogy a hat hónapos korig tartó kizáró- lószínûleg az a magyarázata, hogy a glutamin lagos anyatejes táplálás biztosítja a legjobb vé- 2. ábra. Immunmoduláns anyagok szintézise az n-6 és n-3 többszörösen telítetlen zsírsavakból DHA: dokozahexaénsav, EPA: eikozapentaénsav, LT: leukotrién, PG: prosztaglandin delmet az infekciók ellen. Amennyiben erre rûen összeállított tápszerek fogyasztása anya- nincs lehetôség, akkor olyan korszerû tápsze- tej hiánya esetén is védelmet jelent az infekci- reket indokolt alkalmazni, amelyek összeállí- ók kialakulásával szemben, és hosszú távon is tásánál etalonként az anyatej összetételét vet- befolyásolja az immunrendszer megfelelô éré- ték maximálisan figyelembe. Az ilyen, korsze- IRODALOM
[1] Grulee CG, Sanford HN, Schwartz H. Breast [8] Ellison RTJ, Giehl TJ. Killing of Gram-nega- and artificially fed infants. JAMA 1935;104: tive bacteria by lactoferrin and lysosyme. J [2] Howie PW, Forsyth JS, Ogston SA, Clark A, [9] Strömquist M, Falk P, Bergström S, Hansson Florey CV. Protective effect of breast feeding L, Lonnerdal B, Normark S et al. Human milk- casein and inhibition of Helicobacter pylori adhesion to human gastric mucosa. J Pediatr LA. Differences in morbidity between breast- [10] Kleesen B, Bunke H, Tovar K, Noack J, Sawatzki G. Influence of two infant formulas [4] Hanson LA, Jalil F, Ashraf R, Bernini S, Carlsson B, Cruz JR et al. Characteristics of fecal flora in newborn infants. Acta Paediatr human milk antibodies and their effect in rela- tion to the epidemiology of breastfeeding and [11] Kelleher SL, Chatterton D, Nielsen K, infections in a developing country. Adv Exp Lönnerdal B. Glycomacropeptide and -lactalbu- min supplementation of infant formula affects [5] Lönnerdal B. Nutritional and physiologic sig- growth and nutritional status in infant rhesus nificance of human milk proteins. Am J Clin monkeys. Am J Clin Nutr 2003;77:126-8.
[12] Newburg DS. Oligosaccharides in human milk [6] Huang Y, Shao XM, Neu J. Immunonutrients and bacterial colonization. J Pediatr Gastroen- and neonates. Eur J Pediatr 2003;162:122-8. [7] Plaut AG, Qiu J, StGeme JW III. Human lacto- [13] Morrow AL, Ruiz-Palacios GM, Altaye M, ferrin proteolytic activity: analysis of the Jiang X, Guerrero ML, Meinzen-Derr JK et al.
cleaved region in the IgA protease of Haemo- Human milk oligosaccharides are associated philus influenzae. Vaccine 2000;19(suppl): with protection against diarrhea in breast-fed infants. J Pediatr 2004;145:297-303.
A csecsemôtáplálás szerepe a gyermekkori fertôzések megelôzésében [14] Mullie C, Yazourh A, Thibault H, Odou M-F, [17] Neu J, Roig JC, Meetze WH, Veerman M, Singer E, Kalach N et al. Increased poliovirus- Carter C, Millsaps M et al. Enteral glutamine specific intestinal antibody response coincides supplementation for very low birth weight in- with promotion of Bifidobacterium longum- fants decreases morbidity. J Pediatr 1997;131: infantis and Bifidobacterium breve in infants: A randomized, double-blind, placebo-cont- [18] Zamora SA, Amin HJ, Mcmillan DD, Kubes P, rolled trial. Pediatr Res 2004;56:791-5.
Fick GH, Butzner JD, et al. Plasma L-arginine [15] Gil A, Sanchez-Medina F. Acid-soluble concentrations in premature infants with necro- nucleotides of human milk at different stages of tizing enterocolitis. J Pediatr 1997;131:226-32.
lactation. J Dairy Res 1982;49:301-7.
[19] Caplan MS, Jilling T. The role of polyunsatu- [16] Carver JD. Dietary nucleotides: Cellular rated fatty acid supplementation in intestinal immune, intestinal and hepatic system effects. J inflammation and neonatal necrotizing entero- HOZZÁSZÓLÁSOK
AA: Egyrészt úgy látom, hogy azért még akkor
ÉS A SZERZÔ (AA) VÁLASZAI
is van valamennyi – csak kisebb mennyiségû –prebiotikumtartalma az anyatejnek, de itt is Dr. Boda Márta: Lehetséges, hogy a laktofer-
sok komponens együtthatásáról van szó. De rinnel kapcsolatban vannak receptorok. Két- amit a kérdés sugall, azaz hogy a prebi- ségtelen, csak a humán laktoferrin a hatásos, a otikumok adásának az elsô hat hónapban van a bovin laktoferrinnek nincs ilyen kedvezô hatá- legfontosabb szerepe, azzal én is egyetértek.
sa. Az is érdekes, hogy csak 10%-a metabo- Amint már céloztam rá, végül is a prebiotikum lizálódik; tulajdonképpen a vastagbélben azért hozzájárul az orális tolerancia kialakulásához, tudja kifejteni baktericid hatását, mert nem és annak a legnagyobb jelentôsége az elsô hat metabolizálódik. Tehát a kérdésem az, hogy a hónapban van. Itt elhangzott valakitôl, hogy humán laktoferrin speciális hatása ismert re- érdemesebb késôbb, akár négy- vagy hatéves korban is adni prebiotikumot. A bél záródása AA: Igen, vannak az enterocytákon specifikus
az orális tolerancia szempontjából addigra már laktoferinreceptorok. Miután a laktoferrin befejezõdik, és ha azt vesszük, hogy a felnôt- szerkezete nagyjából ismert, a cél az lenne, tek baktériumflórája mindenképpen eltér a hogy géntechnológiával vagy szintetikus úton csecsemôkoritól, úgy gondolom, hogy mind- elôállítsák. Nem tudok ilyen kísérletekrôl, va- ennek a biológiai jelentôsége ebben az elsô hat lószínûleg ez majd a jövôben fog megtörténni. hónapban a legkifejezettebb, és utána lezárul a Dr. Cserháti Endre: A prebiotikumok meny-
nyisége az anyatejben, tehát természetes elô- Dr. Molnár Dénes: Az anyatej – mint sok
fordulása a szüléstôl kezdve – erre vonatkozó minden a természetben – rendkívül csodálatos részleges ismereteim szerint – folyamatosan dolog, mert szinte lehetetlen mesterségesen csökken, és a kezdeti értékhez képest körülbe- elôállítani; sajnos még a legkitûnôbb tápszer is lül féléves korra vagy féléves kor utánra na- messze mögötte kullog, akárhogy próbáljuk is gyon kicsivé vagy jelentéktelenné válik.
az utánzatot tökéletessé tenni. Már csak azért Ebbôl, ha teleologikusan gondolkodunk, az is, mert az anyatej összetétele a születéstôl a következik, hogy féléves kor körültôl kezdve szoptatás befejezéséig állandóan változik. Más tulajdonképpen a prebiotikumok pótlásának reggel, mint este, más a szoptatás kezdetén, már nincs igazi biológiai jelentôsége. Hogyan mint a végén, állítólag még az íze is más, idônként attól is függ, hogy az anya hogyan táplálkozik. Ezért mondják, hogy aki anyatejet alább 300 olyan allergén van – beleértve a szá- eszik, arra jellemzô, hogy késôbb sokkal több mítógép klaviatúráját, a titkárnô haját stb. –, ételbôl fog válogatni, és sokkal többféle ételt amely allergizálhat. Ezekre úgy kell felkészül- fog enni – errôl vannak vizsgálatok is. Ezek az nie egy újszülöttnek, hogy védett legyen.
immunmoduláns anyagok szerepet játszanak Tehát ténylegesen van-e különbség azok az immunrendszer kialakításában, az infekció között, akik anyatejet kapnak, illetve akiket elleni védekezésben. Különbség van koncent- mesterségesen tápláltak? Ugyanakkor tény az rációjukban is, például más mennyiséget talá- is, hogy a toxikus és a fertôzô anyagoknak kö- lunk egy koraszülött gyermek édesanyjának a zel 70%-a az élelmiszerekkel kerül be a szer- tejében, mint egy érett újszülött anyjáéban. AA: A protein-összetevôkben valóban van
AA: Anyatejes táplálás mellett kisebb az al-
ilyen különbség; koraszülötteknél a colostrum lergiás betegségek aránya. Ez biztosan iga- oligoszacharidtartalma ismereteim szerint na- zolt, de egy allergiára hajlamos populációban gyobb, és úgy tudom, hogy az LCU-tartalom feltehetôen az is szerepet játszik, ha az újszü- szempontjából is másként viselkedik a kora- löttet a születés körüli idôszakban prebiotikus szülöttek édesanyjának anyateje, mint az érett kiegészítéssel látják el. Kalliomãki és mun- csecsemôk anyjáé. Az egyéb immunmodulán- katársai (Lancet 2001;357:1076-9.) már a ter- sokról nem rendelkezem megfelelô informáci- hesség alatt adagoltak probiotikumot az anyá- óval. Érdekesnek tartom, hogy az, aki anyate- nak, majd utána a gyermeknek is. Az allergi- jes táplálásban részesül, változatosabb étrend- ás hajlam, valamint az allergiás betegségek re törekszik, ha felnô. Ennek ellentmond az én incidenciája szignifikánsan csökkent. De per- kisebbik fiam, mert ô biztos, hogy hat hónapos sze a prebiotikumokkal mindig fennáll az a koráig anyatejet kapott, de mégis csak a sült probléma, hogy élô mikroorganizmust visz- krumplit és a rántott húst kéri.
nek be, amelynek ritkán bár, de lehet veszé- Dr. Fekete György: Mekkora volt a kontroll-
lye. Javítani lehet a helyzeten úgy, hogy az el- ölt baktérium DNS-mintázata is kiválthatja a AA: A kontrollcsoport a nagyobbik fiam, aki
kedvezô hatást. Természetesen a prebiotikum rövidebb ideig részesült anyatejes táplálásban, közvetve hozza létre ezt az úgynevezett jó viszont õ többféle ételt szeret.
bélflórát, ennek is van olyan immunmoduláns Dr. Fekete György: Az én kérdésem a
hatása, amelyik csökkenti az allergiás diszpo- következô: állítólag minden munkahelyen leg- Mi mindenre jó az elementáris diéta? MI MINDENRE JÓ AZ ELEMENTÁRIS DIÉTA?BIZONYÍTÉKOK AZ AMINOSAV-ALAPÚ TÁPLÁLÁSRÓL* A szintetikusaminosav-alapú tápszerrel való problémát jelentett a készítmények tolerálha- táplálás az elmúlt évek kutatási eredményei tósága rendkívül rossz ízkvalitásuk miatt, szerint hatékony és biztonságos. Hatékonysá- majd megjelent az elementáris tápszerek „má- gát különbözô gyermekgyógyászati (súlyos sodik generációja”, amely jobb ízénél és kor- tejfehérje-allergia, extenzíven hidrolizált for- szerûbb összetételénél fogva nemcsak a mulákkal szembeni allergia, többszörös táplá- betegcompliance, hanem a szóba jövô kezel- lékfehérje-intolerancia, anyatejes táplálás mel- hetô betegségek vonatkozásában is áttörést ho- lett kialakult allergia, gastrooesophagealis reflux, obstipatio) és gyermeksebészeti (rövid-bél-szindróma) kórképben igazolták. Bizton- DIAGNOSZTIKA
ságosságát pedig azoknak az antropometriásvizsgálatoknak az eredményei támasztják alá, Mielôtt a betegségek áttekintésére rátérnék, ér- amelyek szerint elementárisan táplált csecse- demes végiggondolni, milyen diagnosztikai lé- môknél jobb hossznövekedés érhetô el, mint péseket kell megtennünk, mielôtt a diétát meg- extenzíven hidrolizált formulákkal való táplá- kezdenénk. Sokszor a tünetek és a táplálás kö- zötti összefüggés teljesen nyilvánvaló, máskorviszont pontosan ezeknek az összefüggések- TÖRTÉNET
nek a bizonyítása a nehéz. Bár az eliminációs-terheléses diéták alkalmazása az orvosi gon- Az elementáris diéta kialakulása néhány pon- dolkodásban ôsidôk óta jelen volt, és a gyakor- ton eltér a más típusú diéták kialakulásától.
latban ma is jól használható (úgynevezett nyílt Míg a normál tápszerek és a terápiás, illetve terhelés), részben a tudományos igényesség, prevenciós hidrolizátumok kialakulását a felis- részben a bizonytalan esetek igazolása, illetve mert klinikai szükséglet és a gyártási lehetô- a szubjektív tényezôk kiiktatása céljából újabb ségek kölcsönös egymásra hatása szabta meg, módszereket is bevezettek, így az egyszeres addig az elementáris, tehát fehérjeforrásként vak táplálékterhelést és a kettôs vak, place- kizárólag szintetikus aminosavakat tartalmazó bokontrollos ételterhelést. Ez utóbbinál az al- diéták elôször más területen – nevezetesen a lergiás reakció kiváltásában gyanús anyagot veleszületett anyagcsere-betegségek kezelése olyan formában adják, hogy sem az orvos, sem során – jelentek meg, és alkalmazásuk mint- a szülô nincs tisztában azzal, melyik kapszula egy 20 évvel késôbb, az 1980-as évek elején mit tartalmaz. A terhelést több alkalommal, il- került át a gyermekgasztroenterológia és letve a placebóval is megismétlik [2–4]. Place- -allergológia határterületére. Az elsô készít- bóként – ha a terhelés nem kapszula formában ményeket nem is tápszer-, hanem gyógyszer- történik – nyilván azt az anyagot kell adni, gyárak (például 1981-ben a Sandoz a Vivo- amelyik fizikai paramétereiben a leginkább nexet) hozták forgalomba [1]. Kezdetben nagy hasonlít a tejhez, ugyanakkor allergizáló hatá- *A magyar kiadás számára készült tanulmány.
sa a legkevésbé feltételezhetô. Ugyanez igaz a catch-up-growth – volt elérhetô, míg az exten- meglehetôsen gyakran végzett bôrkarcolásos zíven hidrolizált formulával kezelt betegek (prick) és a ma még ritkább, úgynevezett folt- egy részénél ez nem következett be. Jelen köz- tesztelés (patch testing) során, mikor pozitív allergénként a kiváltó anyagot, negatív kont- lyen más betegségekben, kórállapotokban ha- rollként pedig a legkevésbé allergizáló anya- tásos még az aminosav-alapú tápszer.
TEJALLERGIA
ALLERGENICITÁS
Egyszerû tehéntej-, illetve tehéntejalapú táp- De melyik a legkevésbé allergizáló anyag? La- szerrel szembeni allergiában az elsôként vá- boratóriumi vizsgálatok során kiderült, hogy lasztandó terápiás szer az extenzíven hidro- az extenzíven hidrolizált tápszerek 2,5 nagy- lizált tápszer, ennek alternatívája lehet hat hó- ságrenddel kevesebb β-laktoglobulint tartal- napos kor felett a szójaalapú tápszer. A tehén- maznak (átlagosan 0,02 µg/g), mint a részlege- tej-allergiák során ritkán sikerül IgE-mediált sen hidrolizált (úgynevezett prevenciós) táp- immunfolyamatokat igazolni [12], annál gyak- szerek (82 µg/g), és hét nagyságrenddel keve- rabban veti fel az alapos – netán a bélbiopsziás sebbet, mint az intakt tehéntej [7]. (A nôi tej β- minták lymphocytáinak tipizálását vagy a pe- laktoglobulin-tartalmát változónak találták, ez rifériás vér áramlásos citometriás analízisét is vélhetôen diétás és szekretoros sajátságokkal magában foglaló – vizsgálat T-sejt-mediált is összefügg.) Ugyanígy igazolható volt, hogy immunfolyamat jelenlétét. A klinikai tünetek a szintetikus aminosavból – olyan gyártósoron ritkábban az azonnali hiperszenzitivitás jelei, készült tápszerben, amelyen tehéntejet és sokkal inkább késôi reakciók, amelyek atópiás hidrolizátumot nem dolgoznak fel – az exten- dermatitis, hasfájás, gastrooesophagealis ref- zíven hidrolizált készítményekhez képest to- lux, oesophagitis, csecsemôkori proctocolitis, vábbi egy nagyságrenddel kevesebb β-lak- ételadáshoz társuló, konzekvens enterocolitis, toglobulin (0,0015–0,0017 µg/g) volt kimutat- de akár obstipatio képében is jelentkezhetnek.
ható. Klinikailag igazolható volt, hogy a β- A kettôs vak, placebokontrollos tejterhelés laktoglobulin-tartalom arányos volt a készít- megfelelôen kivitelezve alkalmas a korai és a mény allergiát okozó képességével. Amino- késôi reakciók elkülönítésére [4]. Más felosz- sav-alapú készítménnyel szemben nem talál- tásokban még pontosabban háromféle reakciót tak pozitív terheléses reakciót vagy foltterhelé- írnak le, így az azonnali, IgE-mediált csopor- ses teszteredményt, így kerülhetett sor tejter- tot, a néhány órán belül gastrointestinalis tüne- helés során negatív kontrollként, illetve place- tet mutatókét, akiknél a diagnózis még mindig viszonylag könnyû, valamint a késôi tüneteket(ekcémával és bronchitissel vagy a nélkül) HATÁSOSSÁG ÉS BIZTONSÁGOSSÁG
produkálók körét, akiknél a tünetek összefüg-gése a táplálással nehezebben bizonyítható Számos közleményben vizsgálták az aminosav- alapú készítmények hatásosságát és biztonsá- Immunology is hasonlóan három csoportra, gosságát allergiás betegségekben alkalmazva étel okozta anafilaxiára (IgE-mediált azonnali [8–11]. Ezek részben igazolták e készítmé- reakciók), hiperszenzitivitásra és intoleranci- nyek hatásosságát tejallergiás betegek eseté- ákra osztja ezeket [14]. Nagyon súlyos, azon- ben, kitérve arra is, hogy például igen súlyos nali hiperszenzitivitás tüneteit (angiooedema, tünetek miatt kezelt betegeknél elsô vonalbeli Quincke-ödéma, urticaria, légzészavar) produ- alkalmazásuk preferálandó. Másrészt bizonyí- káló beteg diétája mindenképpen szintetikus- tották e készítmények biztonságosságát még aminosav-alapú tápszerrel kezdendô, mert bi- olyan értelemben is, hogy például egyéves ko- zonytalan, hogy az éppen alkalmazott, exten- ron túl normális növekedési ütem – illetve az zíven hidrolizált formula esetleg megmaradt elmaradt növekedés bepótlása, az úgynevezett epitopjai nem váltják-e ki ugyanazt a reakciót, Mi mindenre jó az elementáris diéta? mint az eredeti tápszer. Adását a tejallergiás második hetére csökkent a sírással töltött idô betegcsoportban az indokolja, hogy azonos na- (kettô helyett egy óra, p=0,003) és a hányások pi kalóriabevitel mellett az aminosav-alapú száma is (0,35 helyett 0,21; p=0,028) [19]. A tápszerrel kezelt csoport tagjai esetében na- leginkább döntô javulást rövid távon a bélvér- gyobb a hossznövekedés, mint extenzíven zés megszûnése, hosszabb távon pedig a hidrolizált formulával táplált társaiknál. Mind- kielégítô (az extenzíven hidrolizált formulával ez nem jelenti azt, hogy valamennyi tehéntej- tapasztaltat is meghaladó) súly- és hossznöve- fehérje-allergiás gyermeknek elementáris táp- kedés jelentette. Az ily módon javult állapotú lálásra lenne szüksége, azt viszont igen, hogy betegek extenzíven hidrolizált formulával való az extenzíven hidrolizált formulával történô visszaterhelésekor sok esetben nem is tudták a kezelés során igen alaposan monitorozni kell a kívánatosnak tartott két hétig adni újra a táp- hossz- és súlynövekedést, és ha ebben nincs szert, mert a tünetek olyan gyorsan és kifeje- javulás, mérlegelni kell a váltást aminosav- TÖBBSZÖRÖS ÉTELALLERGIA
HIDROLIZÁTUMALLERGIA
A táplálék-allergiás csecsemôk egy külön cso- A tehéntej-allergia elôfordulását az összes portját jelentik azok, akiknél a tehéntejjel, az csecsemô (tehát nem csak a tápszert fogyasz- extenzíven hidrolizált formulával és a szójaké- tók) 2,5%-ában adják meg [16], az extenzíven szítményekkel szembeni allergia mellett már hidrolizált formula hatásosságát pedig 95%-os korán megjelennek a tojással és az olajos mag- megbízhatósági tartomány mellett 90%-osnak vakkal szembeni lassú (nem IgE-mediált) re- [17]. Eszerint minden tizedik, tej-, illetve táp- akciók [21]. A betegek egy másik csoportjá- szerallergia miatt kezelt csecsemônél a beve- ban pedig éppen IgE mutatható ki olyan anti- zetett extenzíven hidrolizált formulával való génekkel (legalább ötfélével) szemben is, táplálás ellenére a tünetek perzisztálnak. En- amelyekkel a beteg még biztosan nem találko- nek kiváltó okát többek között abban az érde- zott. Genomikai vizsgálatok eredményei iga- kes megfigyelésben is kereshetjük, hogy pon- zolták, hogy ezeknél a betegeknél az atópiás tos mérések szerint az extenzíven hidrolizált dermatitis erôssége összefügg az interleukin- formulák is közel ugyanannyi β-laktoglobulint 4-et kódoló géncsoporthoz közeli 5q31 tartalmaznak, mint például az anyatej [18], így expressziójával. Ezek a betegek nyilván nem nem meglepô, hogy az extenzíven hidrolizált tehetôk tünetmentessé extenzíven hidrolizált formulát fogyasztó betegek körében is nagyjá- formula adásával, az ô esetükben mind az el- ból azonos az allergia elôfordulása (l. késôbb).
méleti, mind a gyakorlati megfontolások az A gyanút a klinikai tünetek (véres széklet, há- aminosav-alapú tápszerrel való táplálást teszik nyás, hasmenés, a súlynövekedés lassulása vagy leállása, valamint gyakran irritabilitás)perzisztálása [19], esetleg új tünet megjelené- ANYATEJ-ALLERGIA
se veti fel. Ilyenkor a teendô az azonnali átál-lás aminosav-alapú tápszerre [20], majd a tü- Bár a szoptatás az allergia megelôzésének netek javulása után – mely általában már a har- elsôdleges formája, van a csecsemôknek egy madik naptól bekövetkezik – egy választott kis csoportja (2,1%), akiknél kizárólagos idôben a gyanúba fogott tápszerrel való orális anyatejes táplálás mellett is szabályos szenzi- visszaterhelés. A bevezetett aminosav-alapú tizáció és következményes tápanyag-allergia táplálás hatására csökkent az ekcéma, illetve a alakul ki [22]. Elsôsorban atópiás ekcéma ké- bôrelváltozás (az atópiás dermatitis súlyossá- pében jelenik meg a betegség, de ennél sokkal gát pontozó SCORAD-pontszámok szerint: specifikusabb, ha a bôrtünetek megjelenésével 16±12, szemben a 35±13-mal, p<0,001) [20], egyidejûleg (akár retrospektív módon is) az csökkent a napi székletek száma (0,73 helyett addigi súlyfejlôdési ütem lelassulása vagy 0,5; p<0,05), változott azok jellege, a kezelés megállása is detektálható, ez ugyanis a háttér- ben zajló, tápanyag kiváltotta enterocolitis in- hogy az aminosav-alapú tápszer hatásossága direkt jeleként értékelhetô [23]. Némi javulás ebben az esetben is az extenzíven hidrolizált az anyai diétától is várható, de a bôr állapotát formuláénál és az anyatejénél is kisebb globu- jelzô SCORAD értéke akkor csökkent igazán lintartalommal lehet összefüggésben.
szignifikánsan (20±6-ról 7±4-re, t=5,38,p<0,001), amikor az anyatejet elhagyták, és GASTROOESOPHAGEALIS REFLUX
helyette aminosav-alapú tápszert (Neocate)adtak. Ez nem is meglepô, ha visszautalunk ar- Ugyancsak a csecsemôkori distresszállapotok ra, hogy az anyatej β-laktoglobulin-tartalmát közé tartozik a gastrooesophagealis reflux, kü- különbözô vizsgálatokban változó mértékû- lönösen annak kezeletlen formája [27]. Igazolt nek, és az anyai táplálkozással (tehéntejfo- gastrooesophagealis reflux (>10%/24 h reflux- gyasztás) is változónak, de összességében idô és refluxoesophagitis) esetén mind a 19 ke- minden vizsgálatban közel egy nagyságrend- zelt csecsemô szülei észleltek javulást a buká- del nagyobbnak találták, mint a tejfehérjével a sok és a hányások számában, valamint a visel- gyártás során sem kontaminálódott szintetikus kedésben elementáris táplálás során (tüneti pontszám: 36, illetve 23, viselkedési pont-szám: 580, illetve 287, p=0,03, illetve 0,0l).
CSECSEMÔKORI HASFÁJÁS
Találtak egy olyan – viszonylag szûk, kis lét-számú – betegcsoportot, akiknél a reflux mû- Talán mindegyik klinikai alkalmazás közül a szeresen igazolható volt, de nem volt eredmé- legérdekesebb és a legmeglepôbb az elementá- nyes az antirefluxkezelés (sem a pozicionálás, ris tápszer hatásossága csecsemôkori hasfájás- sem a gyógyszeres kezelés, sem a fundoplica- ban. Bár az állapotot minden gyermekgyó- tio) [28]. Itt is igaznak bizonyult, hogy az ami- gyász ismerte, a kórkép leírása sokáig váratott nosav-alapú tápszer mellett eltûntek, a normál magára, illetve sokáig azt is vitatták, hogy be- tápszer visszaadása után viszont visszatértek a tegség-e egyáltalán a csecsemôkori hasfájás, refluxos tünetek [29]. Több megfigyelés utalt különösen mivel az is általános megfigyelés arra, hogy ezeknél a betegeknél az epithelium volt, hogy talán gyakrabban is jelentkezik a eosinophilinfiltratiója volt megfigyelhetô [30], szoptatott csecsemôk, mint a tápszeresek és nemcsak a klinikai javulást, hanem az esetében [24, 25]. A betegség legáltalánosabb eosinophil sejtek számának a csökkenését is tünetei a napi többórás sírás és a feszengés.
legteljesebben az elementáris tápszer adásával Amerikai szerzôk Barr-féle csecsemôvisel- kedési naplót használva kizárólag szoptatottcsecsemôk hasfájását obszerválták anyai tej- RÖVIDBÉL-SZINDRÓMA
mentes diéta mellett három–öt napig, majd hatbetegnél (a legkifejezettebb tüneteket muta- Csak a teljesség kedvéért említem meg azt a tóknál) négy–nyolc napra aminosav-alapú táp- jól ismert tényt, hogy az aminosav-alapú táplá- lálásra tértek át [26]. A hatból öten már egy- lás kiválthatja a teljes vagy a részleges par- két nap után reagáltak (egy nap Neocate- enteralis táplálást rövidbél-szindrómás gyer- táplálás után például a sírás átlagos napi idô- mekek esetében. Ezúttal csak arra hívnám fel a tartama 4,1-rôl 3,1 órára csökkent). A maxi- figyelmet, hogy egy prospektív vizsgálatban mum nyolcnapos aminosav-alapú diéta után négy, hároméves kor körüli kisgyermek eseté- (miközben az anyák folytatták a tejmentes di- ben, akiknél kiegészítô parenteralis táplálásra étázást) minden babát újra szoptatni kezdtek, volt szükség az extenzíven hidrolizált formula amit négy jól tolerált, kettô viszont visszaesett, mellett, az elementáris tápszer bevezetése után és újabb tápszeres periódus következett. Végül 15 hónappal már egyiküknél sem volt szükség mind a hat csecsemôt újra lehetett szoptatni, és a parenteralis kiegészítésre [32]. Ebben a peri- a továbbiakban nem szorultak tápszerre, vi- ódusban szignifikánsan csökkent a kórházi szont marha-IgG-vel mindegyiküknél ki lehe- ápolási napok és a szeptikus epizódok száma tett váltani újabb hasfájást. Ez is arra utalhat, is. Csökkent a székletek napi száma, és javult Mi mindenre jó az elementáris diéta? a konzisztenciájuk. Mindegyik esetben csök- teszi a készítményeket, de bevezetéskor vagy kent a bél laktulózpermeabilitása.
intolerancia esetén az 1 kcal/ml-es töménysé-gûnél hígabb tápszer is fogyasztható. Hazánk- MEGBESZÉLÉS
ban is hozzáférhetô már az úgynevezett követôelementáris tápszer, amely egyéves koron túl is Az eddigiekben láthattuk azokat a klinikai bi- biztosítja a diéta folytathatóságát (Neocate zonyítékokat, amelyek az elementáris (szinteti- kusaminosav-alapú) diéta alkalmazhatóságát és Szólni kell még a készítmények áráról, a te- eredményeit igazolják. A szer hatásmechaniz- rápiás költségrôl. Az elementáris, szintetikus- musa nem minden esetben tisztázott, de egyre aminosav-alapú tápszerek ára természetesen lé- több esetben hozzák összefüggésbe hatásossá- nyegesen magasabb, mint a hidrolizátumoké.
gát azzal a ténnyel, hogy – tejjel, extenzíven Az árkülönbözet egységnyi, azonos kalóriatar- hidrolizált formulával, illetve anyatejjel szem- talmú, extenzíven hidrolizált formulát tartalma- beni allergia esetén – bizonyítottan egy nagy- zó készítményre vonatkoztatva négy-hatszoros.
ságrenddel kevesebb β-laktoglobulint tartal- Viszont bizonyos, jól definiált betegcsoportok- maz, mint akár az extenzíven hidrolizált formu- ban gyógyulás csak az elementáris tápszerek la, akár az anyatej (normál anyai diéta mellett) alkalmazásától várható. Az elmúlt években kö- [7]. Más alkalmazások során (például rövidbél- zel 30 beteg jutott hozzá a tápszerhez Magyar- szindróma esetén) a tápszernek a szintetikus- országon, egyedi támogatással. Vannak viszont aminosav-bázison kívüli más elônyös tulajdon- az itt vázolt kórállapotok között olyanok, ame- sága (például legalább 35%-os MCT-tartalom, lyek esetében gyors döntésre, a tápszerek azon- nagy maltodextrintartalom) is szerepet játszhat nali adására lenne szükség (például anyatej-al- a hatásosságban. Mindenképpen hasznos, hogy lergia, csecsemôkori hasfájás más kezelésre a jelenleg hozzáférhetô készítmények (például nem reagáló esetei). A közeljövô feladata – az Neocate) olyan ásványianyag-, nyomelem- és egészségügyi szakhatóságokkal és a finanszíro- vitamin-összetétellel kerülnek forgalomba, zóval közösen – annak biztosítása, hogy azok- hogy az a kizárólagos táplálást is lehetôvé te- ban a nagyon szûk, jól definiált kórállapotok- szi. Ennek az allergiás tünetek fel-, illetve eltû- ban, amelyekben jelen tudásunk szerint a rövi- nésekor, a naplóbejegyzések és a klinikai tüne- debb kezelési idônek és a nagyobb terápiás ef- tek összevetésekor van jelentôsége, mivel a fektusnak köszönhetõen ezek a készítmények dietetikai anamnézis egyértelmû és könnyen valóban hatékonyabbak (vagy kizárólag haté- felvehetô. Az összetételbôl következtethetônél konyak), alkalmazásukra ne csak egyedi támo- kisebb ozmolaritás (15%-os standard hígítás gatással, hanem a prompt jelentkezô szükség- esetén 360 mosmol/kg) általában tolerálhatóvá letnek megfelelôen kerülhessen sor.
IRODALOM
[1] Dockhorn RJ, Smith TC. Use of a chemically matitis. J Allergy Clin Immunol 1983;71:473- defined hypoallergenic diet (Vivonex) in the management of patients with suspected oral [4] Baehler P, Chad Z, Gurbindo C et al. Distinct allergy/intolerance. Ann Allergy 1981;47: pattern of cow’s milkallergy in infancy defined by a prolonged, two-stage double-blind place- [2] Bock SA, Sampson HA, Atkins FM et al.
Double-blind, placebo controlled food-chal- lenge (DBPCFC) an office procedure: a manu- [5] De Boissieu D, Waguet JC, Dupont C. The al. J Allergy Clin Immunol 1988;82:986-87.
atopy patch tests for detection of cow’s milk [3] Sampson HA. Role of immediate food hyper- allergy with digestive symptoms. J Pediatr sensitivity in the pathogenesis of atopic der- [6] Isolauri E, Turjanmaa K. Combined skin prick al. Intolerance to protein hydrolysate infant and patch testing enhances identification of formulas: an underrecognized cause of gast- food allergy in infants with atopic dermatitis.
rointestinal symptoms in infants. J Pediatr J Allergy Clin Immunol 1996;97(1):9-15.
[7] Isolauri E, Sütas Y, Makinen-Kiljunen S et al.
[20] De Boissieu D, Matarazzo P, Dupont C.
Efficacy and safety of hydrolized cow milk and Allergy to extensively hydrolyzed cow milk amino acid-derived formulas in infants with proteins in infants: identification and treatment cow milk allergy. J Pediatr 1995;127:550-7.
with an amino acid-based formula. J Pediatr [8] Sampson HA, James JM, Bernhisel-Broad- bent J. Safety of an amino acid-derived infant [21] Hill DJ, Heine RG, Cameron DJ et al. The na- formula in children allergic to cow milk.
tural history of intolerance to soy and exten- sively hydrolyzed formula in infants with mul- [9] De Boissieu, Dupont C. Allergy to extensively tiple food protein intolerance. J Pediatr hydrolyzed cow’s milk proteins in infants: safety and duration of amino acid-based for- [22] Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Jarven- paa AL, Klemetti P, Kuitunen P, Lope L et al.
[10] Dupont C, de Boissieu D. Treatment of severe Breast-feeding and the development of cows' cow’s milk protein allergy using Neocate.
Allerg Immunol (Paris) 2002;34(3):85-90.
[11] Ammar F, de Boissieu D, Dupont C. Allergy to [23] Isolauri E, Tahvanainen A, Peltola T et al.
protein hydrolisates. Report of 30 cases. Arch Breast-feeding of allergic infant. J Pediatr [12] Heine RG, Elsayed S, Hosking CS et al: Cow’s [24] Barr SG. Colic and crying syndromes in milk allergy in infancy. Curr Opin Allergy Clin infants. Pediatrics 1998;102(5):1282-6.
[25] Lindberg T. Infantile colic: etiology and prog- [13] Hill DJ, Hosking CS. The cow milk allergy nosis. Acta Paediatr 2000;89(1):1-2.
complex: overlapping disease profiles in infan- [26] Estep DC, Kulczycki A. Treatment of infant co- cy. Eur J Clin Nutr 1995;49(S1):S1-12.
lic with amino acid-based infant formula. A pre- [14] Lake AM. Beyond hydrolysates: use of L- liminary study. Acta Paediatr 2000;89(1):22-7.
amino acid formulain resistant dietary protein- [27] Hill DJ, Hosking CS. Infantile colic and food induced intestinal disease in infants. J Pediatr hypersensitivity. J Pediatr Gastroent Nutr [15] Niggemann B, Binder C, Dupont C et al.
[28] Kelly KJ, Lazenby AJ, Rowe PC et al.
Prospective, controlled multi-center study on Eosinophilic esophagitis attributed to gastroe- the effect of an amino acid-based formula in sophageal reflux; improvement with an amino infants with cow’s milk allergy/intolerance and acid-based formula. Gastroenterology 1995; atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol [29] Miele E, Staiano A, Tozzi A et al. Clinical res- [16] Moneret-Vautrin DA, Hatahet R, Kanny G.
ponse to amino acid-based formula in neurolo- Protein hydrolisates: hypoallergenic milks and gically impaired children with refrasctory eso- extensively hydrolized form. Immuno-allergic phagitis. J Ped Gastroent Nutr 2002;35(3):314-9.
basis for the use in prevetion and treatment of [30] Noel RJ, Putnam PE, Rothenberg ME. Eosi- milk allergy. Arch Pediatr 2001;(12):1348-57.
nophilis esophagitis. N Eng J Med 2004;351: [17] Sampson HA, Bernhisel-Broadbent J, Yang E et al. Safety of casein hydrolysate formula in [31] Markowitz JE, Spargel JM, Ruchelli D et al.
children with cow milk allergy. J Pediatr Elemental diet is effective treatment for eosinophilic esophagitis in children and ado- [18] Mäkinen-Kiljunen S, Palosuo T. A sensitive lescents. Am J Gastoent 2003; 98(4):777-82.
enzyme-linked immunosorbent assay for deter- [32] Bines J, Francis D, Hill D. Reducing parenteral mination of bovine β-lactoglobulin in infant requirement in children with short bowel synd- feeding formulas and in human milk. Allergy rome: impact of an amino acid-based complete infant formula. J Pediatr Gastroenterol Nutr [19] Vanderhof JA, Murray ND, Kaufmann SS et KÖZLEMÉNYEK ÉSA KLINIKUS MEGJEGYZÉSEI [1] A fizikai erônlét, illetve a testtömegindex összefüg-
valamint a derék- és csípôbôség alapján ítélték gése nôknél a koszorúér-betegséggel és a cardiovas-
meg. A fizikai erônlét és fizikai aktivitás érté- cularis történésekkel.
keléséhez kérdôíveket töltettek ki. A résztve- Wessel TR, Arant CB, Olson MB et al. vôk által megadott fizikai erônlét mértéke Univeristy of Florida College of Medicine, szignifikáns összefüggésben állt az angiográ- fiás vizsgálattal igazolt coronariabetegséggel és a kóros cardiovascularis történések kocká-zatával, s ez akkor is fennállt, ha az egyéb koc- [2] A fizikai aktivitás, illetve a testtömegindex össze-
kázati tényezôkre korrigálták az értékeket. Ez- függése a 2. típusú diabetessel nôknél.
zel szemben az elhízottság adatai nem mutat- Weinstein AR, Sesso HD, Lee IM et al. tak önálló összefüggést sem az angiográfiával Boston VA Healthcare System, Boston, MA, USA. igazolt coronariabetegséggel, sem a kóros car- diovascularis hatásokkal. Ennek a megfigyelé-ses tanulmánynak az eredményei arra utalnak, A klinikus megjegyzései: A fizikai inaktivitás
hogy nôknél az elhízottság a coronariabeteg- és az elhízás a coronariabetegség és a 2. típusú ség szempontjából nem annyira jelentôs, mint diabetes mellitus fontos kockázati tényezôi.
Mivel a fizikai aktivitás és a tápláltság össze- A második tanulmányban 37 878 egészsé- függ egymással, jelenleg is folyik a vita arról, ges nôt vizsgáltak átlagosan 6,9 éven át. A 2.
hogy a kettô közül melyik a fontosabb az típusú diabetes incidenciájára, a testtömegre, anyagcsere-rendellenességek etiológiájában és a testmagasságra és a fizikai aktivitásra vo- natkozó önértékelés segítségével vizsgálták, Wesselnek és munkatársainak [1], valamint hogy a testtömegindex és a fizikai aktivitás Weinsteinnek és munkatársainak [2] a pros- összefügg-e a diabetesszel. Megállapították, pektív kohorszvizsgálatai fontos információkat hogy mind a fizikai aktivitás, mind a test- szolgáltatnak a fizikai aktivitásnak, az erônlét- tömegindex összefügg a diabetesszel, azon- nek és a testtömegindexnek a cardiovascularis ban ez a kapcsolat jóval szorosabb volt a test- történésekre és a 2. típusú diabetes mellitus tömegindex, mint a fizikai aktivitás esetében.
incidenciájára kifejtett független hatásairól. Az Ebbôl a tanulmányból tehát az derül ki, hogy elsô tanulmányban 906, ischaemia gyanúja mi- nôknél az elhízottság jelentôsen nagyobb att coronariaangiográfián átesett nônél vizsgál- arányban járul hozzá a cukorbetegség kocká- ták az obstruktív coronariabetegség és a kóros zatához, mint a fizikai aktivitás. Az eredmé- cardiovascularis történések elôfordulási gya- nyek értékét korlátozza, hogy a fizikai erôn- koriságát. Az elhízottságot a testtömegindex, létre és a fizikai aktivitásra vonatkozó adato- kat mindkét vizsgálat önértékelésbôl nyerte [2] A mediterrán jellegû étrend hatása az endothel-
objektív mérések helyett. A két tanulmány diszfunkcióra és a vascularis gyulladás markereire
szerzõi látszólag ellentmondásos tanulságot metabolikus szindrómában – véletlen besorolásos
szûrtek le, mégis összhangban állnak ezek a tanulmány.
2. típusú diabetes és a coronariabetegség Esposito K, Marfella R, Ciotola M et al. megelôzésére vonatkozó érvényes ajánlá- Second University of Naples, Naples, Italy. sokkal, vagyis hogy törekedni kell az egész- séges testsúly fenntartására és a sok mozgás-ra.
A klinikus megjegyzései: Az életmódbeli ma-
gatartásformák, így az étrend és a fizikai akti-
Az étrendre és a fizikai aktivitásra vonatkozó tanács-
vitás jelentôsen befolyásolják a morbiditást és adás a járóbeteg-rendeléseken az Egyesült Államok-
a mortalitást. A tudományos testületek leg- többje egyetért abban, hogy naponta legalább Ma J, Urizar GG Jr, Alehegan T et al. 30 perc közepes intenzitású mozgásra van Stanford Prevention Research Center, Stanford, szükség. Ami viszont az étkezési ajánlásokat illeti, még tovább kell bôvíteni ismereteinket ahhoz, hogy meghatározhassuk, milyen étrendoptimális a betegségek megelôzése és a hosszú A klinikus megjegyzései: Vitathatatlan tény,
élet szempontjából. Ez a két cikk az eddigi tu- hogy a cardiovascularis betegségek megelô- dományos ismereteket azzal a megállapítással zésében és kezelésében kulcsfontosságú az toldja meg, hogy azoknál, akik mediterrán jel- egészséges életmódra (étrend, testmozgás) legû étrendet tartanak, szignifikánsan kisebb a ösztönzés. Ennek az érdekes tanulmánynak a teljes mortalitási kockázat [1] és a metabolikus szerzôi azt vizsgálták, hogy milyen tanács- szindróma elôfordulásának kockázata [2].
adást nyújtottak az étrendre és a fizikai akti- Knoops és munkatársai 2339 idôs európai vitásra vonatkozóan a magánrendeléseken és nôt és férfit vizsgáltak 10 éven keresztül. Ki- a kórházi járóbeteg-rendeléseken 1992 és mutatták, hogy azoknak, akik mediterrán jelle- 2000 között. Arról számolnak be, hogy étren- gû ételeket ettek, mintegy 25%-kal volt kisebb di tanácsadást a járóbeteg-rendelések keve- az általános mortalitása és 40%-kal a koszo- sebb mint 45%-ában, testmozgásra vonatko- rúér-betegségbôl fakadó mortalitása. Még zót pedig kevesebb mint 30%-ában nyújtanak hatásosabb volt ennél az a megállapítás, hogy a szív- és érrendszeri betegségekre veszélyez- a mediterrán jellegû étrend, a fizikai aktivitás, tetett felnôttek számára. A tanulmány érdekes a mérsékelt alkoholfogyasztás és a nem do- adatokat szolgáltat arról is, hogyan különbö- hányzás kombinációja 65%-kal kisebb általá- zik az étrendre és a testmozgásra vonatkozó nos mortalitással járt, mint ezeknek a protektív tanácsadás az idôs és a fiatal betegek, a nôk tényezôknek a teljes hiánya vagy csak egyet- és a férfiak, a fehérek és az etnikai kisebbsé- lennek a megléte. Az egészséges életmód tehát gek tagjai körében. Gyakrabban adtak taná- a mortalitást még 70–90 éves korban is képes csot a belgyógyászok és a kardiológusok, mint a háziorvosok és az egyéb szakorvosok.
Esposito és munkatársai intervenciós tanul- A szerzôk rámutatnak, hogy javításra szorul mányukban 180, metabolikus szindrómában az orvosok étrendre és testmozgásra vonatko- szenvedô beteget osztottak véletlen besorolás- sal két csoportba: az egyik csoport mediterránjellegû étrendet, a másik csoport (kontroll) [1] Mediterrán étrend, életmódtényezôk és tízéves
könnyû, normál étrendet (a napi energiabevitel mortalitás idôs európai nôknél és férfiaknál: a HALE-
kevesebb mint 30%-a származott zsírból) tar- tanulmány.
tott két éven át. Mindkét csoportot a fizikai ak- Knoops KT, de Groot LC, Kromhout D et al. tivitás növelésére ösztönözték. A két év eltel- Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. tével a mediterrán étrendet tartó csoportban ja- vult az endothelfunkció, alacsonyabb volt a gyulladásos markerek szintje, és kisebb volt a kis kiindulási esetszámára, lehet, hogy ezek az metabolikus szindróma elôfordulási gyakori- arányok pontatlan becslések voltak, különösen sága a kontrollcsoportéhoz képest. Ezek az a kisebb mennyiségû kávéfogyasztás vonatko- eredmények meglepô módon függetlenek vol- zásában. Kiemelendô, hogy a mérsékelttôl a nagy mennyiségig (814 ml/nap fölött) terjedô Ennek a két tanulmánynak az eredményei a kávéfogyasztás önmagában jelentôsen növelte korábban feltárt tényekkel együtt arra utalnak, a coronariaesemények kockázatát. Sem a kávé hogy a mediterrán jellegû étrend tartása alkal- elkészítésének módja (gôzölés vagy filtere- mas lehet a mortalitás és az anyagcsere-rendel- zés), sem a szérum LDL-koleszterin-koncent- rációja nem befolyásolta a kávéfogyasztásrabecsült kockázatokat.
A kávéivás mennyiségtôl függôen növeli középkorú
A szerzôk tehát megállapítják, hogy a masz- férfiaknál az akut coronariaesemények kockázatát.
szív kávéfogyasztás az elkészítési módtól és a Happonen P, Voutilainen S, Salonen JT. coronariabetegség jelenleg fennálló kockázati University of Kuopio, Kuopio, Finland. tényezôitôl függetlenül növeli az infarktus és a koszorúér-eredetû halálozás rövid távú kocká-zatát. A tanulmányban arra is rávilágítanak, A klinikus megjegyzései: A koffein az egyik
hogy a kávéfogyasztásnak a koszorúérbe- legtöbbet fogyasztott farmakológiailag aktív tegség kockázatára kifejtett hatása összetet- szer. A koszorúér-betegség a világon az egyik tebb, mint korábban gondolták, ugyanis a vezetô halálozási ok, ezért nagyon fontos a ká- rendszertelen ivás vagy a kis napi mennyisé- véfogyasztás és a coronariabetegség közötti gek fogyasztása is emeli a coronariaesemé- összefüggés vizsgálata. Voltak, akik a masszív kávéfogyasztást a coronariabetegség fokozottkockázatával hozták összefüggésbe, sokan vi- A kávéfogyasztás és a gyulladásos markerek össze-
szont nem találtak semmilyen kapcsolatot.
függései egészséges emberek esetében – az ATTICA-
Ebben a prospektív tanulmányban a szerzôk tanulmány.
1971, 42–60 éves, a vizsgálat kezdetekor coro- Zampelas A, Panagiotakos DB, Pitsavos C et al. nariabetegség tüneteit nem mutató férfin egy Harokopio University, Athens, Greece. négynapos étkezési nyilvántartás segítségével vizsgálták, hogy milyen hatással van a kávéfo-gyasztás a nem fatális szívinfarktus és a koszo- A klinikus megjegyzései: A gyulladás fontos
rúér-eredetû halál incidenciájára. Az átlagosan szerepet játszik a cardiovascularis betegségek 14 éves követési idô alatt 269 résztvevônél for- kialakulásában. Számos táplálkozási ténye- dult elô akut coronariaesemény. A koffeintar- zôrôl, köztük a kávéfogyasztásról is feltétele- talmú kávé fogyasztása és az infarktus vagy a zik, hogy hatást fejtenek ki a gyulladásra és ez- coronariaeredetû halál között U alakú dózis- által a cardiovascularis betegségek kockázatá- válasz összefüggést figyeltek meg egy ötéves ra. A cikk szerzôi a kávéfogyasztás és a gyul- követési idôszak alatt. Miután az adatokat kor- ladásos markerek összefüggéseit vizsgálták rigálták a korra, a dohányzásra, a fizikai akti- több potenciálisan zavaró tényezô statisztikai vitáskor fellépô ischaemiára, a diabetes melli- kiküszöbölése után 1514 férfi és 1528 nô rész- tusra, a jövedelemre és a szérum inzulinkon- vételével egy keresztmetszeti felméréssel Gö- centrációjára, az elôfordulási gyakoriság ará- rögországban. Egy ételfogyasztási gyakorisá- nya (95%-os megbízhatósági tartomány) 0,84 got mérô, validált kérdôív segítségével értékel- (0,41–1,72) volt a kávét nem ivóknál, 1,22 ték az étrendi szokásokat, köztük a különbözô (0,90–1,64) a keveset ivóknál (naponta 375 ml fajta kávék fogyasztását. Szignifikáns, pozitív, alatt), 1,00 a mérsékelten ivóknál (vonatkozta- független összefüggést figyeltek meg a kávé- tási alap) és 1,43 (1,06–1,94) a nagy mennyi- fogyasztás és több gyulladásos marker között, séget fogyasztóknál (naponta 814 ml fölött).
így az interleukin-6 (IL-6), a C-reaktív protein Tekintettel a kávét nem ivók kategóriájának (CRP), a szérum-amiloid-A (SAA) és a tu- mornekrózis-faktor-α (TNF-α) vonatkozásá- fogyasztottak az egyik alkalommal és placebót ban, miután a hagyományos potenciális zavaró a másik esetben. A glükóztolerancia-vizsgálat tényezôkre korrigálták az adatokat. A gyulla- alatt az inzulin-, a glükóz- és a szabadzsírsav- dásos markerek koncentrációjának növekedése válasz szintje magasabb volt a koffeincsoport- a statisztikai szignifikancia szintjét csak a napi ban, mint a kontrollok esetében. Ez az ered- 200 ml fölötti (egy csésze) fogyasztóknál érte mény azt bizonyítja, hogy az akut koffeinfo- el. A kávét nem ivókhoz képest azoknak a fér- gyasztás megzavarja a szénhidrát-anyagcserét fiaknak, akik több mint 200 ml-t fogyasztottak 2. típusú diabetesben szenvedô férfiaknál. A naponta, 50%-kal magasabb volt az IL-6-szint- szerzôk kitérnek arra, mi lehet a magyarázata, je, 30%-kal a CRP-, 12%-kal az SAA- és 28%- hogy a kávé- vagy koffeinfogyasztásnak a 2.
kal a TNF-α-koncentrációja, valamint 3%-kal típusú diabetesben és az inzulinrezisztenciá- nagyobb volt a fehérvérsejtszáma (mindegyik- ban játszott szerepét illetôen ellentmondásban nél a p<0,05). Azoknál a nôknél, akik 200 ml- állnak egymással az epidemiológiai adatok és nél többet fogyasztottak naponta, ehhez hason- az akut fogyasztást tanulmányozó vizsgálatok lóan szignifikánsan nagyobb volt az IL-6, a CRP, az SAA és a TNF-α koncentrációja, va-lamint 4%-kal nagyobb volt a fehérvérsejt- Az elhízás klinikai vonatkozásai, különös tekintet-
szám, mint a kávét nem ivók körében (mind- tel a cardiovascularis betegségekre: az American
egyiknél a p<0,05). A résztvevôk kis száma Heart Association Council on Nutrition, Physical
miatt a kávé elkészítési módszerének a gyulla- Activity, and Metabolism állásfoglalása szakem-
dásos markerekre kifejtett hatását nem lehetett berek számára, az American College of Cardiology
Foundation jóváhagyásával.
A tanulmányból kitûnik, hogy még a mér- sékelttôl az erôsig terjedô kávéfogyasztás is Washington University School of Medicine, fokozott gyulladásos folyamattal járhat, amely részben megmagyarázhatja, hogyan befolyá- solja a kávéfogyasztás a szív- és érrendszeribetegségek kockázatát.
A klinikus megjegyzései: Az elhízás növeli
egyes betegségek kockázatát, és megnehezíti a
Az orális glükóztolerancia-teszt elôtti kávéfogyasztás
kezelésüket, például a cardiovascularis beteg- megnehezíti a vércukorszint beállítását 2. típusú dia-
ségnek, a 2. típusú diabetesnek, a magas vér- betesben szenvedô férfiaknál.
nyomásnak és a dyslipidaemiának. Ebben a ta- Robinson LE, Savani S, Battram DS et al. nulmányban a szerzôk áttekintik a testsúly- University of Guelph, Guelph, Ont., Canada. csökkenés elônyös hatásait, és terápiás útmuta- tót adnak a klinikusoknak a cardiovascularisbetegségben szenvedô, elhízott betegeik test- A klinikus megjegyzései: Az újabb epidemio-
lógiai vizsgálatok adatai alapján a kávéfo- A jelenlegi ajánlások szerint napi 500–1000 gyasztás és a 2. típusú diabetes mellitus kocká- kcal energiadeficitet kell elérni olyan makrotáp- zata között fordított összefüggés áll fenn. Ez- anyag-összetétel mellett, amelyrôl ismert, zel szemben kimutatták, hogy a koffeinfo- hogy csökkenti a cardiovascularis betegség gyasztás akutan inzulinrezisztenciát idéz elô kockázatát (a National Cholesterol Education sovány és elhízott emberek esetében. Jelen ta- Program Adult Panel III és az American Heart nulmány szerzôi ezeket a megfigyeléseket ki- Association érvényes étkezési útmutatói alap- terjesztették diabeteses betegekre.
ján). Lehetséges azonban, hogy ezeket az aján- Tizenkét, 2. típusú diabetes mellitusban lásokat módosítani kell az újabb táplálkozáste- szenvedô betegnél végeztek orális glükóztole- rápiás tanulmányokból nyert új információk rancia-tesztet (OGTT) két különbözô alkalom- alapján. A testmozgás segíti a súlycsökkenés mal, véletlen sorrendben. A teszt elôtt egy órá- megtartását és a visszahízás megakadályozá- val a vizsgálati alanyok koffeint (5 mg/ttkg) sát. A szerzôk kitérnek egyéb kezelési lehe- tôségekre, így a viselkedésterápiára, a gyógy- vasolta étrend, különösen a vércukor-szabályo- szeres kezelésre és a gyomorgyûrûmûtétek- zás tekintetében (a HbA szintje legalább 2%- kal csökkent), anélkül, hogy más területekenkomoly károsodást okozott volna. Ha sikerül- A kis és nagy szénhidráttartalmú étrend hatása a vér-
ne kimutatni, hogy ez hosszú távon is fenntart- cukor szabályozására 2. típusú diabetesben szen-
ható, az jelentôsen megváltoztatná jelenlegi vedô betegek esetében.
nézeteinket a 2. típusú diabetesben alkalmazott standard étkezési ajánlásokról.
VA Medical Center, Minneapolis, MN, USA.
Diabetes 2004;53:2375–82.
A keringô triacil-glicerol és az apoE szintjének válto-
zása eikozapentaénsav és dokozahexaénsav szedé-

A klinikus megjegyzései: Jól ismert és nagy-
sének hatására felnôttek esetében.
ra értékelt tény a 2. típusú diabetesben Buckley R, Shewing B, Turner R et al. szenvedô betegek kezelésének elsô szakaszá- University of Reading, Reading, UK. ban az étrend megváltoztatásának az anyag- cserére kifejtett hatása. Ennek ellenére jóvalkevésbé világos, mint hinnénk, hogy az A klinikus megjegyzései: Az omega-3 több-
étrendnek az anyagcserében okozott kedvezô szörösen telítetlen zsírsavakról, az eikozapen- változásait illetôen pontosan milyen tanácsot taénsavról (EPA) és a dokozahexaénsavról is kell adni. A hagyományos étkezési tanács- (DHA) kimutatták, hogy erôsen csökkentik a adás a testsúlynak és az ételek atherogen tu- triacil-glicerol plazmaszintjét, és komoly car- lajdonságának a csökkentésére összpontosít, dioprotektiv hatásuk van. Ebben a tanulmány- újabban azonban az érdeklôdés elôterébe ke- ban a szerzôk az EPA-nak és a DHA-nak a rült a nagy fehérje- és kis szénhidráttartalmú triacil-glicerol és az apolipoprotein plazma- étrend, amely megkérdôjelezi az ezeknél a szintjére kifejtett hatását vizsgálták külön- betegeknél korábban alkalmazott, hagyomá- külön. Egészséges önként jelentkezôkkel nyos étrendek helyességét. Az ezen a terüle- (n=45) szedettek véletlen besorolással napi ten kapott eredményeket azonban nehéz érté- kelni a tökéletlen kontrollcsoportok és más (fôként oleinsavat) négy héten át. Mind az zavaró tényezôk, például a testsúlyváltozás EPA, mind a DHA szignifikáns csökkenést idézett elô a plazma triacil-glicerol- és apoE- Ebben a tanulmányban a szerzôk megkísér- koncentrációjában, a DHA-nak azonban erô- lik áttekinteni a kis, de nem ketogén szén- teljesebb volt a triacil-glicerol-szintet csök- hidrát-összetételû étrend (LoBAG) hatásait Ez az eredmény újabb bizonyítékot szolgál- Heart Association (AHA) által javasolt kis tat arra, hogy az omega-3 zsírsavak fokozott zsírtartalmú étrenddel, amelynek alkalmazása bevitele kedvezôen befolyásolja a lipoprotein- során a testsúlyt szándékosan az eredeti szin- profilt. További tanulmányok szükségesek an- ten tartották. Egy gyógyszeresen nem kezelt, nak a vizsgálatára, hogy milyen mechanizmu- 2. típusú diabetesben szenvedô kis, de tipikus sok felelôsek a DHA és az EPA hatásainak a csoportot (n=8) keresztezett, véletlen besoro- lással osztottak a szénhidrátot, fehérjét és zsírt20:30:50 arányban (kis szénhidráttartalmú, Az országos koleszterinprogram étrendjének, vala-
nem ketogén) vagy 55:15:30 arányban tartal- mint egy ennél kevesebb szénhidrátot és több fehér-
mazó étrendet fogyasztókra (az American jét, illetve egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmazó
Heart Association javaslata alapján). Ebben a étrendnek az összehasonlítása: véletlen besorolásos
megfelelô kontrollcsoportos, rövid, testsúly- vizsgálat.
semleges tanulmányban a kis szénhidráttartal- Aude YW, Agatston AS, Lopez-Jimenez F et al. mú, nem ketogén étrend elônyösebbnek bizo- Agatston Research Institute, Miami Beach, FL, USA. nyult, mint az American Heart Association ja- Arch Intern Med 2004;164:2141–6. A klinikus megjegyzései: Ebben a tanulmány-
kcal-t, ezen belül 31 g fehérjét, 120 IU E-vita- ban a szerzôk kétféle étrend hatását vizsgálták mint, 3,8 mg B -vitamint, 400 mg folsavat, a testsúlycsökkenésre és az anyagcsere- 109cfu (colonic formic unit) Lactobacillus jellemzôkre: a National Cholesterol Education paracaseit (NCC 2461), valamint 6 g fruk- Program (NCEP) étrendjének (55% szénhidrát, tooligoszacharidot tartalmazott. A kettes számú 30% zsír, 15% fehérje), valamint egy olyan ét- rendelésre járó résztvevôk voltak a kontrollok.
rendnek a hatását, amely ennél kevesebb össz- A tanulmány során az immunválasz külön- szénhidrátot, de több egyszeresen telítetlen bözô jellemzôit határozták meg különbözô zsírt, összetett szénhidrátot és fehérjét tartal- idôpontokban (négy, hat, 12 hónap elteltével).
maz. Hatvan résztvevô követte véletlen besoro- A táplálékkiegészítôt szedô csoportban (n=30) lás szerint az egyik vagy a másik étrendet 12 javult a természetes ölôsejtek aktivitása, és fo- héten keresztül. Az étrendek energiatartalmát kozódott az interleukin-2 termelése a kontroll- 1300 kcal-ra állították be a nôk és 1600 kcal-ra csoportéhoz (n=30) képest. A havi ellenôrzé- a férfiak számára. A korábbi beszámolóknak sek során kiderült, hogy a kiegészítést kapott megfelelôen a kis szénhidráttartalmú étrend csoportban ritkábban fordultak elô fertôzések szignifikánsan nagyobb fogyást eredménye- (légúti, gastrointestinalis, bôr- és urogenitalis) zett, mint a koleszterinprogram étrendje. A vér- a kontrollcsoporthoz képest (14,5% versus zsírok koncentrációjában nem figyeltek meg 24,4%). Az influenza és a Pneumococcus elle- különbséget a két csoport között, bár a kis ni védôoltásra adott ellenanyagválasz nem kü- szénhidráttartalmú étrend kedvezôbb csopor- ton belüli változásokat idézett elô, mint a má- Ebben a kis mintaelemszámú tanulmányban sik étrend. A tanulmány rövid távú intervenci- a táplálékkiegészítô fokozta a szervezet saját ós vizsgálat volt, így nem tudott rávilágítani a immunitását és a fertôzésekkel szembeni vé- kis szénhidráttartalmú étrendek hosszú távú delmet az idôs emberek esetében. Lehetséges, biztonságának és hatásosságának a kérdésére hogy az ilyen táplálékkiegészítô módszereknek egészségi és súlycsökkenési szempontból.
még erôsebb a hatása rosszul táplált, legyengültidôs embereknél, de ez csak feltételezés.
Egy táplálékkiegészítônek az immunválaszra és a
citokintermelésre gyakorolt hatásai korlátozás nélkül

A halfogyasztás csökkenti a coronariasclerosis prog-
táplálkozó chilei idôsek esetében.
resszióját koszorúér-betegségben szenvedô post-
Bunout D, Barrera G, Hirsch S et al. menopausalis nôk esetében.
University of Chile, Santiago, Chile. Erkkila AT, Lichtenstein AH, Mozaffarian D et al. Tufts University, Boston, MA, USA.
Am J Clin Nutr 2004;80:626–32.
A klinikus megjegyzései: Az immunfunkció
szabályozása gyakran már nem megfelelô az
A klinikus megjegyzései: Több epidemiológi-
idôs emberek esetében. Azok a próbálkozások, ai és kísérletes tanulmány rávilágított már, amelyek az immunválasz javítására törekedtek hogy a halból származó n-3 zsírsavak nagy ebben a populációban – a multivitamin- és ásvá- mennyiségben történõ fogyasztása fontos a nyianyag-pótlás, valamint az élelmiszer-kiegé- cardiovascularis betegségek megelôzésében.
szítés –, vegyes eredményekkel jártak. Ebben a A halfogyasztás és a már fennálló coronaria- tanulmányban a szerzôk egy speciális tápszerke- sclerosis progressziójának összefüggését azon- veréknek a hatását vizsgálták az immunitásra, ban még nem vizsgálták behatóbban. Ebben a prospektív kohorszvizsgálatban, amelyet az vakcinációra adott válaszra olyan egészséges, Estrogen Replacement and Atherosclerosis ta- 70 év feletti idôsek esetében, akiknek a Mini nulmányban részt vevô 229 postmenopausalis Mental pontszáma 22 felett volt. A nyílt klinikai nô bevonásával végeztek, a halfogyasztás a co- tanulmány során az egyes számú rendelésre járó ronariabetegségben szenvedô betegek eseté- résztvevôk egy éven át kapták a szokásos ét- ben a coronariasclerosis csökkent mértékû rendjük mellé a speciális tápszert, amely 480 progressziójával járt. Azoknál például, akik Étrend és egészség/Makrotápanyagok hetente több mint kétszer fogyasztottak halat betegségek kockázati tényezôi, valamint a vagy legalább egyszer tonhalat vagy vörös hú- zsírsav-, koleszterin-, rost- és alkoholfogyasz- sú halat, a coronariaarteriák angiográfiával ki- tás különbségeinek kiküszöbölése után). En- mutatott stenosisának százalékos mértéke ke- nek az eredménynek közegészségügyi jelen- vésbé nôtt. A vörös húsú hal és a tonhal fo- tôsége van, hiszen a diabetes a késôbbi szívbe- gyasztása lelassította, de nem állította meg az tegség komoly kockázati tényezôje. A „szívba- atherosclerosis progresszióját a coronariascle- rát” étkezésben ösztönözni kell tehát a halfo- rosisban szenvedô postmenopausalis nôk ese- gyasztást a hagyományosan ajánlott, kis zsír- tében. Az összefüggés különösen erôs volt dia- tartalmú, sok gyümölcsöt, zöldséget és olajos beteses nôknél (az életkor, a cardiovascularis Az omega-3-zsírsav-kezelés hatása a T(2) teljesagy-
iditás indirekt markere. A felmérésben 12, bi- relaxációs idôre bipolaris elmezavarban.
poláris elmezavarban szenvedô nô vett részt, Hirashima F, Parow AM, Stoll AL et al. akik négy héten át omega-3-zsírsavat szedtek, McLean Hospital, Belmont, MA, USA. kilenc bipoláris nô, aki nem kapott ilyen kiegé- Am J Psychiatry 2004;161:1922–4. szítést, valamint összehasonlításként 12 egész-séges egyén. A nagy adagú omega-3-zsírsavat A klinikus megjegyzései: Bizonyos tények ar-
szedôk naponta összesen 5,0–5,2 g eikozapen- ra utalnak, hogy a zsírsavaknak értékes hatása taénsavat (EPA), 3,4 g dokozahexaénsavat lehet a bipoláris elmezavar adjuváns kezelésé- (DHA) és 1,7 g egyéb zsírsavat kaptak. A kis ben. Másrészt epidemiológiai és eset-kontroll dózist kapó csoportnak napi 1,3 g EPA-t és vizsgálatok adatai azt sugallják, hogy az 0,7 g DHA-t adtak vak, véletlen besorolásos, omega-3-zsírsavak alacsony szintje öngyilkos- placebokontrollos módon. Amikor az elemzés- sági hajlamot okoz, amely bipoláris elmeza- hez egyesítették a nagy és a kis dózisú csopor- varban szenvedôknél nagy arányban fordul tot, az omega-3-zsírsavat szedôk T2-közép- elô. A klinikai és járványtani bizonyítékok el- értékei szignifikánsan csökkentek a négyhetes lenére keveset tudunk arról, hogy az omega-3- kezelés során. A T2-idôk középértékeinek szá- zsírsavak koncentrációja milyen módon fejti ki zalékos csökkenése szignifikánsan nagyobb volt a bipoláris elmezavarban szenvedôk zsír- A cikk szerzôi abból az elképzelésbôl indul- sav-kiegészítésben részesült csoportjában, tak ki, hogy az omega-3-zsírsavak úgy fejtenék mint akár a kiegészítésben nem részesült bete- ki hatásukat, hogy beépülnek az agysejtek gekében, akár az egészségesekében. Amikor a membránjába, növelve azok permeabilitását, kiegészítésben részesült csoportot nagy és kis és ezzel számos sejtfunkciót befolyásolnak.
dózisú alcsoportokra osztották, azt figyelték Három csoporton végeztek mágneses rezonan- meg, hogy az átlagos hatás dózisfüggô. A ku- ciás vizsgálatot, hogy megállapítsák a teljes tatók úgy gondolják, hogy az omega-3-zsír- agy T2 relaxációs idejét, amely a membránflu- savakat szedô bipoláris betegek T2-értékének megfigyelt csökkenése a membránfluiditás nö- ban a szerzôk ezért azt vizsgálták, hogy ke- vekedésével magyarázható. Felvetik azonban, resztmetszeti megközelítéssel a legkülön- hogy más tényezôk is befolyásolhatják a T2- bözôbb mennyiségû szóját fogyasztó egyének értékeket, például az agyi vérátáramlás mérté- szérumkoleszterin-koncentrációja összefüg- ke. Nem változtak viszont észlelhetô mérték- gésben áll-e a szójaélelmiszerek bevitelével.
ben sem a Hamilton-féle depressziós skála, Ehhez 1033, prae- és postmenopausalis nôt sem a Young-féle mániát értékelõ skála értékei választottak ki a vegetáriánusokat és vegánokat a négyhetes omega-3-zsírsav-kiegészítés so- vizsgáló European Prospective Investigation rán, ámbár lehetséges, hogy a hangulati álla- into Cancer and Nutrition tanulmány oxfordi potra kifejtett hatás csak hosszabb idô után ér- ágából. A résztvevôk 35%-a nem volt vegetári- ánus, 55%-a vegetáriánus és 10%-a vegán volt.
A tanulmányból érdekes hipotézist kapunk Az élelmiszer-fogyasztást ételgyakorisági kérdôívvel állapították meg. A szójafehérje fo- omega-3-zsírsavak hangulatra és más viselke- gyasztása szignifikáns és fordított összefüggés- dési jellemzôkre kifejtett hatásának.
ben állt a teljes és az LDL-koleszterin-szinttel,valamint a teljes és a nagy sûrûségû lipoprotein A szójafogyasztás és a vér koleszterinkoncentrációja
(HDL) -koleszterin szintjének arányával. A na- – a European Prospective Investigation into Cancer
ponta 0,5 g-nál kevesebb szójafehérjét fogyasz- and Nutrition oxfordi ágában részt vevô 1033 prae- és
tó nôkhöz képest a napi több mint 6 g-ot fo- postmenopausalis nô bevonásával végzett kereszt-
gyasztók teljeskoleszterin-szintje 7,5%-kal, metszeti tanulmány.
LDL-koleszterin-szintje pedig 12,4%-kal volt Rosell MS, Appleby PN, Spencer EA et al. alacsonyabb. A HDL-koleszterin koncentráció- ját érdekes módon nem befolyásolta a szójafo- gyasztás. Az átlagos szójabevitel 11 g volt na-ponta, amely könnyen elérhetô 10 dkg tofu A klinikus megjegyzései: Egy közelmúltbeli
vagy 1 dl szójatej fogyasztásával. A tanulmány metaanalízisbôl az derült ki, hogy naponta kö- eredményei azt mutatják, hogy a normális étke- rülbelül 50 g szójafehérje elfogyasztása mint- zés részeként mérsékelt mennyiségben fo- egy 13%-os csökkenést eredményez a kis sû- gyasztott szójatartalmú ételek kedvezô hatással rûségû lipoprotein (LDL) -koleszterin szintjé- vannak a szérumkoleszterin-koncentrációkra.
ben. Kevés tanulmány vizsgálta azonban azt, Ezért érdemes mérsékelt mennyiségben beépí- hogy milyen hatása van az emberek szokásos teni a szójaételek fogyasztását is a kiegyensú- étrendjére jellemzô mennyiségben, rendszere- lyozott, a cardiovascularis egészség javítását sen fogyasztott szójának. Ebben a tanulmány- A haemochromatosissal összefüggô HFE C282Y mu-
ételek fogyasztása tehát ezek alapján nem je- táció heterozigóta hordozóinak vasfelszívódása.
lent külön egészségi kockázatot a HFE C282Y Grand Forks Human Nutrition Research Center, GrandForks, ND, USA. A fogamzás elôtti hemoglobin- és ferritinkoncentrá-
ció összefügg a terhesség kimenetelével egy kínai
nôk bevonásával végzett, prospektív kohorszvizs-

A klinikus megjegyzései: Az örökletes haemo-
gálatban.
chromatosis (HH) a szervezetben kóros vasfel- Ronnenberg AG, Wood RJ, Wang X et al. halmozódással járó anyagcserezavar, amely a Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA. fokozott vasfelszívódás következménye. Az örökletes haemochromatosis igen gyakori gene-tikai jelleg az észak-európai származású embe- A klinikus megjegyzései: A praenatalis anyai
rek esetében (géngyakoriság: 0,123). A legtöbb anaemia és vashiány kedvezôtlen szülészeti kö- beteg homozigóta a HFE gén C282Y mutációjá- vetkezményekkel jár, például rövidebb gesta- ra, s a fehér bôrû népesség több mint 20%-a le- tiós idôvel és kisebb születési súllyal. Egyedül- het heterozigóta. A homozigóta C282Y status álló megközelítésként a szerzôk a fogamzás klinikai penetranciája meglehetôsen kicsi; fôleg elôtti anaemia és vashiány, valamint a szülés 40 év felett nyilvánul meg, például a vastúlter- kimenetele közötti összefüggést vizsgálták heléssel összefüggô diabetes, szívbetegség, egészséges kínai nôk bevonásával. A teherbe esni kívánó vizsgálati résztvevôktôl (n=405) Tekintettel a HFE C282Y mutáció és a he- vért vettek a terhesség elôtti hemoglobin- (Hb-), terozigóták nagy gyakoriságára, az élelmiszerek ferritin-, transzferrinreceptor-, B - és B -vita- vaskiegészítése problémát jelenthet. A cikk min-, valamint a folátkoncentráció meghatáro- szerzôi ezért azt vizsgálták, vajon a hembôl, il- zására. A legtöbb vérmintát a fogamzás elôtti letve más forrásból származó vas felszívódása 1–4 hónapon belül nyerték. A vér levétele és a fokozott-e a HFE C282Y mutáció hordozóinál szülés között eltelt idô középértéke 316 nap (n=11) a normál kontrollokhoz (n=12) képest.
volt. Mind az enyhe (95 és 120 g/l közötti he- Az értékelést az általánosan fogyasztott ételek, moglobinkoncentráció), mind a mérsékelt fokú illetve a vas-szulfát és aszkorbinsav formájában anaemia (95 g/l alatti hemoglobinkoncentráció) vassal bôven dúsított ételek összehasonlításával szignifikánsan kisebb születési súllyal járt végezték. Érdekes, hogy a HFE C282Y-ra he- (139, illetve 192 grammal kisebb), a vashiá- terozigóta egyének esetében nem tért el szigni- nyos anaemia (120 g/l alatti hemoglobin- és 12 fikánsan a kontrollokhoz képest sem a hembôl, ng/ml alatti ferritinkoncentráció, B-vitamin-hi- sem az egyéb forrásból származó vas felszívó- ány nélkül) pedig önmagában 242 g-mal kisebb dása a vassal kissé vagy bôven dúsított kísérleti ételek fogyasztásakor. Nem különbözött továb- A korábbról ismerteknek megfelelôen mind bá a két csoport a vasanyagcsere laboratóriumi az alacsony (12 ng/ml alatti), mind a magas leleteinek tekintetében (szérumferritin, transz- (60 ng/ml feletti) ferritinkoncentráció szintén ferrin-szaturáció, nem transzferrinhez kötött szignifikánsan kisebb születési súllyal járt (106, illetve 123 g-mal kisebb). Az emelkedett Megállapítható tehát, hogy a felszívódás ha- ferritinszint, amely gyulladás jele lehet, a kis tékonyságát nem befolyásolja a HFE C282Y születési súly és a magzati növekedés vissza- heterozigótaság még akkor sem, ha a hordozók maradásának a nagyobb kockázatát jelentette.
vas-szulfát és aszkorbinsav formájában vassal A mérsékelt anaemiában szenvedô nôk gyer- erôsen dúsított élelmiszereket fogyasztanak. A mekeinek szignifikánsan nagyobb volt a koc- vassal vagy aszkorbinsavval bôven dúsított kázata a kis születési súlyra és a magzati növe- kedés retardációjára (6,5-szeres, illetve 4,6- miatti költségnövekedés lefaragására, hogy ez az új és ígéretes, hármas hatású készítmény, A tanulmány eredménye rávilágít arra, hogy mely a leggyakrabban elõforduló mikrotápa- a terhességet tervezô nôk vashiányát korrigál- nyag-hiányok visszaszorítására irányul, elter- ni és kezelni kell a terhesség kimenetelének le- A hormonpótló kezelés, az etidronát, a kalcitonin, az
A konyhasó hármas dúsítása jód-, vas- és A-vitamin-
alfa-calcidol és a K-vitamin hatásosságának összeha-
mikrokapszulákkal.
sonlítása osteoporosisban szenvedô postmenopau-
Zimmermann MB, Wegmueller R, Zeder C et al. salis nôk esetében – a Yamaguchi Osteoporosis Pre-
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, vention Study.
Yamaguchi University, Ube-City, Japan.
Am J Med 2004;117:549–55.
A klinikus megjegyzései: A vashiányos
anaemia, az A-vitamin-hiány és a jódhiány
A klinikus megjegyzései: Ez a tanulmány
még ma is rendkívül gyakori rendellenesség a egyike azon keveseknek, amelyekben megkí- világon (több mint 30%-os elôfordulás), ame- sérlik összehasonlítani az osteoporosis kezelé- lyek leginkább a fejlôdô országok gyermekeit si eljárásait postmenopausalis nôk egy cso- érintik. Bár a konyhasó a jódpótlás hatásos portjában. Bár a tanulmány résztvevôinek szá- hordozójának bizonyult, azt eddig még nem ma 396 volt, a mintaelemszámok kisebbé vál- vizsgálták, hogyan válna be az A-vitamin és a tak, amikor a csoportot hat egyenlô részre osz- vas vivôanyagaként, mert ennek számos tech- tották a hormonpótló kezelés, az etidronát, a kalcitonin, az alfa-calcidol és a K-vitamin ha- Ebben a tanulmányban a szerzôk bemutat- tásosságának vizsgálatához, valamint kontroll- ják, hogy a sót dúsítani lehet mindhárom csoportot is alakítottak. A hatásosság primer mikrotápanyaggal oly módon, hogy egyetlen mutatója a csontok radius distalis harmadánál lépésben – sprayhûtési technikával – mikrokap- mért ásványianyag-sûrûsége volt. Másodlagos szularizálják ôket. A szerzôk azt is igazolták, mutatóként a csigolyatörés gyakoriságát kísér- hogy a háromszorosan kiegészített só (TFS) és a mikrotápanyagok hat hónapon túl is stabilak.
A tanulmány kétéves idôtartamának végére A szerzôk összehasonlították továbbá a hármas a csontok ásványianyag-sûrûsége 3,3%-kal adalékot tartalmazó és a jódozott só hatékony- csökkent a kontrollcsoportban, növekedett vi- ságát egy tíz hónapos, véletlen besorolásos, szont a hormonpótló és a kalcitoninkezelésben kettôs vak tanulmány eredményeivel, amelyet részesült nôknél. Meglepô módon az etidroná- 157 golyvás iskolás gyermek bevonásával vé- tos, a K-vitaminos és az alfa-calcidolos cso- geztek, akik körében gyakori volt az A-vita- min-hiány és a vashiányos anaemia. A hármas ásványianyag-sûrûsége. A csigolyatörések adalékot tartalmazó sót kapók csoportjában a gyakorisága kisebb volt azonban a hormonpót- vasanyagcsere mutatóinak (a hemoglobinkon- ló kezelésben részesült, az etidronátos és a K- centráció és a szervezet vasraktárai), valamint vitaminos csoportban. Egyedül az alfa-calci- az A-vitamin-feltöltöttségi állapotnak (a retinol dolnak nem volt szignifikáns kedvezô hatása a és a retinolkötô fehérje szintjének) a javulását csigolyatörések elôfordulására.
A szerzôk felhívják a figyelmet a tanul- A hármas adalékot tartalmazó só hatásosnak mánynak a kis mintaelemszámból és a kétéves- bizonyult a vas-, a jód- és az A-vitamin-hiány re szabott kezelési idôbôl adódó korlátaira, ám elôfordulási gyakoriságának csökkentésében indokoltnak tartják, hogy készüljön egy na- iskoláskorú gyermekeknél. Feltétlenül töre- gyobb mintaelemszámú vizsgálat, amelynek az kedni kell azonban a hármas dúsítási eljárás elsôdleges végpontját a törések képeznék.
A táplálék vassal történô kiegészítésének hatása a gö-
Gyümölcs- és zöldségfogyasztás, valamint a csontok
rög óvodások kognitív képességeire.
ásványianyag-sûrûsége – a „Northern Ireland Young
Metallinos-Katsaras E, Valassi-Adam E, Dewey KG et al. Hearts” projekt.
McGartland CP, Robson PJ, Murray LJ et al. Eur J Clin Nutr 2004;58:1532–42. University of Ulster, Coleraine, UK.
Am J Clin Nutr 2004;80:1019–23.
A klinikus megjegyzései: Széles körben is-
mert, hogy a vasnak szerepe van a kognitív
A klinikus megjegyzései: A késôbbi osteoporo-
fejlôdés fenntartásában. Kevés információnk sis megelôzését célzó fontos stratégia a csontok van azonban a vaspótlásnak a jól táplált, tömegének növelése fiatalkorban. Gyûlnek a bi- egyébként egészséges, óvodáskorú gyerme- zonyítékok arra, hogy a gyümölcsök és a zöldsé- kekre gyakorolt hatásáról. A szerzôk Görög- gek fogyasztásának – részben alkáliképzô tulaj- országban egy multivitamin-készítménnyel donságaiknak köszönhetôen – a csontok egész- együtt adott kis adagú (két hónapon át napi 15 ségét védô hatása lehet. A szerzôk a gyümölcs- mg) vaspótlásnak az éberségre, a figyelemre és és zöldségbevitel, valamint a csontok ásványi- a fogalmi tanulásra kifejtett hatását hasonlítot- anyag-sûrûsége közötti kapcsolatot tanulmá- ták össze az egymagában adott multivitamin- nyozták 12–15 éves észak-írországi fiatalok vé- készítményével. Noha kis mintaelemszámú letlenszerûen kiválasztott, nagy méretû mintájá- vizsgálatról van szó, és a véletlen besorolásos, ban. A csontok ásványianyag-sûrûségét kettôs kontrollcsoportos vizsgálati tervet sem tartot- energiájú röntgenabszorpciometria segítségével ták be teljesen, mégis voltak érdekes megfi- határozták meg a nem domináns alkaron és a do- gyeléseik. A vaskezelés után az anaemiás vizs- mináns sarkon. A szokásos gyümölcs- és zöld- gálati személyek szignifikánsan kevesebb kivi- ségfogyasztást a kikérdezô által felvett táplál- telezési hibát vétettek, 8%-kal javult a mûve- kozási anamnézis alapján határozták meg, és há- letvégzési pontosságuk, és jelentôsen hatéko- nyabbak (vagyis gyorsabbak és pontosabbak) Érdekes módon, szignifikáns összefüggést voltak, mint a placebót kapók. Ennek meg- figyeltek meg a gyümölcsfogyasztás és a sa- felelôen a gyermekek – úgy látszik – el tudták rokcsont ásványianyag-sûrûsége között a 12 különíteni a kritikus ingereket, amelyekre az

Source: http://amnutrition.hu/downloads/upload/2009106162806Clinical_Nutrition_2005junius.pdf

tacc2012.org

MOLECULAR DYNAMICS AND FREE ENERGY ANALYSIS OF XANTHINE OXIDOREDUCTASE- LIGAND INTERACTIONS H. Kikuchi1, H. Fujisaki 1, 2, T. Furuta3, K. Okamoto4, and T. Nishino5 1Department of Physics, Nippon Medical School, 2-297-2, Kosugi-cho, Nakahara-ku, 2Computational Science Research Program, RIKEN, 2-1 Hirosawa, 3Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of

Microsoft word - bi final.doc

Ark Grants Licence to Boehringer Ingelheim for Access to Key Technology 1 April 2005 - Ark Therapeutics Group plc today announces that it has signed an agreement with the German pharmaceutical company, Boehringer Ingelheim International GmbH, granting Boehringer Ingelheim exclusive rights to Ark’s intellectual property in relation to certain Boehringer Ingelheim therapies affecting

Copyright © 2018 Medical Abstracts