Ceo.es

B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Mancomunidade Turística do Carballiño, Ribadavia,
Mancomunidade Turística de O Carballiño, Ribadavia,
Boborás e Leiro
Boborás y Leiro
Corrección de erros do anuncio R. 2.703 . 17 Corrección de errores del anuncio R. 2.703 . 17 V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Goberno. A Coruña
Secretaría de Gobierno. A Coruña
Provisión de xuíz de paz titular do Concello de Sandiás . 18 Provisión de juez de paz titular del Ayuntamiento de Sandiás . 18 Xulgado do Social n.º 2 de Ourense
Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense
Autos n.º 239/2006, sentenza n.º 316/2006 . 18 Autos n.º 239/2006, sentencia n.º 316/2006 . 18 Xulgado do Social n.º 3 de Ourense
Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense
Autos de ejecutoria n.º 74/2006 . 19 Xulgado de Instrución n.º 6 de Ourense
Juzgado de Instrucción n.º 6 de Ourense
Juicio de faltas n.º 312/2005 . 20 II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
Las correspondientes cartas de pago las puede retirar el inte- II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
resado, o su representante, en la sección del Tesoro de la Delegación de Economía y Hacienda, en la calle Santo Domingo, Delegación de Economía e Facenda
25-1º, en Ourense, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a Secretaría Xeral
14:00 horas. El plazo para el ingreso de la deuda se contará a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su últi- Ourense, 31 de mayo de 2006. El delegado de Economía y De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis- tracións públicas e do procedemento administrativo común, R. 2.658
notifícaselle a liquidación correspondente á percepción de can- tidades indebidas (Armada-Dirección de Asuntos Económicos), á persoa que máis abaixo se relaciona, xa que se intentou a III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
notificación no seu último enderezo coñecido e non se lle puido III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Interesado; enderezo; liquidación; importe; concepto.
Consellería de Traballo
Manuel Julián Alfaro Succu; Lg. Santo André, 27-Ribadavia; Delegación Provincial
00032 2005 0 000613 1; 281,34 €; percepción cantidades.
As correspondentes cartas de pagamento pódeas retira-lo interesado, ou o seu representante, na sección do Tesouro da Unha vez visto o texto do convenio colectivo do comercio de Delegación de Economía e Facenda, na rúa Santo Domingo, 25- elementos do metal de Ourense 2006-2007, código convenio 1º, en Ourense, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 núm. 3200125, que foi subscrito o día 2 de maio de 2006, dunha horas. O prazo para o ingreso da débeda contarase a partir do parte, en representación da parte empresarial, polos represen- día seguinte ó da publicación deste edicto no BOP e no tabolei- tantes da Asociación de Empresarios do Comercio de Elementos ro de anuncios do concello da súa última residencia.
do Metal de Ourense, e doutra, en representación dos traballa- Ourense, 31 de maio de 2006. O delegado de Economía e dores do sector, polos representantes das centrais sindicais Unión Xeral de Traballadores (UXT), Confederación Intersin- dical Galega (CIG) e Comisións Obreiras (CCOO), en representa- ción dos traballadores do sector e de conformidade co disposto no artigo 90. 2º e 3º, do Estatuto dos traballadores, texto refun- Delegación de Economía y Hacienda
dido aprobado polo Real decreto 1/1995, do 24 de marzo, Real Secretaría General
decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo e demais normas aplicables de dereito De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de común, esta delegación provincial acorda: la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de con- administraciones públicas y del procedimiento administrativo venios colectivos de traballo, que consta nesta delegación pro- común, se le notifica la liquidación correspondiente a la per- vincial, e notificación ás representacións económica e social da cepción de cantidades indebidas (Armada-Dirección de Asuntos Económicos), a la persona que más abajo se relaciona, ya que Segundo.- Ordena-lo seu depósito no Servizo de Relacións se intentó la notificación en su última dirección conocida y no Laborais, Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación Terceiro.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Interesado; dirección; liquidación; importe; concepto. Manuel Julián Alfaro Succu; Lg. Santo André, 27-Ribadavia; Ourense, 24 de maio de 2006. A delegada provincial. 00032 2005 0 000613 1; 281,34 €; percepción cantidades. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Convenio colectivo do Comercio de elementos do metal de c) 2 Días por traslado de domicilio habitual.
d) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal.
Quedan sometidas ás estipulacións do presente convenio Cando conste nunha norma legal ou convencional un período tódalas empresas dedicadas ó comercio do metal en xeral.
determinado, rexerá o que este dispoña en canto á duración da ausencia e á súa compensación económica.
Quedan comprendidos neste convenio tódolos traballadores Cando o cumprimento do deber antes referido supoña a impo- das empresas incluídas no ámbito funcional, coas excepcións do sibilidade da prestación do traballo debido en máis do 20% das Estatuto dos traballadores e dos menores de 16 anos, os cales horas laborables nun período de tres meses, poderá pasa-lo tra- ballador afectado á situación de excedencia regulada no artigo As disposicións do presente convenio rexerán en Ourense e a No suposto de que o traballador polo cumprimento do deber ou desempeño do cargo perciba unha indemnización desconta- rase o importe dela do salario ó que tivese dereito na empresa.
A duración do presente convenio será de dous anos, comezan- e) Para realizar funcións sindicais ou de representación do do a rexe-lo 1 de xaneiro de 2006 e finalizando o 31 de decem- persoal nos termos establecidos legal ou convencionalmente.
f) Por nacemento de fillo/a: 6 días.
g) As traballadoras por lactación dun fillo menor de 9 meses O convenio prorrogarase por períodos anuais ó non denuncialo terán dereito a unha hora de ausencia do traballo que poderá calquera das partes, con antelación mínima de tres meses, res- dividir en dúas fraccións. A muller pola súa vontade poderá pecto da data da súa terminación. A denuncia farase mediante substituír este dereito por unha redución de xeira en media comunicación escrita á outra parte na que se fará consta-la representación que se teña e as materias de negociación.
Este permiso poderá ser gozado indistintamente polo pai ou Ó finaliza-la vixencia a que se refire o artigo 4, manterán a nai no caso de que os dous traballen.
súa vixencia todas e cada unha das cláusulas ata a entrada en Artigo 6.- Condicións máis beneficiosas.
Para o ano 2006, comprende as retribucións que en xeira nor- Tódalas contidas no presente convenio estableceranse con mal de traballo figuran na táboa salarial do anexo.
carácter de mínimos, polo que os pactos, acordos ou situacións Polo que respecta ó segundo ano de vixencia, é dicir, o ano actualmente implantadas nas distintas empresas, que impli- 2007, o incremento salarial aplicable será o IPC real constata- quen condicións máis beneficiosas subsistirán para aqueles tra- do a 31 de decembro de 2006, máis 0,5 puntos.
Artigo 7.- Compensación e absorción.
Dadas as dificultades técnicas que entraña o establecemento As condicións que se establecen neste convenio son compen- dunhas táboas de rendementos mínimos nas actividades enca- sables e absorbibles en cómputo anual conforme á lexislación dradas no presente convenio, pola diversidade e diferentes vixente, respectándose as situacións persoais en igual forma.
estruturas das empresas afectadas, considerarase o rendemen- to mínimo adaptado ós usos profesionais de cada actividade A xeira de traballo máxima para o persoal comprendido no Non obstante as empresas dentro da súa peculiar organización presente convenio é de 40 horas semanais.
poderán establece-los ditos rendementos.
Tódolos traballadores gozarán anualmente de 30 días naturais Cando as empresas establezan unhas táboas de rendementos de vacacións retribuídas a salario base, gratificación de trans- e o traballador exceda do mínimo fixado, percibirá unha prima A empresa confeccionará conxuntamente o calendario de As tarifas de remuneración por incentivo deberanse calcular vacacións cos representantes legais dos traballadores ou cos de modo que o traballador de normal capacidade e rendemen- mesmos traballadores se non os hai, será exposto no taboleiro to obteña polo menos unha retribución superior nun 25 por de anuncios e coñecerase con 60 días de antelación á saída da cento do salario base establecido no presente convenio para a primeira data. As datas de vacacións deberán estar comprendi- das entre os meses de maio e outubro.
Artigo 14.- Aumentos periódicos por anos de servizos.
A empresa, por solicitude do traballador, estará obrigada a O persoal comprendido no presente convenio percibirá entregar un xustificante con expresión das datas de inicio e ter- aumentos periódicos por anos de servizos consistentes no abo- minación delas. As vacacións non poderán comezar a computar amento de cuadrienios na contía do 5% sobre o salario base.
nin en sábado nin en véspera de día festivo.
Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2004, ningún traballador Artigo 10.- Inasistencias retribuídas.
poderá acumular máis de dez cuadrienios. Non obstante, aque- O traballador, tralo aviso e xustificación, poderase ausentar les que viñeran percibindo porcentaxes superiores por este con- do traballo con dereito a remuneración por algún dos motivos cepto ata a data indicada, manterán e consolidarán as citadas a) 15 Días naturais no caso de matrimonio.
Cando o traballador ascenda de categoría profesional engadi- b) 2 Días no caso de falecemento, accidente ou enfermidade ráselle o soldo base da nova categoría ó número de cuadrienios graves ou hospitalización de parentes ata o segundo grao de que viñese gozando, calculándose a contía destes de acordo consanguinidade ou afinidade, é dicir, cónxuxe, fillos/as, nai, pai, sogro/a, nora, xenro, avós, avós políticos, irmáns, cuña- A data inicial para o cómputo dos aumentos por anos de ser- dos/as, netos/as e netos/as políticos/as. Cando por tal motivo vizos será a de ingreso na empresa incluído o tempo de apren- o traballador necesite facer un desprazamento para o efecto, o dizaxe e aspirante, se ben para estes o dito cómputo aplicara- se a partir da vixencia do presente convenio.
B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Artigo 15.- Gratificación especial por idiomas.
Os traballadores que igualmente cesen ós 65 anos de idade, Os traballadores con coñecementos acreditados ante ás súas percibirán dous meses de vacacións retribuídas. Se cumpridos os empresas dunha ou máis linguas estranxeiras sempre que este 65 anos de idade e seis meses o traballador non solicitase a xubi- coñecemento fose requirido e pactado coa empresa, percibirán lación, o traballador perderá o dereito a este complemento.
un aumento do 10% do seu salario base por cada idioma.
As ditas mensualidades serán calculadas sobre o salario real.
Para a súa percepción deberán solicitarse no prazo de tres Gratificación especial por ornamentación de escaparates: o meses desde o cumprimento da idade correspondente.
persoal que non estando clasificado como escaparatista realice O goce destas vacacións farase efectivo coa correspondente non obstante con carácter normal a función de ornamentación antelación ó seu cesamento efectivo, debendo o traballador de escaparates, terá dereito, en concepto de gratificación comunicar de xeito constatable a súa decisión á empresa. Esta especial, a unha gratificación do 10% do seu salario base e entregaralle ó traballador que solicite o premio de vacacións dun certificado acreditativo do seu goce, no que constará o número de meses ós que ten dereito.
Para o cálculo do salario-hora que servirá de base para deter- Artigo 22.- Gratificación de transporte.
mina-lo importe das horas extraordinarias, terase en conta os Establécese unha gratificación de transporte urbano para seguintes conceptos: salario base, pagas extraordinarias, grati- tódolos traballadores afectados polo presente convenio de 2,83 ficación de antigüidade e, se o traballador as viñese percibin- euros por día traballado. Para o ano 2007, a dita gratificación do, gratificación especial por idiomas e gratificación especial incrementarase na mesma proporción que o salario base.
por ornamentación de escaparates. O incremento que se apli- Artigo 23.- Delimitacións das funcións do condutor.
cará sobre o salario-hora para o pagamento das horas extraor- As funcións dos condutores de vehículos nas actividades com- prendidas no presente convenio fixaraas a comisión paritaria, - Ó 75% nas extraordinarias de días laborables.
que para tal fin se reunirá a partir do mes de setembro do pre- - Ó 150% nas horas extraordinarias de domingos e días santos.
Artigo 18.- Desprazamento e axudas de custo.
Os traballadores que mediante orde expresa do empresario ou O presente convenio incrementarase nun 4,10% para o ano persoa que os represente se vexan obrigados a realizar viaxes 2006, con respecto á táboa salarial do ano 2005.
ou traballos de carácter profesional por conta e baixo a depen- Polo que respecta ó ano 2007, aplicarase á táboa salarial de dencia da empresa, con desprazamentos a lugares distantes do 2006 un incremento salarial equivalente ó IPC real constatado centro de traballo e que imposibiliten o seu regreso e sexa pre- a 31 de decembro de 2006, máis 0,5 puntos, ciso efectuar comidas fóra do seu domicilio habitual, ou teñan Artigo 25.- Fomento da contratación.
necesidade de se desprazaren a localidades onde tamén esixa Para contribuír a darlle estabilidade ó emprego, as partes asi- a misión encomendada unha permanencia que obrigue a tomar nantes do presente convenio comprométense a fomenta-la con- aloxamento, terán dereito ó cobro de gastos orixinados de acordo coa empresa e unha vez xustificados.
Sen embargo, ó ser este un sector cunha problemática espe- Artigo 19.- Gratificacións extraordinarias.
cífica, propoñémo-los seguintes modelos de contratación: Todo o persoal afectado polo presente convenio percibirá tres a).- Contrato eventual por circunstancias da produción, acu- pagas extraordinarias, consistentes nunha mensualidade dos mulación de tarefas ou exceso de pedidos: as partes asinantes salarios base vixentes en cada momento, aumentos periódicos do presente convenio acordan que, de conformidade co esta- por ano de servizo e gratificación de transporte.
blecido no artigo 15,1 b) do Estatuto dos traballadores co A gratificación de transporte fíxase para estes efectos na can- obxecto de aproveitar ó máximo as posibilidades de emprego que ofrecen as circunstancias de mercado no sector do comer- cio de elementos do metal, a duración máxima do contrato Estas pagas serán aboadas: a paga de verán, antes do 20 de eventual por circunstancias de mercado, acumulación de tare- xullo; a paga de Nadal, antes do 20 de decembro; a paga de fas ou exceso de pedidos será de doce meses dentro dun perí- O importe das referidas gratificacións será rateado en propor- A dita duración máxima será de aplicación tanto para os novos ción ó tempo traballado durante o ano, computándose como tal contratos que se pacten a partir da publicación do presente o correspondente a enfermidade xustificada, accidente de tra- convenio como para aqueles que se asinaran nun momento ballo, vacacións e permisos retribuídos.
b).- Contrato para a formación laboral: o contrato para a for- En caso de enfermidade común, accidente de traballo ou mación terá por obxecto a adquisición da formación teórica e enfermidade profesional, o persoal en situación de incapacida- práctica necesaria para o desenvolvemento dun oficio ou posto de temporal percibirá con cargo á empresa, por un período dun de traballo que requira un determinado nivel de cualificación.
ano como máximo, o salario que lle corresponda polo presente Poderase realizar con traballadores maiores de 16 anos e convenio, incrementado cos aumentos periódicos por anos de menores de 21. Debido ás necesidades formativas impostas polas características dos postos de traballo para desempeñar A empresa poderá descontar deles durante o dito período de no sector de comercio de elementos do metal, as partes asinan- tempo as prestacións económicas que corresponden ó seguro tes do presente convenio acordan que, segundo o establecido na Lei 63/1997, modificada pola Lei 12/2001, do 9 de xullo, a Artigo 21.- Premio de compensación por antigüidade.
duración mínima do contrato para a formación laboral sexa de Os traballadores que teñan unha antigüidade mínima na seis meses e a máxima de tres anos.
empresa de 10 anos e causen baixa por xubilación nesta a par- c).- Contrato en prácticas: a retribución do traballador con- tir dos 60 anos e ata os 65 anos, terán dereito a gozar de vaca- tratado baixo a modalidade de prácticas será dun 60% no pri- cións retribuídas. Se, a baixa se producise ós 60 anos, as vaca- meiro ano e dun 75% no segundo, do salario da súa categoría cións terán unha duración de seis meses, reducíndose un mes profesional en cómputo anual, quedando incluído neste cómpu- to anual a gratificación de transporte.
B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 d).- Fomento da contratación indefinida: durante a vixencia Durante o primeiro ano, a partir do inicio de cada situación de do presente convenio, a conversión en indefinidos daqueles excedencia, o traballador terá dereito á reserva do posto de contratos que se tiveran pactado de xeito temporal ou por traballo e a que o citado período sexa computado para efectos tempo determinado, independentemente do momento no que de antigüidade. Finalizado este e ata a terminación do período se formalice o contrato temporal, acolleranse ó disposto no de excedencia, serán de aplicación, agás pacto colectivo ou punto 2, apartado b), da disposición adicional primeira, da Lei individual en contrario, ás normas que regulan a excedencia 12/2001, do 9 de xullo, de medidas urxentes de reforma do mercado de traballo para o incremento do emprego e a mello- Así mesmo poderán solicita-lo seu paso á situación de exce- ra da súa calidade, segundo a cal os ditos contratos quedarán dencia na empresa os traballadores que exercen funcións sindi- incluídos no réxime previsto para os contratos de fomento da cais de ámbito provincial ou superior, mentres dure o exercicio O traballador excedente conserva só un dereito preferente ó As empresas subscribirán a favor dos traballadores unha póli- ingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa que za de seguros que cubra, en caso de accidente de traballo, os houbese ou se producisen na empresa.
riscos de morte e invalidez permanente, nos graos de total, A situación de excedencia poderase estender a outros supos- absoluta e gran invalidez, na contía de 12.000 euros.
tos colectivamente acordados con réxime e cos efectos que alí No obstante, a indemnización que se perciba con cargo ó seguro aquí convido, considerarase como percibida a conta da indemnización que, se é o caso, puideran declarar con cargo ás Ó abeiro do artigo 166.2 da Lei xeral da Seguridade Social e empresas, os tribunais de xustiza na vía penal, compensándose do artigo 12.6 do Estatuto dos Traballadores, recoñécese ós tra- balladores o dereito subxectivo para solicitar da empresa a xubilación parcial e a redución da xornada ata o límite máximo Para tódalas cuestións que se deriven da aplicación, interpre- previsto do 85% cando reúnan os requisitos establecidos legal- tación e vixilancia deste convenio constitúese unha comisión mente e, en especial, o da idade, que non poderá ser inferior paritaria formada pola Asociación Provincial de Empresarios e as centrais sindicais que asinan o presente convenio.
A comunicación deberá remitirse á empresa cunha antelación As partes asinantes recoñecen o grave problema que supón o mínima de tres meses á data prevista da xubilación parcial, agás absentismo laboral e entenden que a súa redución implica o persoal encadrado nos grupos IV e V do convenio nos que o aviso tanto un aumento da presenza do traballador no posto de tra- previo será de seis meses. A porcentaxe de xornada que corres- ballo como a correcta organización da medicina de empresa e ponda de traballo efectivo, acumularase nos meses inmediata- da Seguridade Social xunto cunhas adecuadas condicións de mente seguintes ó da xubilación parcial e á xornada completa.
seguridade, hixiene e ambiente de traballo, para unha efectiva Se durante a vixencia do convenio se producira unha modifi- protección da saúde física e mental do traballador.
cación legal da xubilación parcial, incidirá neste artigo, que deberá ser modificado nos mesmos termos que a lei, se fora Respectarase o principio de igualdade no traballo para tódo- modificada a idade de acceso, as porcentaxes que se han de los efectos, e non se admitirá discriminación por razón de aplicar, ou calquera outro elemento dos que configuran o acce- idade, sexo, ideoloxía, raza ou minusvalidez, etc.
Artigo 30.- Pezas de roupa de traballo.
Ós traballadores que proceda, a empresa proporcionarálle-lo Os traballadores deberán xubilarse obrigatoriamente unha vestiario adecuado para o traballo na cantidade de dúas pezas vez cumpridos os 65 anos, sempre que reúnan os requisitos para de roupa por ano, que reporá unha vez cada semestre. Así acceder a unha prestación contributiva de xubilación.
mesmo, facilitaralles luvas e calzado cando así o esixa o traba- Artigo 34.- Recoñecementos médicos.
llo que deba realizar. Ós traballadores que realicen funcións de As empresas velarán pola práctica de recoñecementos médi- reparto en moto, a empresa está obrigada a proporcionárlle-lo cos, incluídas análises de sangue e de ouriños, tanto iniciais casco obrigatorio e o traxe de augas.
como periódicas, conforme co establecido nas disposicións vixentes e como mínimo unha ó ano. Pola súa banda os traba- A excedencia poderá ser voluntaria ou forzosa.
lladores estarán obrigados a someterse a cantos recoñecemen- A forzosa, que dará dereito á conservación do posto de traba- tos médicos dispoñen as empresas a cargo delas, tanto en situa- llo e ó cómputo de antigüidade da súa vixencia, concederáse- ción activa como en situación de IT ou similar.
lle pola designación ou elección para un cargo público que Os recoñecementos médicos orientaranse preferentemente ás imposibilite a asistencia ó traballo. O reingreso deberá solici- enfermidades máis habituais do sector e entregaráselle a ese o tarse dentro do mes seguinte ó cesamento do cargo público.
resultado do recoñecemento. Serán entregados nun máximo de O traballador cunha antigüidade mínima na empresa dun ano cinco días desde a data en que se reciban.
ten dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de se situar en A comisión mixta velará polo seu cumprimento.
situación de excedencia voluntaria por un prazo non menor de Artigo 35.- Protección á maternidade.
dous anos e non maior de cinco. Este dereito só poderá ser No caso de maternidade, a empresa deberá concede-los per- exercido outra vez polo mesmo traballador se transcorresen misos de 16 semanas ininterrompidas ampliables por parto múl- catro anos desde o final da anterior excedencia.
tiple ata 18 semanas. O período de suspensión distribuírase a Os traballadores terán dereito a un período non superior a opción da interesada, sempre que 6 semanas sexan inmedian- tres anos de excedencia para atenderen o coidado de cada tamente posteriores ó parto, podendo facer uso destas o pai fillo, xa sexa por natureza ou adopción, contado desde a data para o coidado do fillo no caso de falecemento da nai.
de nacemento deste. Os fillos sucesivos darán dereito a un novo Non obstante o anterior, no caso de que a nai ou o pai traba- período de excedencia, que, se se dá o caso, porá fin ó que se llen, aquela ó iniciarse o período de descanso por maternidade viñese gozando. Cando o pai ou nai traballen, só un deles pode- poderá optar a que o pai goce de catro das últimas semanas de suspensión, sempre que sexan ininterrompidas e ó final do cita- B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 do período, excepto que no momento da súa efectividade a disposicións contidas no AGA, nos propios termos nos que están incorporación ó traballo da nai supoña risco para a saúde.
No suposto de adopción, se o fillo adoptado é menor de nove Segunda.- Partes asinantes: o presente convenio asínano as meses, a suspensión terá unha duración máxima de oito sema- centrais sindicais UXT, CIG e CCOO, en representación da parte nas, contadas a partir da resolución xudicial pola que se cons- social, e a Asociación de Empresarios de Comercio de titúe a adopción. Se o fillo adoptado é menor de 5 anos e maior Elementos do Metal de Ourense en representación da parte de nove meses, a suspensión terá unha duración máxima de 6 No caso de que o pai e a nai traballen, só un deles poderá Artigo 36.- Réxime disciplinario por acoso sexual.
Todo comportamento ou situación que atente contra o respec- to e a intimidade ou contra a liberdade dos traballadores, con- dutas de acoso sexual, verbais ou físicas, serán conceptuadas como faltas moi graves, graves ou leves, en función da reper- cusión do feito. Nos supostos nos que se leve a cabo servíndo- se da súa relación xerárquica con persoa ou persoas con contra- to laboral non indefinido, a sanción aplicarase no seu máximo O comité de empresa, xunta de persoal, sección sindical ou representante dos traballadores e traballadoras e da dirección de persoal da empresa velarán polo dereito á intimidade do traballador afectado procurando silencia-la súa identidade Dada a falta de normativa existente poderase segui-la descri- ción de sancións incluídas no Real decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Ley sobre infraccións e sancións na orden social, modificada pola Ley 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, adminis- Poderase concertar por escrito un período de proba que en ningún caso poderá exceder de 6 meses para os técnicos titula- dos, nin de 3 meses para os demais traballadores, agás para os non cualificados; en tal caso a duración máxima será de 15 días O empresario e o traballador están respectivamente obriga- dos a realiza-las experiencias que constitúan o obxecto da Durante o período de proba o traballador terá os dereitos e obrigas correspondentes á súa categoría profesional e ó posto de traballo que desempeñe, como se fose do cadro de persoal, salvo os derivados da resolución laboral que poderá producirse por petición de calquera das partes durante o seu transcurso.
Transcorrido o período de proba sen que se produza a desis- tencia, o contrato producirá plenos efectos, e computarase o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador na A situación de incapacidade temporal que afecte ó traballa- dor durante o período de proba interrompe o cómputo del, sempre que se produza acordo entrámbalas partes.
Consellería de Trabajo
Para o non previsto no presente convenio haberá que aterse ó Delegación Provincial
sinalado no acordo marco para a substitución da ordenanza do comercio asinado o 6 de marzo de 1996 pola Confederación Española de Comercio, por unha banda, e polas centrais sindi- cais CCOO, CIG e UXT, pola outra, e a Lei orgánica de liberda- Una vez visto el texto del convenio colectivo del comercio de de sindical e Estatuto dos traballadores.
elementos del metal de Ourense 2006-2007, código de conve- nio nº 3200125, que fue suscrito el día 2 de mayo de 2006, de Primeira.- Cláusula de submisión ó AGA: dada a importancia una parte, en representación de la parte empresarial, por los que pode ter para a resolución pacífica de conflitos laborais e representantes de la Asociación de Empresarios de Comercio elaboración do acordo galego sobre procedementos extraxudi- de Elementos del Metal de Ourense, y de otra, en representa- ciais de solución de conflitos colectivos de traballo, AGA, asi- ción de los trabajadores del sector, por los representantes de nado entre a Confederación de Empresarios de Galicia e as las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT), organizacións sindicais UXT, CCOO e CIG, as partes asinantes Confederación Intersindical Gallega (CIG) y Comisiones Obreras deste convenio durante a súa vixencia acordan someterse ás (CC.OO), en representación de los trabajadores del sector y de B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 conformidad con lo dispuesto en el artículo 90. 2º y 3º, del La empresa confeccionará conjuntamente el calendario de Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se vacaciones con los representantes legales de los trabajadores aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los o con los mismos trabajadores si no los hay, será expuesto en Trabajadores, Real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre el tablón de anuncios y se conocerá con 60 días de antelación registro y depósito de convenios colectivos de trabajo y Real a la salida de la primera fecha. Las fechas de vacaciones debe- decreto 2412/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones rán estar comprendidas entre los meses de mayo y octubre. y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad La empresa, por solicitud del trabajador, estará obligada a Autónoma de Galicia en materia de trabajo, esta delegación entregar un justificante con expresión de las fechas de inicio y terminación de ellas. Las vacaciones no podrán comenzar a Primero.- Ordenar su inscripción en el libro de registro de computar ni en sábado ni en vísperas de día festivo. convenios colectivos de trabajo, obrante en esta delegación Artículo 10.- Inasistencias retribuidas. provincial y notificación a las representaciones económica y El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse social de la comisión negociadora. del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los Segundo.- Ordenar su depósito en el Servicio de Relaciones motivos y por el tiempo siguiente. Laborales, Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación a) 15 días naturales en el caso de matrimonio. b) 2 días en caso de fallecimiento, accidente, enfermedad Tercero.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la grave u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, es decir, cónyuge, hijos/as, madre, Ourense, 24 de mayo de 2006. A delegada provincial. padre, suegro/a, nuera, yerno, abuelo, abuelos políticos, her- manos, cuñados/as, nietos/as y nietos/as políticos/as. Cuando Convenio colectivo del comercio de elementos del metal de por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. c) 2 días por traslado de domicilio habitual. Quedan sometidas a las estipulaciones del presente convenio d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un todas las empresas dedicadas al comercio del metal en general. deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período Quedan comprendidos en este convenio todos los trabajado- determinado regirá el que ésta disponga en cuanto a la dura- res de las empresas incluidas en el ámbito funcional, con las ción de la ausencia y a su compensación económica. excepciones del Estatuto de los trabajadores y de los menores Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la de 16 años, los cuales tienen prohibida la contratación. imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del Artículo 3.- Ámbito territorial. 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá Las disposiciones del presente convenio regirán en Ourense y pasar el trabajador afectado a la situación de excedencia regu- lada en el artículo 46 del Estatuto de los trabajadores. En el supuesto de que el trabajador por el cumplimiento del La duración del presente convenio será de dos años, comen- deber o desempeño del cargo perciba una indemnización se zando a regir el 1 de enero de 2006 y finalizando el 31 de descontará el importe de ella del salario al que tuviese dere- e) Para realizar funciones sindicales o de representación del per- El convenio se prorrogará por períodos anuales al no denun- sonal en los términos establecidos legal o convencionalmente. ciarlo cualquiera de las partes, con antelación mínima de tres f) Por nacimiento de hijo/a: 6 días. g) Las trabajadoras por lactación de un hijo menor de 9 meses meses respecto de la fecha de su terminación. La denuncia se tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que hará mediante comunicación escrita a la otra parte en la que podrán dividir en dos fracciones. La mujer por su voluntad se hará constar la representación que se tenga y las materias podrá sustituir este derecho por una reducción de jornada en media hora con la misma finalidad. Al finalizar la vigencia a que se refiere el artículo 4 manten- Este permiso podrá ser gozado indistintamente por el padre drán su vigencia todas y cada una de las cláusulas hasta la o la madre en el caso de que los dos trabajen. entrada en vigor del próximo convenio. Artículo 6.- Condiciones más beneficiosas. Todas las contenidas en el presente convenio se establecerán El año 2006 comprende las retribuciones que en jornada nor- con carácter de mínimos, por lo que los pactos, acuerdos o mal de trabajo figuran en la tabla salarial del anexo. situaciones actualmente implantadas en las distintas empresas Por lo que respeta al segundo año de vigencia, es decir, el año que impliquen condiciones más beneficiosas subsistirán para 2007, el incremento salarial aplicable será el IPC real consta- aquellos trabajadores que vienen gozándolas. tado a 31 de diciembre de 2006, más 0,5 puntos. Artículo 7.- Compensación y absorción. Artículo 12.- Rendimiento mínimo. Las condiciones que se establecen en este convenio son com- Dadas las dificultades técnicas que entraña el establecimien- pensables y absorvibles en cómputo anual conforme a la legis- to de unas tablas de rendimientos mínimos en las actividades lación vigente, respetándose las situaciones personales en encuadradas en el presente convenio, por la diversidad y dife- rentes estructuras de las empresas afectadas, se considerará el rendimiento mínimo adaptado a los usos profesionales de cada actividad comercial de la localidad. La jornada de trabajo máxima para el personal comprendido No obstante las empresas dentro de su peculiar organización en el presente convenio es de 40 horas semanales. podrán establecer dichos rendimientos. Todos los trabajadores gozarán anualmente de 30 días natu- Cuando las empresas establezcan unas tablas de rendimien- rales de vacaciones, retribuidas a salario base, gratificación de tos y el trabajador exceda del mínimo fijado percibirá una B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Las tarifas de remuneración por incentivo se deberán calcu- Estas pagas serán abonadas: la paga de verano, antes del 20 lar de modo que el trabajador de normal capacidad y rendi- de julio; la paga de Navidad, antes del 20 de diciembre; la miento obtenga por lo menos una retribución superior en un 25 paga de beneficios, antes del 21 de marzo. por ciento del salario base establecido en el presente convenio El importe de las referidas gratificaciones será prorrateado en proporción al tiempo trabajado durante el año, compután- Artículo 14.- Aumentos periódicos por años de servicios. dose como tal el correspondiente a enfermedad justificada, El personal comprendido en el presente convenio percibirá accidente de trabajo, vacaciones y permisos retribuidos. aumentos periódicos por años de servicios consistentes en el Artículo 20.- Incapacidad temporal. abono de cuatrienios en la cuantía del 5% sobre el salario base. En caso de enfermedad común, accidente de trabajo o enfer- Con efectos desde el 1 de enero de 2004, ningún trabajador medad profesional, el personal en situación de incapacidad podrá acumular más de diez cuatrienios. No obstante, aquellos temporal percibirá con cargo a la empresa, por un período de que vinieran percibiendo porcentajes superiores por este con- un año como máximo, el salario que le corresponda por el pre- cepto hasta la fecha indicada, mantendrán y consolidarán las sente convenio, incrementado con los aumentos periódicos por Cuando el trabajador ascienda de categoría profesional se le La empresa podrá descontar de ellos durante dicho período añadirá el sueldo base de la nueva categoría al número de cua- de tiempo las prestaciones económicas que corresponden al trienios que se vinieran gozando, calculándose la cuantía de estos de acuerdo con la nueva categoría alcanzada. Artículo 21.- Premio de compensación por antigüedad. La fecha inicial para el cómputo de los aumentos por años de Los trabajadores que tengan una antigüedad mínima en la servicios será la de ingreso en la empresa incluido el tiempo de empresa de 10 años y causen baja por jubilación en esta a par- tir de los 60 años y hasta los 65 años, tendrán derecho a gozar aprendizaje y aspirante, si bien para estos dicho cómputo se de vacaciones retribuidas. Si la baja se produjese a los 60 años, aplicará a partir de la vigencia del presente convenio. las vacaciones tendrán una duración de seis meses, reducién- Artículo 15.- Gratificación especial por idiomas. dose un mes por cada año, hasta llegar a los 65. Los trabajadores con conocimientos acreditados ante sus Los trabajadores que igualmente cesen a los 65 años de edad, empresas de una o más lenguas extranjeras, siempre que este percibirán dos meses de vacaciones retribuidas. Si cumplidos los conocimiento fuese requerido y pactado con la empresa, per- 65 años de edad y seis meses el trabajador no solicitase la jubi- cibirán un aumento del 10% de su salario base por cada idioma. lación, el trabajador perderá el derecho a este complemento. Dichas mensualidades serán calculadas sobre el salario real. Gratificación especial por ornamentación de escaparates: el Para su percepción deberán solicitarse en el plazo de tres personal, que no estando clasificado como escaparatista, rea- meses desde el cumplimiento de la edad correspondiente. lice no obstante con carácter normal a función de ornamenta- El goce de estas vacaciones se hará efectivo con la correspon- ción de escaparates, tendrá derecho, en concepto de gratifica- diente antelación a su cese efectivo, debiendo el trabajador ción especial, una gratificación del 10% de su salario base y comunicar de manera constatable su decisión a la empresa. Esta le entregará al trabajador que solicite el premio de vaca- Artículo 17.- Horas extraordinarias. ciones un certificado acreditativo de su goce, en el que cons- Para el cálculo del salario-hora que servirá de base para tará el número de meses a los que tiene derecho. determinar el importe de las horas extraordinarias, se tendrá Artículo 22.- Gratificación de transporte. en cuenta los siguientes conceptos: salario base, pagas Se establece una gratificación de transporte urbano para extraordinarias, plus de antigüedad y, si el trabajador las todos los trabajadores afectados por el presente convenio de viniese percibiendo, gratificación especial por idiomas y grati- 2,83 euros por día trabajado. Para el año 2007 dicha gratifica- ficación especial por ornamentación de escaparates. El incre- ción se incrementará en la misma proporción que el salario mento que se aplicará sobre el salario-hora para el pago de horas extraordinarias es el siguiente: Artículo 23.- Delimitaciones de las funciones del conductor. - El 75% en las extraordinarias de días laborables. Las funciones de los conductores de vehículos en las activida- - El 150% en las horas extraordinarias de domingos y días fes- des comprendidas en el presente convenio las fijará la comi- sión paritaria, que para tal fin se reunirá a partir del mes de Artículo 18.- Desplazamiento y dietas. Los trabajadores que mediante orden expresa del empresario o persona que los represente se vean obligados a realizar via- El presente convenio se incrementará en un 4,10% para el año jes o trabajos de carácter profesional por cuenta y bajo la 2006, con respecto a la tabla salarial del año 2005. dependencia de la empresa, con desplazamientos a lugares dis- Por lo que respecta al año 2007 se aplicará a la tabla salarial tantes del centro de trabajo y que imposibiliten su regreso y del 2006 un incremento salarial equivalente al IPC real consta- tado a 31 de diciembre de 2006, más 0,5 puntos. sea preciso efectuar comidas fuera de su domicilio habitual, o Artículo 25.- Fomento de la contratación. tengan necesidad de desplazarse a localidades donde también Para contribuir a darle estabilidad al empleo, las partes fir- exija la misión encomendada una permanencia que obligue a mantes del presente convenio se comprometen a fomentar la tomar alojamiento, tendrán derecho al cobro de gastos origi- contratación indefinida como norma general. nados de acuerdo con la empresa y una vez justificados. Sin embargo, al ser este un sector con una problemática espe- Artículo 19.- Gratificaciones extraordinarias. cífica, proponemos los siguientes modelos de contratación: Todo el personal afectado por el presente convenio percibirá a) Contrato eventual por circunstancias de la producción, tres pagas extraordinarias, consistentes en una mensualidad de acumulación de tareas o exceso de pedidos: las partes firman- los salarios base vigentes en cada momento, aumentos periódi- tes del presente convenio acuerdan que, de conformidad con lo cos por año de servicio y gratificación de transporte. establecido en el artículo 15.1 b) del Estatuto de los trabaja- La gratificación de transporte se fija para estos efectos en la dores, con objeto de aprovechar al máximo las posibilidades de empleo que ofrecen las circunstancias de mercado en el sector B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 del comercio de elementos del metal, la duración máxima del prendas por año, que repondrá una vez cada semestre. Así contrato eventual por circunstancias de mercado, acumulación mismo les facilitará guantes y calzado cuando así lo exija el de tareas o exceso de pedidos será de doce meses dentro de un trabajo que ha de realizar. A los trabajadores que realicen fun- ciones de reparto en moto, la empresa está obligada a propor- Dicha duración máxima será de aplicación tanto para los nue- cionarle el casco obligatorio y traje de aguas. vos contratos que se pacten a partir de la publicación del pre- sente convenio como para aquellos que se firmaran en un La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de b) Contrato para la formación laboral: el contrato para la for- trabajo y al cómputo de antigüedad de su vigencia, se le con- mación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica cederá por la designación o elección para un cargo público que y práctica necesaria para el desarrollo de un oficio o puesto de imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá solici- trabajo que requiera un determinado nivel de calificación. tarse dentro del mes siguiente al cese del cargo público. Se podrá realizar con trabajadores mayores de 16 años y El trabajador con una antigüedad mínima en la empresa de menores de 21. Debido a las necesidades formativas impuestas un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de por las características de los puestos de trabajo para desempe- situarse en situación de excedencia voluntaria por un plazo no ñar en el sector de comercio de elementos del metal, las par- menor de dos años y no mayor de cinco. Este derecho solo tes firmantes del presente convenio acuerdan que, según lo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si trans- establecido en la Ley 63/1997, modificada por la Ley 12/2001, curriesen cuatro años desde el final de la anterior excedencia. de 9 de julio, la duración mínima del contrato para la forma- Los trabajadores tendrán derecho a un período no superior a ción laboral sea de seis meses y la máxima de tres años. tres años de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, c) Contrato en prácticas: la retribución del trabajador con- ya sea por naturaleza o adopción, contado desde la fecha de tratado bajo la modalidad de prácticas será de un 60% en el nacimiento de este. Los hijos sucesivos darán derecho a un primer año y de un 75% en el segundo, del salario de su cate- nuevo período de excedencia que, si se da el caso, pondrá fin goría profesional en cómputo anual, quedando incluido en este al que se venía gozando. Cuando el padre o madre trabajen cómputo anual la gratificación de transporte. solo uno de ellos podrá ejercer este derecho. d) Fomento de la contratación indefinida: durante la vigencia Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de del presente convenio, la conversión en indefinidos de aquellos excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva del pues- contratos que se hubieran pactado de manera temporal o por to de trabajo y a que el citado período sea computado para tiempo determinado, independientemente del momento en el efectos de antigüedad. Finalizado este y hasta la terminación que se formalice el contrato temporal, se acogerán a lo dis- del período de excedencia, serán de aplicación, excepto pacto puesto en el punto 2, apartado b), de la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes colectivo o individual o contrario a las normas que regulan la de reforma del mercado de trabajo para el incremento del excedencia voluntaria. Así mismo podrán solicitar su paso a la empleo y la mejora de su calidad, según la cual dichos contra- situación de excedencia en la empresa los trabajadores que tos quedarán incluidos en el régimen previsto para los contra- ejercen funciones sindicales de ámbito provincial o superior, tos de fomento de la contratación indefinida. mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. Artículo 26.- Póliza de seguros. El trabajador excedente conserva solo un derecho preferente Las empresas suscribirán a favor de los trabajadores una póli- al ingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya za de seguros que cubra, en caso de accidente de trabajo, los que hubiese o se produjese en la empresa. riesgos de muerte e invalidez permanente, en los grados de La situación de excedencia podrá extenderse a otros supues- total, absoluta y gran invalidez, en la cuantía de 12.000 euros. tos colectivamente acordados con régimen y con los efectos No obstante, la indemnización que se perciba con cargo al seguro aquí convenido, se considerará como percibida a cuen- ta de la indemnización que, en su caso, pudieran declarar con Al amparo del artículo 166.2 de la Ley general de la cargo a las empresas, los tribunales de justicia en la vía penal, Seguridad Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los compensándose hasta donde aquella no alcance. Trabajadores, se reconoce a los trabajadores el derecho subje- Artículo 27.- Comisión paritaria. tivo a solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reduc- Para todas las cuestiones que se deriven de la aplicación, ción de la jornada hasta el límite máximo previsto del 85%, interpretación y vigilancia de este convenio se constituye una cuando reúnan los requisitos establecidos legalmente y, en comisión paritaria formada por la Asociación Provincial de especial, el de la edad, que no podrá ser inferior a los 60 años. Empresarios y las centrales sindicales que firman el presente La comunicación se deberá remitir a la empresa con una ante- lación mínima de 3 meses a la fecha prevista de la jubilación parcial, salvo al personal encuadrado en los grupos IV y V del Las partes firmantes reconocen el gran problema que supone convenio, en los que el preaviso será de 6 meses. El porcenta- el absentismo laboral y entienden que su reducción implica je de jornada que corresponda de trabajo efectivo se acumula- tanto un aumento de la presencia del trabajador en el puesto de rá en los meses inmediatamente siguientes al de la jubilación trabajo como la correcta organización de la medicina de la empresa y de la Seguridad Social junto con unas adecuadas con- Si durante la vigencia del convenio hubiese una modificación diciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, para una legal de la jubilación parcial, incidirá en este artículo, que efectiva protección de la salud física y mental del trabajador. deberá ser modificado en los mismos términos que la ley, si se Artículo 29.- Igualdad en el trabajo. modificase la edad de acceso, los porcentajes para aplicar, o Se respetará el principio de igualdad en el trabajo a todos los cualquier otro elemento de los que configuran el acceso a este efectos y no se admitirá discriminación por razón de edad, sexo, ideología, raza o minusvalidez, etc. Artículo 33.- Jubilación forzosa. Artículo 30.- Prendas de trabajo. Los trabajadores deberá jubilarse obligatoriamente una vez A los trabajadores que proceda la empresa les proporcionará cumplidos los 65 años, siempre que reúnan los requisitos para el vestuario adecuado para el trabajo, en la cantidad de dos acceder a una prestación contributiva de jubilación. B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Artículo 34.- Reconocimientos médicos. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los dere- Las empresas velarán por la práctica de reconocimientos chos y obligaciones correspondientes a su categoría profesional médicos, incluidos análisis de sangre y de orina, tanto iniciales y al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuese del cua- como periódicos, conforme a lo establecido en las disposicio- dro de personal, salvo los derivados de la resolución laboral nes vigentes y como mínimo uno al año. Por su parte los traba- que podrá producirse por petición de cualquiera de las partes jadores estarán obligados a someterse a cuantos reconocimien- tos médicos disponen las empresas a cargo de ellas, tanto en Transcurrido el período de prueba sin que se produzca el desis- situación activa como en situación de IT o similar. timiento, el contrato producirá plenos efectos, y se computará el Los reconocimientos médicos se orientarán preferentemente tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabaja- a las enfermedades más habituales del sector y se le entrega- rá a ese el resultado del reconocimiento. Serán entregados en La situación de incapacidad temporal que afecte al trabaja- un máximo de cinco días desde la fecha en que se reciban. dor durante el período de prueba interrumpe el cómputo de él La comisión mixta velará por su cumplimiento. siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes. Artículo 35.- Protección a la maternidad. En el caso de maternidad, la empresa deberá conceder los Para lo no previsto en el presente convenio habrá que atener- permisos de 16 semanas ininterrumpidas ampliables por parto se a lo señalado en el acuerdo marco para la substitución de la múltiple hasta 18 semanas. El período de suspensión se distri- ordenanza del comercio, firmado el 6 de marzo de 1996 por la buirá a opción de la interesada, siempre que 6 semanas sean Confederación Española de Comercio, por un lado, y por las inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de centrales sindicales CCOO, CIG y UGT, por otro, y a la Ley orgá- estas el padre para el cuidado del hijo en el caso de falleci- nica de libertad sindical y Estatuto de los trabajadores. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre o el padre Primera.- Cláusula de sumisión al AGA: dada la importancia trabajen, aquella al iniciarse el período de descanso por que puede tener para la resolución pacífica de conflictos labo- maternidad podrá optar a que el padre goce de cuatro de las rales y elaboración del acuerdo gallego sobre procedimientos últimas semanas de suspensión, siempre que sean ininterrum- extrajudiciales de solución de conflictos colectivos de trabajo pidas y al final del citado período, excepto que en el momen- AGA, firmado entre la Confederación de Empresarios de to de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre Galicia y las organizaciones sindicales UGT, CCOO e CIG, las partes firmantes de este convenio durante su vigencia acuer- En el supuesto de adopción, si el hijo adoptado es menor de dan someterse a las disposiciones contenidas en el AGA, en los nueve meses, la suspensión tendrá una duración máxima de propios términos en los que están formulados. ocho semanas, contadas a partir de la resolución judicial por la Segunda.- Partes firmantes: el presente convenio lo firman que se constituye la adopción. Si el hijo adoptado es menor de las centrales sindicales UGT, CIG y CCOO, en representación de 5 años y mayor de nueve meses la suspensión tendrá una dura- la parte social, y por la Asociación de empresarios de comercio de elementos del metal de Ourense en representación de la En el caso de que el padre y la madre trabajen, solo uno de Artículo 36.- Régimen disciplinario por acoso sexual. Todo comportamiento o situación que atente contra el respe- to y la intimidad o contra la libertad de los trabajadores, con- ductas de acoso sexual, verbales o físicas, serán conceptuadas como faltas muy graves, graves o leves, en función de la reper- cusión del hecho. En los supuestos en los que se lleve a cabo sirviéndose de su relación jerárquica con persona o personas con contrato laboral no indefinido, la sanción se aplicará en su El comité de empresa, junta de personal, sección sindical o representante de los trabajadores y trabajadoras y de la direc- ción de personal de la empresa velarán por el derecho a la inti- midad del trabajador afectado procurando silenciar su identi- Dada la falta de normativa existente se podrá seguir la des- cripción de sanciones incluidas en el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refun- dido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medi- das fiscales, administrativas y de orden social. Artículo 37.- Período de prueba. Se podrá concertar por escrito un período de prueba que en ningún caso podrá exceder de 6 meses para los técnicos titula- dos, ni de 3 meses para los demás trabajadores, excepto para los no cualificados; en tal caso la duración máxima será de 15 El empresario y el trabajador están respectivamente obliga- dos a realizar las experiencias que constituyan el objeto de la B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n . º 1 3 9 · L u n s , 1 9 x u ñ o 2 0 0 6 Carballeda de Avia
Obxecto: execución da obra de beirarrúas en Abelenda e pavi- No orzamento incluiranse o beneficio industrial, os gastos xerais, a dirección de obra e o IVE, mellorable á baixa. Nas ofertas que se presenten poderanse introducir variacións ou outras solucións técnicas, co obxecto de mellora-las previsións R. 2.566
do proxecto, sempre que non se incremente o seu orzamento IV. ENTIDADES LOCAIS
Garantía provisoria: 1.928,92 euros.
IV. ENTIDADES LOCALES
Clasificación do contratista: non se esixe.
Prazo de presentación de propostas: 26 días naturais seguin- tes ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
Realización da licitación: o concurso terá lugar ás 13:00 horas do primeiro día seguinte ó do remate do prazo de presentación Unha vez aprobado o prego de cláusulas económico-administra- de ofertas, agás que ese día sexa sábado ou festivo, suposto no tivas para a adxudicación da explotación dos bares da piscina que se trasladará ó inmediato seguinte.
municipal e do pavillón deportivo, exponse ó público polo perío- Criterios para ter en conta na licitación: do de 8 días, podendo ser examinado nas oficinas municipais.
1. As melloras que os ofertantes realicen na súa oferta sobre Así mesmo tódolos interesados poderán presenta-las súas soli- as previsións contidas no proxecto técnico, sen superar en citudes, segundo o modelo aprobado no prazo de 10 días natu- absoluto o orzamento de execución por contrata.
rais contados a partir do seguinte ó da publicación deste edic- 2. O maior importe da baixa ofertada sobre o tipo de licitación.
3. Os medios técnicos, humanos e materiais que os concorren- Bande, 13 de xuño de 2006. O alcalde.
tes se comprometan a pór ó servizo da obra.
Financiamento: as obras financiaranas o Ministerio de Administracións Públicas, a Deputación Provincial e o Concello.
Exame do expediente: na secretaría municipal, de 9:00 a 14:00 horas, durante o prazo de presentación de ofertas.
Una vez aprobado el pliego de cláusulas económico-adminis- trativas para la adjudicación de la explotación de los bares de O abaixo asinante, D. . , maior de idade, de profesión ., la piscina municipal y del pabellón deportivo, se exponen al domiciliado en ., e con DNI n.º ., expedido en ., con data público por el período de 8 días, pudiendo ser examinado en ., en nome propio ou na representación de ., tendo coñece- mento da convocatoria de concurso anunciada no BOP n.º . de Asimismo, todos los interesados podrán presentar sus solici- ., participar e comprométese a realiza-las obras de tudes según el modelo aprobado en el plazo de 10 días natura- “Beirarrúas en Abelenda e pavimentación na Veronza” con les contados a partir del siguiente al de la publicación del pre- estrita suxeición ó prego de cláusulas que rexe a contratación.
Documentos que deben presenta-los licitadores: os licitadores Bande, 13 de junio de 2006. El alcalde. presentarán, xuntamente co modelo de oferta, os seguintes R. 2.891
a) Fotocopia do documento nacional de identidade.
b) Declaración xurada de non atoparse dentro das causas de prohibición de contratar previstas nos artigos 15 a 20 da LCAP.
c) Xustificante acreditativo de ter depositado a fianza provi- Durante o prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ó da d) Xustificante acreditativo de estaren ó día no pagamento inserción deste edicto no BOP, encóntrase exposto ó público na das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
secretaría do concello, para os efectos de exame e reclama- e) Escritura de poder, se actúa en representación doutra per- cións, o padrón cobratorio do imposto sobre bens inmobles, f) Escritura de constitución da sociedade mercantil inscrita Beade, 30 de maio de 2006. O alcalde.
no Rexistro Mercantil, cando concorra unha sociedade desta g) Xustificante da alta no IAE, no epígrafe que o faculte para h) De se-lo caso, memoria na que se recollan as melloras das Durante el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, se encuentra i) Xustificante acreditativo da clasificación do contratista.
expuesto al público en la secretaría del ayuntamiento, a efec- Adxudicación definitiva: realizaraa a Alcaldía, unha vez que o tos de examen y reclamaciones, el padrón cobratorio del adxudicatario preste a fianza definitiva.
impuesto sobre bienes inmuebles, ejercicio de 2006. Gastos: o adxudicatario queda obrigado a aboa-lo importe dos Beade, 30 de mayo de 2006. El alcalde. anuncios e demais gastos ocasionados co motivo dos trámites R. 2.673
preparatorios e de formalización do contrato.

Source: http://www.ceo.es/pdf/es/servicios/negociacion-colectiva/comercio_metal/cc_elementos_metal_2006_2007_bop.pdf

Paper 13 final

CBNRM Support Programme Occasional Paper No. 13 Labour Laws and Community Based Organisations in Botswana Kutlwane Modiakgotla and Sue Sainsbury Hivos / SNV Netherlands Development Organisation Botswana© 2003. IUCN – The World Conservation UnionThis publication may be reproduced in whole or part and in any form foreducation or non-profit uses, without special permission fro

Microsoft word - ehv i-2-3-4.doc

Information zu aktuellen Herpesvirusinfektionen bei Pferden in Baden- Württemberg Stand 10. 01. 2011 In Baden-Württemberg wurde in jüngster Vergangenheit in drei Pferdehaltungen die neu- rologische Verlaufsform der EHV-1-Infektion (Equines Herpes Virus-1-Infektion) nachge- wiesen. In diesen Betrieben wurde der klinische Verdacht durch entsprechende weiterführende Untersuchung

Copyright © 2018 Medical Abstracts