Microsoft word - pt18 ktb spray_fi_1.0

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
Tuotenumero
REACH-rekisteröintinumero
Muu tunniste
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Biocidii (PC 8, SU 21, SU 22, ERC8a , ERC8d ) Koko teksti mainitun ja tunnistaa sovelluksen luokat on annettu kohdassa 16 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Klarsø A/S Søholm Park 1 DK - 2900 Hellerup Tlf.: +45 3543 6611 Fax: +45 3543 7611 Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite
Päiväys
SDS-versio
1.4. Hätäpuhelinnumero
09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977 Myrkytystietokeskus/HYKS/Lastenklinikka, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki 112 Yleinen hätänumero Ks. ensiapu kohdasta 4. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
2.2. Merkinnät
varoitusmerkki
Riskit ym.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. (R50/53) Sisältää
Turvallisuus
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ennaltaehkäisy Ei saa tyhjentää viemäriin. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. 2.3. Muut vaarat
Muu merkintä
Sisältää: m-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2, 2-dimetyyli-syklopropaanikarboksylaatti; permetriini. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1/3.2. Aineet
PBO (2-(2-butoksietoksi)etyyli-6-propyylipiperon yylieetteri; piperonyylibutoksidi) m-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2, 2-dimetyyli-syklopropaanikarboksylaatti; permetriini CAS-nro: 52645-53-1 EY-nro: 258-067-9 Indeksi-nro: 613-058-00-2 Acute tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 (*) H/R-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli ne ovat Muut tiedot
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleistä
Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on käännyttävä lääkärin puoleen. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai vastaavaa. Sisäänhengittäminen
Vie henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet tarkkailun alaisena. Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengät on heti riisuttava. Iho, joka on ollut kosketuksissa materiaaliin, on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Myös ihonpuhdistusainetta voidaan käyttää. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohentimia. Kosketus silmiin
Poista tarvittaessa piilolasit. Huuhtele heti silmät runsaalla vedellä (20 - 30°C), kunnes ärsytys lak kaa ja vähintään 15 minuuttia. Huolehdi siitä, että huuhdot sekä ylä- että alaluomien alta. Jos ärsytys jatkuu, on käännyttävä lääkärin puoleen. Nieleminen
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). Anna henkilölle runsaasti juotavaa ja tarkkaile häntä. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta, ellei lääkäri suosittele sitä. Pidä päätä alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun. Palovamma
Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jälkeen 30 minuuttia. 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Herkistävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa. Allerginen reaktio ilmenee yleensä 12 - 72 tunnin kuluttua allergeenille altistumisesta ja tapahtuu niin, että allergeeni tunkeutuu ihoon ja reagoi ylimmän ihokerroksen proteiineihin. Kehon immuunijärjestelmä pitää kemiallisesti muuttunutta proteiinia vierasesineenä ja yrittää hajottaa sen. 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoja lääkärille
Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1. Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestävä vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu. Vesirsuihkua ei saa käyttää, sillä se voi saada tulipalon leviämään. 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja täysi hengityssuojaus. Mikäli kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa yhteydessä, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Vältä roiskuneen aineen höyryjen sisäänhengittämistä. 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ota tarvittaessa käyttöön jätteenkeruualtaita/-säiliöitä, jotta päästöt eivät pääse ympäristöön. Vältä päästöä järviin, jokiin, viemäriverkostoon jne. Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin ympäristöpäästötilanteessa. 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Käytä nesteiden keräämiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisiä sidonta-aineita. Puhdistukseen käytetään mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on vältettävä. Käytä nesteiden keräämiseen hiekkaa, piimaata, sahajauhoa tai yleisiä sidonta-aineita. 6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jätteen käsittelystä kohdasta "Jätteiden käsittely". Ks. suojatoimenpiteet kohdasta "Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet". KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Ota tarvittaessa käyttöön jätteenkeruualtaita/-säiliöitä, jotta päästöt eivät pääse ympäristöön. Tietoja henkilökohtaisesta suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet". 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytetään aina saman materiaalin säiliöissä kuin alkuperäinen. Varastointilämpötila
7.3. Erityinen loppukäyttö
Tämä tuote tulee käyttää vain käyttää kuvattu kohdassa 1.2 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Altistuksen raja-arvoja
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). DNEL / PNEC
8.2. Altistumisen ehkäiseminen
Kontrollia ei tarvita sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalisti. Yleiset olosuhteita koskevat säännöt
Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa, ei myöskään tupakan, ruuan ja juomien Altistumisskenaariot
Mikäli tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on liite, sen on oltava tässä annettujen altistumisskenaarioiden Altistumisrajat
Tuotteen ainesosilla ei ole altistumisrajoja. Tekniset toimet
Noudata yleistä varovaisuutta tuotteen käytössä. Vältä kaasun ja pölyn sisäänhengittämistä. Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestävä aina kun tuotteen käytössä on tauko tai kun työ loppuu. Pese aina Varotoimet ympäristöaltistuksen rajoittamiseksi
Henkilökohtaiset suojavarusteet
Yleistä
Mikäli työprosessi kuuluu koodinumeroituja tuotteita käsittävän työn määräyksen piiriin (Työhallinnon määräys nro 302/1993), on suojavarusteet valittava sen mukaisesti. Ks. mahdollinen tuotteen koodinumero kohdasta "Kemikaaleja koskevat määräykset". Hengitystiet
Iho ja keho
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Tilan muutos ja höyryt
Tietoja palo-ja räjähdysvaaran
Liukoisuus
9.2. Muut tiedot
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). 10.1. Reaktiivisuus
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Käsittely ja varastointi". 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
10.4. Vältettävät olosuhteet
Ei saa altistaa lämpenemiselle (esim. auringonpaisteelle), sillä tällöin voi kehittyä ylipainetta. 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet. 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotetta ei huonontunut, kun niitä käytetään kohdassa 1 määritetyn. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Akuutti toksisuus
Pitkäaikaisvaikutukset
Herkistävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion ihokosketuksessa. Allerginen reaktio ilmenee yleensä 12 - 72 tunnin kuluttua allergeenille altistumisesta ja tapahtuu niin, että allergeeni tunkeutuu ihoon ja reagoi ylimmän ihokerroksen proteiineihin. Kehon immuunijärjestelmä pitää kemiallisesti muuttunutta proteiinia vierasesineenä ja yrittää hajottaa sen. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1. Myrkyllisyys
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
12.3. Biokertyvyys
12.4. Liikkuvuus maaperässä
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Tuote sisältää ekotoksisia aineita, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti vedessä eläviin organismeihin. Tuote sisältää aineita, joilla voi olla epätoivottuja pitkäaikaisia vaikutuksia vesistöön vähäisen hajoamisensa takia. Tuote sisältää aineita, jotka voivat kerääntyä ravintoketjuun biokertyvyytensä takia (biokertyviä aineita ovat aineet, jotka voivat kerääntyä rasvakudoksiin ja jotka eivät siksi erity helposti). KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät
Tämä tuote kuuluu asetusten vaarallisia jätteitä. Jätteet
Erityiset merkinnät
Saastunut pakkaus
Pakkaukset, joissa on tuotteen jäämiä, hävitetään samojen määräysten mukaan kuin tuote. KOHTA 14: Kuljetustiedot
Tuote kuuluu vaarallisia tuotteita koskevien käytäntöjen piiriin. 14.1 – 14.4
Kuljetuksessa käytettävä
Kuljetuksen
YK-numero
Pakkausryhmä
Huomautus
virallinen nimi
vaaraluokka
Proper Shipping Name
Hazardous
constituent

14.5. Ympäristövaarat
Tuote sisältää aineita, joilla voi olla epätoivottuja pitkäaikaisia vaikutuksia vesistöön vähäisen hajoamisensa takia. 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsää-
däntö

Käyttörajoitukset
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
KOHTA 16: Muut tiedot
Lähteet
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Kohdassa 3 mainitut H/R-lausekkeet täydellisessä sanamuodossaan
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH). R43 - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R53 - Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R20/22 - Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H302 - Haitallista nieltynä. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H332 - Haitallista hengitettynä. H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Kohdassa 1 mainitut yksilöityjä käyttötapoja täydellisessä sanamuodossaan
PC 8 = Biocidal Products (e.g. Disinfectants, pest control). SU 21 = Private households (= general public = consumers). SU 22 = Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen). ERC8a = Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems . ERC8d = Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems . Muut symbolit, jotka mainitaan kohdassa 2
On suositeltavaa toimittaa tämä käyttöturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle käyttäjälle. Annettuja tietoja ei saa käyttää tuotetiedot. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivätkä ne välttämättä koske käyttöä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDS- version ensimmäinen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisellä kolmiolla. Käyttöturvallisuustiedotteen vahvistus
Viimeisen olennaisen muutoksen päivämäärä (SDS-version ensimmäinen numero)
Viimeisen vähäisen muutoksen päivämäärä (SDS-version viimeinen numero)
ALPHAOMEGA. Licens nr.:2409111153, Bjørn Thorsen A/S

Source: http://www.cooper-tuotteet.fi/content/download/17674/177636/file/K%C3%A4ytt%C3%B6turvallisuustiedote%20Cooper%20Muurahaisspray.pdf

Depression and insomnia

Depression och insomni Milton K. Erman The Scripps Research Institute and the University of California School of Medicine, La Jolla, California, USA Att humörrubbningar och sömnstörningar är nära kopplade till varandra kommer inte som någon överraskning för den som är förtrogen med medicinen, religionen eller litteraturen. Redan 400 år f. Kr. kommenterade Hippokrates i sin Book o

Montpellier, francia a 7 de diciembre de 2006

Montpellier, Francia a 21 de junio de 2007 DR. POLIOPTRO MARTINEZ AUSTRIA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA P R E S E N T E Es del dominio público que durante la administración que le precedió, el IMTA fue utilizado para fines facciosos de intereses personales; entre otros, en flagrante abuso de autoridad, el ex-director empleaba los recursos del Estado y

Copyright © 2018 Medical Abstracts