Synpunkter på sveriges nationella allokeringsplan

FORTUM VÄRMES
PRISSÄTTNINGSPOLICY –
prissättningsprinciper och
prisstrukturer för
fjärrvärmeprodukten


Reviderad och fastställd av styrelsen den 25 april 2013.

Inledning
Policyns syfte är att fastställa principerna för Fortum Värmes prissättning av fjärrvärme. Dessa principer syftar i sin tur ytterst till att vårda och utveckla kundernas förtroende för och uppskattning av fjärrvärmeprodukten och Fortum Värme och därigenom också till att öka fjärrvärmens värde för såväl kunderna som för Fortum Värme. Policyn syfte är vidare att ange villkoren för och strukturen i Fortum Värmes normalprislista, Trygg, och därtill formerna för hur dess nivå och dess prisutveckling fastställs och formerna för kommunikation kring densamma. Policyns syfte är vidare att precisera villkoren för och strukturerna i Fortum Värmes alternativa prislistor, Aktiv, Flexibel och Invest. Omfattning och revision
Policyn omfattar Fortum Värmes prissättning av produkten fjärrvärme i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad och i av detta bolag helägda dotterbolag, och gäller för leveranser i Stockholmsmarknaden, det vill säga för fjärrvärmesystemen i Stockholms kommun, och för näten i de kommuner som sammankopplats med Stockholmsnäten. Denna policy omfattar två delar. Dels fastställs principerna för Fortum Värmes prissättning. Dels fastställs prisstrukturerna för Fortum Värmes öppet erbjudna prislistor. Den förra delen utgår från en ambition att formulera värden för kund som Fortum Värme åtar sig att leverera, och som genom styrelsebeslut ges den fasthet som en tydlig kommunikation i marknaden kräver. Den senare delen reglerar Fortum Värmes alltså prisstrukturerna i de öppet erbjudna prislistorna, vilka enligt gällande beslutsordning ska fastställas av styrelsen. De bägge delarna bildar ett gemensamt fundament för Fortum Värmes marknadsarbete. Denna policy är publik, men görs allmänt tillgänglig i form av en populärversion där principerna beskrivs och i form av produktblad för de enskilda prislistorna. Denna policy revideras vid behov, dock minst en gång per år i samband med det konstituerande styrelsemötet. Prissättning av fjärrvärme – en bakgrund
Fortum Värme beaktar en rad faktorer vid sin prissättning av fjärrvärme. Prissättningen av fjärrvärme ska klara av att samtidigt möta konkurrensen från kundernas uppvärmningsalternativ – en nivåfråga – och helst spegla kostnadsstrukturen i produktionen och distributionen av fjärrvärme – en strukturfråga. Vidare är det Fortum Värmes ambition att priset skall ge miljömässigt riktiga styrincitament för kundernas effektivitetshöjande eller energibesparande åtgärder. Slutligen vill ofta olika kunder betala på olika sätt, och olika kunder har olika preferenser kring hur de vill att incitamenten för egna åtgärder ska se ut. Härav följer att prissättningen dels är en fråga om prisnivåer, dels en fråga om prisstrukturer. Nivådelen avser dels (1) den totala kostnaden för hela leveransen över hela kalkylperioden, det vill säga den totala kostnaden för investeringen som sådan och därmed sammanhängande avskrivningar, för räntor och skatteeffekter, för de reguljära effekt- och energikostnaderna, och de därmed sammanhängande drift- och underhållskostnaderna samt för övriga relevanta ekonomiska effekter (till exempel ianspråktagen lokalyta, leveranssäkerhet, miljöprestanda), dels (2) årskostnaden för en fjärrvärmeleverans. Strukturdelen avser hur det totala priset är uppdelat på olika komponenter. Den vanligaste och tydligaste aspekten är fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter. Vidare kan priserna kopplas till temperaturer, till effektnivåer, till bindningstider etc. De kan också fördelas på olika sätt i tiden (en stor del vid anslutningen och mindre delar över tid, eller tvärt om). Många delar bygger således upp kundens totalkostnad, men det är till sist ändå totalkostnaden som avgör om priset motsvarar produktens värde för kunden. Likaså finns många varianter på prisstrukturer och många olika och ofta divergerande kundönskemål att väga in. Det är mot denna bakgrund som Fortum Värme utvecklat sina prissättningsprinciper. Prissättningsprinciper
Grundprinciper
Fortum Värme tillämpar värdebaserad prissättning. Det innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. För att konkret uppnå detta baserar Fortum Värme sin prissättning på fem principer: Utöver de fem principerna avser Fortum Värme att inom kort introducera ytterligare en princip: partnerskapsprincipen. Den skall vara vägledande för den affärsmodell som Fortum Värme utarbetar inom ramen för pilotprojektet Öppen fjärrvärme. I tillägg till dessa principer verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser. I det följande ges en fördjupad beskrivning av var och en av de fem principerna. Alternativprissättningsprincipen
Kundens olika bästa alternativ växlar över tid. Fram till millennieskiftet var de vanligaste alternativa uppvärmningsformerna olje- och elvärme. Numera, i den gröna skatteväxlingens och oljeprisökningarnas spår, är det framför allt värmepumpar och pelletspannor som dominerar som alternativa uppvärmningsformer till fjärrvärme. Alternativprissättning innebär att priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med kundernas bästa alternativa uppvärmningsformer på Stockholmsmarknaden. Eftersom alternativen ofta har starkt varierande priser, medan fjärrvärme har en stabil prisutveckling, så kan fjärrvärmepriset ett enskilt år avvika något uppåt eller nedåt från alternativen, men över tid så ska alltså fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt mot kundernas bästa alternativ. Läs vidare under 2.3 om prisstabilitetsprincipen. Vidare bestäms prisnivån med beaktande av det mervärde fjärrvärmen skapar. Fortum Värmes produktfördelar – enkelt, säkert, hållbart – innebär sammantaget ett mervärde i förhållande till alternativen och skall således beaktas i prissättningen. Fortum Värmes utmaning är alltså att matcha uppvärmningsalternativens utveckling med den egna produkten – fjärrvärme – så att konkurrenskraften fortsatt bevaras. Syftet med alternativprissättning är således att säkerställa att produkten kontinuerligt är konkurrenskraftig och därigenom att tillse att kunderna har ett bättre läge än om Fortum Värmes fjärrvärmeprodukt inte funnes. För att säkerställa att alternativprissättningsprincipen följs genomför Fortum Värme varje år en analys av kundernas olika alternativ. Analysen genomförs för samtliga storlekssegment, från småhus och villor till stora fastighetskomplex och kommersiella lokaler. I denna analys redovisas antaganden för och källor till priser, kapitalkostnader, investeringar, tekniska prestanda, etc. Analyserna presenteras, i enlighet med öppenhetsprincipen (se nedan), på Fortum Värmes hemsida. Prisstabilitetsprincipen
Prisutvecklingen för fjärrvärme ska tillgodose kundens intresse av en stabil och långsiktigt förutsägbar prisutveckling. Fortum Värme upprätthåller principen genom framför allt två mekanismer, dels ett prisutvecklingstak, dels ett erbjudande om prisbindningar. Prisutvecklingstaket är ett ensidigt åtagande från Fortum Värme inom ramen för vilket det anges en övre gräns för prisutvecklingen för normalprislistan Trygg, de två kalenderår som kommer efter det år för vilken prislistan gäller. Fortum Värme erbjuder därutöver två tilläggsprisprodukter i form av olika bindningstider av priset för Trygg. Kunden kan välja att binda priset under två år eller under tre år. Principen syftar till att öka kundernas trygghet i valet av fjärrvärme genom att förutsägbarheten blir större, och därmed möjligheten för kunden att utvärdera fjärrvärmealternativet mot övriga uppvärmningsformer. Likabehandlingsprincipen
Principen går ut på att alla kunder med en anläggning av samma storlek och som köper likvärdiga produkter skall möta samma pris. Eftersom Fortum Värme tillämpar ett enhetligt pris på Stockholmsmarknaden, så kommer konkurrensen och därmed prisnivån i ytterområdena och nyetableringsområden, där konkurrensen är som hårdast, att vara dimensionerande för hela marknadens prisnivå. Det innebär att även det mindre antal kunder som saknar praktisk tillgång till alternativa uppvärmningsformer får full nytta av konkurrenssituationen för de kunder – det vill säga det stora flertalet – som har tillgång till alternativa uppvärmningsformer. Verktyget för att upprätthålla likabehandlingsprincipen normalprislistan Trygg. Den beskrivs mer i detalj nedan. Valfrihetsprincipen
Valfrihetsprincipen tar sin utgångspunkt i att olika kunder har olika preferenser om vilken prisstruktur som bäst passar dem. Fortum Värme har därför utvecklat ett antal olika alternativa prislistor, utöver normalprislistan Trygg, som löpande och öppet kan väljas av alla kunder. Utöver de alternativa prislistorna ökas valfriheten även möjligheten att prisbinda Trygg på två eller tre år. De alternativa prislistorna är för närvarande Aktiv, Flexibel och Invest. Härutöver vårdar Fortum Värme avtalsfriheten genom att, då så är motiverat av särskilda förhållanden, ingå ramavtal eller specialavtal med kunder som köper leveranser av annan kvalitet än normal fjärrvärme, eller med kunder som själva bidrar med vissa funktioner i affären, såsom till exempel egna sekundärnät. Verktyget för att upprätthålla principen är således den öppet erbjudna möjligheten att välja mellan de alternativa prismodellerna eller, om villkoren härför är uppfyllda, mellan ramavtal eller specialavtal. Öppenhetsprincipen
Öppenhetsprincipen tar fjärrvärmelagens krav på transparens i fjärrvärmeföretagens prissättning ett steg längre. Syftet är ytterst att vårda och utveckla förtroendet för fjärrvärmeprodukten och för Fortum Värme. Utöver det är syftet att förenkla samtliga intressenters möjligheter att utvärdera fjärrvärme mot konkurrerande lösningar. Vidare syftar öppenhetsprincipen till att möjliggöra för kunder och andra intressenter att syna Fortum Värmes antaganden och beräkningar. Som ett led i öppenhetsprincipen gäller också att Fortum Värmes analys av de olika alternativa uppvärmningsformerna görs tillgängliga för samtliga intressenter. Vidare ska öppenhet råda gällande den ekonomiska utvecklingen i Fortum Värme. Principen innebär således att kunder och andra intressenter på ett enkelt och webbaserat sätt ska ha tillgång till information om principer och priser för leveranser av fjärrvärme. Verktyget för att upprätthålla öppenhetsprincipen är (1) publiceringen av en publik version av denna policy, (2) upprätthållandet av Fortum Värmes hemsida, där prisnivån redovisas och där antaganden och beräkningar som ligger bakom prissättningen redovisas, och där även produktbeskrivningarna finns, samt (3) den serie av dialoger och kundmöten som genomförs i enlighet med riktlinjer i enlighet med kvalitetssystemen Reko och Prisdialogen. Sammanfattning av grundprinciperna
Alternativprissättning, prisstabilitet, likabehandling, valfrihet och öppenhet – alla i förening – skall således borga för att kunder skall möta konkurrensutsatta och förutsägbara priser, att kunder skall kunna välja bland flera olika öppet erbjudna prislistor och inte utsättas för diskriminerande villkor, och att Fortum Värmes priser och principerna för hur dessa bestäms skall vara öppet och enkelt tillgängliga. Därtill verkar Fortum Värme för att värmemarknaden kan fortsätta att utvecklas av marknadens parter på affärsmässig grund. Fortum Värme verkar därför aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser. Normalprislistan Trygg
Normalprislistan – vad är det?
Normalprislistan Trygg är en publik, standardiserad och för hela Stockholmsmarknaden öppet erbjuden prislista, som kan väljas som ett tillägg till leveransavtalet. Ett leveransavtal är sammanfattningsvis ett tillsvidareavtal där kunden har tre månaders uppsägningstid och i vilket kunden alltså kan välja antingen Trygg, eller någon av de alternativa prislistorna (se avsnitt 4.1). Normalprislistan är vidare det verktyg genom vilket Fortum Värme upprätthåller likabehandlingsprincipen. Den borgar för att konkurrensen från marknadens tillväxtområden även kommer kunder i systemets redan utbyggda områden tillgodo. Befintliga och potentiella kunder – vilka erbjuds normalprislistan?
Normalprislistan erbjuds löpande till samtliga befintliga och potentiella kunder, givet att leveransen uppfyller ett begränsat antal villkor avseende tekniska specifikationer och lokalisering. Normalprislistan erbjuds löpande till kunder som har köpt fjärrvärme i enlighet med någon av de alternativa prislistorna (Aktiv, Flexibel eller Invest) eller i enlighet med ett specialavtal, givet att dessa avtal löpt ut, och att kunden i övrigt uppfyller villkoren för leveranser enligt normalprislistan. Varje kund som valt annan avtalsform har alltså rätt att återgå till normalprisleveranser enligt Trygg när den andra avtalsformen löpt ut. • Begränsning vad avser tekniska specifikationer Normalprislistan omfattar endast leveranser av fjärrvärme som uppfyller ett antal tekniska bestämmelser enligt Fortum Värmes vid var tid gällande Installationsanvisningar. Normalprislistan erbjuds vidare löpande till samtliga potentiella kunder, under förutsättning av att det finns tillräcklig kapacitet i närmaste framledning för att täcka kundens behov. • Begränsning vad avser lokalisering Normalprislistan erbjuds löpande till samtliga befintliga kunder utan begränsningar vad avser lokalisering. Normalprislistan erbjuds vidare samtliga potentiella kunder i Stockholmsmarknaden utan anslutningsavgift, under förutsättning att de kan anslutas med en normal servisledning (närmare specifikation anges i produktblad). • Begränsning vad avser kreditvärdighet Normalprislistan erbjuds löpande till befintliga och potentiella kunder som är kreditvärdiga. Avsteg från aktuella normalprislistor – i form av rabatter, särskilda förhandlingslösningar, etc. – tillämpas endast om de är motiverade av förändringar av parternas inbördes åtaganden och/eller av leveransens omfattning eller kvalitet. Föreligger sådana objektiva och kvantifierbara förhållanden så må alltså specialavtal ingås (se särskilt avsnitt härom). Prisnivån – vilken är och hur sätts nivån i normalprislistan?
Normalpriset för innevarande år och beräkningarna av alternativprissättningen framgår på hemsidan. Prisnivån bestäms så att prissättningsprinciperna ovan upprätthålls. Prisnivån för normalprislistan fastställs med ambitionen att säkerställa att priset är förutsägbart och konkurrenskraftigt mot kundens eget alternativ, inklusive aktuella mervärden. Över tid skall prisnivån vara konkurrenskraftig mot kundens bästa alternativ. Prisnivån justeras högst en gång per år och gäller per helår, ett i taget. Prisnivåns bindningstid
I syfte att öka förutsägbarheten och utvärderingsmöjligheten vad avser fjärrvärme som uppvärmningsform så tillhandahåller Fortum Värme olika bindningstider av priset för Trygg. Kunden ges möjlighet att binda priset under två år eller under re år. Prisstrukturen – hur fungerar och hur bestäms den?
Ambitionen är att normalprisstrukturen ska vara så utformad att den dels medför en stabilisering av kundens totalkostnad, dels ger kunderna riktiga samhällsekonomiska och miljömässiga incitament till effektiviserings- och besparingsåtgärder. Vidare är ambitionen att normalprisstrukturen ska vara kostnadsriktigt utformad. Detta innebär att andelen rörliga priskomponenter – till exempel energipris – anpassas till Fortum Värmes kortsiktiga marginalkostnader för produktion och distribution. Dessa ambitioner är inte fullt ut förenliga, varför en sammanvägning görs för att i görligaste mån tillgodose dem alla. Trygg består av en stor andel rörlig kostnad, 70–75%, och en fast kostnad om 25–30%. Trygg består av fyra priskomponenter: en fast del baserad på effekt, en rörlig del baserad på energianvändning, en volymrabatt och en bonus eller avgift för returtemperatur. Effektpris: Fortum Värme rekommenderar kunden en maxeffekt som är baserad på fastighetens historiska effektbehov. Kunden kan välja att abonnera på en lägre maxeffekt, men om den överskrids tillkommer en överuttagsavgift. Energipris: Energipriset baseras på kundens energianvändning och är uppdelat i tre säsonger, vinter (januari, februari, mars och december), vår och höst (april, oktober och november) samt sommar (maj–september). Bonus eller avgift för returtemperatur: Komponenten syftar till att ge kunden ett incitament att vårda en effektiv anläggning och således hålla en så låg returtemperatur som möjligt. Har kunden en bättre avkylning än den genomsnittliga kunden så utgår en bonus. Om kunden har en sämre avkylning än genomsnittskunden så utgår en avgift. Systemet balanseras mellan kunderna och den bonus vissa kunder erhåller betalas således av den avgift som andra kunder betalar. Volymrabatt: Volymrabatt ges till kunder med en förbrukning från 251 MWh per år och uppåt. Den är indelad i fem olika kategorier beroende på leveransens storlek. Volymrabatten ökar med energianvändningen och består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållande till den volym kunden köper. Prisutveckling – vilket är och hur bestäms prisutvecklingstaket?
Prisutvecklingstaket är ett löfte som Fortum Värme ställer ut i marknaden i syfte att öka förutsägbarheten i prisutvecklingen och att öka kundens möjlighet att utvärdera fjärrvärme som uppvärmningsform. Ytterst syftar det till att öka kundernas förtroende för fjärrvärmen som produkt och för Fortum Värme som företag, och därigenom till såväl att minska kundtapp som att öka nyförsäljningen. Prisutvecklingstaket är uteslutande kopplat till normalprislistan. Väljer kunder att teckna något av de alternativa prislistorna gäller istället villkoren för dessa. Är det fråga om specialavtal gäller de i dessa avtal överenskomna villkoren. Prisutvecklingstaket kommuniceras samtidigt som prisnivån för följande kalenderår för Trygg. Prisutvecklingstaket avser en maximal ökning av en beräknad totalkostnad för Typfastigheter mellan två år. Definitionen av Typfastigheter redovisas i särskild ordning. Prisutvecklingstaket avser alltså inte faktiskt utfall för en enskild kund, utan bygger på en i förväg definierad typfastighet vilken prisförändringen prövas mot. Prisutvecklingsgarantin avser en maximal största prisjustering för en typfastighet. Prisutvecklingstaket avser den procentuella förändringen av den nominella totalkostnaden för en sådan fastighet från år 1 till år 2, under förutsättningen att de bägge åren är normalår. Prisutvecklingsgarantin avser en maximal största prisjustering för en typfastighet. Prisutvecklingstaket avser den procentuella förändringen av den nominella totalkostnaden för en sådan fastighet från år 2 till år 3, under förutsättningen att de bägge åren är normalår.
Illustration av prisutvecklingstaket och prisbindningsprodukten
• Första året är ett exakt värde (som idag), de två därpå följande är maxvärden - en prisutvecklingsgaranti, alltså en högsta procentuell ökning. • Därtill finns en fastprisprodukt som mot en premie innebär en prissäkring för Kommunikationen – hur förankras utveckling och förändringar?
Kundkommunikationen läggs upp enligt reglerna i partsöverenskommelsen Prisdialogen och i enlighet med Reko Fjärrvärmes riktlinjer. En kundgrupp utsedd av Fortum Värmes kundforum är samtalspart i denna kommunikation. Arbetssättet säkerställer också att fjärrvärmelagens stadganden i dessa delar följs. I kundforumet ingår representanter från Fortum Värmes större kunder samt representanter från kundorganisationer. Mars–maj Informationsmöte: Informationsmötet syftar till att etablera förutsättningar för fortsatt konstruktiv dialog, att ge kundgruppen kunskap om Fortum Värmes prissättning och grund för prisändringar samt att ge Fortum Värme kunskap om kundernas verksamhet. Kundgruppen och Fortum Värme går gemensamt genom hur Prisdialogen fungerar och enas om hur den lokala processen ska genomföras samt vad man vill åstadkomma. Samrådsmöte: Samrådsmötet syftar till att ge kundgruppen möjlighet att komma med synpunkter på utkast till uppdaterad prisändringsmodell. Extra samrådsmöte: Syftet med extra samrådsmöte(n) är att vid behov ge fler kunder möjlighet att lämna synpunkter på utkast till uppdaterad prisändringsmodell, så att processen får en bredare förankring i kundkollektivet. Avslutande samrådsmöte: Syftet med det avslutande samrådsmötet är att ge kunderna möjlighet att lämna synpunkter på fjärrvärmeleverantörens sedan förra mötet uppdaterade prisändringsmodell. I och med det avslutande samrådsmötet slutförs årets prisdialog. Prisnivån för kommande års priser kommuniceras till alla kunder. Alternativa prislistor – Aktiv, Flexibel och Invest
Inledning
De öppet erbjudna alternativa prislistorna är begränsade till antalet och standardiserade till innehållet. Det rör sig om tre former: Aktiv, Flexibel och Invest. Var och en av dessa är, precis som Trygg (se avsnitt 3.1), fritt valbara som ett tillägg till leveransavtalet. De alternativa prislistorna erbjuds öppet till samma krets av befintliga och potentiella kunder som normalprislistan erbjuds till (se avsnitt 3.2). Pris- och strukturjusteringar i de alternativa prislistorna sker på samma sätt vad avser kommunikation och tider som för normalprislistan. Fortum Värme sätter ett högre eller ett lägre pris på en viss prismodell beroende på om kundens risk minskar eller ökar (och alltså Fortum Värmes risk spegelvänt ökar eller minskar) i en viss avtalskonstruktion i förhållande till normalprislistan, eller om åtagandena parterna emellan på annat sätt förändras i förhållande till normalprislistan. Normalprislistan och de alternativa prislistorna är alltid möjliga för kunden att byta mellan när deras respektive avtalstid har löpt ut. Detta gäller alltså oavsett om kunden vid valtillfället har leveranser enligt Trygg, Aktiv, Flexibel eller Invest. Prislistan Aktiv
Aktiv påminner med sin konstruktion om kostnadsstrukturen hos en värmepump, då både effekt- och energipriset delas upp i en bas- och spetskostnad. Baspriset täcker normalt kundens effekt- och energibehov under större delen av året. Spetspriset täcker kundens effekt- och energibehov vid kallare väderlek. Aktiv består till 45–50% av en fast kostnad som är baserad på effektbehovet. Görs större energieffektiviseringsåtgärder i kundens fastighet så minskar effektbehovet och därmed även kostnaden för fjärrvärme. Aktiv består av fyra priskomponenter: en fast del baserad på effektbehov, en rörlig del baserad på energianvändning, en volymrabatt och en bonus eller avgift för returtemperaturagift. Effektpris: Effektpriset baseras på bas- och maxeffekt. Kunden kan välja att abonnera på en specifik bas- och maxeffekt, men om någon av dem överskrids så tillkommer en överuttagsavgift. Energipris: Energipriset är baserat på kundens energianvändning och är uppdelat i bas- och spetsbehov. Bonus eller avgift för returtemperatur: Komponenten syftar till att ge kunden ett incitament att vårda en effektiv anläggning och således hålla en så låg returtemperatur som möjligt. Har kunden en bättre avkylning än den genomsnittliga kunden så utgår en bonus. Om kunden har en sämre avkylning än genomsnittskunden så utgår en avgift. Systemet balanseras mellan kunderna och den bonus vissa kunder erhåller betalas således av den avgift som andra kunder betalar. Volymrabatt: Volymrabatt ges till kunder med en förbrukning från 251 MWh per år och uppåt. Den är indelad i fem olika kategorier beroende på leveransens storlek. Volymrabatten ökar med energianvändningen och består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållande till den volym kunden köper. Prislistan Flexibel
Flexibel syftar till att ge kunder med ett alternativt uppvärmningssystem en möjlighet att använda fjärrvärme som ett komplement. Flexibel består av fyra priskomponenter: en fast del baserad på effekt, en rörlig del baserad på energianvändning, en volymrabatt och en bonus eller avgift för returtemperaturagift. Effektpris: Priset är baserat på kundens faktiska effektbehov under innevarande år. Energipris: Energipriset är baserat på kundens energianvändning och sätts utifrån yttertemperaturen, uppdelat i följande tre temperaturintervaller; +10 C eller varmare, -2 C till +9,9 C samt -2,1 C eller kallare. Bonus eller avgift för returtemperatur: Komponenten syftar till att ge kunden ett incitament att vårda en effektiv anläggning och således hålla en så låg returtemperatur som möjligt. Har kunden en bättre avkylning än den genomsnittliga kunden så utgår en bonus. Om kunden har en sämre avkylning än genomsnittskunden så utgår en avgift. Systemet balanseras mellan kunderna och den bonus vissa kunder erhåller betalas således av den avgift som andra kunder betalar. Volymrabatt: Volymrabatt ges till kunder med en förbrukning från 251 MWh per år och uppåt. Den är indelad i fem olika kategorier beroende på leveransens storlek. Volymrabatten ökar med energianvändningen och består av en fast avgift och ett prisavdrag per köpt MWh. Priskonstruktionen säkerställer en jämn rabattökning i förhållande till den volym kunden köper. Prislistan Invest (24/60)
Invest syftar till att ge kunder med ett överskottskapital möjlighet att investera i en förutsägbar effektkostnad. Prislistan bygger på samma struktur som Aktiv, med den skillnaden att kunden förskottsbetalar hela den fasta effektkostnaden för avtalsperioden och i och med det så erhåller kunden ett lägre effektpris jämfört med Aktiv. Det lägre priset motsvarar en ränta (annuitet) på av det förskottsbetalade beloppet under avtalsperioden. Storleken på räntan framgår av aktuellt produktblad. Kunden har dock med tre månaders uppsägningstid rätt att säga upp leveransavtalet, och i samband därmed att återfå det förskottsinbetalda beloppet pro rata. Fortum Värme tillhandahåller två olika bindningstider, 24 månader och 60 månader, och utöver effektpriset så är även energipriset fast under hela avtalsperioden. Styrelsen har genom särskilt beslut godkänt att Fortum Värme vid behov utvecklar ytterligare två prislistor inom Invest, nämligen 120 (tio år) och 180 (femton år). Specialavtal
Fortum Värme ingår i vissa fall avtal med prisvillkor som avviker från de öppet erbjudna prislistorna. En förutsättning för sådana avtal är att avtalsrelationen med kunden innebär ett samarbete eller en affärslösning som leder till affärsvinster eller kostnadsbesparingar för Fortum Värme. Det finns ett antal olika typfall som föranleder att ett specialavtal tecknas. De har bäring på den fysiska affären och kan delas in i huvudgrupperna leveransomfattning respektive motprestationer. Avvikande leveransomfattningar kan vara till exempel följande typer:  Flera affärsmellanhavanden eller överenskommelser om handel  Extra eller minskade leveransgarantier  Avbrytbara leveranser Motprestationer uppstår i de fall då Fortum Värme har ett utvecklat samarbete med kunden som ger affärsvinster eller kostnadsbesparingar. Motprestationerna kan vara av till exempel följande typer:  Leveransen är så pass stor eller av sådan karaktär att den har strukturell inverkan på Fortum Värmes verksamhet, till exempel att den påverkar drifttiden i basproduktionsanläggningar, att den har en direkt inverkan på fasta kostnader eller att den medför en väsentlig riskminskning.  Affärslösningar som innefattar utbyten av energier eller tjänster, det vill säga köp och försäljning mellan bägge parter (exempelvis vissa industrileveranser och produktionssamarbeten).  Kunden tillhandahåller egen anläggning för spetsproduktion  Kunden tillhandahåller distributionsnät.  Kunden deltar aktivt i Fortum Värmes affärsutveckling. Ovanstående leveranstyper förhandlas och avtalas separat. Följande principer är vägledande för det slutliga priset:  Avvikelser som föranleder specialavtal skall bedömas individuellt och värderas utifrån  Avvikelserna från prislistorna – tillägg eller avdrag – skall baseras på en rimlig fördelning av värdet mellan kunden och Fortum Värme.  Avvikelserna skall dokumenteras och godkännas i enlighet med gällande rutiner för 6 Ramavtal

Fortum Värme ingår i vissa fall avtal där normalprislistan är en del i ett större avtal med
vissa tilläggsvillkor. Sådana avtal benämns ramavtal och kan tecknas med motparter som
i och för sig har normala fjärrvärmeleveranser, men som i tillägg till dessa tillhandahåller
en motprestation av administrativ art. Dessa motprestationer påverkar alltså ej den fysiska
leveransen, men kan innebära till exempel stöd kring marknadsföring, mätning,
avtalshantering och/eller fakturering.
Ramavtal är alltså avtal som innehåller leveranser enligt normalprislista eller någon av de
alternativa prislistorna med ett pristillägg eller en rabatt för administrativa insatser av
Fortum Värme eller kunden. Liksom standardleveransen består ramavtalet också av ett
leveransavtal, en normalprislista samt allmänna avtalsvillkor. En förutsättning för att
Fortum Värme skall ingå ramavtal är att samarbetet eller affärsrelationen sammantaget
leder till affärsvinster eller kostnadsbesparingar för Fortum Värme. Den rabatt som
lämnas skall inte vara större än vad som motiveras av affärsvinsten eller
kostnadsbesparingen.
7 Villakundsprislistor

Fortum Värme erbjuder tre olika prislistor till villakunder: Normalpris, Fastpris och
Energipris. Gör inte kunden något eget val av prislista så erhåller de per automatik
Normalpris.
Prisnivån bestäms så att prissättningsprinciperna ovan upprätthålls. Prisnivån för
Normalpris fastställs med ambitionen att säkerställa att priset är förutsägbart och
konkurrenskraftigt mot kundens eget alternativ, inklusive aktuella mervärden. Över tid
skall prisnivån vara konkurrenskraftig mot kundens bästa alternativ.
Prisnivån justeras högst en gång per år och gäller per helår, ett i taget.
Normalpris består av två priskomponenter; Energi som är en rörlig del och baseras på
kundens förbrukning samt Fast del som är en årsavgift och faktureras månadsvis.
Fastpris bygger på samma struktur som Normalpris och kan bindas på två eller tre år.
Energipris är en helt rörlig prislista och kunden betalar endast för den energi de
förbrukar. Energipris kan bindas på två eller tre år.
8 Ansvarsfördelning

Av följande tabell framgår ansvarsfördelning och beslutsordning vad gäller Fortum
Värmes prissättning av fjärrvärmeprodukten. Som komplement till denna beslutsordning
gäller vid varje tillfälle aktuella beslutsregler.
Prissättnings-
Befattning
Prisstruktur
Prisnivå
Styrdokument
Styrelsen
Marknadschef
Chefsjurist
Management

Source: https://www.fortum.fi/countries/se/SiteCollectionDocuments/prissattningspolicy-fortum-varme.pdf

Clomipramine augmentation in treatment-resistant depression

84 Amsterdam et al. DEPRESSION AND ANXIETY 5:84–90 (1997) CLOMIPRAMINE AUGMENTATION IN TREATMENT- RESISTANT DEPRESSION Jay D. Amsterdam, M.D.,* Felipe García-España, Ph.D., and Martin Rosenzweig, M.D. In depression that is resistant to tricyclic antidepressant (TCA) therapy, the substitution of a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI), clomipramine, or a monoami

Doi:10.1016/s0140-6736(03)15024-6

Hypothesis Crohn’s disease: the cold chain hypothesis Jean-Pierre Hugot, Corinne Alberti, Dominique Berrebi, Edouard Bingen, Jean-Pierre Cézard Crohn’s disease is the result of an abnormal immune response of the gut mucosa triggered by one or more environmental risk factors in people with predisposing gene variations, including CARD15 mutations. Epidemiological data allow assessment

Copyright © 2018 Medical Abstracts