(microsoft word - 18_2 informe estabilitat presupostaria aprovaci\323 definitiva 2013.doc)

Intervenció Municipal
INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
Amb motiu de l’aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, emeto el següent
PRIMER. L’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a
les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat
amb allò que preveuen els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
S’entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o
superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 11.4 de la Llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les
Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del
cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, la variació de la despesa
computable no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà
termini de l’economia espanyola. S’entén per despesa computable els usos no financers definits
en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d’altres
Administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament. El Ministeri
d’Economia i Competitivitat publicarà la taxa de referència per al càlcul de la regla de despesa,
de conformitat amb l’article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per finançar
compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
Aplicació a les Entitats Locals.
__________________________________________________________________________________________________________________________ Ajuntament d'Andratx. Avg. De la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears Intervenció Municipal
TERCER. Tal com estableix l’article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, la Intervenció
Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia
Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents.
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos en l’article 177.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
L’Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments realitzats
sobre la base de les dades dels capítols de l’1 al 9 dels estats de despeses i ingressos
pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el sistema Europeu de Comptes
Nacionals o Regionals.
L’interventor comprovarà que els usos no financers no superen la taxa de referència del producte
interior brut, una vegada descomptats els interessos del deute, les transferències finalistes
d’administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament.
L’interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i futurs dins dels límits
de dèficit i deute públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa europea i la Llei
Orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
QUART. L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols de l’1 al 7 del
pressupost de despeses i dels capítols de l’1 al 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat
pressupostària s’identificarà amb una situació d’equilibri o superàvit estructural.
L’incompliment del principi d’estabilitat comportarà l’elaboració d’un Pla Econòmic i Financer
de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
INGRESSOS
TOTAL… 20.195.361,66
__________________________________________________________________________________________________________________________ Ajuntament d'Andratx. Avg. De la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears Intervenció Municipal
DESPESES
TOTAL… 18.273.727,48

CINQUÈ.-
No s’han realitzat, atesa la nul·la incidencia en el càlcul, els possibles ajustaments,
com ara:
1. IMPOSTOS, COTITZACIONS SOCIALS, TAXES I ALTRES INGRESSOS 2. LLIURAMENTS A COMPTE D’IMPOSTOS CEDITS, DEL FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT I DEL FONS DE FINANÇAMENT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. 4. INVERSIONS REALITZADES PEL SISTEMA DE «ABONAMENT TOTAL DEL PREU» 5. INVERSIONS REALITZADES PER COMPTE DE CORPORACIONS LOCALS. 6. CONSOLIDACIÓ DE TRANSFERÈNCIES ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 7. TRACTAMENT DELS INGRESSOS OBTINGUTS PER LA VENDA D’ACCIONS (Privatització 8. TRACTAMENT DELS DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS 9. INGRESSOS OBTINGUTS DEL PRESSUPOST DE LA UNIÓ EUROPEA 10. OPERACIONS DE PERMUTA FINANCERA (SWAPS) 11. OPERACIONS D’EXECUCIÓ I REINTEGRAMENT D’AVALS 12. APORTACIONS DE CAPITAL A EMPRESES PÚBLIQUES 13. ASSUMPCIÓ I CANCEL·LACIÓ DE DEUTES D’EMPRESES PÚBLIQUES 14. DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI I PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST DE 15. TRACTAMENT DE LES OPERACIONS DE CENSOS Del que es desprèn el següent càlcul: Capítols I-VII d’ingressos = Capítols I-VII de despeses 1.921.634,18
Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer __________________________________________________________________________________________________________________________ Ajuntament d'Andratx. Avg. De la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears Intervenció Municipal
SISÈ. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no
superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut, publicada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Per a l’exercici del 2013 la taxa de referència és de l’1,7%. Si bé aquesta taxa es pot veure incrementada sempre que, arrel d’un canvi normatiu, s’augmentin els La despesa computable es calcularà computant els capítols de/d’: - Interessos del deute computats en el capítol 3 de despeses financeres. + Capítol 7: Transferències de capital - Despeses finançades amb fons finalistes PPTO 2013
LIQUIDACIÓ 2011
- Interessos de deute computats al capítol 3 de despesa financera + Capítol 7: Transferències de capital - Despeses finançades amb fons finalistes - Transferències vinculadas als sistemes de finançament S’ha de complir amb l’equació següent: TAXA DE REFERÈNCIA DEL CREIXEMENT DEL PIB >= 100 X [(DESPESA COMPUTABLE ANY N / DESPESA COMPUTABLE ANY N-1) – 1] __________________________________________________________________________________________________________________________ Ajuntament d'Andratx. Avg. De la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears Intervenció Municipal
L’incompliment, si escau, de la regla de despesa implica la formulació d’un Pla Econòmic i Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. SETÈ. El compliment de la sostenibilitat financera s’ha de verificar comprovant que la capacitat
d’assumir els compromisos presents i futurs, és compatible amb els objectius de dèficit i deute L’Ajuntament va aprovar una nova valoració cadastral que entrà en vigor a l’exercici de 2009. Aquest canvi normatiu per a l’exercici de 2013, per aplicació de l’article 68 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, suposa un increment d’ingressos per l’impost de béns immobles d’1.482.675,00 euros, deixant establert el límit de despesa en 18.421.344,87 euros. (i no de 16.938.699,87 euros, que és l’aplicació de l’1,7% a la despesa no financera de la liquidació de CONCLUSIÓ:
En base als càlculs detallats en l’expedient motiu de l’informe es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. Andratx, 12 de març de 2013 L'interventor Signat: Gorka Muntaner de Diego __________________________________________________________________________________________________________________________ Ajuntament d'Andratx. Avg. De la Cúria, 1. (07150) Andratx. Illes Balears

Source: http://www.andratx.cat/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_5135_1.pdf

Microsoft word - application form.doc

APPLICATION FOR EMPLOYMENT Ref. No: ________ POSITION APPLIED FOR: Practice Nurse / Nurse Prescriber (delete as appropriate) For part-time positions, please give an indication of the minimum and maximum hours per week you are seeking: Forename(s) Address (with postcode): Email address: Telephone number: NMC registration number: Current driving licence?

Layout

Packaging. mérité », qui ne mesuraient rien d’autre GENÊT MAYOR Chez Genêt Mayor, il y en a pour tous les goûts. Pour les partisans John Baldessari, Seth Price, Psychopathologie de l’expression – Une collec- que la distance entre écriture et sensua-durs de la structure autant que pour les fans de récits imagés. tion iconographique internationale. Commissariat d’exposit

Copyright © 2018 Medical Abstracts