Carms_bus_times

Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus
Public Transport Information
Gwasanaethau “Bws Bach” Sir Caerfyrddin
Carmarthenshire “Dial-a-Ride” services:

Mae math newydd o wasanaeth bysiau lleol yn A new type of local bus service is now operating in weithredol bellach yn Sir Caerfyrddin.
Mae gwasanaethau “Bws Bach” y Sir yn dilyn amserlen
The “Bws Bach” services follow a fixed timetable
sefydlog ond, ar gyfer y teithwyr hynny sydd wedi but will extend to other areas, which would archebu’r gwasanaeth ymlaen llaw, bydd y gwasanaeth otherwise have no bus service, for pre-booked yn cwmpasu ardaloedd eraill, na fyddent fel arall yn cael These arrangements allow the bus to provide a Mae’r trefniadau hyn yn golygu bod y bws yn gallu rhoi more flexible service which is able to respond to gwasanaeth llawer mwy hyblyg sydd yn gallu ymateb i local needs within set areas and times.
anghenion lleol o fewn ardaloedd ac amseraupenodedig.
The “Bws Bach” services will always call at the
places and times shown on the timetable, and

Bydd y gwasanaethau “Bws Bach” yn galw bob amser
pa s s e n g e r s D O N O T n e e d t o p r e - b o o k i f
yn y mannau ar yr amserlen a hynny ar yr amserau a
travelling between these points.
nodwyd, ac NID OES eisiau i deithwyr archebu ymlaen
llaw os yn teithio rhwng y mannau hyn.

Passengers may also “Dial-a-Ride” by requesting
Hefyd mae teithwyr yn gallu “Galw-a-Theithio”drwy
the bus to make short diversions off the main route, ofyn i’r bws adael y prif lwybr am ychydig, ond mae’n but these must be pre-booked and are only rhaid archebu’r teithiau hynny ymlaen llaw, a bydd y bws available to those areas where the bus can easily ond yn mynd i fannau lle gall droi nôl yn ddidrafferth.
Sut i Archebu’r Gwasanaeth.
How to book a journey.
Mae teithwyr yn gallu archebu’r gwasanaeth ymlaen llaw P a s s e n g e r s c a n p r e - b o o k b y p h o n i n g drwy ffonio Cyngor Sir Caerfyrddin ar 0845 634 0661.
Carmarthenshire County Council on 0845 634 0661.
Mae modd gwneud y trefniadau hyn rhwng 9.30 a.m.
Bookings can be made between 9.30 a.m. and
a 12 p.m. o ddydd Llun tan ddydd Gwener, hyd at y
12 p.m. Monday to Friday, up to the day before
diwrnod cyn y diwrnod teithio.
the desired travel day.
Mae’n rhaid trefnu ar y dydd Gwener blaenorol os yw Bookings for Saturday and Monday must be made teithwyr am deithio ar ddydd Sadwrn neu ar ddydd Llun.
by the Friday before. The service will not run on Ni fydd y gwasanaeth ar gael ar Ddydd Nadolig, Gwyl Christmas Day, Boxing Day, New Years Day or San Steffan, Dydd Calan nac ar Wyliau Banc.
Mae’n rhaid i’r sawl sydd am archebu’r gwasanaeth Those wishing to pre-book the service must gofrestru eu manylion gyda’r Cyngor Sir. Mae’r cofrestru register their details with the County Council.
am ddim, a gellir gwneud hynny wrth i chi archebu eich Registration is free, and can be carried out when Bydd y Cyngor yn cymryd eich manylion, a naill ai yn The Council will take your details and either trefnu man ac amser codi addas, gyda hynny yn dibynnu o r g a n i s e a s u i ta b l e p i c k u p p o i n t a n d t i m e ar yr amserlen ac ar unrhyw geisiadau eraill a depending on the timetable and any other requests dderbyniwyd eisoes, neu’n trefnu i’ch ffonio yn already taken, or arrange to call you back later on Am help i drefnu eich taith • For help to plan your journey
teithio sir gâr eich dewis chi
01267 234567
Dydd Llun - ddydd Gwener, oriau swyddfa - Monday to Friday, office hours www.sirgar.gov.uk • www.carmarthenshire.gov.uk
s your choice avel carmarthenshire
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus
Public Transport Information
Bws Bach Caerfyrddin • Carmarthen Dial-a-Ride
Gwasanaeth/Service B11
drwy/via Llanllwch - Parc-y-ffordd - Glan Tawelan - Parc Cilddewi/Cilddewi Park Dydd Llun i ddydd Sadwrn (oni nodir fel arall) • Monday to Saturday (unless shown otherwise)
Ffoshelig Coaches
Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn Tre-Ioan/Johnstown, Parc Cilddwei/Cilddewi Park Caerfyrddin/Carmarthen, Ffordd y Farchnad/Market Way Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn Ffoshelig Coaches, Maes y Prior, St. Peters, Caerfyrddin/Carmarthen SA33 5DS. Ffôn/Phone 01267 237 584. www.ffoshelig.co.uk
a Yn gweithredi ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin • Operates on behalf of Carmarthenshire County Council Bws Bach Caerfyrddin • Carmarthen Dial-a-Ride
Gwasanaeth/Service B12
drwy/via Ael-y-bryn - Glynderi - Llwyn Meredydd Dydd Llun i ddydd Sadwrn (oni nodir fel arall) • Monday to Saturday (unless shown otherwise)
Ffoshelig Coaches
Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn A: . Yn mynd ymlaen i Morrisons fel gwasanaeth B13 • Continues to Morrisons as service B13
Ffoshelig Coaches, Maes y Prior, St. Peters, Caerfyrddin/Carmarthen SA33 5DS. Ffôn/Phone 01267 237 584. www.ffoshelig.co.uk
a Yn gweithredi ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin • Operates on behalf of Carmarthenshire County Council Bws Bach Caerfyrddin • Carmarthen Dial-a-Ride
Gwasanaeth/Service B13
Dydd Llun i ddydd Sadwrn (oni nodir fel arall) • Monday to Saturday (unless shown otherwise)
Ffoshelig Coaches
Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn Caerfyrddin/Carmarthen, Gorsaf Fysiau/Bus Stn a Yn gweithredi ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin • Operates on behalf of Carmarthenshire County Council Am help i drefnu eich taith • For help to plan your journey
teithio sir gâr eich dewis chi
01267 234567
Dydd Llun - ddydd Gwener, oriau swyddfa - Monday to Friday, office hours www.sirgar.gov.uk • www.carmarthenshire.gov.uk
s your choice avel carmarthenshire
Gwybodaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus
Public Transport Information
Gellir “Galw-a-Theithio”
yn yr ardal hyn
You can “Dial-a-Ride”
in this area
Mae teithwyr yn gallu archebu’r gwasanaeth ymlaen llaw drwy ffonio 0845 634 0661.
Passengers can pre-book by phoning0845 634 0661.
Mae modd gwneud y trefniadau hyn rhwng 9.30 a.m. a 12 p.m. o ddydd Llun tan ddydd Gwener, hyd at y diwrnod cyn y diwrnodteithio.
Bookings can be made between 9.30 a.m. and 12 p.m. Monday toFriday, up to the day before the desired travel day Your one-stop-shop for public transport information in Wales.
Eich siop-un-alwad am wybodaeth cludiant cyhoeddus yng Nghymru.
Calls cost 10p per minute plus network extras / Bydd galwad yn costio 10c y funud yn ogystal a chostau ychwanegol eich rhwydwaith Noder taw’r amserau gadael rhestredig yw’r amserau a Please note that times shown are scheduled departure ddangosir ac mae’n bosibl yr effeithir arnynt gan times, which may be affected by unforseen circumstances amgylchiadau na fu modd eu rhagweld, megis amodau such as traffic conditions, adverse weather conditions, or traffig, tywydd gwael, neu resymau eraill. Cynghorir teithwyr other reasons. Passengers are advised to be at the stop i fod yn yr arhosfan cyn yr amser gadael a hysbysebir.
in advance of the advertised departure time. Every effort Gwenir pob ymdrech i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn is made to ensure that the above information is correct, gywir, ond gall manylion newid ar fyr rybudd. Cynghorir but details may change at short notice. Passengers are teithwyr i sicrhau manylion y daith cyn teithio. Nid yw’r advised to check journey details before travelling. Neither Cyngor Sir na’r cwmnïau bws yn gallu derbyn cyfrifoldeb the County Council nor the bus operators can accept am unrhyw gamgymeriadau neu newidiadau hwyr.
responsibility for any inaccuracies or late alterations.
Am help i drefnu eich taith • For help to plan your journey
teithio sir gâr eich dewis chi
01267 234567
Dydd Llun - ddydd Gwener, oriau swyddfa - Monday to Friday, office hours www.sirgar.gov.uk • www.carmarthenshire.gov.uk
s your choice avel carmarthenshire

Source: http://ffoshelig.seesite.biz/uploads/files/ffoshelig.seesite.biz_--_230489356.pdf

Microsoft word - proposed syllabus 1st year full.doc

Department of Electrical and Electronic Engineering Khulna University of Engineering & Technology Outline of Courses FIRST YEAR FIRST TERM (Effective from Session 2012-2013) Course No. Course Title 1st year 1st term Load = 15L+9P=25 Hrs/week=19.75 Credit SECOND YEAR SECOND TERM (Effective from Session 2012-2013) Course No. Course Title 1st year 2nd term Load = 1

Microsoft word - publicaciones_isi_mtr.doc

1. Graham, J. A., Ruiz, M. T. 1974 "The RR Lyrae stars in the Large Magellanic Cloud cluster NGC 18352" Astronomical Journal 79, 363 M T. 1975 "Scattering by dust and the photographic appearance of eta Carinae" Astrophysical Joural 202, 421 . ., Schwarzschild, M. 1976"An Approximate Dynamical Model for Spheroidal Stellar Systems" Astrophysical Journal 207, 376 . . 1976

Copyright © 2018 Medical Abstracts