Microsoft word - 132720.doc

SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat: 2007-05-07
1. Namnet på produkten och företaget
Bensoylklorid
Tillverkarens artikelnummer 132720
Avsedd användning Laboratoriekemikalier
Gäller för artikelnummer
Tillverkare/Leverantör
Kontaktperson för vidare info I händelse av nödläge
Mobil: 070 – 627 77 00
E-post: [email protected]
Telefon för nödsituationer:
I nödläge kontakta även giftinformationscentralen, larmnr 112.
2. Sammansättning/ämnenas klassificering
Ingående ämne
Koncentration EG-nr
Farosymbol Riskfraser1
1För riskfrasernas betydelse, se avsnitt 16. 3. Farliga egenskaper
Klassificering
Frätande.
Hälsofara
Inandning: inandning av avdunstning kan leda till allvarlig lungskada.
Förtäring: irriterar ögonblickligen och ger skador i mun och svalg. Hudkontakt: fräter på huden och förorsakar sår. Ögon: fräter på ögonen och kan allvarligt skada dem. 4. Första hjälpen
Inandning
Frisk luft.
Hudkontakt
Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor.
Ögon
Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Förtäring
Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.
Framkalla ej kräkning.
Till läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts.
5. Åtgärder vid brand
Släck med pulver, koldioxid eller alkoholresistent skum. 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Stoppa läckor om det kan ske utan risk. Hindra vätskan att rinna ned i arbetsgropar, källare och brunnar, ångor kan skapa explosiva eller frätande Valla in utspilld vätska med sand, jord eller annat lämpligt material. Rådfråga expertis. Om ämnet kommit ut i vattendrag, avloppsledning eller förorenat jord eller växtlighet ska räddningstjänsten 7. Hantering och lagring
Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp. Arbetsplatsen ska ha nöddusch och möjligheter till ögonspolning (AFS 1999:7 9-10 §§) Förvaras torrt och kallt på väl ventilerad plats. Förvaring av större mängd brandfarlig vätska kan fordra tillstånd av lokal myndighet (SÄIFS 1995:3). 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
Gränsvärden för exponering
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2000:3.
Ämne Nivågränsvärde
Korttidsvärde
Takgränsvärde
Begränsning av exponering
Vid behov, använd ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder.
Rekommenderat andningsskydd
Gasfilter typ B
Rekommenderade material till skyddshandskar och skyddskläder
Genomträngningstid > 8h

Polyvinylalkohol, Viton, Barricade, Viton/Butylgummi, Tychem BR/LV, Tychem TK 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmän information
Färglös vätska.
Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet
Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt
Explosionsområde
Ångtryck
Relativ densitet
Löslighet i vatten
Fördelningskoefficient n-
oktanol/vatten
Viskositet

Ångdensitet
Övrig information
Smältpunkt/smältpunktsintervall

Tändpunkt
Brytningsindex
10. Stabilitet och reaktivitet
Saltsyrerök utvecklas vid kontakt med vatten, och det finns fara för våldsam reaktion när den först kommer Det sker en kraftig reaktion med dimetylsulfoxid eller (NaN3+KOH). Ämnet reagerar med oxidationsmedel och kan reagera häftigt med aluminiumklorid och naftalen. 11. Toxikologisk information
Ämnet är mycket irriterande och frätande. Hälsofara
Inandning: inandning av avdunstning kan leda till allvarlig lungskada.
Förtäring: irriterar ögonblickligen och ger skador i mun och svalg. Hudkontakt: fräter på huden och förorsakar sår. Ögon: fräter på ögonen och kan allvarligt skada dem. Toxikologiska data från djurförsök
Förgiftning vid förtäring

Förgiftning vid inandning
Förgiftning vid hudkontakt
Anmärkningar
Förgiftning vid inandning: råtta LC50 2h 1,87 mg/l.
12. Ekotoxikologisk information
Akut toxicitet
LC50 Fisk 96h:

Persistens och nedbrytbarhet
95% bryts ned på 20 dygn OECD 301D
Bioackumulering
Log Pow:

Anmärkningar
Färskvattenräka, Palaemonetes pugio, LC50 96h 180 mg/l.
13. Avfallshantering
Avfall
Använd skyddsutrustning och arbeta med försiktighet: Blanda med Na2CO3 och späd ut med stor mängd
vatten före tömning i avlopp. Spola efter med en riklig mängd vatten. Farligt Avfall
Avfall innehållande mer än 5 % av detta ämne är farligt avfall med egenskap H8.
Förslag till EWC-koder för farligt avfall
06 01 99; Avfall som utgörs av sura lösningar.
Förslag till EWC-koder för annat avfall
06 03 14; Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13
14. Transportinformation
UN-nummer
ADR-Klass
RID-Klass
ICAO-Klass
IMDG-Klass
Faronummer
Förpackningsgrupp
Transportbenämning
Proper shipping name
15. Gällande bestämmelser
Symboler/Märkning

Riskfraser
34
Skyddsfraser
(1/2) 26 45
(Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.) Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Övriga bestämmelser
Arbetsmiljö
Det är med vissa undantag förbjudet för minderåriga att arbeta med frätande ämnen (AFS 1996:1 Bilaga
Miljöskydd
Utsäpp av mer än 10000 (kg/år) till luften, skall anmälas till europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar. (EG 166/2006 BILAGA II:80) Produktkontroll
Ämnet är upptaget i Kemikalieinspektionens föreskrift om klassificering och märkning (KIFS 2005:5).
Ämnet, eller en ämnesgrupp som ämnet tillhör, finns med EWC kod i bilaga 2 till avfallsförordningen (SFS Detta är en särskilt farlig kemisk produkt, varför det fodras tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva: - yrkesmässig överlåtelse, - annan än yrkesmässig import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen - annan än yrkesmässig användning. (SFS 1998:941 14 - 21 §§). 16. Övrig information
Riskfraser
34
Källor till informationen i underlaget för säkerhetsdatabladet
• Registry of Toxic Effects Chemical Substances; RTECS-nr DM6600000 • Plast- och Kemiföretagens skyddsblad nr 143 • Svenska Brandskyddsföreningens farligt gods; kort nr 233 • Svensk Standard SS 421 08 20 bilaga C; ämne nr 23 • Roth: Wassergefährenden Stoffe. Ecomed B • Environmental Hazard Classification. Nordiska Rådet. TemaNord 1997:594 • FFA: Guide för val av kemskyddsmaterial. ASTM-klass = nr: 112 • National Fire Protection Association 325; PC-325-94 • Auer Technikum, Ausgabe 12. Stoff no: 302 • Environmental properties of chemicals. Finska Miljöministeriet, Research Report 91, 1990 290 • Kartotek for kjemiske stoffer. Kort nr: 78 • Principer och metoder för provtagning och analys av ämnen på listan över hygieniska gränsvärden. • Toxikologische Bewertungen, BG chemie. Nr: 55 • Sigma-Aldrich Chemical Directory 1997 • Council Directive 76/548/EEC - last ATP no: 19 • Acros Organics 98/99 Catalogue no: 10575 • Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (ADR) • IMO: International Maritime Dangerous Goods-code (IMDG) • The Merck Chemical Database. Chemdat. 159082 • IUCLID; The International Uniform Chemical Database, year 2000 edition • ICN Pharmaceuticals Catalogue no: 193881 • Krister Forsberg, S.Z. Mansdorf, Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing, IV, Wiley • Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, 6:ed. nr: 2675

Source: http://www.labservice.se/varuinfoblad/132720.pdf

Microsoft word - week 1 esther saves the day.doc

Esther saves the day! This week the young people will be reading through the second half of Esther. Chapters 5–10 bring together the array of events described in the first half of the book, clearly demonstrating how God’s plan was at work for the Jews through a series of amazing coincidences and the subsequent actions of Mordecai, Esther and King Xerxes. Despite not actually being men

2012-09-12 - pcb e f avante

Questões político-ideológicas com atualidade __________________________________________ Publicado em: http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4673:partido-comunista-brasileiro-sauda-a-militancia-do-partido-comunista-portugues-e-deseja-exito-para-a-festa-do-militância do Partido Comunista Português e deseja êxito para a festa do avante 1 Há mais de

Copyright © 2018 Medical Abstracts