Prawoasekuracyjne.pl

ARTYKU£Y I ROZPRAWY
Prawo prywatnemiêdzynarodowe. Zasady wyboruprawa w³aœciwego dla du¿ychryzyk ubezpieczeniowych.
Zagadnienia praktyczne 1. Wprowadzenie
W dniu 16 maja 2011 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Pra-
wo prywatne miêdzynarodowe1 (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadza zna-
cz¹ce regulacje tak¿e dla obrotu ubezpieczeniowego, chocia¿ prima facie
mog³oby siê wydawaæ, ¿e w tym obszarze przepisy prawa prywatnego miêdzyna-
rodowego s¹ pozbawione donios³oœci prawnej. Dlatego na wstêpie warto przypo-
mnieæ, czym jest prawo prywatne miêdzynarodowe. Pojêciem tym okreœla siê
zespó³ norm, które wskazuj¹ system prawny w³asnego lub obcego pañstwa,
w³aœciwy dla dokonania oceny prawnej danego stanu faktycznego. Normy pra-
wa prywatnego miêdzynarodowego maj¹ wobec tego charakter tzw. norm koli-
zyjnych
, rozstrzygaj¹ bowiem konflikt wynikaj¹cy z powi¹zañ stanu faktyczne-
go z systemami prawnymi ró¿nych pañstw. Prawo prywatne miêdzynarodowe
sensu largo obejmuje równie¿ normy merytoryczne (prawa miêdzynarodowego
oraz krajowego) dotycz¹ce tzw. sytuacji z elementem obcym. Prawo prywatne
miêdzynarodowe uwa¿a siê powszechnie za odrêbn¹ ga³¹Ÿ prawa. Przepisy tego
prawa w wiêkszoœci s¹ przepisami bezwzglêdnie wi¹¿¹cymi (iuris cogentis).
W Polsce normy prawa prywatnego miêdzynarodowego zosta³y zamieszczo- ne w odrêbnej ustawie2. ród³ami tego prawa s¹ poza tym tak¿e umowy miêdzy-narodowe (w tym prawo Unii Europejskiej) oraz prawo zwyczajowe (odgrywaono jednak niewielk¹ rolê).
Pojêciem buduj¹cym system prawa prywatnego miêdzynarodowego jest, jak wspomniano, pojêcie „normy kolizyjnej”, która wskazuje prawo w³aœciwe dladanego stanu faktycznego.
Ponadto w prawie tym wystêpuj¹ normy o charakterze ogólnym, takie jak klauzula porz¹dku publicznego; ma ona zastosowanie w przypadku, w którym 1 Dz. U. Nr 80, poz. 432.
2 Dotychczas by³a to ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne miêdzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290). Szerzej por. np. M. Pazdan, Prawo prywatne miêdzynarodowe, War-szawa 2007.
ARTYKU£Y I ROZPRAWY
przepis prawa wskazany jako w³aœciwy przez normê kolizyjn¹ godzi w polskiporz¹dek prawny (np. osoba, której prawo ojczyste zezwala na bigamiê, chce za-wrzeæ kolejne ma³¿eñstwo z obywatelem polskim). Zgodnie z art. 7 Ustawy,prawa obcego nie stosuje siê, je¿eli jego stosowanie mia³oby skutki sprzecznez podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawow¹ zasad¹ prawa miêdzynarodowego prywatnego (nie jest ona wy- ra¿ona wprost w Ustawie) jest zasada, ¿e ka¿de pañstwo stosuje w³asne regu³y
tego prawa. Do wyj¹tków zaliczane jest odes³anie do przepisów pañstwa obcego,
które polega na wy³¹czeniu w³aœciwoœci prawa wskazanego przez w³asn¹ normê
kolizyjn¹ na rzecz prawa, które wskazuje norma kolizyjna danego pañstwa. Zgod-
nie z art. 5 Ustawy, je¿eli prawo obce, wskazane jako w³aœciwe przez Ustawê,
ka¿e stosowaæ do danego stosunku prawnego prawo polskie, stosuje siê prawo
polskie (ust. 1). Przepisu tego nie stosuje siê, je¿eli wskazanie prawa w³aœciwego
nast¹pi³o w drodze wyboru prawa, Dotyczy to zarówno formy czynnoœci prawnej,
jak i zobowi¹zañ umownych, pozaumownych lub jednostronnych czynnoœci pra-
wnych, dla których prawo w³aœciwe okreœla niniejsza Ustawa (ust. 2).
Z uwagi na szeroki charakter norm prawa prywatnego miêdzynarodowego, a tak¿e ograniczone ramy niniejszego artyku³u, przedmiotem rozwa¿añ bêd¹
przepisy maj¹ce zastosowanie bezpoœrednio do ubezpieczeñ, ze szczególnym
uwzglêdnieniem prawa w³aœciwego dla umów ubezpieczenia w zakresie tzw.
du¿ych ryzyk
.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej3 w art. 2 ust. 1 pkt 2, w œlad za odpowiednim przepisami unijnymi4, wprowadzi³a defini-cjê pojêcia „du¿ych ryzyk”. W rozumieniu tej ustawy s¹ to ryzyka, o którychmowa w dziale II za³¹cznika5 do ustawy: grupy 4–7, 11, 12, grupy 14, 15– w przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy wykonuje dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub wol-ny zawód, a ryzyko wi¹¿e siê z t¹ dzia³alnoœci¹, a tak¿e grupy 8, 9, 13, 16– w przypadku, gdy ubezpieczaj¹cy przekracza w roku obrotowym co najmniejdwa z nastêpuj¹cych kryteriów: suma bilansowa wynosi 6,2 mln euro, obrotynetto wynosz¹ 12,8 mln euro, œrednia liczba pracowników wynosi 250 osób6.
2. Dotychczasowy stan prawny
W dotychczasowym stanie prawnym zagadnienie prawa w³aœciwego dla umowy ubezpieczenia regulowa³y art. 129 i 130 ustawy z dnia 22 maja
3 Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z póŸn. zm.
4 Druga dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawo- wych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ bezpoœrednich in-nych ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie i ustanowienia przepisów u³atwiaj¹cych skuteczne korzysta-nie ze swobody œwiadczenia us³ug oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 73/239/EWG (88/357/EWG),art. 5 lit. d.
5 Podzia³ ryzyka wed³ug dzia³ów, grup i rodzajów ubezpieczeñ zgodnie z za³¹cznikiem do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej w zakresie dzia³ II – Pozosta³e ubezpieczenia osobowe orazubezpieczenia maj¹tkowe.
6 Je¿eli ubezpieczaj¹cy nale¿y do grupy kapita³owej, dla której przygotowywane jest sprawozda- nie skonsolidowane w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, kryteria te oceniane bêd¹ napodstawie sprawozdania skonsolidowanego.
Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, zawarte w Rozdziale 6 – Swobo-
da œwiadczenia us³ug ubezpieczeniowych. Przepisy tego rozdzia³u reguluj¹ za-
sady, na jakich zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ z pañstwa cz³onkowskiego Unii
Europejskiej mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego zezwole-
nia na wykonywanie tej dzia³alnoœci w pañstwie, w którym ma swoj¹ siedzibê.
Ponadto przepisy te okreœlaj¹ zasady, na jakich krajowy zak³ad ubezpieczeñ,
w ramach swobody œwiadczenia us³ug, mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœæ ubezpie-
czeniow¹ na terytorium pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.
Przepis art. 129 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej nak³ada³ na zagraniczny zak³ad ubezpieczeñ obowi¹zek przestrzegania prawa polskiego,z wy³¹czeniem przypadków, w których umowa miêdzynarodowa stanowi ina-czej. Odnosz¹c siê do umowy miêdzynarodowej, przepis ten wskazuje tym sa-mym tak¿e traktaty unijne. Implikuje to koniecznoœæ stosowania prawa unijne-go, w tym przede wszystkim zasady jednolitej licencji, z której wynika, ¿e zagra-niczne zak³ady ubezpieczeñ podlegaj¹ nadzorowi swojego pañstwa macierzy-stego i stosuj¹ prawo tego pañstwa. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e takie sfor-mu³owanie art. 129 ust. 1 ustawy w praktyce powodowa³o daleko id¹ce trudno-œci interpretacyjne przy ustalaniu, w jakim zakresie dzia³alnoœæ zagranicznegozak³adu ubezpieczeñ podlega³a prawu polskiemu, a w jakim prawu pañstwa sie-dziby tego zak³adu.
Z punktu widzenia zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem niniejszego artyku³u istotne jest podkreœlenie dotychczasowego umiejscowienia zasad dotycz¹cychprawa w³aœciwego dla umów ubezpieczenia zawieranych przez zagranicznezak³ady ubezpieczeñ z podmiotami polskimi w art. 129 ust. 3–5 ustawyo dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.
Przepis art. 129 ust. 3 tej ustawy stanowi³ mianowicie lex specialis w sto- sunku do ogólnej normy art. 27 § 1 pkt 3 poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy– Prawo prywatne miêdzynarodowe7, który jako prawo w³aœciwe dla umowyubezpieczenia wskazywa³ prawo w³aœciwe dla siedziby zak³adu ubezpieczeñ.
Z uwagi na wejœcie w ¿ycie tzw. dyrektyw drugiej generacji (dyrektywa 88/357/EWG oraz dyrektywa 2002/83/WE)8, zaistnia³a jednak koniecznoœæuregulowania w sposób odrêbny problematyki prawa w³aœciwego dla umówubezpieczenia zawieranych w ramach wspólnego rynku. Przes³ank¹ takiego 7 Przepis ten stanowi³, ¿e „je¿eli strony nie maj¹ siedziby albo miejsca zamieszkania w tym sa- mym pañstwie i nie dokona³y wyboru prawa, stosuje siê (…) do zobowi¹zañ z umowy ubez-pieczenia – prawo pañstwa, w którym w chwili zawarcia umowy ma siedzibê zak³ad ubezpie-czeñ.” 8 Zob. pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do podejmowa-nia i prowadzenia dzia³alnoœci w dziedzinie ubezpieczeñ bezpoœrednich innych ni¿ ubezpie-czenia na ¿ycie oraz druga dyrektywa Rady z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacjiprzepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do ubezpieczeñbezpoœrednich innych ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie i ustanowienia przepisów u³atwiaj¹cych sku-teczne korzystanie ze swobody œwiadczenia us³ug oraz zmieniaj¹ca dyrektywê 73/239/EWG(88/357/EWG), Dz. U. UE L z 4 lipca 1988 r. oraz dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Euro-pejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotycz¹ca ubezpieczeñ na ¿ycie (Dz. U. UE L z 19grudnia 2002 r.).
ARTYKU£Y I ROZPRAWY
rozwi¹zania by³o oczywiœcie d¹¿enie do zapewnienia ochrony ubezpieczaj¹cymw taki sposób, aby przede wszystkim umo¿liwiæ im zawieranie umów ubezpie-czenia na podstawie przepisów pañstwa, w którym ubezpieczaj¹cy maj¹ miejs-ce zamieszkania lub siedzibê, lub w którym zosta³o umiejscowione ryzyko9.
Powy¿sze regulacje mia³y znaczenie przede wszystkim w obszarze umów konsumenckich – ograniczenie swobodnego wyboru prawa w³aœciwego by³o wy-razem swego rodzaju preferencji dla przepisów funkcjonuj¹cych w otoczeniuprawnym znanym ubezpieczaj¹cemu.
Natomiast mo¿liwoœæ wyboru prawa w³aœciwego dla umowy ubezpieczenia przez strony tej umowy zosta³a zachowana w przypadku du¿ych ryzyk, ponie-
wa¿ nie zachodzi tu niebezpieczeñstwo pokrzywdzenia ubezpieczaj¹cego jako
potencjalnie s³abszej strony umowy10.
Przepis art. 130 ustanawia³ odrêbne zasady (o charakterze iuris cogentis) w odniesieniu do umów ubezpieczenia na ¿ycie, stanowi¹c z kolei lex spe-
cialis
w stosunku do art. 129. Zgodnie z tym przepisem jako prawo w³aœciwe
by³o wskazane prawo pañstwa, w którym ubezpieczaj¹cy mia³ miejsce zamiesz-
kania lub siedzibê zarz¹du, albo prawo pañstwa, którego by³ obywatelem. Nie
powinno budziæ w¹tpliwoœci, ¿e takie rozwi¹zanie by³o uzasadnione faktem, ¿e
ubezpieczenia na ¿ycie w znacznej wiêkszoœci s¹ zawierane przez konsu-
mentów – osoby fizyczne11.
W tym miejscu warto zasygnalizowaæ, ¿e szczególne zasady dotycz¹ ustale- nia prawa w³aœciwego w przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialno-
œci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(dotyczy to w szcze-
gólnoœci ustalenia prawa w³aœciwego dla roszczenia bezpoœredniego poszkodo-
wanego kierowanego do ubezpieczyciela). W takich przypadkach przewidziano
w³aœciwoœæ prawa pañstwa, w którym powstaje szkoda, niezale¿nie od tego,
w jakim pañstwie nast¹pi³o zdarzenie powoduj¹ce szkodê, oraz niezale¿nie od
tego, w jakim pañstwie wystêpuj¹ skutki poœrednie tego zdarzenia. Dopuszczal-
noœæ actio directa poszkodowanego zale¿y od tego, czy przewiduje j¹ prawo
w³aœciwe dla zobowi¹zania pozaumownego lub prawo w³aœciwe dla umowy
ubezpieczenia12.
3. Nowe regulacje prawa prywatnego miêdzynarodowego
Jak ju¿ wspomniano, art. 78 Ustawy uchyli³ art. 129 ust. 3–5 i art. 130 usta- wy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej, przenosz¹c kwestie nimi uregulowane doUstawy. Zmiany te nale¿y oceniæ pozytywnie, poniewa¿ spowodowa³y usyste-matyzowanie w jednym akcie prawnym przepisów o prawie w³aœciwym dla 9 Dyrektywa 88/357/EWG, art. 2 lit. d.
10 Dyrektywa 88/357/EWG, art. 7.
11 Dyrektywa 2002/83/WE, art. 32.
12 Rozporz¹dzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
dotycz¹ce prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ pozaumownych (Rzym II), Dz. Urz. UE L nr 199z 31 lipca 2007 r.; przed wejœciem w ¿ycie ww. rozporz¹dzenia kwestia ta poddana by³a nor-mom kolizyjnym krajowego prawa prywatnego miêdzynarodowego.
Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
zobowi¹zañ umownych w sprawach cywilnych powi¹zanych z prawem innychpañstw.
Natomiast sama Ustawa, reguluj¹c de novo zasady ustalania prawa
w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych, w art. 28 przes¹dza, ¿e:
• prawo w³aœciwe dla zobowi¹zania umownego okreœla rozporz¹dzenie Parla- mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
w sprawie prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych, tzw. Rzym I13
(ust. 1);
• do zobowi¹zañ umownych, które na podstawie przepisu art. 1 ust. 2 lit. j roz- porz¹dzenia Rzym I zosta³y wy³¹czone z jego zakresu, stosuje siê przepisytego rozporz¹dzenia odpowiednie dla danego zobowi¹zania. Przepis ten do-tyczy umów ubezpieczenia wynikaj¹cych z operacji przeprowadzanychprzez organizacje niebêd¹ce zak³adami, o których mowa w art. 2 dyrektywy2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
dotycz¹cej ubezpieczeñ na ¿ycie, których przedmiotem jest zapewnieniepracownikom lub osobom pracuj¹cym na w³asny rachunek, nale¿¹cym dozak³adu lub grupy zak³adów, lub do okreœlonej grupy lub grup zawodowych,œwiadczeñ w przypadku œmierci lub do¿ycia okreœlonego wieku, przerwanialub ograniczenia dzia³alnoœci, choroby zawodowej lub wypadku przy pracy(ust. 2).
Natomiast zgodnie z art. 29 Ustawy: • je¿eli prawo polskie przewiduje obowi¹zek ubezpieczenia, umowa takiego ubezpieczenia podlega prawu polskiemu (ust. 1);
• je¿eli prawo pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarcze- go, które przewiduje obowi¹zek ubezpieczenia, ka¿e dla umowy takiego
ubezpieczenia stosowaæ jako w³aœciwe w³asne prawo, stosuje siê to prawo;
ustawodawca skorzysta³ zatem z uprawnienia nadanego przez Rzym I do
poddania umów ubezpieczenia, dla których prawo polskie przewiduje obo-
wi¹zek ubezpieczenia – prawu polskiemu (ust. 2).
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w³aœnie ta zmiana ma funda-
mentalne znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego, w szczególnoœci
dla ubezpieczeñ du¿ych ryzyk
. Umowy ubezpieczenia, które mog¹ byæ kwa-
lifikowane jako umowy ubezpieczenia du¿ych ryzyk i jednoczeœnie s¹ umowami
ubezpieczenia obowi¹zkowego, bêd¹ stanowiæ wyzwanie zarówno dla praw-
ników ubezpieczeniowych, jak i brokerów.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo- wi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim BiurzeUbezpieczycieli Komunikacyjnych14 obowi¹zek zawarcia umowy ubezpieczeniaodpowiedzialnoœci cywilnej uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli umowa zosta³a zawar- 13 Dz. Urz. UE L nr 177 z 4. lipca 2008 r., s. 6. .Szerzej por. np.: A.J. Belohlavek, Rozporz¹dzenie Rzym I. Konwencja Rzymska. Komentarz, Warszawa 2010; K. Ludwichowska, T. Thiede, Re-¿im kolizyjny umowy ubezpieczenia po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia Rzym I, Prawo Aseku-racyjne 2009, nr 2 ; K. Malinowska, Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Warszawa2008.
14 Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z póŸn. zm.
ARTYKU£Y I ROZPRAWY
ta zgodnie z przepisami ustawy albo odrêbnych ustaw lub umów miêdzynarodo-wych wprowadzaj¹cych obowi¹zek ubezpieczenia, z sum¹ gwarancyjn¹ nieni¿sz¹ ni¿ minimalna suma gwarancyjna ustalona dla danego ubezpieczenia;ustalenia spe³nienia lub nieistnienia obowi¹zku ubezpieczenia mo¿na docho-dziæ przed s¹dem powszechnym. Zgodnie z art. 9a ww. ustawy, umowa ubez-pieczenia obowi¹zkowego odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje szkody bêd¹cenastêpstwem zdarzenia, które mia³o miejsce w okresie ubezpieczenia. Dodat-kowo nowela tej ustawy wprowadza zakaz obejmowania umow¹ ubezpieczeniaobowi¹zkowego okresu poprzedzaj¹cego zawarcie umowy15.
W aktualnym stanie prawnym umowy, które maj¹ charakter ubezpieczenia obowi¹zkowego, bêd¹ musia³y zostaæ poddane prawu polskiemu. Dotyczy toprzede wszystkim szerokiego zakresu ubezpieczeñ odpowiedzialnoœci cywilnej,np. sponsora badañ klinicznych16, radców prawnych i adwokatów17, podmiotówleczniczych18, architektów19 czy brokerów ubezpieczeniowych20.
Nowe przepisy dotycz¹ce ustalenia prawa w³aœciwego dla umowy ubezpie- czenia bêd¹ prawdopodobnie skutkowaæ zawieraniem dwóch odrêbnych umów
ubezpieczenia, tj. umów poddaj¹cych stosunek ubezpieczenia prawu polskie-
mu, w zakresie wskazanym w odpowiednich aktach prawnych, oraz dodatko-
wych umów, poddanych prawu wybranemu przez strony. Zró¿nicowanie to wy-
nika m.in. z odmiennych regulacji dotycz¹cych czasowego zakresu ochrony
15 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubez- pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnychoraz niektórych innych ustaw wprowadza – z dniem 11 lutego 2012 r. – zmiany w art. 10 usta-wy poprzez:– nadanie ust. 1 brzmienia: „1. Obowi¹zek ubezpieczenia uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli zo-sta³a zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obci¹¿ona tym obowi¹zkiemkorzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadaj¹ przepi-som ustawy lub odrêbnych ustaw lub umów miêdzynarodowych wprowadzaj¹cych obowi¹zekubezpieczenia.”;– dodanie ust. 1a w brzmieniu: „1a. Umowa ubezpieczenia obowi¹zkowego nie mo¿e obej-mowaæ ubezpieczeniem okresu poprzedzaj¹cego zawarcie tej umowy.”. 16 Art. 32b ustawy z dnia z dnia 6 wrzeœnia 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie obowi¹zkowegoubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej badacza i sponsora z dnia 30 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 101, poz. 1034 z póŸn. zm.).
17 Art. 22 (7) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10. poz. 65 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obo-wi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 217,poz. 2135) oraz art. 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r.
Nr 146, poz. 1188 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej adwokatów (Dz. U.
Nr 217, poz. 2134).
18 Art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
19 Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenie Mi-nistra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowie-dzialnoœci cywilnej architektów oraz in¿ynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174).
20 Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
Nr 124, poz. 1154 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywaniadzia³alnoœci brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028).
Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
ubezpieczeniowej ni¿ przewiduje to prawo polskie. W tym miejscu nale¿y
wskazaæ, ¿e dalsz¹ konsekwencj¹ bêdzie ograniczenie dzia³alnoœci zagranicz-
nych zak³adów ubezpieczeñ w tym segmencie rynku. Mo¿e to te¿ mieæ wp³yw
na zdolnoœæ polskich zak³adów ubezpieczeñ do uzyskania pokrycia reaseku-
racyjnego dla ryzyk obejmowanych w ramach umów ubezpieczenia obowi¹zko-
wego na miêdzynarodowym rynku reasekuracyjnym.
Praktyka ubezpieczeniowa wypracowa³a bowiem cztery podstawowe sposo- by okreœlania czasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wynikaj¹cej
z ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej. Po pierwsze, umowa ubezpiecze-
nia mo¿e przewidywaæ, ¿e dla powstania obowi¹zku ubezpieczyciela pole-
gaj¹cego na zap³acie odszkodowania konieczne jest, aby w okresie ubezpiecze-
nia nast¹pi³o zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê. Rozwi¹zanie takie jest nazywane
act committed. Po drugie, umowa ubezpieczenia mo¿e stanowiæ, ¿e ubezpie-
czyciel jest zobowi¹zany do zap³aty odszkodowania, jeœli w okresie ubezpiecze-
nia powstanie szkoda (loss occurance). Po trzecie, umowa ubezpieczenia
mo¿e wskazywaæ, ¿e przes³ank¹ powstania obowi¹zku zap³aty odszkodowania
przez ubezpieczyciela jest, aby w okresie ubezpieczenia dosz³o do ujawnienia
siê szkody (loss manifestation). Po czwarte, umowa ubezpieczenia mo¿e sta-
nowiæ, ¿e dla powstania obowi¹zku zap³aty odszkodowania przez ubezpieczy-
ciela konieczne jest zg³oszenie przez osobê poszkodowan¹ roszczenia w okresie
ubezpieczenia (claims made). Oczywiœcie ta ostatnia konstrukcja nie oznacza
na³o¿enia obowi¹zku na poszkodowanego, a jedynie ma na celu ograniczenie
odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela do tych przypadków, gdy poszkodowany
zg³asza roszczenie w okresie ubezpieczenia.
Przepis art. 822 § 2 k.c. wprowadza domniemanie, ¿e umowa opiera siê na rozwi¹zaniu act committed. Je¿eli strony postanowi¹, ¿e umowa obejmuje szko-dy powsta³e, ujawnione lub zg³oszone w okresie ubezpieczenia, nie bêdzie mieæznaczenia, czy zdarzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê nast¹pi³o przed rozpoczêciemokresu ubezpieczenia, czy w jego trakcie. Z uwagi na treœæ art. 9a ustawyo ubezpieczeniach obowi¹zkowych oraz nowego brzmienia art. 10 ust. 1a usta-wy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych (obowi¹zuj¹cego od 11 lutego 2012 r.)art. 822 § 2 k.c. dotyczy wy³¹cznie ubezpieczeñ dobrowolnych.
4. Charakterystyka rozporz¹dzenia Rzym I w œwietle przepisów Ustawy
Generaln¹ zasad¹ rozporz¹dzenia Rzym I, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy, jest swoboda wyboru prawa21. Wybór prawa – dla ca³ej umowy lub
tylko dla jej czêœci – jest dokonany wyraŸnie lub w sposób jednoznaczny wynika
21 Art. 3 rozporz¹dzenia Rzym I stanowi: „1. Umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa jest dokonany wyraŸnielub w sposób jednoznaczny wynika z postanowieñ umowy lub okolicznoœci sprawy. Stronymog¹ dokonaæ wyboru prawa w³aœciwego dla ca³ej umowy lub tylko dla jej czêœci.
2. Strony mog¹ w ka¿dym czasie umówiæ siê, ¿e umowa podlega prawu innemu ni¿ to, któredla tej umowy by³o uprzednio w³aœciwe na podstawie wczeœniejszego wyboru dokonanegozgodnie z niniejszym artyku³em lub na podstawie innych przepisów niniejszego rozporz¹dze-nia. Zmiana prawa w³aœciwego dokonana przez strony po zawarciu umowy nie narusza wa¿-
ARTYKU£Y I ROZPRAWY
z postanowieñ umowy lub okolicznoœci sprawy; strony mog¹ w ka¿dym czasiedokonaæ zmiany prawa wybranego dla danej umowy, co nie narusza jej wa¿no-œci. Natomiast prawo w³aœciwe dla umowy ubezpieczenia, wykazuj¹cejpowi¹zanie z prawem ró¿nych pañstw, zosta³o okreœlone w art. 7 rozporz¹dze-nia Rzym I.
Umowa ubezpieczenia obejmuj¹ca du¿e ryzyko podlega prawu wybrane-
mu przez strony. W zakresie, w jakim strony nie dokona³y wyboru prawa, umo-wa ubezpieczenia podlega prawu pañstwa, w którym ubezpieczyciel ma miejscezwyk³ego pobytu. Je¿eli ze wszystkich okolicznoœci sprawy wyraŸnie wynika, ¿eumowa pozostaje w znacznie œciœlejszym zwi¹zku z innym pañstwem, stosujesiê prawo tego innego pañstwa. Zasady te stosuje siê niezale¿nie od tego, czy ry-zyko ubezpieczeniowe umiejscowione jest w pañstwie cz³onkowskim, a tak¿e dowszystkich umów ubezpieczenia obejmuj¹cych ryzyka umiejscowione na tery-torium pañstw cz³onkowskich. Regulacje te nie maj¹ zastosowania do umówreasekuracji.
W przypadku umów ubezpieczenia innych ni¿ umowy ubezpieczenia
du¿ych ryzyk, jako prawo w³aœciwe strony mog¹ wybraæ, zgodnie z art. 7 ust. 3rozporz¹dzenia Rzym I, jedynie:1) prawo pañstwa cz³onkowskiego, w którym umiejscowione jest ryzyko ubez- 2) prawo pañstwa, w którym ubezpieczaj¹cy ma miejsce zwyk³ego pobytu;3) w przypadku ubezpieczenia na ¿ycie – prawo pañstwa cz³onkowskiego, któ- 4) w przypadku umowy ubezpieczenia obejmuj¹cej ryzyka ograniczone do zda- rzeñ wystêpuj¹cych w jednym pañstwie cz³onkowskim innym ni¿ pañstwocz³onkowskie, w którym umiejscowione jest ryzyko ubezpieczeniowe – pra-wo tego pañstwa; 5) je¿eli ubezpieczaj¹cy, bêd¹cy stron¹ umowy ubezpieczenia objêtej niniej- szym ustêpem, prowadzi dzia³alnoœæ handlow¹ lub przemys³ow¹, lub wyko-nuje wolny zawód, a umowa ubezpieczenia obejmuje co najmniej dwa ryzy-ka ubezpieczeniowe zwi¹zane z t¹ dzia³alnoœci¹ i umiejscowione w ró¿nychpañstwach cz³onkowskich – prawo jednego z tych pañstw cz³onkowskich lubprawo pañstwa miejsca zwyk³ego pobytu ubezpieczaj¹cego.
noœci umowy ze wzglêdu na formê w rozumieniu art. 11 ani praw osób trzecich.
3. W przypadku gdy wszystkie inne elementy stanu faktycznego w chwili dokonywania wybo-ru prawa w³aœciwego s¹ zlokalizowane w pañstwie innym ni¿ pañstwo, którego prawo zosta³owybrane, dokonany przez strony wybór nie narusza stosowania tych przepisów prawa tegoinnego pañstwa, których nie mo¿na wy³¹czyæ w drodze umowy.
4. W przypadku gdy wszystkie inne elementy stanu faktycznego w chwili dokonywania wybo-ru prawa w³aœciwego s¹ zlokalizowane w jednym lub wiêcej pañstwach cz³onkowskich, doko-nany przez strony wybór prawa w³aœciwego innego ni¿ prawo pañstwa cz³onkowskiego nienarusza stosowania przepisów prawa wspólnotowego, w odpowiednich przypadkachw kszta³cie, w jakim zosta³y one wdro¿one w pañstwie cz³onkowskim s¹du, których nie mo¿nawy³¹czyæ w drodze umowy.
5. Do oceny istnienia i wa¿noœci porozumienia stron w przedmiocie prawa w³aœciwego stosujesiê przepisy art. 10, 11 i 13.”
Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
Je¿eli w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2 lub 5, wskazane w nich pañstwa cz³onkowskie przyznaj¹ wiêksz¹ swobodê wyboru prawa w³aœciwegodla umowy ubezpieczenia, strony mog¹ skorzystaæ z tej swobody. W zakresie,w jakim strony nie dokona³y wyboru prawa zgodnie z ww. zasadami, umowataka podlega prawu pañstwa cz³onkowskiego, w którym umiejscowione jestryzyko ubezpieczeniowe w chwili zawarcia umowy.
Odrêbne regu³y znajd¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia, w przypadku których pañstwo cz³onkowskie wprowadza obowi¹zek ubezpieczenia. Prze-
de wszystkim uznaje siê, ¿e umowa ubezpieczenia nie czyni zadoœæ obowi¹zko-
wi ubezpieczenia, o ile nie s¹ zachowane szczegó³owe przepisy odnosz¹ce siê do
danego ubezpieczenia przyjête przez pañstwo cz³onkowskie, które nak³ada ten
obowi¹zek. W przypadku, gdy prawo pañstwa cz³onkowskiego, w którym umiej-
scowione jest ryzyko ubezpieczeniowe22, oraz prawo pañstwa cz³onkowskiego,
które na³o¿y³o obowi¹zek ubezpieczenia, pozostaj¹ w sprzecznoœci, stosuje siê
przepisy tego ostatniego. Pañstwo cz³onkowskie mo¿e tak¿e postanowiæ, ¿e
umowa ubezpieczenia podlega prawu pañstwa cz³onkowskiego, które nak³ada
obowi¹zek ubezpieczenia. W przypadku, gdy umowa obejmuje ryzyka umiejs-
cowione w wiêcej ni¿ jednym pañstwie cz³onkowskim, uznaje siê, ¿e umowa
sk³ada siê z kilku umów, z których ka¿da dotyczy tylko jednego pañstwa
cz³onkowskiego.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebie kompleksowej regulacji prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych, jak wspomniano wy¿ej, w art. 28 ust. 2 Ustawy ure-
gulowane zosta³y zobowi¹zania umowne wy³¹czone z zakresu stosowania roz-
porz¹dzenia Rzym I na mocy art. 1 ust. 2 pkt j tego rozporz¹dzenia.
Uregulowanie art. 28 ust. 2 nakazuje stosowaæ do nich przepisy rozpo- rz¹dzenia Rzym I. Jak siê wydaje, brak jest argumentów za odmiennym ko-lizyjno-prawnym uregulowaniem tych zobowi¹zañ. Natomiast podkreœliæ nale-¿y, ¿e przepis ten pozostawia organom stosuj¹cym prawo w ka¿dym przypadkumo¿liwoœæ kwalifikacji umowy jako umowy ubezpieczenia lub innej umowyi ocenê, czy do danej umowy zastosowanie znajd¹ przepisy ogólne rozpo-rz¹dzenia (art. 3, art. 4), czy art. 7 rozporz¹dzenia Rzym I.
Jak wynika z przytoczonych przepisów, art.
7 rozporz¹dzenia
Rzym I dopuszcza modyfikacjê zawartej w nim regulacji prawa
w³aœciwego dla umowy ubezpieczenia
, tj. art. 7 ust. 3 zd. drugie oraz art. 7
ust. 4 lit. b.
Unormowanie zawarte w art. 7 ust. 3 zd. drugie pozwala pañstwom cz³onko- wskim na ustanowienie krajowych norm kolizyjnych rozszerzaj¹cych mo¿li-woœæ wyboru prawa w zakresie umów ubezpieczenia (innych ni¿ umowy ubez- 22 Pañstwo, w którym umiejscowione jest ryzyko ubezpieczeniowe, ustala siê zgodnie z art. 2 lit. d drugiej dyrektywy Rady 88/357/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepi-sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do ubezpieczeñ bezpo-œrednich innych ni¿ ubezpieczenia na ¿ycie i ustanowienia przepisów u³atwiaj¹cych skutecz-ne korzystanie ze swobody œwiadczenia us³ug, natomiast w przypadku ubezpieczenia na ¿yciepañstwem, w którym umiejscowione jest ryzyko, jest pañstwo zobowi¹zania w rozumieniuart. 1 ust. 1 lit. g dyrektywy 2002/83/WE.
ARTYKU£Y I ROZPRAWY
pieczenia du¿ych ryzyk obejmuj¹cych ryzyka umiejscowione na terytoriumpañstw cz³onkowskich) ponad wyznaczone w nim granice minimalne23. Nato-miast art. 7 ust. 4 lit. b pozwala na wprowadzenie krajowych norm kolizyjnychw zakresie umów ubezpieczenia obowi¹zkowego, wy³¹czaj¹cych wybór prawana rzecz w³aœciwoœci prawa pañstwa cz³onkowskiego nak³adaj¹cego obowi¹zekubezpieczenia.
Ustawa nie przewiduje rozszerzenia norm kolizyjnych w zakresie wyboru prawa dotycz¹cego umów ubezpieczenia innych ni¿ umowy ubezpieczenia du-
¿ych ryzyk, obejmuj¹cych ryzyka umiejscowione na terytorium pañstw cz³on-
kowskich. Rozwi¹zanie to jest wyrazem stanowiska, zgodnie z którym kolizyjno-
-prawna ochrona ubezpieczaj¹cych powinna byæ – w œwietle przepisów roz-
porz¹dzenia Rzym I – realizowana w³aœnie w drodze ograniczenia do-
puszczalnoœci wyboru prawa
.
Natomiast w art. 29 ust. 1 Ustawy ustanowione zosta³y normy kolizyjne obejmuj¹ce umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego, wy³¹czaj¹ce wybór
prawa na rzecz w³aœciwoœci prawa pañstwa cz³onkowskiego nak³adaj¹cego obo-
wi¹zek ubezpieczenia, przewidziane w art. 7 ust. 4 pkt b rozporz¹dzenia
Rzym I. Przepis ten ustanawia jednostronn¹ normê kolizyjn¹ naka-
zuj¹c¹ stosowaæ prawo polskie do umów ubezpieczenia, co do któ-
rych obowi¹zek ubezpieczenia nak³ada prawo polskie.
W tym przypad-
ku istnieje bowiem silny zwi¹zek z polskim obszarem prawnym. Normy kolizyj-
ne polskiej Ustawy nie powinny natomiast rozstrzygaæ o wy³¹czeniu wyboru
prawa w zakresie umów ubezpieczenia, co do których obowi¹zek ubezpieczenia
nak³ada prawo obcego pañstwa cz³onkowskiego. Potrzeba uwzglêdnienia pozy-
tywnego stanowiska prawa obcego pañstwa cz³onkowskiego w przedmiocie
wy³¹czenia wyboru prawa w zakresie umów ubezpieczenia, co do których pra-
wo tego pañstwa (pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego) nak³ada obowi¹zek ubezpieczenia, znajduje wyraz w treœci normy
kolizyjnej drugiego stopnia zawartej w art. 29 ust. 2 Ustawy.
Warto podkreœliæ, ¿e jest to kolejny przypadek dopuszczenia przez Ustawê stosowania obcych norm kolizyjnych. Nale¿y tak¿e przypomnieæ, ¿e analo-giczn¹ do art. 7 ust. 4 pkt b rozporz¹dzenia Rzym I normê kompetencyjn¹ za-wiera (maj¹cy znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego) art. 8ust. 4 pkt c dyrektywy 88/357/EWG24.
Przyjête w art. 29 ust. 2 rozwi¹zanie w kwestii rozgraniczenia sfer dzia³ania norm kolizyjnych poszczególnych pañstw cz³onkowskich o wy³¹czeniu wyboruprawa dla umów ubezpieczenia obowi¹zkowego nawi¹zuje jednoczeœnie do re-gulacji zawartej w art. 7 ust. 3 zd. drugie rozporz¹dzenia Rzym I, odnosz¹cej siêdo umów ubezpieczenia innych ani¿eli umowy ubezpieczenia du¿ych ryzyk po-krywaj¹cych ryzyka umiejscowione na terytorium pañstw cz³onkowskich.
23 Tj. w art. 7 ust. 3 zd. pierwsze lit. a, b, e.
24 „Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e (…) ustaliæ, ¿e prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego jest prawo pañstwa, które nak³ada obowi¹zek zawarcia ubezpieczenia.” Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
5. Praktyczne aspekty zawierania umów ubezpieczenia du¿ych ryzyk
Szczególnie istotne dla praktyki ubezpieczeniowej i brokerskiej ma zawiera- nie umów ubezpieczenia du¿ych ryzyka pomiêdzy krajowym lub zagranicz-
nym zak³adem ubezpieczeñ a polskimi przedsiêbiorcami; zwykle umowy te
poddane s¹ prawu angielskiemu. .
Umowy te dotycz¹ du¿ych obiektów przemys³owych, elektrowni, portów, budynków, dzia³alnoœci przedsiêbiorstw o du¿ych rozmiarach czy te¿ firm tech-nologicznych. Umowy ubezpieczenia mienia, utraty zysku, budowlano-monta-¿owe czêsto stanowi¹ zabezpieczenie kredytów udzielanych przez miêdzynaro-dowe konsorcja bankowe. Du¿e ryzyka objête tymi umowami reasekurowane s¹w ca³oœci lub w du¿ej czêœci na rynku londyñskim lub zawierane bezpoœrednioz zagranicznymi zak³adami ubezpieczeñ. Do zawarcia tego typu umów ubezpie-czenia, nierzadko na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych25, naj-czêœciej dochodzi za poœrednictwem brokerów.
Bior¹c pod uwagê na³o¿ony na brokera ustaw¹ o poœrednictwie ubezpiecze- niowym26 obowi¹zek rekomendowania klientowi najlepszej oferty powstaje py-tanie o wp³yw takiej rekomendacji na odpowiedzialnoœæ brokera w ww. przypad-kach. Nale¿y tutaj wzi¹æ pod uwagê w szczególnoœci podstawowe ró¿nice, wyni-kaj¹ce z zawierania umów poddanych prawu angielskiemu w stosunku do pra-wa polskiego. W szczególnoœci chodzi o ró¿nice dotycz¹ce obowi¹zku deklaracjiryzyka czy skutków niezg³oszenia w terminie zagro¿enia szkod¹, podwy¿szeniaryzyka w trakcie ochrony ubezpieczeniowej czy zawiadomienia o szkodzie.
Brak wiedzy po stronie ubezpieczaj¹cego o jego obowi¹zkach wynikaj¹cych z zawartej umowy ubezpieczenia pod prawem polskim mo¿e skutkowaæ bra-kiem wyp³aty odszkodowania lub jego znacznym obni¿eniem. Czy wówczaspodmiot, który nie zaspokoi³ swoich roszczeñ z umowy ubezpieczenia, bêdziedochodzi³ odszkodowania od brokera ubezpieczeniowego w zwi¹zku z jegonieprawid³ow¹ rekomendacj¹? Ze wzglêdu za rosn¹cy udzia³ zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ na pol- skim rynku oraz wartoœæ mienia polskich przedsiêbiorców – zakres ryzyka, który
bêdzie siê mieœci³ w kategorii du¿ych ryzyk bêdzie siê zwiêksza³, co mo¿e pro-
wadziæ równie¿ do zwiêkszenia liczby umów zawieranych wed³ug prawa
angielskiego.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e umowy te s¹ poddawane s¹downictwu s¹dów angielskich, co mo¿e wi¹zaæ siê ze znacz¹cymi kosztami prawnymizwi¹zanymi z dochodzeniem roszczeñ po stronie polskich ubezpieczaj¹cych.
25 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 26 Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o poœrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
Nr 124, poz. 1154 z póŸn. zm.): „Broker ubezpieczeniowy jest obowi¹zany (…) przed zawar-ciem umowy ubezpieczenia udzieliæ na piœmie porady, w oparciu o rzeteln¹ analizê ofertw liczbie wystarczaj¹cej do opracowania rekomendacji najw³aœciwszej umowy ubezpieczeniaoraz pisemnie wyjaœniæ podstawy, na których opiera siê rekomendacja”. ARTYKU£Y I ROZPRAWY
6. Zagraniczne zak³ady na polskim rynku ubezpieczeniowym
Zgodnie z raportem Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego27 na koniec 2010 r. ³¹cznie notyfikacjê na wykonywanie dzia³alnoœci ubezpieczeniowejw Polsce w ramach swobody œwiadczenia us³ug posiada³o 529 zagranicznychzak³adów ubezpieczeñ. Najwiêcej notyfikacji posiada³y zak³ady ubezpieczeñz Wielkiej Brytanii (127) oraz Irlandii (88), najmniej zaœ z Estonii (1), Portuga-lii (1) oraz £otwy (2). Na liœcie zak³adów ubezpieczeñ notyfikowanych poja-wiaj¹ siê zarówno ma³o znane zak³ady ubezpieczeñ, jak i firmy globalne posia-daj¹ce ju¿ w Polsce swoje zak³ady ubezpieczeñ.
Wartoœæ sk³adki przypisanej brutto zak³adów ubezpieczeñ z krajów Unii Eu- ropejskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), prowadz¹cych w Polscedzia³alnoœæ na zasadzie swobody œwiadczenia us³ug lub poprzez oddzia³y, wy-nios³a w 2009 r. 750,26 mln euro, czyli 3 246,58 mln z³ (w 2008 r. odpowiednio492,79 mln euro, czyli 1 732,72 mln z³). W 2009 r. wysokoœæ sk³adki przypisa-nej brutto pozyskanej przez zak³ady ubezpieczeñ na ¿ycie znacznie wzros³ai przewy¿szy³a tê pozyskan¹ przez zak³ady ubezpieczeñ maj¹tkowych. Jeszczew 2008 r. wiêkszoœæ sk³adki zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ zosta³a pozy-skana przez zak³ady maj¹tkowe (71%). £¹czna sk³adka pozyskana przez zagra-niczne zak³ady ubezpieczeñ w Polsce dzia³aj¹ce poprzez oddzia³y stanowi62,5% ³¹cznej sk³adki. W ubezpieczeniach na ¿ycie ponad 78% sk³adki zosta³opozyskane poprzez oddzia³.
Sk³adka z transgranicznej dzia³alnoœci zagranicznych zak³adów ubezpie- czeñ w Polsce odpowiada³a 6,3% sk³adki przypisanej brutto za 2009 r. krajowe-go sektora ubezpieczeñ (w ci¹gu roku udzia³ ten wzrós³ ponaddwukrotnie),przy czym dla zak³adów ubezpieczeñ na ¿ycie udzia³ ten wynosi³ 5,5%, nato-miast dla zak³adów maj¹tkowych 7,5%.
W 2009 r. najwiêksz¹ sk³adkê na polskim rynku zebra³y zak³ady ubezpie- czeñ nadzorowane przez organy nadzoru z Luksemburga (40,2% ³¹cznej sk³ad-ki zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ w Polsce), Irlandii (24,4% ³¹cznejsk³adki), Francji (15,1% ³¹cznej sk³adki) oraz Wielkiej Brytanii (8,1% ³¹cznejsk³adki). Kraje te, oprócz Luksemburga, dominowa³y równie¿ w 2008 r. Zagra-niczne zak³ady ubezpieczeñ z Luksemburga oraz Francji prowadz¹ w Polscedzia³alnoœæ g³ównie poprzez tworzone oddzia³y, natomiast zak³ady z Irlandiioraz Wielkiej Brytanii w ramach swobody œwiadczenia us³ug.
Z analizy danych wynika, ¿e najwiêcej sk³adki przypisanej brutto z ubezpie- czeñ maj¹tkowych w 2009 r. pozyskane zosta³o w ubezpieczeniach wypadko-wych i chorobowych (grupy 1 i 2), ubezpieczeniach maj¹tku (grupy 8 i 9), ubez-pieczeniach OC pojazdów (grupa 10) oraz pozosta³ych grupach 16, 17 i 18.
Udzia³ tych czterech zespo³ów grup ubezpieczeñ w ³¹cznej sk³adce z ubez-pieczeñ transgranicznych to ponad 78%.
27 www.knf.gov.pl – „Dzia³alnoœæ zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ w Polsce oraz krajowych zak³adów za granic¹ w latach 2007–2009”, Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa,kwiecieñ 2011.
Prawo prywatne miêdzynarodowe. Zasady wyboru prawa w³aœciwego
Obserwowany jest sta³y wzrost znaczenia dzia³alnoœci transgranicznej dla rynku polskiego. Sk³adka przypisana brutto zagranicznych zak³adów ubezpie-czeñ w Polsce z tytu³u ubezpieczeñ nale¿¹cych do trzech zespo³ów grup, czyligrupy 1 i 2 (³¹cznie), 4, 5, 6, 7, 11 i 12 (³¹cznie) oraz 16, 17 i 18 (³¹cznie) prze-kracza³a 20% sk³adki krajowych zak³adów. W grupie 10 zauwa¿yæ mo¿na siln¹tendencjê wzrostow¹, pomimo niewielkiego udzia³u na rynku polskim.
7. Podsumowanie
W zwi¹zku z dynamicznym wzrostem transgranicznego rynku ubezpiecze- niowego w Europie, w tym w szczególnoœci w Polsce i innych krajach EuropyŒrodkowej i Wschodniej, regulacje rozporz¹dzenia Rzym I bêd¹ mia³y corazwiêksze znaczenie, zarówno dla zak³adów ubezpieczeñ, jak i poœrednikówubezpieczeniowych.
Rozporz¹dzenie Rzym I w zakresie du¿ych ryzyk pozostawi³o, przyznan¹ po- przednimi regulacjami, swobodê wyboru prawa dowolnego kraju Unii Europej-skiej. Obserwujemy jednak tendencjê do jej ograniczania, poprzez wprowadza-nie w wiêkszoœci krajów europejskich coraz wiêkszej liczby ubezpieczeñ obo-wi¹zkowych, co prowadzi do faktycznego narzucania w³aœciwoœci prawa kraju,w którym ubezpieczenie to ma charakter obowi¹zkowy. Proces taki obserwuje-my tak¿e w Polsce; dotyczy on prawie wy³¹cznie ubezpieczenia odpowie-dzialnoœci cywilnej.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ wci¹¿ pojemnoœæ polskiego rynku ubezpiecze- niowego, nale¿y siê spodziewaæ, ¿e wiele umów ubezpieczenia dotycz¹cych du-
¿ych ryzyk bêdzie w ci¹gu najbli¿szych lat zawierane wed³ug prawa innego ni¿
prawo polskie, co w sposób oczywisty stwarza szczególne wyzwanie dla zak³a-
dów ubezpieczeñ i brokerów ubezpieczeniowych. Natomiast, jak siê wydaje,
uprawnione bêdzie twierdzenie, ¿e zmiany te dokonaj¹ siê w szerszym
spektrum, mianowicie w zakresie zarz¹dzania ryzykiem
(ubezpiecze-
nie jest jedn¹ z metod zarz¹dzania ryzykiem). Warto ponownie wskazaæ na rolê
brokera ubezpieczeniowego, która polega na zapewnieniu ubezpieczaj¹cemu
jak najbardziej korzystnych warunków ubezpieczenia. Poruszanie siê w ob-
cym œrodowisku prawnym stwarza dla danego podmiotu (organiza-
cji) dodatkowe ryzyko
, które musi byæ uwzglêdnione w procesie zarz¹dzania
ryzykiem i bêdzie mia³o wp³yw na wybór odpowiedniej metody zarz¹dzania nim,
przy uwzglêdnieniu tak¿e kosztów z ni¹ zwi¹zanych (koniecznoœæ korzystania
z us³ug eksperckich).
International Private Law. Choice of Law Rules Applicable
to Big Risks. Practical Issues.

On 16th May 2011 The Act of 4 February 2011 – International Private Law came into force, in- troducing important regulations for the insurance market. The aim of this article is to present tho-se conflict of law rules, which are of special significance for the practice in this area. The conside- ARTYKU£Y I ROZPRAWY
rations focus on the use of the law applicable to insurance contracts for big risks, referred to in theInsurance Activity Act.
Firstly, the authors briefly characterise the current legal status and then discuss new regula- tions of international private law, which have considerably transformed the model existing so far.
They also analyse the consequences of these changes, whose importance for the insurance mar-ket is fundamental, particularly for the contracts which might be qualified as insurance of bigrisks, and at the same time contain the element of compulsory insurance, which makes them sub-ject to Polish law (e.g. civil liability insurance contracts).
According to the authors the new provisions regulating the law applicable to the insurance contract will probably result in the conclusion of double insurance, i.e. contracts subject to Polishlaw in the scope indicated in relevant legal acts and additional contracts subject to the law chosenby the parties. This situation will result from regulations related to temporal scope of insurancecoverage different from the provisions of Polish legislation.
Moreover, a separate part of the article is devoted to practical aspects of concluding insurance contracts of big risks from the point of view of insurers and brokers, especially taking into accountthe broker’s obligation to recommend the best offer to the client in case of the choice of foreignlaw.
Finally, the authors conclude that due to the limited capacity of the Polish insurance market plenty of insurance contracts of big risks are expected to be concluded according to foreign legisla-tion, which will obviously create a special challenge for both insurance companies and brokers.

Source: http://www.prawoasekuracyjne.pl/web_documents/pa3-2011katarzynapolicha.pdf

mednemo.it

Ruolo dell’amiodarone in popolazioni particolari (età pediatrica, anziani, gravidanza, nefropatici, epatopatici) Divisione di Cardiologia, Ospedale S. Chiara, Trento (Ital Heart J 2001; 2 (Suppl 5): 43S-46S) Età pediatrica è come le complicanze siano tanto menofrequenti quanto più giovane è il bambino;nello studio di Guccione et al.3, a fronte diuna percentuale di effetti collater

grant-thornton.co.uk

CoPaCC - comparing PCCs, sharing best practice CoPaCC Thematic “PCC Statutory Transparency” November 2013 Foreword “A democracy requires accountability, and accountability requires transparency” “A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity” Ever since King John was made to sign the Magna Carta in 1215, the general trend over the following

Copyright © 2018 Medical Abstracts