Econ.kuleuven.be

Reactie op essay van Prof. Paul De Grauwe
Open brief aan de ministers van Volksgezondheid Onkelinx, Vandeurzen en Tillieux
(hardware en software) te leveren, die ener- Onze samenleving staat voor belangrijke
op om de multidisciplinaire elektronische zijds multidisciplinaire samenwerking sti- Het drugsgebruik of de prevalentie tijdrovend, zonder dat er zaad in het bakje zo dat een verlaging van de prijs van een Nederland trekken om er hun wettelijke vijf uitdagingen om de zorg voor onze ouder
wordende bevolking op een kwaliteitsvolle
rusthuizen) is een belangrijke pijler in de menteren en regelmatig te actualiseren, als- rameters garanderen en anderzijds de vei- brengt dat er meer wordt gebruikt (cfr. de manier te blijven garanderen. Een belang-
opvang van de vergrijzing en wordt aange- ligheid, autonomie en persoonlijke levens- allerlei factoren: de wetgeving en de toe- lagere/hogere prijs van sigaretten). Drugs- de drugshandel binnen het volledige ille- rijk element daarin is de opvang van zorg-
stuurd zowel door het federale niveau als passing ervan, de bereikbaarheid en/of de kartels gaan dus werken met lagere winst- gale criminele circuit. Dat is nog zo een afhankelijke ouderen in woonzorgcentra.
beschikbaarheid van een product, het kli- foute redenering. Het is verder ook zo dat Als betrokkenen hebben we een motie op-
voor medicatie te ontwikkelen die het for- het overgrote deel van de coffeeshops wordt gesteld teneinde de informatisering in de
mularium reguleert en klinisch farmaceu - van de gebruiker, maar diezelfde hulpverle- instellingen voor ouderen, wat een cruciaal
ning blijkt ondertussen al lang ontoerei- zien de laatste jaren ook in Nederland een element is in de verdere ontwikkeling van
■ Via het multidisciplinaire elektronische ■ Positief mee te werken aan een systeem kend te zijn: de hulpverlening heeft han- pistes toepassen? Meer gebruik zal ook au- kwaliteitsvolle zorg, een krachtige impuls
van certificering (labeling) van informatica- den, hoofden, werkuren en vooral “centen” te geven. We willen U vragen kennis te ne-
tekort. Hoe kan het ook anders. Volgens de men van deze motie en er in uw beleid mee
geving alleen: dat is al een eerste scheef- rekening te houden. Wij zijn steeds bereid
getrokken boodschap vanwege deze Global hierover verder in dialoog te treden.
In Nederland waar in coffeeshops kwaliteitsvolle cannabis Hoge prijs voor vrijheid
sche dossier van elke resident in het woon- Het recht op vrijheid en het recht op het elektronische gegevensuitwisseling tussen verhandeld wordt, is de handel van drugs in het illegale circuit nog maken van eigen keuzes is in deze proble- Stefan Bartholomeeusen, KU Leuven, Intego
■ Mee te werken aan het correct registre- matiek juist een verlies aan vrijheid, een steeds hoger dan in de “legale coffeeshops” waar je wettelijk vijf gram Frank Buntinx, KU Leuven, Intego
Jan De Lepeleire, BVGG Crataegus, KUL
verlies aan eigen wilsbeschikking bij 10 tot kwaliteitsbevorderende initiatieven moge- Sven Deproft, Care Solutions
mag kopen wanneer je minstens 18 jaar bent. lijk te maken (bv. zorgbehoefte, medicatie); Monique Elseviers, Universiteit Antwerpen
verliezen niet de oorlog tegen drugs, maar verslaving. Verslaving is dan wel een ziekte, Veerle Foulon, KU Leuven
■ Te zorgen voor een goede coördinatie maar aan deze ziekte is het tevens inherent Luc Griep, Fed. Onafhankelijke Seniorenzorg
voor medicatie te gebruiken die het formu- van de beleidsinitiatieven op de verschil- dat deze zieken juist niet wensen te gene- Vincent Lobel, Corilus
alle onjuistheden over (die “soft”) drugs, Johan Spincemaille, Health One
■ Geen registraties op te leggen die over- maar laat ons jubelen: de Vereniging voor verder te gebruiken. Een veel te hoge prijs Daniel Vandermeulen, Ferubel
■ Zich te engageren om de medische gege- om rustig maar duidelijk “neen” te blijven Robert Vander Stichele, Universiteit Gent
Elke Vastiau, VVSG
zeggen aan het gebruik van softdrugs.
beweert hier ten stelligste dat de laatste ■ De invoering van nieuwe instrumenten, Ludo Willekens, Medibridge
tien jaar het drugsgebruik bij onze jonge- Denkt men echt dat die kartels “reguliere, zondheid van 5 februari 2010 “Het geïn- geïntegreerd zorgdossier of via de eigen Tracy Windey, Zorgnet Vlaanderen
Nadruk op hulpverlening
ren zelfs wat is gedaald. Wie gelooft dit gebruiker zelf, alle gevolgen zal dragen die Herwig Van Pottelbergh, Domus Medica
laatste eigenlijk? Het Onderzoeks- en Infor- ceerde coke” naast zich zullen dulden? zijn drugsgebruik heeft. Integendeel, hij Koen Verhofstadt, Farmaka
■ Voor elke resident van een woonzorgcen- van ethische of ideologische redenen? Ui- kan onmogelijk de gevolgen dragen die zijn Patrick Vrydaghs, CMS
teraard niet, wel omdat een joint echt heel ties (OIVO) bracht in 2010 een studie uit, den weinig concrete resultaten geboekt.
van de lokale kringen van huisartsen, apo- schadelijk is. Zolang dit vanuit de verant- waaruit bleek dat in ons land het cannabis- woordelijke hulpverleningssector niet een- gebruik bij 12- tot 17-jarigen op twee jaar ren, kosten voor de samenleving voor schade aan eigen psyche en gezondheid, verkeers- legd, zo lang gaan we de “oorlog” tegen maatschappij veel belangrijker is dan het ven die werkzaam zijn in de thuis- en thuis- drugs verliezen. Dat is de zwakke schakel.
wettelijk kader te scheppen en via ICT te vaardbaarheid is. Welnu: ze zijn blijkbaar Uit rapporten blijkt verder dat het drugs- zinnens ook het drugsgebruik sociaal aan- beleid in Portugal , integendeel geen suc- de gebruiker correct en degelijk te infor- meren, sensibiliseren en eveneens te res- (mekaar uit-) moordende drugskartels? Die ponsabiliseren, is hopeloos vechten tegen de bierkaai. De vraag naar drugs doen ver- is nooit het resultaat van de wetgeving al- minderen met “alle mogelijke middelen” gebruiker-snuiver van coke niet wordt ge- zodat dit leidt tot een mentaliteitsverande- wezen op zijn verantwoordelijkheid t.o.v.
lisering, kan onmogelijk soelaas brengen.
ring, net zoals dat is gelukt ten opzichte Het is belangrijk in gedachte te houden dat van tabak en risicovol rijgedrag: dat is van omwille van de handel in coke, zolang gaan de obscure drugslabs hierdoor zullen wor- * Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 31 maanden behandeling met Aceclofenac EG® 100 mg 20 fi lmomhulde tabletten(dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).
van het drugsgebruik te kunnen komen.
we inderdaad de oorlog tegen drugs verlie- den verheven tot kwaliteitsvolle labs. Blijk- zen. Dat legalisering van cannabis verande- baar wenst het LVSV legalisering van alle de toekomst van de volgende generaties.
ring zou brengen in de situatie in Mexico is Zie maar naar Egypte, waar cannabis reeds deel: de politiemensen sluiten al decennia teitsvolle cannabis verhandeld wordt, is de zo veel mogelijk de ogen voor al die jonge handel van drugs in het illegale circuit nog steeds hoger dan in de “legale coffees- hops” waar je wettelijk vijf gram mag kopen Dr. Mireille Vergucht, Vlaams Platform tegen
drugs

van de drugskartels. Ook dit is op zijn minst wanneer je minstens 18 jaar bent. Gelooft * Voor de kostprijs van 12 maanden behandeling met het merkgeneesmiddel, heeft uw patiënt 13 maanden behandeling met Meloxicam EG® 15 mg 30 tabletten Dr. Lieve Van Ermen, Gewezen senator
(dit is geen indicator voor de behandelingsduur maar een prijsratio berekend op basis van het remgeld betaald door de actieve patiënt).
een tendentieuze redenering. Het is immers 14 DE HUISARTS 23 juni 2011 Nr. 1016
DE HUISARTS 23 juni 2011 Nr. 1016

Source: http://www.econ.kuleuven.be/eng/ew/Articles%20press/2011/PDG_deHuisarts_230611.pdf

Get it on

Genital Warts and the Human Papilloma Virus (HPV) Genital warts are small lumps that may grow on the genitals of men and women. They are caused by viruses similar to those that cause warts on hands or feet. These viruses all belong to the family called human papilloma viruses (HPV). This large family has more than 100 different members, which prefer different types of skin. For exa

postalux.be

NATURHEAL DE HEILZAME WERKING VAN POMPELMOESPITTENEXTRACT Ontdekking van een veelzijde remedie In 1980 in een klein dorpje in Florida, stelt doctor Jacob Harich, gerenommeerd fysicus en immunobioloog, laureaat van de Einstein prijs, vast dat de pompelmoespitten in de composthoop van zijn tuin niet verrotten?Nieuwsgierig als hij is, beslist de doctor dan ook om het bizarre fenomeen grond

Copyright © 2018 Medical Abstracts