Civ-comella.ad

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
suplement de crèdit per finançar les des- peses derivades de l’emissió del progra- 25/2004, del 14 de
cions futures, tal com ho preveu l’article desembre, de residus
L’objectiu bàsic d’aquesta Llei és per- pressupostària en la Llei del pressupost de manera que garanteixi la preservacióde la salut de les persones i la protecció jurídic necessari per a la realització dels de fons per l’import de 289.287,14 euros objectius del Pla nacional de residus.
per dotar la partida pressupostària cor-responent; En el decurs dels darrers vint anys s’ha amb la dels països veïns i en aquest sen- tit s’ha d’entendre l’aplicació als proces- dus. El Conveni de Basilea sobre elcontrol de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, Consell, del 4 de desembre de 2000, rela- tiva a la incineració de residus, i les refe- p a r t i d a p r e s s u p o s t à r i a 1 2 0 - 1 2 0 - tractament de residus. Els elements d’un dus es posen en relleu en els capítols 20, 21 i 22 de l’Agenda 21, adoptada el juny vasos i als residus d’envasos, a la Decisió ç a r à m i t j a n ç a n t l a r e d u c c i ó d e de la Comissió 96/350/CE, del 24 de maig 75/442/CEE del Consell, relativa als resi- sell, del 26 d’abril de 1999, relativa a amb la resta de països europeus, ha anat l’abocament de residus, a la Decisió de la adequant-se a les línies d’actuació comu- dia de ser publicada al Butlletí Oficial del nes derivades del règim internacional de gestió dels residus i dels textos comuni- l’adhesió al Conveni de Basilea, que va de gener de 2003, relativa als residus d’a- entrar en vigor a Andorra l’1 de novem- parells elèctrics i electrònics, a la Directi- del Consell, del 28 de gener de 2003, re- lativa a l’accés del públic a la informació aquesta Llei, que permet dotar el Princi- i promulguem i n’ordenem la publicació pat d’Andorra d’una normativa que asse- en el Butlletí Oficial del Principat d’An- guri una gestió de residus ecològicament de l’11 de febrer de 2004, per la que es racional, segura, transparent, amb visió de llarg termini i capacitat d’adaptació als envasos i als residus d’envasos.
als reptes del futur i de les noves tecno- logies; en definitiva, una gestió dels resi- comuns europeus d’opcions per a la ges- fins ara regulava la gestió dels residus a tió de residus, que també es van aprovar en el Pla nacional de residus: prevenció, reutilització, reciclatge, valorització principi d’internalització de costos de la Llei de residus adaptada als reptes de la Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
política de residus del Govern. S’esta- D’altra banda, la Llei dedica dues sec- bleix l’obligatorietat de revisar, com a cions específiques a la gestió d’aboca- ral, inspirat per teories econòmiques, es mínim, cada cinc anys els objectius d’a- dors i als centres de tractament tèrmic de quest Pla i per a aquest efecte es crea la principi general enunciat a l’article 21 ment, del juny de 1992, i s’aplica de for- d’aquesta Llei, el funcionament d’aques- tes instal·lacions ha d’estar regulat de Amb l’objectiu d’assegurar la més gran forma precisa per tal d’obtenir un nivell transparència en la gestió dels residus, es elevat i uniforme de protecció de la salut S’inclouen en l’àmbit d’aquesta Llei els reconeix el dret a l’accés a la informació de les persones i del medi ambient en tot residus sòlids, però també els residus ambiental, s’estableixen diversos meca- líquids que, per les seves característi- nismes d’informació a la població, es creen les comissions d’informació i vigi- den considerar aigües residuals. Per als lància dels centres de tractament tèrmic de residus i d’abocadors de residus pe- cions tècniques d’admissió de residus i ara la runa d’obra, la normativa present rillosos i es fomenta la participació activa d’explotació dels abocadors i dels cen- és aplicable en els aspectes no establerts tres de tractament tèrmic de residus. No- per la normativa específica. El Govern es reserva la facultat de desenvolupar en el futur normes tècniques relatives a la ges- veure des del principi i que han de regir tió de residus específics i perillosos, se- dels diferents actors que intervenen en la producció i la gestió dels residus, i afir- ma també el principi de la responsabili- La Llei defineix els rols respectius dels diversos actors encarregats de la gestió implica que totes les parts implicades en públiques, en l’àmbit de les seves com- la generació i la gestió de residus han públiques, ja siguin entitats privades. Es d’assumir la seva part de responsabilitat de caràcter econòmic i mesures d’incen- tivació per tal d’assolir els objectius fixats i cobrir els costos de la política de gestió comuns, tal com preveu l’article 4.10 de S’estableix el règim al qual s’han d’a- la Llei qualificada de delimitació de com- Es dicten normes per a la inspecció i la vigilància del règim d’obligacions fixa- bre de 1993, i s’estableix l’obligatorietat per als comuns de prestar el servei de re- administrativa, que s’articula simultània- què la gestió incorrecta dels residus oca- collida selectiva dels residus sòlids ur- ment amb la participació del sector pri- sioni danys al medi ambient, s’estableix vat. Es declara l’obligatorietat de lliurar l’obligatorietat per als responsables de posterior. El servei de recollida selectiva els residus a l’Administració o a un altre reparar els danys causats. Si escau, l’Ad- cobreix d’una banda la recollida dels re- gestor autoritzat, s’estableixen les condi- sidus reciclables en contenidors separats cions necessàries per exercir la condició càrrec de la reparació de manera subsi- i, de l’altra, la instal·lació de deixalleries diària; les despeses d’aquesta reparació comunals que complementen el sistema.
per poder declarar com a serveis de titu- van a càrrec de l’infractor. Pel que fa als Finalment la Llei, amb la finalitat d’anar laritat pública les gestions de determi- casos en què es presumeixi o es constati potenciant progressivament la reutilitza- que hi ha un perill per a la salut de les ció i el reciclatge dels residus, preveu la prestació de determinats serveis públics persones o existeixi un risc de perjudici possibilitat d’instaurar en el futur altres en règim de concessió administrativa.
programes i sistemes de recollida selecti- s’estableix la facultat per part de l’Admi- va, així com un centre de triatge, i esta- D’acord amb els criteris jeràrquics es- nistració d’adoptar mesures cautelars.
bleix l’obligació de realitzar els estudis tablerts per la Llei, es preveu que el Go- Capítol primer. Disposicions
generals
nacional de residus, seguint les pautes i nitària, elabori i desenvolupi les accions 1. Aquesta Llei té per objecte establir el ment bàsic que defineix els principis fo- recollida selectiva, la reutilització i el re- règim jurídic de la producció i la gestió integrada dels residus, amb la finalitat de residus del Principat d’Andorra i l’instru- protegir la salut pública i preservar el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
trius i els criteris establerts per la norma- a) els inclosos a l’annex I del Conveni mentària normes tècniques relatives a la gestió de residus específics i perillosos d’acord amb l’apartat 1a) de l’article 1 per tal de garantir una gestió segura per a la salut de les persones i per a la protec- que s’utilitzi per a contenir, protegir, residus sòlids i líquids, tal com es defi- fins a l’usuari o consumidor. Es consi- el territori d’Andorra i que no estan regu- pecífica, aquesta Llei només s’aplica sub- dus carnis, els residus sanitaris, els me- venda, els secundaris o col·lectius i els regulats per la normativa específica.
terciaris o de transport, d’acord ambles definicions respectives de la Direc- construcció, els fangs procedents d’es- tacions depuradores d’aigües resi-duals, les cendres i les escòries a) Les emissions a l’atmosfera, excepte d’envasos, i també els articles i pro-ductes definits com a envasos segons sos com, entre d’altres, els electrodo- mèstics, els mobles i els matalassos.
Europeu i del Consell, de l’11 de febrer c) Els residus procedents de l’explota- ció de recursos minerals i de pedreres.
rectiva 94/62/CE relativa als envasos ials residus d’envasos.
d) Els residus d’explotacions agrícoles tòxics produïts per aquestes activitats.
parcial s’han de sotmetre a sistemesespecífics de gestió. En tot cas es con- Qualsevol persona física o jurídica queen la seva activitat, exclosa la derivada sideren residus reciclables el paper i el cartró, el vidre, els envasos, els vehi-cles usats i els pneumàtics.
Als efectes d’aquesta Llei, s’apliquen p o n d r e ’ s d e f o r m a a e r ò b i a o anaeròbia, tals com els residus d’ali- ments i de jardins, el paper i el cartró.
el posseïdor tingui la intenció o l’obli- seqüència de la seva activitat, genera o tacte pel que fa a la possibilitat de per- Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
física o jurídica que els tingui en el seu closa la incineració per oxidació de re- per l’annex II.B de la Decisió de la Co- sidus, així com la piròlisi, la gasificació La persona o l’entitat pública o privada gestió de residus, tant si és productora resultants del tractament s’incinerin a ment i la instal·lació completa, inclo- La recollida, el transport, l’exportació, ses totes les línies d’incineració i les comercialització, l’eliminació dels re- cuperació total o parcial de residus per sidus i la vigilància d’aquestes opera- Els processos físics, tèrmics, químics o la classificació, la selecció i/o el condi- biològics, inclosa la classificació, que situ dels residus de la incineració i de on s’han generat, amb la finalitat de fa- les aigües residuals; la xemeneia; així cilitar-ne la valorització posterior.
trol de les operacions d’incineració, de sidus, prèvia a l’operació de valoritza- per l’annex II.A de la Decisió de la Co- guir la minimització o la reducció de la quantitat o del caràcter nociu per a lasalut o el medi ambient de qualsevol Instal·lació d’eliminació dels residus mitjançant el seu dipòsit controlat en la superfície o sota terra. Inclou els llocs interns d’eliminació dels residus pels nents, és a dir per un període superior a correcta prioritzant-ne la valorització.
un any, utilitzats per a l’emmagatzemat- a) Les instal·lacions en les quals es des- un altre lloc per a la seva valorització, seva finalitat inicial o per a altres, com lorífic dels residus mitjançant tecnolo- el reciclatge orgànic, però no per a la a la seva valorització o tractament, per recuperació d’energia. S’entén també Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
presa de decisions, en el principi de pre- tractament tèrmic de residus o de l’abo- a la seva eliminació, per un període in- 2. Les funcions de les comissions d’in- Dret a l’accés a la informació formació i vigilància són les següents: quantitat i qualitat dels residus tractats andorranes, i també les persones estran- o abocats i sobre qualsevol incidènciaen el funcionament normal del centre geres establertes legalment, tenen dret a sol·licitar i a obtenir de l’Administració, en el termini d’un mes, la informació am- responsable d’una acció que afecta ne- 2. L’Administració només pot negar-se plans de control i vigilància i proposar a facilitar la documentació ambiental re- l’adopció de les mesures correctores i querida, mitjançant resolució motivada.
administratives que se li poden imposar.
sar-se recurs per la via administrativa.
S’entén per “millor tècnica disponible” la fase més eficaç i avançada de desen- ció general relativa a la gestió dels residus i han de permetre i facilitar la consulta als administrats del Pla nacional de residus, les comissions d’informació i vigilància es fixen en el seu decret de creació.
tècniques per constituir, en principi, la posada en funcionament i d’obertura dels base dels valors límits destinats a evi- centres de tractament, valorització o eli- tar, i si això no és possible, a reduir, en minació de residus, així com dels informes i de les auditories ambientals a què es refe- vats han d’afavorir la utilització de lamillor tecnologia disponible en el mercat pel que fa a la construcció i a l’explotació Jerarquia de les opcions en la gestió de trius i els criteris establerts en la Directiva de les instal·lacions de gestió de residus 2003/4/CE del Parlament Europeu i delConsell, del 28 de gener de 2003, relativa Els criteris jeràrquics d’opcions per a la a l’accés del públic a la informació me- gestió de residus són, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclat- mentària, les formes i modalitats d’accés Capítol segon. El rol de les
ge, la valorització energètica i l’elimina- administracions públiques
tius de denegació de l’accés a aquestes de la Llei, el Pla nacional de residus i la informacions i les modalitats de difusió política de gestió dels residus han de res- Competències i obligacions del Govern pectar aquesta jerarquia afavorint la seva Article 7Comissions d’informació i vigilància a) L’aprovació del Pla nacional de resi- de residus i per als abocadors de residus perillosos es creen comissions d’infor- b) La declaració de la gestió de deter- danys greus o irreversibles per a la salut humana o per al medi ambient, l’absèn- cia de certituds científiques i tècniques d’Agricultura i Medi Ambient i de Salut i c) L’autorització de l’obertura i la posa- i de la societat civil, designats per les as- valorització i d’eliminació i el control efectives i proporcionades amb l’objec- sociacions que, d’acord amb el que indi- tiu de prevenir els perjudicis per a la sa- quen els seus estatuts, tenen per objecte lut de les persones i/o la degradació del d) La definició i l’aplicació de mesures àmbits relacionats amb la gestió dels re- efectives per fomentar la prevenció enla generació de residus i incentivar la Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
bient i aprovat pel Govern, que ha d’es- Competències i obligacions dels comuns tar íntegrament a disposició dels ciuta-dans i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys. La seva aprovació i les revi- sions posteriors es publiquen al Butlletí dels residus urbans i la definició de les condicions de recollida d’aquests resi- dus, d’acord amb els objectius i termi- a) El control i la vigilància dels movi- nis fixats en el Pla nacional de residus, i el seu transport als centres de valoritza- a) Un diagnòstic de la gestió dels resi- ció, de transferència o d’eliminació.
b) La creació, explotació, gestió i clau- requisits exigits en els centres de valo- c) La creació, explotació, gestió i clau- prèvia a l’atorgament de l’autorització d) La realització de campanyes d’infor- mació i de sensibilització destinades a lància, control i correcció associades.
de residus, la reutilització i el reciclatge.
d) La priorització de les actuacions ne-cessàries.
d) El control i la vigilància del correcte e) La realització de campanyes d’infor- mació i de sensibilització destinades a 3. El Pla nacional de residus ha d’anar ció de la salut i del medi ambient esta- blerts en l’autorització d’obertura dels que identifiqui les prioritats en la rea- 2. Els comuns, amb la finalitat d’oferir lització de campanyes d’informació i de el millor servei als habitants i optimitzar sensibilització i en les accions destinades a prevenir la generació de residus i a fo- acords entre ells i/o amb l’Administració mentar-ne la recollida selectiva per part da les campanyes d’informació i de sen- centre de valorització, de transferència sibilització i gestionar conjuntament els serveis esmentats a l’apartat anterior.
rialitza mitjançant la realització de pro-grames d’acció que defineixen les f) L’avaluació de l’impacte ambiental, blir amb el sector privat les fórmules més el servei de recollida, de recollida selec- clausura de tots els tipus d’instal·la- tiva i de transport dels residus, i per tal cions de valorització i d’eliminació de de gestionar les deixalleries comunals.
Desenvolupament del Pla nacional de g) L’elaboració i actualització periòdi- 1. Es crea la Comissió de Coordinació i sevol projecte de creació, modificació i residus, presidida pel ministre responsa- ment dels serveis esmentats en l’apartat i) La realització de campanyes d’infor- mació i de sensibilització per fomentar c) un tècnic designat pel ministeri res- 1. El Pla nacional de residus és un ins- dus, la reutilització i el reciclatge.
d) un tècnic designat pel ministeri res- j) La realització de campanyes d’infor- política de gestió de residus a Andorra.
mació i de sensibilització per fomentar Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Capítol tercer. Obligacions dels
productors i posseïdors de residus
concernit, sense perjudici dels sistemesde reutilització que es puguin establir.
fa pública, a proposta de la Comissió de del medi ambient, o d’altres àmbits re- Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, del llançament al mercat o de la distribu-ció de productes la utilització dels quals la llista de les persones físiques i jurídi- ble de gestionar-los correctament, d’a- lars de residus i/o la llista de les activitats Cambra de Comerç, Indústria i Serveis.
2. La Comissió té per funció la realitza- lars de residus i els diversos processos de recollida selectiva, que serà revisada pe- nacional de residus i la participació en la Obligació de lliurar els residus urbans revisió, modificació i adaptació dels ob- Els productors i els posseïdors de resi- aquesta finalitat la Comissió pot realitzar dus urbans han de lliurar-los als comuns, i desenvolupar un pla de qualitat integral 1. El posseïdor dels residus està obligat minin, per tal que siguin reutilitzats, reci- del Pla nacional de residus i dels progra- clats, valoritzats o eliminats. Els comuns de neteja i seguretat. Aquestes condicions n’adquireixen la possessió a partir del 3. La Comissió, en funció de les neces- pot guardar a les mateixes instal·lacions cat la normativa fins al lliurament.
és d’un any, excepte derogació expressadel ministeri responsable del Medi Am- Obligació de lliurar els residus no missió. La Comissió es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l’any.
Els productors i els posseïdors de resi- Condicionament dels residus perillosos 1. Els residus perillosos han d’estar ca- a urbans han de lliurar-los a gestors auto- talogats, envasats i etiquetats correcta- ritzats, d’acord amb les condicions esta- aquest efecte amb l’objectiu de resoldre den assistir-hi tècnics externs nomenats que no es pugui establir clarament la res- recollida, el transport i l’emmagatzemat- ponsabilitat del productor/posseïdor odel gestor, la responsabilitat és solidària respectant, en tot cas, les normes aplica- 3. El posseïdor o gestor té l’obligació Obligació dels productors singulars de signats per un període de quatre anys.
residus específics, reciclables o perillosos de lliurar-los a la recollida Per tal d’assolir els objectius de reuti- lització i reciclatge establerts al Pla na- d’Experts format per persones d’entitats Prohibició de l’abocament incontrolat singulars de residus de vidre, paper, car- tró, envasos, pneumàtics i altres residus abocar o eliminar residus sòlids o líquids perquè assessorin la Comissió i formulin reciclables, específics o perillosos, tenen de forma o en llocs del territori del Prin- propostes de revisió i/o modificació del l’obligació de dipositar les matèries cita- Pla nacional de residus d’acord amb els des en els contenidors previstos a aquest criteris aprovats per la mateixa Comissió.
efecte, o de lliurar-los a la recollida se- Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
3. Les operacions de gestió de piles, olis usats (minerals i vegetals), pneumàtics, ment dels requisits exigits amb caràcter bateries, fluorescents i altres residus es- general en altres lleis i reglaments.
pecífics o perillosos a criteri del Govern recollides en els articles del 13 al 16, es següentment, són de titularitat i gestió Autorització dels gestors privats de pública. La gestió d’aquest tipus de residus col·laboració amb entitats privades que pot ser objecte de concessió administrati- 1. Només els gestors privats autoritzats va. La concessió no eximeix l’Administra- Capítol quart. La gestió dels residus
siten l’autorització del ministeri respon- tendir cap a una gestió sempre més sos- tenible de residus, les operacions de ges- tió de residus reciclables, específics i perillosos, que pel seu alt cost econòmicno poden ser assumides espontàniament 3. En l’autorització als gestors privats de residus és requisit obligatori la consti- Protecció de la salut humana, el medi tució d’una fiança i assegurança de res- 5. Les condicions d’instal·lació i de 1. La gestió dels residus s’ha de dur a terme sense posar en perill la salut de les tèrmic de residus i dels centres de valo- rització i/o eliminació, i també les condi- Obligacions dels gestors privats de cions d’admissió i gestió dels residus de tots els centres de valorització i d’eli- riscos per a l’aigua, l’aire o el sòl, ni per a minació, s’estableixen en aquesta Llei i la fauna i la flora i sense atemptar contra els paisatges i els llocs d’especial interès a) Disposar de l’autorització de gestor autorització administrativa, els projectes de construcció i explotació de centres de tractament, de valorització o d’elimina- b) Disposar de l’autorització d’obertu- ció de residus s’han de sotmetre al pro- c e d i m e n t d ’ a v a l u a c i ó d ’ i m p a c t e d’instal·lacions de gestió de residus amb ambiental i informació pública durant un la finalitat de garantir la salut de les per- c) Portar un registre d’entrades i sorti- sones i preservar el medi ambient, d’a- data de publicació al Butlletí Oficial del residu, l’origen, la seva referència del Principat d’Andorra, d’acord amb el que establir el Pla nacional de residus.
estipula aquesta Llei. Les autoritzacions administratives dels projectes es publica- ran al Butlletí Oficial del Principat d’An- del registre d’entrades i sortides abans creï, o bé privades en règim d’autoritza- ció. Les instal·lacions de titularitat delGovern poden ser objecte de concessió.
L’autorització o la concessió no exi- Autorització prèvia de posada en seves funcions de control i vigilància.
les instal·lacions amb sis mesos d’ante- lació per tal de no perjudicar i/o inter- cions de tractament, valorització o eli- rompre la qualitat del servei assegurat.
m i n a c i ó d e l s r e s i d u s n e c e s s i t e n dar les formes de gestió més adients, d’a- favorable vinculant del ministeri respon- pels reglaments que la desenvolupin.
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
ge i, en conseqüència, a la disminució Prohibició de barrejar els residus 2. Les accions a què es refereix l’apar- i qualsevol altra operació que en dificulti tat anterior han de contemplar els aspec- que formen un element important del’estratègia de recollida selectiva de resi- Importació i exportació dels residus la gestió de residus que estableix l’arti-cle 4, desenvolupar de forma prio- 1. El control de l’exportació de residus i la seva vigilància és competència del prevenció en la generació de residus.
b) Potenciar la recollida selectiva de re- u r b a n s q u e e s g e n e r e n a l e s en vigor de què Andorra sigui part i, en parròquies i facilitar-ne una gestió cor- particular, pel Conveni de Basilea, del 22 perillosos, específics i reciclables i/o d’un centre de triatge de residus i d’un b) Facilitar l’aportació de materials vo- c) Realitzar, en el termini màxim de tres anys des de l’entrada en vigor de la Llei, d’esperar el dia concret de la recollida estratègia encaminada a reduir els resi- c) Col·laborar en la recollida selectiva d’altres materials que formen part dels 3. Està prohibida la importació de resi- 26 d’abril de 1999, relativa a l’aboca- d) Col·laborar en la supressió d’aboca- dus a Andorra llevat que sigui per causes excepcionals justificades i mitjançant au- gestió difícil per a un particular.
d) Reduir al mínim l’eliminació de resi- dus d’aparells elèctrics i electrònics amb la finalitat d’intentar assolir els terials recollits, prioritzant-ne la valo- 4. Els residus originaris de la Unió Eu- objectius per a la valorització, la reuti- lització i el reciclatge establerts a la Di- toritzats per l’autoritat competent del país d’origen i tot moviment d’importa- ció es fa de conformitat amb la normati- seïdors de residus poden lliurar-los a la de 2003, relativa als residus d’aparells deixalleria comunal, així com la llista de e) Assolir els objectius mínims per a la deixalleries comunals han d’admetre els gestors autoritzats per exportar els resi- valorització i el reciclatge d’envasos i dus fora del territori del Principat d’An- residus d’envasos establerts a la Direc- aerosols, insecticides, tints i altres pro- peu i del Consell, de l’11 de febrer de ductes tòxics d’ús comú; paper i cartró; vidre; envasos; llaunes; ferralla i metalls;olis usats minerals i vegetals; fustes; tèx- va 94/62/CE relativa als envasos i alsresidus d’envasos.
tils; electrodomèstics i materials elec- fluorescents i llums de vapor de mercuri; Recollida selectiva dels residus urbans Accions encaminades a la prevenció en la generació de residus i al foment de lants i líquids de frens; piles; tòners d’im- la reutilització i del reciclatge de recollida selectiva de residus urbans,que en possibilitin la reutilització, el reci- pressores i fotocopiadores; i, en el cas de clatge i altres formes de valorització, se- gons els criteris i els objectius del Pla ment del Pla nacional de residus, elabora nacional de residus i les seves revisions la prevenció en la generació de residus,al foment de la reutilització i del reciclat- Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
a) La distància entre els límits de l’abo- cador i les zones d’habitatge, les zones 5. L’abocador ha d’estar protegit per tal d’impedir-hi el lliure accés. Els accessos Categories d’abocadors i tipus de b) L’existència d’aigües subterrànies, s’han de tancar amb mitjans adients fora de rius i d’altres masses d’aigua.
control i d’accés a cada abocador ha de meti evitar els dipòsits il·legals.
d) Els riscs d’inundacions, d’esfondra- b) Abocadors de residus no perillosos.
Protecció de la salut de les persones i 1. Tot abocador ha d’estar situat i dis- residus que han estat prèviament tractats dicions necessàries per tal de prevenir la contaminació del sòl, de les aigües sub- terrànies o de les aigües superficials i per petències i la Llei general d’ordenació tal de garantir que els lixiviats es recullin del territori i urbanisme, defineix per re- eficaçment, en el temps oportú i en les els abocadors en relació amb els criteris si, vistes les característiques de l’empla- mitar l’acumulació i la migració dels çament pel que fa als requisits esmentats gasos d’abocador. Els gasos d’abocador o les mesures correctores necessàries, es s’han de recollir a tots els abocadors de residus biodegradables i s’han de tractar.
cap risc greu per a la salut de les perso- La recollida, el tractament i la utilització que es redueixin al mínim els riscs per ala salut humana i els danys o les degrada- Prevenció de molèsties i perills dels 3. El gestor té l’obligació d’informar 4. El Govern publica la llista de residus que pot admetre cada categoria d’aboca- cessàries per tal de reduir les molèsties i dor i/o els criteris que han de complir els els perills procedents de l’abocador com: residus per poder estar en una d’aques- a) Els animals nocius i els insectes.
tes llistes, i també el procediment d’ad- de l’abocador, i ha d’aplicar les mesures missió dels residus. En qualsevol cas, els b) Les emissions d’olors i de pols.
gestors dels abocadors tenen l’obligació de crear i de mantenir un registre detallatd’entrada i de recepció dels residus, indi- d) El soroll i el moviment de vehicles.
cant la data, l’origen, la quantitat i el ti- Procediment d’autorització d’obertura pus de residus. Els gestors d’abocadors poden refusar d’admetre els residus siconsideren que no compleixen amb els 2. S’ha d’equipar l’abocador de mane- 1. La creació d’un abocador, sigui co- criteris d’acceptació; en aquest cas ho ra que els seus residus no es dispersin a munal sigui particular, ha de ser prèvia- la via pública i/o a les zones del voltant.
nisteri responsable de Medi Ambient.
3. L’abocador s’ha de dissenyar de ma- comú territorialment competent, els ges- Requisits per a l’emplaçament d’un tors d’abocadors, per tal d’obtenir l’auto- 4. S’han de disposar els residus a l’abo- rització d’obertura d’un abocador, sigui 1. Per tal de determinar l’emplaçament cador de manera que es garanteixi l’esta- comunal sigui particular, han de notificar d’un abocador s’han de tenir en compte Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
b) El nom i la qualificació professional pacte sobre la salut de les persones i/o el e) Les exigències per clausurar-lo.
gestió quotidiana de l’abocador ha de ser Competències de control del Govern aquest àmbit, i s’ha d’assegurar una forma- ció adequada al personal de l’abocador.
responsabilitats després de la clausura d’arribar al punt màxim de la seva capa- citat d’emmagatzematge dels residus, els lar la infiltració d’aigua, la gestió dels lixiviats i l’alliberament de gasos.
c) Que totes les condicions fixades en el tar un pla detallat per a la seva clausura.
decret d’autorització són respectades.
h) El pla proposat per a l’explotació, el manteniment i el control de l’abocador.
de la previsió de la clausura dels aboca-dors, perquè els comuns puguin planifi- i) El pla previst per a la clausura de l’a- car l’ampliació o la nova ubicació dels j) L’estudi d’impacte ambiental.
per via reglamentària les normes tècni- 1. Les directrius i els criteris establerts en cions corresponents, el ministeri respon- 3. La declaració de clausura d’un abo- la Directiva 2000/76/CE del Parlament Eu- cador no posa fi a la responsabilitat ad- ropeu i del Consell, del 4 de desembre de informe tècnic relatiu a la conformitat de 2000, relativa a la incineració de residus, les instal·lacions, indicant al Govern la subjecte a les disposicions de l’autoritza- possibilitat d’autoritzar o no l’obertura de sol·licitud d’instal·lació, d’autorització 4. Després de la clausura, el gestor és cessàries per a la seva futura obertura.
límit d’emissió a l’atmosfera i de contami- nants a les aigües residuals, als residus de gilància de l’abocador durant el temps la incineració, als controls i requisits de mesurament i, en general, a les condicions d’explotació, són plenament d’aplicació a que no presenta cap risc greu per a la sa- ferior a 5 anys per als abocadors d’inerts i la gestió dels centres de tractament tèrmic dipòsit d’una garantia bancària que per- meti assegurar una gestió racional de l’a- 2. A Andorra les instal·lacions de trac- quantia de la garantia, les seves modali- amb recuperació de l’energia produïda tats de pagament i gestió i el seu retorn El titular de l’abocador de residus pe- rillosos i no perillosos ha de redactar un informe anual d’explotació que ha de ser Tipus de residus admissibles als centres Ambient i posat a disposició del públic.
b) La quantitat total de residus que s’hi dels residus admissibles a cada centre de ment de l’abocador, la quantitat, la natu- tractament tèrmic de residus, indicant-ne ralesa i l’origen dels residus dipositats, la quantitat admissible i la qualitat. Que- de seguir per a la preparació de l’abo- els controls d’aigües, lixiviats i de gasos den estrictament exclosos de la incinera- cador i per a les operacions de dipòsit.
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
ció els residus radioactius i els residus sobrepassar els valors límit d’emissió mesura de les emissions a l’aire i a l’ai- funcionament mínimes i els requisits que Protecció de la salut i del medi ambient s’han de seguir en condicions de funcio-nament anormals i en situacions d’ava- residus ha d’estar situat, dissenyat i ex- dicions necessàries per tal de prevenir la gestió quotidiana d’un centre de tracta- contaminació del sòl, la contaminació de ment tèrmic de residus ha de ser un pro- les aigües subterrànies, la contaminació f) El pla proposat per a l’explotació, de les aigües superficials, la contamina- àmbit i s’ha d’assegurar una formació ció de l’aire i la contaminació acústica, a g) L’estudi d’impacte ambiental.
adequada a tot el personal que hi treballi.
fi de protegir la salut de la població i pre- El titular d’un centre de tractament tèr- mentària els valors límit acceptables de les emissions a l’atmosfera i els valors tiu a la conformitat de les instal·lacions, aigües residuals. Aquests valors límits indicant al Govern la possibilitat d’auto- han de ser lliurats al ministeri responsa- ble de Medi Ambient i a la comissió d’in- modificacions necessàries per a la posa- formació i vigilància del centre i posats a reglamentària els requisits dels mesura- disposició del públic. Aquest informe ha ments i autocontrols que han d’efectuar d’incloure com a mínim la quantitat i la els centres de tractament tèrmic de resi- qualitat de les emissions a l’atmosfera i a l’aigua, comparada amb els límits esta- peren els límits d’emissions a l’atmosfera blerts en l’autorització, el nombre de dies trol tècnic previ confirma que no presen- ni els límits de contaminants a les aigües de funcionament del centre, la quantitat i la naturalesa dels residus tractats, les in- per al medi ambient i previ dipòsit d’una cidències en el funcionament del centre, a mínim les directives europees vigents.
una gestió racional del centre. La quantia un impacte sobre la qualitat de les emis- de la garantia, les seves modalitats de pa- gament i gestió i el seu retorn es determi- Medi Ambient i la comissió d’informació 4. L’autorització de posada en funcio- i vigilància del centre de qualsevol inci- Competències de control del Govern dència en el funcionament que pugui te-nir un impacte sobre la qualitat de les control d’admissió i recepció dels resi- Procediment per a l’autorització de b) La capacitat total d’incineració.
tèrmic, per tal d’obtenir l’autorització de el decret d’autorització siguin respec- a) El nom i la qualificació professional cions de l’autorització, en particular pel que fa a les emissions a l’aire i a l’aigua, b) La descripció de la instal·lació i par- ticularment de les instal·lacions desti- guin per assegurar-ne el respecte, fins i Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Capítol cinquè. Instruments
econòmics i altres incentius
Incentius i desincentius per afavorir la gestió ambientalment racional dels Principis a seguir per a la creació de 1. Està prohibida la fabricació, la im- portació i la comercialització de produc- D’acord amb les exigències del princi- pi “qui contamina paga”, els tributs que tractament viable a Andorra ni a l’estran- es poden establir per tal d’assumir el cost de la gestió de residus estan subjectes a dipòsit i retorn de línies de productes es- a) Principi de causalitat: es taxa l’acti- minat. S’entén per “sòl contaminat” a- pecífics, tant en el comerç interior com en la importació de productes, per facili- concentracions superiors a les que li són tar així la prevenció i reutilització.
ducció de residus i la perillositat o no- pròpies, que afecten les seves funcions i representen un risc per a les persones i/o moure la fabricació, la importació i la co- l’import de les taxes pot arribar a co- criteris i estàndards, que en funció de la naturalesa del sòl i dels usos es determi- indirectes de la gestió de residus.
c) Principi de proporcionalitat: els tri- buts relatius a la gestió de residus seran reutilitzables, reciclables i valoritzables han d’identificar-se els responsables de la contaminació, la delimitació del sòl generats o aportats, així com al seu ma- contaminat, l’estat de la contaminació, la del marc de la contractació pública d’o- conveniència o necessitat de dur a terme bient segons les seves característiques.
bres i subministraments, han d’afavorir algun tipus d’actuació i el termini i la for- l’ús de materials reutilitzables, recicla- bles i valoritzables, i també l’ús de pro- Potestat de les autoritats públiques de prendre mesures econòmiques per a la 3. La declaració de sòl contaminat s’ha ció i, en cas que no pugui ser identificat, l’àmbit de les seves competències res- Capítol sisè. Inspecció i vigilància.
al propietari del sòl. S’insta la persona a pectives, i d’acord amb el que disposa la Infraccions i sancions
la qual s’ha adreçat la notificació que as- Llei, han d’adoptar les mesures econòmi- de neteja i de recuperació, si escau, en el promoure la prevenció, la reutilització, el reciclatge i la valorització de residus, i aquest capítol, sense perjudici, si n’hi ha, fixar tota mena de mesures d’incentiva- de les responsabilitats civils i penals cor- ció com ara crèdits i subvencions, entre Creació de tributs de protecció del medi Declaració de rehabilitació d’un sòl persones, l’Administració competent pot sabilitat i els seus efectes econòmics a la gestió dels residus, les lleis han de te- 3. La responsabilitat civil és solidària i recuperació s’han dut a terme de forma composició, el volum o les dificultats de gestió, siguin considerats potencialment residus els lliuri a persones físiques o jurídiques diferents de les assenyala-des en aquesta Llei.
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
çant els seus propis serveis o mitjançant els serveis tècnics adients, dins l’àmbit guretat i/o guardar-los més d’un any a 2. L’acta d’inspecció dóna lloc, si es- g) La manca d’etiquetatge o l’etiquetat- ponsabilitat els productors i posseïdors cau, a la tramitació de l’expedient san- cionador i/o a l’adopció de les mesures ritzats, i sempre que es lliurin complint cautelars i de restauració esmentades als els requisits establerts en aquesta Llei i econòmics assenyalats a l’article 20, de sa aquest títol en relació amb la respon- convenis de col·laboració subscrits.
sabilitat civil i/o penal, l’incompliment i) Qualsevol altra infracció legal, regla- tat per danys que es puguin derivar d’a- l’autorització administrativa dels gestors hagin lliurat als comuns o als gestors au- pot donar lloc a la revocació de l’auto- toritzats, respectant les ordinacions res- rització per part de les administracions pectives i la resta de normativa aplicable.
competents i al cessament de l’activitat.
a) L’exercici d’una activitat descrita en aquesta Llei sense l’autorització pre- ceptiva o amb l’autorització caducadao suspesa, o l’incompliment de les tents, atenent el principi de precaució i que poden establir els comuns per l’in- de proporcionalitat, poden adoptar i exi- collida de residus d’àmbit comunal, les que s’hagi posat en perill la salut de les classifiquen en lleus, greus i molt greus.
b) L’actuació contrària a les disposi- pecífica, sense que s’hagi posat en pe- rill la salut de les persones o sense que Restauració a compte del responsable c) L’abandonament, l’abocament o l’e- liminació de residus sòlids o líquids no perillosos de forma o en llocs del terri- perill greu per a la salut de les persones o tori del Principat d’Andorra no expres- quan existeix un risc de perjudici greu i irreversible per al medi ambient, les ad- ministracions públiques han d’exigir al taurar el medi afectat. En cas d’incompli- ment d’aquesta obligació, el Govern ha de procedir a efectuar la restauració del o l’ocultació o falsificació de dades sense perjudici de l’aplicació del principi bles a urbans a gestors autoritzats.
per les autoritzacions, així com l’in- compliment de l’obligació de custòdia lliurar els residus reciclables en elscontenidors previstos a aquest efecte, ció, en els terminis establerts al desen- o de lliurar-los a la recollida selectiva Poders d’inspecció de l’Administració d’inspeccionar les instal·lacions dels Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
f) L’obstrucció de l’exercici de les fun- cions d’inspecció, supervisió i control d) L’abandonament, l’abocament o l’e- residu sòlid o líquid no perillós, de for- ma o en llocs del territori del Principat residus perillosos entre si o d’aquests seqüència d’aquesta barreja, no s’hagi Inhabilitació per a l’exercici de qualse- vol de les activitats previstes en aques- e) L’ocultació o l’alteració de dades tius per a l’obtenció d’autoritzacions, nitiu, total o parcial, de les instal·la- c i o n s . E l t a n c a m e n t p r e v e n t i u autoritzats, i també l’acceptació d’a- l’exercici de les activitats regulades en de les que s’estableixen a les autoritza- f) L’exportació o la importació de resi- nals i altres acords signats pel Govern.
caients per tal de reduir les molèsties i els perills procedents de l’abocador.
g) La barreja de les diferents categoriesde residus perillosos entre si o d’a- j) La comissió d’alguna de les infrac- Inhabilitació per a l’exercici de qualse- cions indicades a l’apartat 4 que, per la vol de les activitats previstes en aques- d’aquesta barreja, s’ha posat en perill reixin la qualificació de molt greus.
inferior a un any ni superior a deu.
h) El lliurament, la venda o la cessió de total o parcial, de les instal·lacions. El residus perillosos o específics a perso- a) L’exercici d’una activitat descrita en aquesta Llei sense l’autorització pre- 2. Les sancions s’han d’imposar tenint ceptiva o amb l’autorització caducada o com l’acceptació d’aquests residus en fracció, el grau de culpabilitat, la reitera- ció, la participació i el benefici obtingut, si s’ha posat en perill la salut de les per- i també el perill en què s’hagi posat la sa- sones i/o s’ha produït un dany o dete- aquesta Llei, si s’ha posat en perill la lut de les persones i el grau del dany cau- salut de les persones i/o s’ha produït quan l’activitat ha tingut lloc en espais 3. Per a l’apreciació de la reincidència b) L’actuació contrària a les disposi- i) En el cas d’un sòl contaminat, no dur imposades durant l’any anterior per a les infraccions lleus i durant els dos anys an- recuperació en el termini fixat a la de- teriors per a les infraccions greus.
no estigui subjecta a l’autorització es- pecífica, si s’ha posat en perill la salut 4. Les quantitats fixades en aquest arti- cle s’actualitzen periòdicament d’acord ambient o quan l’activitat ha tingut lloc en espais protegits o d’especial interès.
c) L’abandonament, l’abocament o l’e- reix l’article anterior donen lloc a la im- Les infraccions a les quals fa referència perillosos de forma o en llocs del terri- tori del Principat d’Andorra no expres- en el cas de les faltes lleus, al cap de 3 anys en les faltes greus i al cap de 15anys en les faltes molt greus. El moment Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
d’inici de la prescripció comença a cór- Consell, del 28 de gener de 2003, relativa a l’accés del públic a la informació mediam- descobreix la infracció i s’interromp en biental; i de la Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de febrer de 2004, per la que es modifica laDirectiva 94/62/CE relativa als envasos i als màxim de tres anys els reglaments, lesllistes i els catàlegs d’aplicació d’aquesta relatives a la recollida, transport i emma- competències d’inspecció i de control, la rillosos que s’han d’aprovar en el termini trada en vigor de la Llei, el Govern ha de incoació, la tramitació i la resolució dels expedients sancionadors, llevat de la re- de llei d’avaluació de l’impacte ambien- sòlids, aprovada pel Consell General en la la tramitació i la resolució dels expe- sessió del dia 31 de juliol de 1985, i qualse- dients relatius a les competències que els vol altra disposició del mateix rang o de Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà promulguem i n’ordenem la publicació en recíprocament. La notificació corresponent de la seva publicació al Butlletí Oficial el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
comporta la inhibició de l’òrgan notificat per tal de no incoar un altre procediment s’ha de constituir i ha d’adoptar un regla- realitzarà abans que finalitzi l’any 2006.
tuaran com a mínim cada cinc anys d’a- cord amb el que disposa l’article 11,s’adaptaran als principis bàsics a aplicar En el termini d’un any des de l’entrada en la gestió dels residus d’acord amb la en vigor de la Llei, el Govern ha de publi- jerarquia d’opcions establerta en aquesta car al Butlletí Oficial del Principat d’Andor- Llei i tenint en compte els criteris i les di- ra la traducció al català de la Directiva rectrius que pugui anar establint la nor- Consell, del 20 de desembre de 1994, rela- gestió dels residus i la protecció del medi tiva als envasos i als residus d’envasos; de ambient, amb la finalitat d’arribar a asso- la Decisió de la Comissió 96/350/CE, del lir objectius similars als que s’estableixin 24 de maig de 1996, per la qual s’adapten venció, reutilització, reciclatge i elimina- 75/442/CEE del Consell, relativa als resi- sell, del 26 d’abril de 1999, relativa al’abocament de residus; de la Decisió de la cipat d’Andorra i que gestionen qualse- 2000, relativa a la Llista europea de resi- dus; de la Directiva 2000/76/CE del Parla- l’entrada en vigor d’aquesta Llei dispo- desembre de 2000, relativa a la incineració de residus; de la Directiva 2002/96/CE delParlament Europeu i del Consell, del 27 de gener de 2003, relativa als residus d’apa- rells elèctrics i electrònics; de la Directiva 18 mesos a partir del moment de l’entra-

Source: http://www.civ-comella.ad/sites/default/files/llei%20residus.pdf

imprint.co.uk

It is a paradox of the work of Artificial Intelligence that in order to grant con-sciousness to machines, the engineers first labour to subtract it from humans, asthey work to foist upon philosophers a caricature of consciousness in the digitalswitches of weights and gates in neural nets. As the caricature goes into publiccirculation with the help of the media, it becomes an acceptable counter

www2.carrollk12.org

North Carroll High School April 2008 The following scholarships are available in Guidance. If you are interested in receiving an application or further information about one of the listed scholarships, see your counselor. 1. ALLSTATE MINDS IN MOTION SCHOLARSHIP- The Maryland Public Secondary Schools Athletic Association is pleased to announce a scholarship opportunity for gradua

Copyright © 2018 Medical Abstracts