Http://w2ksrv02:2180/gipz/prodprintdisplay.do?method=displaygit

ZiekenhuisApotheek en Laboratorium Venray BV Baclofen heeft een verslappende werking op de skeletspieren. De spieren kunnen hierdoor beter bewegen en eventuele spierpijnen verdwijnen. Wordt gebruikt bij ernstige en chronische spinale spasticiteit. Pas op met het gebruik van alcohol Dit middel kan het reactievermogen beïnvloeden Baclofen injectie is bedoeld voor intrathecale injectie en continue intrathecale infusie zoals is aangegeven in de afgiftespecificaties van het infusiesysteem. Om de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden en om het lichaam aan dit medicijn te laten wennen, wordt in het begin van de behandeling met een zo laag mogelijke dosering begonnen. Dit middel kan de oplettendheid en het reactievermogen verminderen. Pas daarom op bij bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer, het bedienen van machines of werken op grote hoogte. Houd rekening met een sterkere vermindering van het reactievermogen bij gebruik samen met andere middelen die ook het reactievermogen beïnvloeden. Pas op met alcohol omdat dit het reactievermogen nog verder kan verminderen. Baclofen intrathecaal is bestemd voor toediening in enkelvoudige testdoses (via een spinaal catheter of lumbale punctie) en, voor chronisch gebruik, in implanteerbare pompjes, geschikt voor continue toediening van baclofen oplossing in de intrathecale ruimte. Voor de bepaling van het optimale doseringsschema is het http://w2ksrv02:2180/gipz/prodPrintDisplay.do?method=displayGit&selectedProductCode.
noodzakelijk dat iedere patiënt een screeningsfase ondergaat, gevolgd door een zeer zorgvuldige individuele dosistitratie, voorafgaande aan de onderhoudstherapie. Dit is een gevolg van de grote variabiliteit in de effectieve individuele therapeutische dosis. De werking treedt gewoonlijk in binnen een half uur tot een uur na enkelvoudige intrathecale dosis. Het effect houdt 4 tot 8 uur aan. De werkingsintrede, maximale respons en werkingsduur kunnen van patiënt tot patiënt variëren, afhankelijk van de dosis, de ernst van de symptomen en de methode en snelheid van toediening. Bij een continue infusie vindt de werking van baclofen na 6 tot 8 uur van continue infusie plaats. Het maximale effect treedt binnen 24 tot 48 uur op. - Overgevoeligheid voor baclofen - Het geneesmiddel dient niet te worden toegediend via de intraveneuze, intramusculaire, subcutane of epidurale weg. - Sommige spierziekten met ernstige spierzwakte of verlamming (bijvoorbeeld myasthenia gravis) - Lijden aan een psychische stoornis - Epilepsie - De ziekte van Parkinson - Zweren in de maag of darm - Cerebrovasculaire of respiratoire insufficiëntie - Vastgestelde nierproblemen (de dosering moet soms worden aangepast). Bijvullen van het reservoir, aanpassing van de dosering, of de programmering van de infuussnelheid dient niet door de patiënt zelf gedaan te worden. Hier staan alleen de meest voorkomende en belangrijkste bijwerkingen van dit middel. Deze bijwerkingen hoeven niet bij iedereen voor te komen. Als een van deze of andere bijwerkingen optreden, meld dit dan aan de verpleegkundige of arts. Regelmatig betekent: bij 10 of meer van de 100 mensen die dit middel gebruiken. http://w2ksrv02:2180/gipz/prodPrintDisplay.do?method=displayGit&selectedProductCode.
Soms betekent: 1 tot 10 van de 100. Zelden betekent: 1 tot 10 van de 1000. Vooral in het begin van de behandeling: duizeligheid en sufheid. Regelmatig: maag/darmklachten (misselijkheid, diarree) en hoofdpijn. Zelden: verwardheid, depressie (ernstige neerslachtigheid) en hallucinaties. (Vooral ouderen zijn hier gevoelig voor.) Raadpleeg in dat geval de arts. - Bij combinatie met levodopa + carbidopa is het optreden van verwardheid, hallucinaties en agitatie gerapporteerd - Bij combinatie met morfine kan hypotensie en dyspnoe optreden - Bij combinatie middelen die op het centraal zenuwstelsel werken kan een versterkte sedering optreden - Bij combinatie met tricyclische antidepressiva kan het effect van baclofen versterken - Bij combinatie met antihypertensiva kan de daling van de bloeddruk worden versterkt. Er is onvoldoende bekend over de gevolgen voor het kind. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Vrouwen kunnen dit middel ook beter niet gebruiken als ze proberen zwanger te worden, tenzij de arts anders adviseert. Niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding. Bij het plotseling stoppen kunnen hallucinaties (waanvoorstellingen) optreden. Het gebruik van dit middel mag daarom niet plotseling worden gestopt. In overleg met de arts wordt de dosering geleidelijk verminderd. Deze informatie is bedoeld om u op eenvoudige wijze globaal inzicht te verschaffen in de voorgeschreven medicatie. De tekst is niet bedoeld volledig te zijn en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Voor volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluitertekst of kunt u informatie inwinnen bij de ziekenhuisapotheek. Het is belangrijk om problemen bij gebruik van dit geneesmiddel te melden aan uw arts of verpleegkundige. Dit zal het verantwoord gebruik van dit middel bevorderen. Voor meer vragen over dit geneesmiddel kunt u contact (laten) opnemen met de ziekenhuisapotheek. Telefoon : 0478-509200, fax: 0478-509215, e-mail: [email protected] http://w2ksrv02:2180/gipz/prodPrintDisplay.do?method=displayGit&selectedProductCode.

Source: http://www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl/wp-content/uploads/2012/05/baclofen-wegwerpspuit.pdf

openmedicine.ca

Appendix A: LiterAture seArch strAtegy OVerVieW Interface BIOSIS Previews <1985 to 2009 Week 21>;Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations <4 May 2009>; Ovid MEDLINE(R) <1950 to April Week 4 2009> * Note: Subject headings have been customized for each database. Monthly search updates began June 2009 and ran to [DATE]. English syntAx guide At

Copyright © 2018 Medical Abstracts