Kurs4_inneh

KURSINNEHÅLL:
Medicinsk Tränings Terapi för patienter med
höft-, knä- och fotledsbesvär – dysfunktioner
i nedre extremiteterna.

Den Medicinska Tränings Terapins behandlingsfilosofi vid Det finns idag omfattande vetenskapligt belägg till fördel olika dysfunktionstillstånd i nedre extremiteten grundar sig för closed chain träning i jämförelse med open chain trän- i viktbärande utgångsställningar rörelser i funktionella ing när det handlar om rehabilitering av dysfunktioner i rörelsebanor. Därigenom fokuserar träningen på koordina- nedre extremiteten. Closed chain träning har visat sig vara tion samt kinetisk kontroll. För att kunna bedriva sådan överlägsen open chain träning på grund av: 1) mindre träning/behandling redan i ett tidigt skede efter skada, då skjuvkrafter i knäleden, 2) ökad proprioceptiv stimulering, patienten fortfarande kan ha smärta, svullnad och rörel- 3) ökad koordinativ muskulär aktivering. Closed chain seinskränkning, använder sig den Medicinska Tränings träning anses idag vara ett medel för ekonomisk, verksam och effektiv rehabilitering som till stora delar uppfyller Genom användandet av vertikaldraget, som är en av flera önskade mål som öka proprioception i syfte att påverka olika träningsapparater speciellt framtagna för den medi- ledstabiliteten i nedre extremiteter ( ref 6, 7, 8, 9, 10, cinska tränings terapin, är det t.ex. möjligt att avlasta 11, 12, 13). Beynnon (7) har i en in-vivo studie, via mät- kroppstyngden på det sätt som den medicinska tränings ningar av främre korsbandet under olika träningsövningar, terapin förespråkar. Därigenom är det också möjligt att kunnat visa att belastningen av främre korsbandet inte är redan från första behandlingsdagen använda viktbärande större vid open chain övningar, jämfört med closed chain utgångsställningar och träna genom hela rörelsebanan övningar. Även om det finns många argument för använ- vilket då aktiverar relevanta anatomiska strukturer på ett dandet av closed chain träning får man inte glömma att sanningen inte alltid är den att closed chain träning belas-tar främre korsbanden mindre än vid open chain träning.
Oddvar Holten (1,2) blev 1982 inbjuden av BjörnSvendsen (3) till USA för att introducera Medicinsk Målsättningen i ett träningsprogram för dysfunktioner i Tränings Terapi för de amerikanska sjukgymnasterna.
nedre extremiteten, enligt medicinsk tränings terapi, är att Sedan dess har Björn Svendsen fortsatt att utveckla metod redan i ett tidigt skede av behandlingen introducera 7 till och träningsutrustning i syfte att möjliggöra principen för 9 olika övningar av både close- som open chain karaktär.
avlastning (3). Även Doug Kelsey (4) har utvecklat en ny Vanligen använder man sig av tre set med 30 repetitioner i träningsutrustning där principen för avlastning är tillämp- varje och 30 sek vila mellan varje set. Uppvärmningen bar på ett löparband. Lawrence W. Styles (5) skriver i sin inkluderad (15-20 min) blir det totala antalet repetitioner artikel i PT Today, om denna nya utveckling i termer av under ett 90 minuters behandlingstillfälle mellan 1000 ”assisterande träning” vid rehabilitering av nedre extrem- och 1500 repetitioner. Teorin bakom användandet av så iteter samt ”maximal tolererbar belastning” för aktiviteten.
pass många repetitioner är att detta stimulerar läkning- Kelsey (4) använder ”belastnings tolerans” och ”partiell sprocesser i den skadade strukturen. Det sker via ökad viktbärande aktivitet” med samma betydelse. Han argu- cirkulation och en funktionell biomekanisk belastning i menterar vidare för betydelsen av adekvat belastnings tol- det skadade området. Det höga antalet repetitioner syftar erans i förhållande till det speciella målet när det gäller också till att minska smärtupplevelsen, öka rörligheten, förbättra stabiliteten, koordinationen och den kinetiskakontrollen. Optimal rehabilitering sker om träningen kan vara så lik dedagliga aktiviteterna som möjligt. För att stadkomma Träningen bör också kunna ha en positiv effekt på patien- detta måste minst tre faktorer tas i beaktande: 1) Typen av ten utifrån ett psykologiskt behandlingsperspektiv. Den träning, målspecifik (closed chain) eller open chain; 2) rädsla som ofta finns i relation till fysisk aktivering kräver vävnadsstrukturens belastningstolerans; och 3) den opti- en aktiv copingstrategi. Många patienter uttrycker spon- mala belastningsnivån i kombination med den totala trän- tant en positiv förvåning över deras egen förmåga till ingsvolymen. En målspecifik träning efterliknar i detalj just aktivering i början av en behandlingsomgång vilket grundar den aktivitet som man önskar förbättra.För att förbättra en sig i det medvetna valet av komfortabla utgångsställningar, aktivitet som stegklättring tex. måste man träna just stegk- rörelser inom ett för patienten tolererbart rörelseomfång lättring. På liknande sätt är det nödvändigt att träna löpn- samt anpassad och doserad belastning. I början av en ing och inte simning, om aktiviteten löpning är det man behandlingsomgång kanske patienten endast klarar två vill förbättra .Övningsspecifik motorisk förbättring är eller tre olika övningar med färre set och repetitioner än beroende av det sätt på vilket vävnaden tränas i förhål- det som ovan beskrivits. I takt med att patienten förbättras lande till den neurala adaptationen. [Kelsey 1994 [4]). utökas dock antalet övningar och det ”gamla” programmet Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons), PT, M.Sc., specialist in manipulative therapy MNFF.
Holten Institute for Medical Exercise Therapy, Box 6038, 181 06 Lidingö. Tel: 08-446 05 57. Fax: 08-731 70 55.
E-post: [email protected] Hemsida: www.holteninstitute.com uppgraderas kontinuerligt avseende belastningsmotstånd, Referenser:
1. Holten Oddvar. Treningsterapi. Fysioterapeuten1968;35(8):237-240.
Under den senaste tioårsperioden har det fokuseratskraftigt på betydelsen av closed chain träning vid behan- 2. Holten Oddvar. Medisinsk treningsterapi, Fysioterapeuten1976;43(1):9-14 dling av rörelsestörningar i nedre extremiteten. Kanske hardenna fokusering drivits för långt? Författaren av denna 3. Olson J, Svendsen B. Medical Exercise Therapy: an adjunct to text anser att det finns god anledning att använda även orthopaedic manual therapy. Orthopaedic Practice 1992;4 (4): open chain träning, bara man har klart för sig vad syftet med träningen är. Open chain träning kan tex användas för 4. Kelsey D, Tyson E. A new method of training for the lower ökad funktion på impairement-nivå dvs för att förbättra extremity using unloading. JOSPT 1994;19(4):218-223.
olika kroppsfunktioner som exempelvis en rörelsein- 5. Styles LW. New treatment approach. Assisted exercise in lower skränkning i en led. I ett sådant fall kan det höga antalet extremity rehabilitation. PT Today 1995, may 29: 14-22.
repetitioner utifrån varierade utgångsställningar (koordiner-ade och väl kontrollerade ballistiska rörelseövningar) resul- 6. Bunton EE, Pitney WA, Kane AW, Cappaert TA. The role of limb tera i god stimulering och ökat rörelseomfång. Open chain torque, muscle action and proprioception during closed kineticchain rehabilitation of the lower extremity. Journal of Athletic träning kan också användas i syfte att behandla rörelseräd- sla, genom att prova fram en komfortabel utgångsställningoch ett för patienten tolererbart rörelseomfång och därefter 7. Beynnon BD, Johnsen RJ, Fleming BC, Stankewich CJ, genomföra ett högt antal repetitioner via flera set. Denna Renström PA, Nichols CE. The strain behaviour of the anterior typ av uthållighetsträning utförd inom ett för patienten tol- cruciate ligament during squatting and active flexion-extension. Acomparison of an open and a closed kinetic chain exercise. Am J ererbart och närmast smärtfritt rörelseomfång stimulerar mecanoreceptorer och blockerar den nociceptiva smärt-stimulit. När en vävnad är överbelastad eller skadad (trau- 8. Bynum EB, Barrack RL, Alexander AH. Open versus closed ma eller kirurgi) följer alltid en inflammatorisk process chain kinetic exercises after anterior cruciate ligament reconstruc-tion. A prospective randomized study. Am J Sports Med med frisättning av olika inflammatoriska substanser vilka ökar smärtsensitiviteten (Dubner 1992). De omnämndasubstanserna är cytokinin, bradykinin och prostaglandiner.
9. Escamilla RF, Fleisig GS, Zheng N, Barrentine SW, Wilk KE, Både open- och closed chain träning, utförda med ett högt Andrews JR. Biomechanics of the knee during closed kinetic antal repetitioner, ökar cirkulationen lokalt och generellt chain and open kinetic chain exercises. Med Sci Sports Exerc1998;30(4):556-569.
vilket kan förändra den kemiska involveringen i vävnadenpå ett sätt som minskar frigörandet av ovan nämnda 10. Graham VL, Gehlsen, Edwards JA. Electromyographic evalua- tion of closed and open kinetic chain knee rehabilitation exercis-es. Journal of Athletic Training 1993;28(1):23-30.
Träningen i sig kan också påverka individens egen produk- 11. Jenkins WL, Munns SW, Jayaraman G, Wertzberger KL, Neely tion av den smärthämmande substansen endorfin med K. A measurement of anterior tibial displacement in the closed verkan både lokalt/perifiert och centralt i hjärnan.
and open kinetic chain. JOSPT 1997;25(1):29-56.
Patientens egen uppfattning och tro om sin förmåga kan 12. Yack HJ, Collins C, Whieldon TR. Comparison of closed and förändras till det positiva då patienten klarar en hel del open kinetic chain exercises in the anterior cruciate ligament- mer än vad de trodde var möjligt. Detta ger patienten en deficit knee. Am J Sports Med 1993;21(1):449-452.
aktiv copingstrategi som i sig är positiv för smärtup- 13. Yack HJ, Riley LM, Whieldon TR. Anterior tibial translation plevelsen och smärthanteringen. En vanlig kommentar från during progressive loading of the ACL-deficient knee during patienter, inkommande till behandling med krycka, är just weight bearing and non weight bearing isometric exercise. JOSPT att de är uppriktigt förvånade över hur mycket de klarade trots deras stora dysfunktion. Att de bemästrade en i derasögon så pass omfattande träning med så många repetition- 14. Dieppe P. Osteoarthritis: Time to shift the paradigm. BMJ1999;318:1299-1300.
er, och att det dessutom kändes skönt efteråt! 15. Mangione K et al. The effects of high intensity and low-inten- Innehållet i denna två dagars kurs omfattar användandet sity cycle ergometry in older adults with knee osteoarthritis. J av doserad tränings terapi (Medicinsk Tränings Terapi) för Gerontol A Biol Sci Med Sci 1999;54:M184-190.
kliniska tillstånd som höft- och knäledsartros, total höf- 16. Van Bar ME al al. Effectiveness of exercise therapy in tledsplastik, femuro-patellärt smärtsyndrom, fotledsdistor- patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis and sion, instabilitets problem i fotled och knäled, sträckningar i mjukdelar, rehabilitering efter frakturer i nedre extrem-iteten achilles tendinit, olika rekonstruktioner av korsbandi knäled, meniskskador mm. Verkliga patientfall ger digmöjlighet till fördjupad insikt i den kliniska processen ochi det terapeutiska resonemanget. Anamnesupptagning,undersökning och funktionstester leder fram till ett indi-viduellt graderat träningsprogram speciellt anpassat förpatients dysfunktion. Det finns idag god vetenskapliggrund för användandet av graderade träningsprogram sombehandlingsform för höft och/eller knäleds artrit (14, 15, 16).
Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons), PT, M.Sc., specialist in manipulative therapy MNFF.
Holten Institute for Medical Exercise Therapy, Box 6038, 181 06 Lidingö. Tel: 08-446 05 57. Fax: 08-731 70 55.
E-post: [email protected] Hemsida: www.holteninstitute.com

Source: http://www.holteninstitute.com/media/pdf/Kurs41_inneh.pdf

verloskundigenenkhuizen-andijk.nl

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Als u probeert zwanger te worden én u wordt ieder jaar opgeroepen voor Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft bij de griepprik, dan komt u in aanmerking voor de vaccinatie tegen Nieuwe zwangere vrouwen meer kans op gezondh

Cpy document

APPENDIX 3e TABLE 1 - NON-BULKY COMPARISON GOODS CENTRE MARKET SHARES (COLUMN PERCENT) GDA Hinterland Longford CENTRE NAME Dublin City Dublin Fingal South Dublin Dublin Dun Laoghaire- Cavan and Offaly and Carlow and Wexford Rathdown Monaghan and West Kilkenny Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19 Zone 20 Zone

Copyright © 2018 Medical Abstracts