Koosfoto.hu

NÉHÁNYAN ISMERTEK, a legtöbben nem. Feldmár And- gek, mert már voltak élményeim. Ha nem lettek volna él- rás vagyok. Vancouverben élek, Kanadában, és miel˝ott ményeim, nem tudtam volna, hogy hülyeséget tanítanak.
mondanék valamit arról, amit csinálok, ami a pszicho- Öt évig dolgoztam így, a saját módomon, de aztán terápia, egy kicsit beszélek magamról, mert ahogy hall- azt gondoltam, mégis jó lenne valakivel, valaki mellett játok majd, az én elképzelésem, hogy mi is a pszichote- lenni, akit˝ol az ember sokat tudna tanulni. És azok kö- rápia, olyan személyes, hogy talán valami fényt derít rá, zül, akiket akkoriban olvastam, úgy a 70-es években, egy ha elmondom, ki vagyok. 1940-ben születtem, pont a há- R.D. Laing nevezet ˝u ember volt, aki a legjobban érde- ború el˝ott, és a forradalomig éltem Magyarországon, ami- kelt. Egy E. Fromm nevezet ˝u ember is érdekelt, ˝o is el- kor 16 éves voltam. De nem politikai okokból, hanem az jött Vancouver-be, de Fromm-mal személyesen soha nem anyámtól szöktem meg. Addig vándoroltam, amíg Kana- tudtam volna barátságot kialakítani, és nem is volt szim- dába nem értem. Torontóban éltem 10 évig, ahol mate- patikus személyesen. A könyveit és írásait nagyon szeret- matikát, fizikát és kémiát tanultam, de azt hiszem, csak tem. De amikor Laing jött Vancouver-be, akkor reméltem, azért, mert akkor még nagyon féltem, f˝oleg az emberek- hogy személyesen érdekesebb ember lesz, mint Fromm t˝ol. Még angolul sem tudtam igazán, és a matematika, a volt. Hát úgy is történt. Összebarátkoztunk, és utána Lon- fizika és a kémia nagyon jó olyanoknak, akik félnek az donba mentem, hogy tanuljak t˝ole, olyan nem tudom, emberekt˝ol, mert csak papír és ceruza kell hozzá, és így hogy mondjátok, inaskodás volt ez.
az ember könnyen elzárkózhat másoktól. De mire meg- Tulajdonképpen az ilyet nem lehet megtanulni könyv- kaptam volna a doktorátusomat matematikából, addigra b˝ol. Szerintem az egész életemben csak akkor tanultam már nem féltem annyira az emberekt˝ol, és így meguntam valamit, amikor valaki azt mondta, hogy csináld velem, nem hogy csináld azt, amit én csinálok. Aki azt mondja Akkoriban nagyon rosszul éreztem magam. Már két neked, hogy csináld azt, amit én csinálok, az egy hülye, házasságom véget ért, úgy kb. három és fél év után, és attól nem lehet tanulni. De ha valaki azt mondja, hogy csi- nem tudtam, hogy miért. Úgyhogy kerestem egy pszicho- náld velem, és bátorít arra, hogy úgy csináld vele, ahogy analitikust, akivel kb. kilenc hónapig ötször egy héten ta- neked jó, akkor attól az embert˝ol lehet tanulni. És szeren- lálkoztam, és aki nagyon hülye ember volt. De arra jó volt csére ez történt velem Londonban, ahol kb. egy évig heti az analízis, hogy azt gondoljam magamban, hogyha ez a 7-8 órát töltöttem Laing-el, és sok mindent megtanultam hülye ebb˝ol meg tud élni, akkor én sokkal jobban tudom t˝ole. Attól fogva, amíg meg nem halt 83-ban, barátok vol- majd csinálni ezt, és így átváltottam a pszichológiára.
tunk, és sokszor meglátogatott Vancouver-ben, és együtt Két év alatt megkaptam, ami kell ahhoz, hogy az em- vezettünk nagy csoportokat, 40 tagú csoportokat is, úgy- ber pszichoterapeuta legyen, de még akkor is inkább hogy a haláláig együtt dolgoztunk. És néha játszottunk.
olyan tudományos pszichológiát csináltam, és a dok- Mert ez a munka inkább játék, mint munka - err˝ol majd torim is arról szólt, van-e a nyelvtannak pszichológiai alapja. Tehát nem sokat ért abból a szempontból, hogyan Kb. 26 éve most annak, hogy önállóan dolgozom.
lehet az embereken segíteni. Ennek ellenére, amikor el- Nincs f˝onököm, és én sem vagyok a f˝onöke senkinek.
mentem Vancouverbe, az állam nagyon keresett pszicho- Ami nagyon jó. F˝oleg, hogyha az ember pszichoterape- lógusokat, akkor nem voltak még, de most már túl sokan uta. Mert ennek az egész dolognak az a magja, hogyha vannak. De akkor épp kerestek pszichológusokat, és an- én elmegyek egy terapeutához, vagy valaki eljön hoz- nak ellenére, hogy engem senki nem tanított meg sem- zám, hogy mir˝ol is van szó. Szerintem az egész két em- mire, a klinikai pszichológiára, felvettek mint pszicholó- ber kétségbeesett igazságkeresése egymás között. Egy gust, hogy dolgozzak gyerekekkel, családokkal, párokkal kétségbeesett próbálkozás arra, hogy két ember kinyissa a szívét, és megismerje egymást. Hogy ˝oszintén tudja- Ez azért fontos, mert ahogy visszatekintek, nagyon nak beszélgetni. Ha ez olyan könny ˝u lenne, akkor nem örülök annak, hogy el˝obb voltak élményeim, minthogy lenne szükség pszichoterapeutákra. És elgondolkozhat- megmondták, hogy mit kell gondolni err˝ol, és hogy kell tok azon, miért olyan nehéz nyitott szívvel, ˝oszintén be- ezt a foglalkozást csinálni. Mert ha az elmélet el˝obb jön, szélgetni. Hogy miért hazudik mindenki, nemcsak egy- mint az élmény, akkor az ember megvakul. Így szerencsé- másnak, hanem saját magának is. És ezért mondom, hogy sen, kb. egy évig, másfél évig élményeim voltak anélkül, jó, ha az ember nem dolgozik senkinek és senki nem dol- hogy valaki megmondta volna, hogy milyen élményeim- gozik neki. Mert hogyha nem szabad az ember, mert ha nek kellene, hogy legyenek. Tehát saját magam találtam bármi módon próbálják befolyásolni, akkor nagyon ne- ki a dolgot, ahogy óráról-órára csak úgy bementem és héz ˝oszintének lenni. Ha az ember fél attól, hogy mi tör- nézel˝odtem és gondolkodtam és hallgattam és hagytam, ténik vele, ha ˝oszinte, akkor esetleg nem lesz az. Nagyon hogy a pácienseim tanítsanak ahelyett, hogy én tanítot- bátornak kell annak az embernek lenni, aki ˝oszinte tud tam volna a pácienseimet, hogy mire, azt igazából nem is lenni akkor is, ha azzal fenyegetik, hogy elveszíti az ál- lását, hogyha úgy csinálja a dolgait, ahogy éppen akarja.
Valószín ˝uleg nálatok is, de nyugaton, ha az ember is- Pedig ebben a foglalkozásban csak úgy lehet valamit va- kolába jár ezt tanulva, nagyon csak olyasmire tanítják az lóban megtenni, ha az ember teljesen spontán önmaga, embert, hogy kivel mit kell csinálni. Hát én nem tudtam, nem pedig színész. A legtöbb iskola, ahol terapeutákat szerencsére, de ˝ok megtanítottak rá. Aztán amikor ké- képeznek, az olyan, mint egy színésziskola. Mert azt ta- s˝obb elmentem, hogy megtudjam, különböz˝o helyeken nuljátok, hogyan kell eljátszani azt, hogy az ember tera- hogyan csinálják ezt azok, akik tanulják, akkor nagyon peuta. És akkor megtanítjátok a páciensnek, hogyan kell sok hülyeséget tanultam, és tudtam, hogy azok hülyesé- eljátszani azt, hogy ˝o egy páciens. Így nagyon nehéz az embernek megtalálni a saját útját, hogy ˝o ne ezt csinálja.
hogy ki is ˝o. Ha egy fekete emberrel találkozol, és úgy ke- Ez egy rövid összefoglalása annak, hogyan kerültem zeled, hogy ez egy fekete ember, akkor soha nem tudod ide, miért és mir˝ol beszélek. Arról beszélek, ahogy a 26 meg, hogy ˝o egy teljesen egyedülálló ember, akit nem le- év alatt napi tíz órában dolgoztam, úgy átlag 4-5 napot het meghatározni, semmilyen el˝oz˝oleg kieszelt kategóri- egy héten, ezt szorozzátok be; hány órát töltöttem em- berekkel, csak úgy hallgatva, hogy ˝ok mit mondanak, és Sok vallásban, amikor az Istenr˝ol beszélnek, akkor a persze néha én is mondtam nekik valamit.
„via negativa”-val határozzák meg az Istent. A „via nega-tiva” az, hogy amit az Istenr˝ol el tudsz mondani, az nemaz Isten. Az Isten mindig más, mint amit el lehet mon-dani róla. Tehát a nyelv, a logosz túl kicsi arra, hogy az Isten beleférjen. És ez talán az egyetlen definíciója az Is- tennek. Hogy az Isten az, hogyha bármit mondasz róla, hogy fontos err˝ol a nagyon érdekes kapcsolatról, ami egy akkor nem az. Szerintem egy pszichoterapeutának pon- terapeuta és egy páciens között létrejöhet, és aztán inkább tosan így kell minden egyénnel foglalkoznia, aki bejön a majd veletek beszélgetek arról, ami titeket érdekel.
szobájába. Mert mindegyikünk annyira más, mint aho- Az egyik legfontosabb dolog az, amire rájöttem, hogy a gyan az Isten más. Tehát amit én valakir˝ol el tudnék mon- tudományos elképzelés a pszichoterápiáról nemhogy té- dani, aki bejön a szobámba, az az ember nem az. Az több, ves és rossz, hanem még káros is. Hogy a pszichiáterek a az más. Ha egy afrikai n˝ovel állnék szembe, azért, mert világ minden részén, nemcsak Magyarországon, de Ka- ˝o n˝o és azért, mert afrikai, akkor méginkább úgy becsül- nadában vagy az USA-ban is, menyire rosszak. És mi- ném, hogy ˝o más, és nagyon vigyáznék arra, hogy a saját ért rosszak? Mert nem tudják, hogyan legyenek együtt értékeimet és gondolatvilágomat ne vetítsem rá. De ha pl.
egy magyar származású, majdnem ugyanolyan id˝os fér- lenni valakivel, hanem ˝ok valamit tenni akarnak valaki- fival beszélgetnék, mint én vagyok, akkor lehet, hogy el- vel. Mintha egy darab fát adnátok nekem, hogy én jól felejteném ˝ot, és azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen megnézzem, diagnosztizáljam, hogy ez milyen fa, és én olyan ember, mint én. És akkor azt hinném, hogy ett˝ol az egy jó éles kést vennék, hogy faragjak valamit, ami ne- embert˝ol nem kéne megtanulnom, hogy ki is ˝o. De azt kem tetszik. Ez a pszichiátria ma. De hogyha az ember alá kell húznom, és nagyon komolyan kell venni, hogy embert farag, nemhogy nem segít annak az embernek, aki nem lehet el˝ore elképzelni, hogy egy másik ember ponto- segítségért jön, hanem bántja ˝ot. Épp úgy, ahogy a szülei san ugyanúgy hallja, amit én mondok, mint te. Mert egyi- bántották, ahogy a tanítói bántották, ahogy mások bán- künk sem ismeri és soha nem fogja megismerni a másik ember bels˝o világát. Tehát amit tudunk, az lehet, hogy A hippokratészi eskü, amit minden orvosnak le kell mindenkinek más, és arról nagyon nehéz beszélni.
tennie, arról szól, hogy az orvos ne tegye a betege éle-tét nehezebbé, mint lenne nélküle. Nem azt mondja, hogy Lehet, hogy vannak itt közületek olyanok, akik most tegye a beteg életét jobbá. Azt mondja, ne tegye a betege aurát látnak körülöttem, de titokban tartják, mert ha meg- életét rosszabbá. Szerintem a pszichiátria ma nehezebbé mondanák valakinek, akkor azt hinnék, hogy hülye vagy teszi a betegek életét, mint amilyen lenne az, ha a pszi- ˝orült. Dehát kit érdekel az, hogy te látsz-e aurát vagy chiátria nem létezne. Abban a pillanatban, amikor vala- nem? Hogyha az intuíciódat használod arra, hogy meg- kire úgy nézek, mint egy tárgy, és arról gondolkozom, érezd, hogy én ki vagyok, akkor te azt használod. Ha hogy mit kéne vele csinálnom, és hogy én fogok vele va- az aura-látásodat használod, akkor azt használod. De lamit csinálni, ahelyett, hogy együtt legyek vele, akkor hogy ki honnan tud valamit, ahhoz senkinek semmi köze ez a tárggyá tevés már eleve rossz a másiknak. Egyikünk sincs. De a pszichiátria nem így véli. A pszichiátria azt sem szereti, hogyha tárgyként leszünk kezelve. Az lehet, mondja, ha nem olyanok az élményeid, ahogy ˝o hiszi, hogy hozzá lehet szokni, hogy az embert tárgyként keze- hogy kéne lennie, akkor olyanok, mint a rend˝orök, jön- lik, meg valószín ˝uleg sokan vagyunk itt, akiket az anyjuk nek és olyanná csinálják, mint ahogy kell lennie. Tehát a és az apjuk is tárgyként kezelt már abban a pillanatban, pszichoterápia, ahogyan én nézem ezt a mesterséget, az, amikor megszülettünk. De ez nem jelenti azt, hogy így jó ahogy állandóan tanulok, és aki bejön a szobámba, az lesz a tanárom, és én leszek az ˝o tanulója. Az én dolgom az, Ha én azt mondom, hogyha bármi általánosságot mon- hogy megtanuljam az ˝o nyelvét, hogy milyen az ˝o világa, dok pl. a magyarokról, a fekete b˝or ˝uekr˝ol vagy a n˝okr˝ol, akkor az valószín ˝uleg nem lesz igaz. De a pszichiátriában De addigra, mire az emberek az én szobámba kerül- és a pszichológiában olyanokat tanultok, hogy mondja- nek, már megtanulják, hogy ne is legyen reményük rá, tok általános igazságokat a hisztériásokról, a skizofré- hogy valakit is megtanítsanak önmagukról. Addigra már nekr˝ol és borderline-okról és így tovább. Hát ez éppen rájöttek, hogy a szüleiket soha nem érdekelte, hogy ˝ok olyan hülyeség, mint általánosságokat mondani akármi- kik, a szüleik csak mondták nekik, hogy kinek kell len- lyen embercsoportról. Ez csak arra késztet, hogy nehogy niük. De a szüleiket nem érdekelte az, hogy ˝ok kik. Te- rájöjj arra, hogyan lásd tisztán azt, akivel szemben állsz.
hát azt is lehetne mondani, hogy az, aki páciens lesz a Hogy ki az az egyén, akivel éppen együtt vagy. Olyan, terápiában, az épp egy olyan ember, akinek a szülei a mintha egy olyan szemüveget tennél fel, ami elhomályo- legrosszabb diákok voltak. Akiket egyáltalán nem érde- sítja annak az arcát, akivel együtt vagy. Mert ha valaki- kelte az, hogy kik a gyerekeik. Tehát a terápia az is lehet, vel úgy foglalkozol, hogy ˝o egy egyén egy csoportban, hogy végre valaki meg tud tanítani valakit arra, hogy ˝o és a csoport karakterisztikáját rávetíted, akkor nem látod, Nagyon gyakran a terapeuta az els˝o ember, aki va- az csak az erd˝ot látja. A jobb félteke az, ami megengedi lóban odafigyel a páciensre, az egész életében. El˝oször nekünk, hogy legyen intuíciónk, és hogy szeressünk, a valaki komolyan veszi ˝ot. Hogyha traumáról beszélünk, bal félteke pedig elrontja ezt a szeretetet, mert darabokra hogy mi is az, hogyan sérülünk meg lelkileg, akkor akár bontja az egészet. A pszichológia, mint gondolom kita- azért mert megvertek, akár mert szexuálisan kihasznált nultátok, és a pszichiátria, az mind balféltekei dolog, és valaki minket gyerekkorunkban, akinek nem lett volna a jobb félteke, az teljesen el van hanyagolva. De egy pá- szabad, akármi történt, akár elhagytak, azt mind egyetlen ciens, aki boldogtalan a világban, az nem azért jön, hogy traumára lehet visszavezetni, amikor nem vettek minket analizálják a bal féltekével, hanem, hogy valaki végre el˝o- komolyan. És ha elmész egy pszichiáterhez, aki tíz perc ször talán az életben elfogadja és szeresse. Abban a pil- alatt felír neked egy orvosságot, akkor még egy embert lanatban, amikor valaki elfogad minket, abban a pilla- találtál, aki nem vesz téged komolyan.
natban úgy tudunk n˝oni magunkban, akik mi vagyunk,hogy ne kelljen állandóan küzdeni azok ellen az er˝ok el- Tehát hol a gyógyítás? Pszichoterápiát nagyon nehéz len, amik ránk hatnak, hogy így kell lenni, úgy kell lenni, tanítani, mert ahogy én végigéltem ezt a dolgot, az in- ezt kell csinálni, azt kell csinálni. És még egyszer azt mon- tuíciónak van nagy lényege, nem pedig valami techniká- dom, hogy mindenki azt akarja, hogy színészkedjél. És nak. Az intuíciónak az a lényege, hogy az intuíció meg- egy jó terapeuta, amib˝ol sajnos nagyon kevés van a vi- érzi az egészet. Tehát nem részleteket néz, hanem vala- lágon, abban segít, és bátorít, hogy hagyjuk a színházat, hogy, amikor valakivel vagyok, az intuíció megengedi, nem kell azt játszani, nem kell alakítani azt a karaktert, hogy befogadjam ˝ot egészen. Abban a pillanatban, ami- amit a társadalom, a szüleid, a tanítóid mondanak, és kor az egészr˝ol beszélek, és nem részletekr˝ol, akkor a sze- hogy a világ elég gazdag és szeretettel teli ahhoz, hogyha retetr˝ol beszélek. Nem vágyról, hanem szeretetr˝ol. Ez egy te önmagad leszel, akkor sem leszel egy darab szar. Mert nagyon fontos különbség. Mindenki tudja, hogy mi az a mindenki azt mondja neked, hogy te egy darab szar vagy, vágy, mondjuk, ha az ember éhes, az egy vágy. A vágy azt pedig takard be aranylemezzel, tehát aranyozd be azt az, amikor valamit akarunk. A szeretetnek semmi köze a szart, ami te vagy. És akkor nagyon félünk egymástól, nincs a vágyhoz. Sokféleképpen meg lehet határozni a mert ha közel kerülünk egymáshoz, hozzáérünk a látszó szeretetet, és meg is fogom majd tenni. De az egyik leg- aranyhoz, és akkor azon az ujjunk keresztülmegy, és ak- jobb meghatározása az, hogy a szeretet semmire nem vá- kor a szarba érünk. Ett˝ol fél a legtöbb ember, hogy ne- gyik. A szeretet a szeret˝onek a vágya arra, hogy a má- hogy közel kerüljünk egymáshoz, mert akkor megtudod, sik életét könnyebbé és gazdagabbá tegye, olyan módon, hogy az alakításod mögött csak egy ronda, szaros ember ahogy a másik óhajtja. Nem ahogy én. Ha téged szeret- lek, úgy kell szeretni téged, ahogy te akarod azt, nem És ha az ember az egész életét úgy éli le, hogy fél at- ahogy én. Már csak ezzel a definícióval is gondolkozza- tól, hogy leleplez˝odik, akkor már megérthetitek, mi az a tok egy pillanatra el azon, hogy az anyátok és az apátok szorongás. Lámpaláz. Minden színésznek van lámpaláza.
szeretett-e titeket. Nagyon nehéz azt mondani, hogy az A szorongás az lámpaláz. Mert addig, amíg megalakít- én anyám soha nem szeretett engem. Ezt az egy mondatot juk azt a karaktert, amit a szüleink és mások mondtak, nagyon nehéz kimondani. Néha azért, mert nem igaz, és hogy kell lenni, belülr˝ol félünk, hogy minden pillanatban az én anyám szeretett, öt percre, tíz percre, két hétig, tehát a néz˝ok, a társaink rájönnek arra, hogy itt csak egy sze- néha, de nagyon sokszor bizony nem. Nagyon sokszor a gény színész próbálja megalakítani ezt a karaktert. És a szüleink éhes emberek voltak, akik úgy hízlaltak minket, színésznek az a rémálma, hogy a színpadon a néz˝ok rá- ahogy éppen nekik tetszett, úgy, hogy kés˝obb megegye- jönnek, hogy itt csak egy színész izzad, próbál egy karak- nek. A Jancsi és Juliska egy nagyon jó történet. Sokan csak tert alakítani, de nem meggy˝oz˝oen.
úgy tudtunk megmenekülni, hogy olyan csontokat mu-tattunk nekik, hogy nehogy megegyenek.
Amíg valakit szeretek, addig egészben elfogadom, ad- dig örömöt lelek benne úgy, ahogy ˝o van. Abban a pilla- HOGYAN LEHET VALAKI jó terapeuta, hogyan lehet natban, amikor valakit kritizálok, már nem szeretem azt mást és önmagát is komolyan venni, hogyan lehet valaki az embert. Ha kritizálok valakit, miért így, miért úgy csi- nál valamit, az már bánt, akkor már faragom ˝ot. Csak ak- Nem tudjuk, mit csinálunk, milyen terapeuták va- kor mondhatod azt, hogy szeretlek, ha valóban teljes és gyunk. Terapeuta kétféle módon lehet valaki. Vagy annak nagy örömöt találsz a másikban úgy, ahogy a másik ép- születik (sámánok), vagy egy sámánnal dolgozik, aki azt pen van. Tehát elfogadni a másikat egészben úgy, ahogy mondja egyszer, hogy már megtanult mindent, maga is van. Abban a pillanatban, amikor egy részletet nézünk meg, abban a pillanatban szeretetr˝ol már szó sem lehet.
Ha valakit nagyon szeretsz, és el vagy ragadtatva t˝ole, Hatalmi szenvedély van abban, aki terapeutának ké- hogy már megijeszt, hogy menyire szereted, és nem aka- rod szeretni, akkor csak azt kell csinálni, hogy nézzél rá A sámán betegségen, fájdalmon megy keresztül. A jó egy részletére, és abban a pillanatban már nem fogod sze- terapeuta tapasztalatból ismeri a betegséget és a gyógyu- retni. Tehát ha szereted az arcát, akkor nézd meg a b˝orét, lást. Ezért mélyen hisz a gyógyulás lehetséges voltában.
és ott van egy pattanás, akkor nézd a pattanást, és akkor Szerencse is kell, hogy olyan emberekkel találkozz, akik már utálni fogod. És ez az agynak, a két féltekének egy komolyan vesznek, de sokat kell keresni is.
váltása. Mert a bal félteke, az mindig a részleteket nézi, az Soha nem tanultam senkit˝ol semmit, akit nem szeret- a fákat nézi az erd˝oben. A jobb félteke nem látja a fákat, tem vagy nem szeretett engem. Szeretet nélkül nincs ta- nulás. Ez nem jelenti azt, hogy szexualitás nélkül nem le- magad most. Találj örömöt a szabadságért való harcban, így élhetsz. Pszichoszomatikai vetület: a szabadság hiá- Egyedül nehéz elérni valahová. Bénító emberi kapcso- nya megbetegít, az immunrendszer leáll.
latot csak emberi kapcsolat oldhat fel, mi pedig a foganta- Ha a rákos betegnek azt mondják, van még hátra há- tásunktól fogva emberi kapcsolatokban létezünk. A bol- rom hónapja, megváltoztatja az életét. Úgy él, ahogy ed- dogsághoz meg kell találni önmagunkat, de ez senkinek dig is kellett volna. Javulhat, meggyógyulhat. A halál en- sem érdeke. Mindenki visszahúz. Az élet problémája nem agybetegség, nem gyógyszer kell rá.
A terapeuta kövesse a páciensét, ˝o is indíthatja a terá- A terapeuta bátorít. A páciens vegye magát komolyan, piát. Ami hat, az hogy komolyan együtt vagyunk. Ha kell és mások is. Ha a páciens olyan új emberekkel találko- birkózom is az emberekkel, ha arra van szükségük, amíg zik, akik komolyan veszik, nem kell már a terapeuta. A nekem nem fáj. A pszichiáterek nem akarnak kapcsola- páciens elkezdi keresni az ilyen embereket. A terapeuta tot az emberekkel. Nem tudni, hol a határ az agybetegsé- legyen az els˝o él˝o bizonyítéka annak, hogy létezik a vilá- gek és az életproblémák közt. A szomorúság gyógyszer- gon olyan ember, aki komolyan veszi. Sokan el se hitték, rel nem javul. Az ember szomorú, ha nem azt teszi, amit hogy van ilyen ember. Ha tudják, hogy van egy, mernek szeretne. Arra próbálom rávenni a pácienseimet, hogy a környezetükön változtassanak, bátorítani kell ˝oket a sza-badságra.
Ha szeretem magam, akkor elfogadom magam, és A terapeuta állandóan sír. Egyetlen dolguk van itt a olyan környezetet keresek, teremtek, ahol szeretek élni.
Földön az embereknek, hogy gyakorolják a halált. Hisz A környezettel való dolgozás alapvet˝o. Ha csak önma- igazából senki nem ért hozzá. A halállal szemben min- gammal dolgozom, az újra csak elnyomás. Az pedig dep- resszióba visz. A terápia kapcsolat a szabadság érdeké- A terapeuta szembe tud nézni a halállal, ezt gyakorolja állandóan. A halál az, amikor az ember kinyitja a szívét ésteljesen szeret valakit, és akkor ott tudja hagyni. Mert ez Mi lesz, ha valaki a terápiában ráérez a komolyan vett- a halál. A halál pillanatában minden, amit szerettél, ami ség pozitív élményére? Mi lesz korábbi kapcsolataival, fontos volt, egyszerre nincs. És ezt lehet gyakorolni.
A terapeuta tutajos a két oldal közt. Legyenek mindkét Nehéz a dolog. A terápia önmagában nem boldogsá- oldalon barátai. Fontos a saját gazdag élet. Akkor nem a got ad. Az igazság derül ki. A terápia arra késztet, hogy páciensei közt keresi a szeretetet. Csak a halál tud rádöb- ne hazudj magadnak. Harc a szabadságért, az igazságért.
benteni fontos dolgokra. Ha valaki rádöbben, hogy ha- Nehéz az új út kezdete, és lehet, hogy könnyebb tovább landó, megváltozik. Értékes lesz az ideje, csak valós vilá- hazudni? Ha másképp akarom érezni magam, másképp gok elégítik ki, lebontja a látszatot maga körül. Otto Rank kell cselekedni és élni is. A tudás és érzés is csak a cse- mondta: "Az élet két vezet˝oje az életfélelem és a halálféle- lekvésen át értelmez˝odik, válik valósággá. Az számít, ho- lem". Ha a halálfélelem nagyobb az életfélelemnél, akkor gyan élek. Így ágyazódom a világba.
változik az életünk, valami mást csinálunk.
A pszichoterápiának három funkciója van, vagy in- kább hogyan tud általában segíteni egy ember a másik-nak, mi az emberi segít˝o kapacitás. E hármon kívül nehézmást is adni: Vigaszt adni, befogadni, megölelni, szállást AZ ELS ˝O TERÁPIÁS ÓRA mindig nagyon érdekes. Sokan adni. A gubancokat oldani. Mi van benne, körülötte, mik nem jönnek vissza, azok közül, akik velem konzultálnak, a kapcsolatai. Bátorítani. Próbáld meg! két-három évig is, hanem csak azután. Nem azért, mert Csak bátor ember bátoríthat. A terapeutának a bátor- én megijesztem ˝oket. Én nagyon igyekszem nem ijeszt˝o ság modelljének kell lennie. De ne csak mondja, úgy is lenni. A páciensek f˝o jellemvonása az, hogy nagyon fél- nek valamit˝ol. Én bátorítom ˝oket. A terápiában a jó kér- dés az, hogy miért ne? Nem az, hogy miért.
Sok szenvedés. De az ember végre otthon érzi ma- Családterápiát csináltam Gy˝orben, három napig. Az gát. Ha tudod, mi az igaz, akkor nem érzed elkülönülve apa és a fia mindent megmagyarázott. A leghülyébb do- magad önmagadtól. Akkor nincs elidegenedés, ami attól log valamit megmagyarázni. Ha a feleség mondott vala- van, hogy az ember hazudik magának. Ha a fájdalmat ha- mit, a férj azt válaszolta, hogy "meg tudom ezt magya- zugsággal csillapítjuk, ennek elidegenedés lesz az ára. Ez rázni". A miért, az egy nagyon rossz kérdés. Túl racio- után pedig csak n˝ohet a fájdalom. Inkább együtt vagyok nális. Mindent meg lehet magyarázni. A magyarázás az önmagammal, és hagyom, hogy fájjon, minthogy ne fáj- hazugság. A miért ne, egy nagyon jó kérdés. Én nem jon, de ne tudjam, ki vagyok. Az elidegenedés elszigetel ijesztgetem a pácienseket, de azért sokszor megkérde- befelé és kifelé is. Az önmagammal való sírásban van jó.
A legrosszabb pszichológiai érzés a szégyen. Ha nincs Azt mondod, akkor él szabadon az ember, amikor azt bátorságunk a szabadságra megalkuvó helyzetekben. A csinálja, ami jó neki és nem csinálja azt, ami nem jó. Sze- szégyen megszüntetése felszabadít, akkortól újra mélyen rintem ez nagyon könnyen félreérthet˝o. Az ember elsza- ladhat abból a környezetb˝ol, ami nem jó, mondván, akkor A szabadságunkat, amíg élünk, folyamatos harcban nem érzi magát szabadnak. Hogyan lehet ezt megkülön- kell védeni, mert mindig mindenki ezt akarja elvenni t˝o- böztetni? Amikor el kell onnan menni, és amikor még le- lünk. Ha ezt a védelmet nem vállalod, inkább öld meg het küszködni, hogy valamit megoldjon az ember? Ha én mondom magamnak, hogy küszködj még egy néha elpusztítja a tárgyát. A szeretet arra való, hogy az kicsit, az rendben van. De ha a terapeuta mondaná, akkor ember megfékezze a vágyát egy kicsit, legalább annyira, az nagyon rossz lenne. Mert ha te nekem, mint terapeuta hogy ne pusztítsa el azt, akire vágyik. A vágy és a sze- ezt mondanád, akkor azt gondolnám, hogy te nem hiszel retet mindig játszik egymással. A vágy mindent akar, a szeretet pedig azt mondja, vigyázz, nehogy elpusztítsd Ha valaki szabadon mozog, keresi azt, ami neki kell, azt, amire vágysz. Nagyon jó a párokban, ha mindketten akkor irigylik azt az embert. Sok irigység van azok iránt, szeretik a másikat és vágynak is egymásra. Ha valame- akik szabadok. A Szelíd motorosok egy nagyon jó film.
lyikükb˝ol valamelyik hiányzik, az rossz, akkor sok a bo- Ott a Vörös Nyakúak, akik már be voltak épülve a sa- nyodalom. De ha két ember szereti egymást és vágyik is ját életükbe, a végén megölték a motorosokat. Akik azt hiszik, hogy csak rabságban élhet az ember, megölik azo-kat, akik szabadok. Én túlzok egy kicsit a szabadság irá- Hogyan lehet a szeretettel járó önfeláldozás mértékét nyába, de csak azért, mert olyan sokan túloznak a másik megérezni? Amikor még nem megy a rovásomra, amikor Soha nem találtam meg volna a helyemet az életemben, Ha valaki megüt, azt nem kell elt ˝urni. De ha valakit ha nem hagytam volna ott tucatnyi helyzetet. És minden szeretek, aki mondjuk szobrásznak tanul, és elmegy egy alkalommal, amikor azt mondtam, innen elmegyek, ak- másik városba, hogy egy szobrásztól tanuljon, akkor az kor valaki mindig azt mondta, hogy felel˝otlen vagyok, ebb˝ol fakadó fájdalmam jó fájdalom. Nekem minden ké- ezt nem szabad csinálni, meg ilyesmik. Az embernek saját pességemmel támogatnom kell abban, amit akar.
magában kell bíznia, és annyi hibát követhet el, amennyit Mennyi fér bele ebbe a szeretetbe? Hol van az utolsó csak akar; és ha én akarok megmaradni egy szituációban, akkor azt megpróbálhatom, bízva abban, hogy tanultam Nem kell szeretni. Az nem akarat kérdése. Az egy a korábbi hibáimból. De egy terapeuta soha ne mondja olyan csoda. Ha azt érzem, hogy valakit szeretek, ak- nekem azt, ha én változtatni akarok, hogy vigyázzak, és kor az egy csoda. És ezt észre kell venni. Nem azt mon- inkább ne változtassak. A vezérl˝o hang ne a terapeutából dom, hogy szeressétek egymást, hanem akkor, amikor úgy éreztek, ismerjétek azt fel. De nem kell! Van olyan ember, akivel ez a csoda soha nem történik meg az életé- Legel˝oször is igen. De nem csak annak kell lenni. Ha te ben. A szeretet egzisztenciálisan nem szükséges, csak egy nem vagy önz˝o és én nem vagyok önz˝o, és én azt teszem, lehet˝oség. Aki szeret, az rettenetesen szerencsés.
amit te akarsz, és te azt teszed, amit én akarok, akkor egyrettenetesen hülye szituációba kerülünk.
Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a szeretet és a vágy Van egy 2000 éves mondása egy rabbinak. Az els˝o ré- sze így szól: Ha én nem vagyok önmagamért, akkor ki Nem tudom. Nekem elég bajom van a sajátommal. Ez- lesz értem? Csak te vagy abban a pozícióban, hogy tudj zel küszködni kell. Nem tudom, hogyan, csak azt, hogy magadról. Önz˝onek kell lenni abból a szempontból, hogy ezzel küszködni kell. Terapeutaként annak a meghatáro- más nincs abban a helyzetben, hogy elmondja, ki vagy, zásában tudok csak segíteni, hogy mivel kell küszködni, hogy mit akarsz és mit nem akarsz. Ha te nem harcolsz Hogyan történik veled ennyi csoda? Hisz szeretet nél- A második rész ezt mondja: Ha csak önmagamért har- colok, mi vagyok? El˝oször magamért kell lenni, és ha már Ez így van. Akkor elküldöm máshoz. Pl. Laing nyitva önmagam vagyok, és önz˝oen és ˝oszintén vagyok a vi- tudta tartani a szívét valamilyen módon. De nem azért, lágban, akkor van még egy csomó energiám. És azzal az mert pl. jógázott vagy nagy szívizmai voltak. ˝ energiával még lehetek másokért, olyanokért, akik meg tudott lenni olyan emberek felé is, akikkel én zárt vol- tudják mondani, hogyan tudok ˝oértük lenni. Mert elég tam. Több emberrel tudott dolgozni, többet tudott sze- önz˝oek ahhoz, hogy kifejezzék magukat annyira, hogy retni, mint én. Viszont nekem vannak olyan barátaim tudjak nekik segíteni. Nekem is önz˝onek kell lennem is, akik még kevesebb embert tudnak szeretni, mint én.
annyira, hogy ha segítségre van szükségem, ki tudjam Nem tudom, ez hogyan jön létre. De ˝oszintének kell lenni.
Megmondom, hogy talán a kollégám tudja szeretni, én Végül a harmadik rész: Ha most nem, akkor mikor? nem. Olyan, mint a hipnózis. Mindenkit meg lehet hip- Nem is tudnálak szeretni, ha nem lennél önz˝o. Az azt je- notizálni, csak meg kell találni az összeilléseket. Volt egy lentené, hogy nekem nem kell olvasnom a te eszedet, és kísérlet, amikor négy hipnotiz˝or dolgozott kétszáz em- neked nem kéne olvasni az enyémet.
berrel. A végén kb. ötven-ötven f˝os csoportokra oszlottak Lehet, hogy a szeretet is jár fájdalmakkal, de ez vala- körülöttük az emberek, attól függ˝oen, kivel tudtak együtt hogy természetes, és a vágy is jár fájdalommal, de ezt le Mindenki mással tud énekelni. A terápia összhang, Hogyan tudjuk magunkban megkülönböztetni, hogy együttlét. Addig kell keresni, amíg az ember ilyet talál.
ami fájdalmat érzünk, az a szeretetünkkel jár vagy a vá- Terápiában, szerelemben, hipnózisban, mindenben. Ha valakivel összehoz az élet, vagy megy vagy nem megy.
Nincs semmilyen baj a vággyal. Az csak más, mint a De bátornak kell lenni, addig keresni, amíg találunk va- szeretet. A vágy gyakran nagyon kegyetlen tud lenni. Ha lakit, akivel nagyon jól tudunk énekelni. Nem arra várni, a vágyam vezet, nagyon kegyetlen tudok lenni. A vágy hogy majd tíz év múlva megtanulunk együtt énekelni.
Nagyon ritkán történik meg, de néha azért megtörténik, világvárosban pontosan ugyanannyi. Az el˝okel˝o prosti- hogy lassan megtanulnak együtt énekelni emberek.
tuált ugyanannyiba kerül, mint az el˝okel˝o pszichoterape-uta, a közönséges prostituált pedig ugyanannyiba kerül, Mikor döntöd el, hogy valakit tudsz-e szeretni, hogy mint a közönséges pszichoterapeuta. Hogy ennek van-e csinálsz-e vele terápiát? Az els˝o találkozáskor, utána, ké- A fontos az, hogy amikor a terapeuta megérzi, hogy Huszonhat év után már az els˝o óra után nagyon ér- a páciense mit akar, milyen szerepet kéne eljátszania, zem, hogy ez menni fog-e vagy nem. Az els˝o találkozás- érezze meg, hogy ez a nyomás milyen irányból jön, és ban, szerelmesek közt is, nem csak terapeuta és páciens tükrözze azt vissza. Nem eljátssza, hanem elmondja a pá- viszonylatában, ha visszagondoltok az els˝o órára, ami- kor találkoztok valakivel, akkor abban az órában az egészkapcsolat már megnyilvánult. Ha nagyon odafigyeltek az Ha valakinél megérzem, hogy utálom, el˝obb megné- els˝o órára, akkor abban benne van minden. A kapcso- zem, szoktam-e így utálni embereket, amit nem szoktam.
lat eleje, a közepe, a vége, az egész. Csak általában nem De igazából ˝o hipnotizál engem arra, hogy utáljam ˝ot va- merünk odafigyelni, mert akkor túl sokat tudnánk. Ha lami ok miatt. Err˝ol pedig beszélnünk kell. Azt kell mon- egy angyal megjelenne, hogy elmond mindent, ami van, danom, hogy én utálom magát, ezért beszéljünk most a legtöbben elküldenék. Nehezebb lenne hazudni. Érde- arról, hogy valaki utálta-e már így az életében. Az ér- kes megnézni, mit mond az els˝o óra. El˝oször tíz-tizenkét dekes az, hogy a normális életünkben is, csak ott nem órába telt nekem, de most már tudom az els˝o óra után.
nézzük meg, az ember belekényszerül azokba a szere-pekbe, amit a szüleink játszottak velünk gyerekkorunk- Ez egy érzés, vagy vannak jelei, amiket meg lehet fo- ban. Ha én utálom ˝ot, valaki utálta ˝ot gyerekkorában. Fel- n˝ove ilyenné van téve. Engem is ilyenné tesz, de ha én Érzés. Ha félek, akkor nem fog menni. Ha azon gon- is hagynám, bajban lenne. De az érdekes az, hogy ˝o na- dolkodom, hogy hamarabb jutok-e az ajtóhoz, mint a pá- gyon jól érezné magát abban a kapcsolatban, ha én épp ciens énhozzám, akkor nem fog menni. Ha egy n˝ohöz na- úgy utálnám, ahogy a családja utálta, mert hozzá van gyon vonzódom szexuálisan, akkor sem fog menni, mert szokva. Érdekes, miért szeretjük azt, ami volt, amihez nem tudok odafigyelni, nem tudom komolyan venni. Ha hozzá vagyunk szokva. Mert megszoktuk. Ha én nem le- unatkozom, amit általában nem szoktam, de valaki mégis szek olyan, mint a családja, el˝oször azt hiszi, hogy ez csak untat, bár a pácienseknek nem kell érdekesnek lenniük, egy álarc, a háta mögött pedig én is olyan vagyok.
akkor sem jó valami a kapcsolatunkban.
Szomorú dolog, ahogy a szegények még szegényeb- Jól kell magam érezni, kell valami találkozásnak lenni bek, a gazdagok pedig még gazdagabbak lesznek. Ahogy kett˝onk között, még ha csak egy pillanatra is. Az intuíci- kimegyünk a világba, és normális, szeret˝o embereket arra ómmal dolgozom, amit nehéz szavakba foglalni.
késztetünk, hogy kínozzanak minket és ne szeressenek.
Ez egy gyors és észrevehetetlen hipnózis, ahogy ilyenembereket keresünk vagy képezünk ki.
Egy svájci pszichiáter mondta azt, hogy a szerelemnek EZ EGY NAGYON félelmetes terem. Utoljára akkor vol- az a titka, hogy akihez vonzódunk szexuálisan, az olyan, tam ilyen teremben, amikor fizikát és kémiát tanultam.
mint az anyánk volt. Ha az anyánk kedves és jó anya Akik nem hallották, amit reggel mondtam, az az ˝o ba- volt, akkor nincs gond. De ha az anya kínozott valahogy, juk. Most elkezdem egy másik irányból megközelíteni akkor olyan emberekbe leszek szerelmes, akik pont úgy azt, hogy mit lehet elmondani egy ilyen különleges kap- fognak kínozni. A nemek között ebben nincs különbség, mert ez egy olyan nagyon korai élmény, amikor a papa A pszichoterápia egy kapcsolat, emberi kapcsolat, és még sehol sincs. A szexualitás lényege a testi egyesülés.
nem más, mint bármely más emberi kapcsolat. Más a Ennek az az el˝ozménye, ahogy kijövünk az anyánk tes- kapcsolat apa és fia, szeret˝ok, tanár és diák közt, és más téb˝ol. Ha szerencséd van, az anyád szoptatott téged, ha terapeuta és páciense között is. De sokak szerint, ha pénzt nem, akkor már azzal is kínozott, hogy nem szoptatott.
adnak, hogy figyeljenek valakire, az nem emberi kapcso- Akkor olyan szeret˝ot fogsz találni, aki nem fog szoptatni, lat. De a prostituált és aki használja, az is egy emberi kap- aki megvonja t˝oled azt, amit a leginkább kívánsz. A fel- csolat, ott is fizetni kell. Fontos lenne megkülönböztetni a n˝ottkorban elért testi kapcsolat, a szexualitás csecsem˝o- pszichoterapeutát a prostituálttól. Viszont sok prostituált korban teremt˝odik meg. A születés és az els˝o év megha- nagyon jó pszichoterapeuta, és sok pszichoterapeuta jó Ha az van, hogy valaki szeret, de te nem tudod kí- De mi a különbség köztük? A prostituáltnak azért fi- vánni, és valaki nem szeret, de te kívánod, akkor csak egy zetnek, hogy eljátssza azt, amit én akarok. Kielégíti a vá- dolgot lehet tenni. Azt, hogy aki után szexuálisan von- gyaimat. Olyan jól játszik, hogy nem is jövök rá arra, zódsz, ahhoz ne is szólj. Mert már tudod, hogy a szexuális vonzódásod olyanhoz fog vezetni, aki nem fog téged sze- Egy jó pszichoterapeutának pontosan az ellenkez˝ojét retni, mert az anyád nem szeretett. Akarater˝ovel meg kell kell csinálnia. Meg kell éreznie, hogy a beteg mit akar, bontani a szokást. Olyanokkal kell kapcsolatot létesíteni, hogy ki akarja, hogy ˝o legyen neki, és azért sem teszi azt.
akik szeretik az embert, mert azt azért észre lehet venni, A pszichoterapeuta nem elégíti ki a beteget, a prostitu- még ha szexuálisan nem is érdekes az illet˝o. És várni kell.
ált igen. Az indulatáttételt másképp kezeli a prostituált És a jó barátság kell˝os közepén, talán hónapok vagy évek és a pszichoterapeuta. Az ára az ilyen dolgoknak minden múltával a szexualitás egyszerre csak fellobban. Jobb így, mintha el˝oször óriási lenne a szexualitás, de ellobbanna, gyél. Ez mind vágy, és semmi köze a szeretethez. A sze- retet nem akar semmit. A szeretet egy olyan energia, A pszichoterapeutának az a feladata, hogy meg˝orizze hogyha megihlet engem, akkor azt adom neked, ami ne- magát középen, ne hagyja, hogy bármerre nyomják, és ked kell, hogy te az legyél, aki te akarsz lenni. Nem ne- mindig visszatükrözze, hogy miért nyomsz engem er- kem, neked. Szeretni csak úgy lehet valakit, ha megisme- refelé, miért akarod, hogy én ilyen legyek? És nem kell rem, megismerni pedig csak úgy, ha szeretem. Nem le- het szeretni valakit, ha nem ismerem, és nem lehet meg- A legnehezebb probléma az, amikor egy férfi terape- uta találkozik egy olyan n˝o pácienssel, akit kiskorában azapja vagy a bátyja szexuálisan zaklatott. Az ilyenek igengyakoriak, és titokká válnak örökre. Elfelejtetté és elfoj-tottá. De egy terápiás helyzetben, a hipnotikus örvény, KÉRDEZZÉTEK MEG MAGATOKAT, hogy az anyátok és amit a páciens a terapeuta felé fog irányítani, pont olyan, az apátok valóban ismer-e titeket? Szerencsés az, aki azt hogy felkeltse a terapeuta szexuális érdekl˝odését, hogy mondja, hogy igen. Az én anyám azt mondta, jobban is- ismétl˝odjön meg az elfojtott emlék. Hisz az elfojtott em- mer engem, mint bárki más. De hazudott! Ez nem volt léket el kell játszani, még egyszer át kell élni, ahányszor O csak azt akarta hinni. Az is egy hipnotikus szug- lehet. Amire nem tudunk emlékezni, azt meg kell tenni.
gesztió volt, hogy amikor olyat tettem, ami nem illett Amíg nem emlékszünk rá, ismételjük ugyanazt és ugyan- bele a forgatókönyvébe, akkor olyasmit mondott, hogy azt, remélve, hogy legközelebb rájövünk, mir˝ol szól.
ez nem az én fiam, hogy az én fiam ilyet nem csinálna. Ez Az a terapeuta, akit az örvény behúz a cs˝obe, az még egy rettenetesen er˝os hipnózis. Mert ha én önmagam aka- jobban bántja azt a n˝ot, mint ahogy eddig bántva volt.
rok lenni, akkor ˝o úgy definiál engem, hogy én nem lehe- A legszemetebb dolog az, amikor a terapeuta szexuáli- tek önmagam, amikor olyat csinálok, amit ˝o nem akar, san hozzáér a pácienséhez. Másképp hozzáérni pácien- sekhez, az teljesen rendben van. Vágy nélkül lehet. Egy Nemrég dolgoztam egy úgynevezett skizofrén n˝ovel, magyar pszichoanalitikus, Ferenczi Sándor volt az úttö- akit a pszichiáterek annak neveztek ki, aki azt mondta r˝oje az ölben tartásnak, ami Freudnak nem nagyon tet- nekem, hogy neki van egy ikertestvére. A pszichiáter azt mondja erre, hogy ez egy téveszme. Én csak úgy beszél- A nagy szexuális vonzódás érzete azt jelenti, hogy ezt gettem vele, és komolyan vettem, pont úgy, mint ahogy a n˝ot valaki gyerekként szexuálisan kihasználta, amikor komolyan veszem egy költ˝o versét, amikor azt írja, hogy nem lett volna szabad. Ezek példák arra, hogy a terapeuta bel˝olem kett˝o van, és akkor nem fogom azt gondolni, milyen ingoványon dolgozik, és milyen veszélyes annak hogy ez a költ˝o egy skizofrén. Akkor elgondolkodom azon, hogy az mit jelenthet, hogy bel˝olem kett˝o van. An˝o esetében pontosan az történt, amit az el˝obb mond- Szeretni és nem kívánni, illetve kívánni és nem sze- tam. Kb. tizenhárom éves koráig az anyja azt mondta, retni, milyen anyai attit ˝ud esetén alakul ki? hogy ˝o olyan jó kislány volt, és hogy semmi baj nem volt Mindenkinek az anyja azt mondja valószín ˝uleg, hogy vele. Tizenhárom éves korában pedig rohadt dögnek ne- én nagyon szeretlek. És mindenki azt mondja, hogy az vezett, mondja az anyja. Ezért zárták be egy elmegyó- anyja nagyon szerette. De a vágy és a szeretet a nyelv- gyintézetbe. Nagyon kell vigyázni, nehogy rohadt dög- ben is nagyon össze van keverve. Pl. ha azt mondom, nek nevezzétek az anyátokat, mert becsukhatnak titeket hogy nagyon szeretem a marhahúst, ez nem jelent egy egy elmegyógyintézetbe, és ott majd pácienssé képeznek nagyon er˝os szeretetet a marhával szemben, akinek a hú- ki. Ez egy olyan karrier is lehet majd ott. Az anya tehát sát eszem. Ugyanazok a szavak más kontextusban mást azt mondta, hogy ilyet az én kislányom nem csinál. Ez az jelentenek. Ha valamit eszem, akkor azt szeretem, de köz- okos kislány erre pedig azt mondta, hogy akkor kett˝o van ben el is pusztítom. Sok anya úgy szereti a gyerekét, hogy bel˝olem. Van egy jó kislány, akit az anyám szeret, és az, közben el is pusztítja. De a szavak hipnotikusak. A hipnó- aki nem az anyám kislánya, de ˝o is van, mert én csinálom.
zist szavakkal indukálják. Ha az anyád azt mondta, hogy Hát akkor pedig biztos az ikertestvérem az.
szeretlek, szeretlek, szeretlek, akkor közben meg is evetttéged. És minden tanár, és szül˝o, és a pszichoterapeuta Az anyámnak is volt anyja, és annak is. Milyen a hatás is, ha rossz, éhes! Ha a család egy színjáték lesz, akkor a szül˝ok eljátszatják a gyerekekkel az általuk írt szerepe- Ez a negatív folyamat nem megállíthatatlan. És nem ket. Pl. az anya elhatározza, hogy az ˝o fia orvos lesz. Ez kell hibáztatni a mamát. Annak ellenére, hogy én így ját- az éhség. Neki kellett valaki, egy fiú, aki eljátssza ezt a szom azzal, hogy nekem milyen ronda mamám volt, én szerepet, hogy büszke lehessen rá. Ha ezt a szerepet a fia egyáltalán nem hibáztatom ˝ot. A családok egymást kö- nem játsza el, azt hiszi, hogy a barátai nem fognak róla vet˝o generációi egyre jobban érvényesülnek a társada- jót gondolni. Aki megmondja azt, hogy kinek kell len- lomban. Ahogy a zseniknél kb. három generáció kell ah- ned, azok nem szeretnek. Nekik vágyaik vannak. Vágy- hoz, hogy valaki zseni legyen, így van ez a skizofréneknél nak arra, hogy te egy bizonyos fajta ember legyél.
is. Három generáció kell ahhoz, hogy valakit kinevezze- Aki szeret, az kertészként körülvesz téged, mint egy növényt mindazzal, ami a növénynek jó. Egy jó kertész Nem azt mondom, hogy vádolni kell a mamát, hanem nem akar egy bizonyos növényt másnak növeszteni, mint azt, hogy ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, ahhoz ami. Sajnos mi gondolkodunk és szavakkal próbálunk az kell, hogy rájöjjünk arra, hogy a mamánk mit csinált hipnotizálni, hogy legyél az, akit én akarok, hogy te le- velünk. Nem kell vádolni, de tudni kell, hogy mi történt.
Ha el tudod már mondani, hogyan bánt veled a mamád, többet. És remélem, hogy százötven év múlva majd úgy akkor meghasadhat érte a szíved, hogy az ˝o mamája is tekintenek ránk, mint mi tekintünk azokra, akik a boszor- azt tette, s˝ot általában még rosszabbat.
kányokat üldözték. A DSM pont olyan, mint egy közép- Ez a lány azt is mondta, hogy a bátyja, az nem a bátyja.
kori könyv, a Malleus Malleficarum, amib˝ol meg lehetett Ez megint egy téveszme a pszichiáterek szerint. De en- tudni, hogy ki a boszorkány és ki nem az.
gem egy páciensem tanított meg arra, a vérfert˝ozés kap- Arisztotelész három csoportra osztotta a tudományo- csán, hogy amikor egy apa szexuálisan használ egy kis- kat. Az els˝obe az elméleti tudományok tartoznak, pl.
lányt, akkor az a kislány abban a pillanatban árva is lesz.
ilyen a matematika és a fizika. A második csoport a pro- Azt jelenti a dolog, hogy az apa nem akar az apja lenni, duktív tudományoké, ami tesz valamit, ilyen pl. az orvos- és akkor nem is lesz az. Az apa archetípusba az nem tudomány vagy a technikai dolgok. A harmadik csoport fér bele, hogy szexuálisan játszon a gyerekével. De anyja a gyakorlati, mindennapi tudományoké, mint az etika, a sincs már, ˝ot is elvesztette. Mert err˝ol nem tud beszélni az anyjával. És amikor egy ilyenr˝ol nem tudunk szaba- A pszichoterápia szerintem a gyakorlati, mindennapi don beszélni, elveszítjük a kapcsolatunkat. Minden más tudományok egyike, és ott a helye, ahol az etikának, közlés ennek a legfontosabbnak a helyét foglalja el, an- a moralitásnak és a politikának van. Semmi köze sincs nak, hogy az apám szexuálisan használt. Akit tehát az az orvostudományhoz. Egy rettenetes hiba, hogy az or- apja szexuálisan használt, az árva lesz.
vostudomány kisajátította a pszichoterápiát, ahogyan árt És ha a Lipóton ez a lány azt mondja, hogy az én apám azoknak, akik a kezeik közé kerülnek. Mert ha egy em- és az én anyám nem az én apám és nem az én anyám, bert úgy kezelünk, mintha tudnánk, hogy kinek kell len- akkor az nem egy téveszme. Akkor az a valóság, és úgy nie, akkor pont ott vagyunk, mint az éhes mamákkal.
próbálja megmondani azt, amir˝ol nem szabad beszélni, Azt lehet tudni, hogyan kell a csontoknak összeforrni, ahogy tudja. És amikor a lány azt mondta, hogy a bátyja de hogy hogyan kell egy jó Feldmár Andrásnak lenni, nem a bátyja, akkor azt mondta, hogy a bátyja szexuáli- az nincs leírva sehol. Nem születtem használati utasítás- san molesztálta ˝ot, és akkor már nem a bátyja lesz ˝o, ha- sal, hogy hogyan kell használni, hogyan leszek jó. Nincs technika arra, hogyan kell jó embernek lenni. Az orvostu- Beszélek arról, mi az a trauma. Szerintem senki nem dománynak semmi köze sincs a pszichoterápiához, úgy, megy el egy pszichoterapeutához, anélkül, hogy valaki ahogy a fizikának, a kémiának és a matematikának sincs ne bántotta volna. Senki nem bolond. De ha valaki bánt, és arról nem szabad beszélni, abba bele˝orülünk. És attól Azért jönnek az emberek egy pszichoterapeutához, függ˝oen, hogyan bántottak, és arról mennyit lehetett el- mert valami fáj, valami problémájuk van az élettel. Erre mondani, attól függ˝oen diagnosztizálnak a pszichiáterek nincs megoldás, ez nem technikai dolog. Azért jönnek, neurotikusnak, borderline-nak vagy skizofrénnek. A di- hogy legyen egy olyan kapcsolatuk, ahol megáll a vi- agnózis arra való, hogy megvédje a pszichoterapeutát at- lág egy kicsit. Ahol el˝oször talán az életükben elgondol- tól, hogy azzal foglalkozzon, hogy ki bántotta ezt az em- kodhatnak azon, ki is vagyok, és mit akarok én. Mik az én vágyaim, ahhoz képest, hogy milyen vágyakat injek- De a legnagyobb fájdalom nem a trauma, attól még cióztak belém, miután már kiszívták az én vágyaimat, nem fogsz megbolondulni. De ha err˝ol nem lehet be- hogy másoknak elfogadható vágyaim legyenek. Miután szélni, és úgy kell tenni, mintha nem is történt volna abból, ami valóban vagyok, már kiürítettek, és teletöltöt- semmi, az már sok az emberi idegrendszernek.
tek olyan dolgokkal, amit elképzeltek, hogy az jó nekem.
Van Freudnak az a híres esete, a Farkasember, aki látta, amikor az apja beletette a péniszét a húga szájába. Ezt el- És akkor úgy 30-40 éves korunkban minden nagyon mondta a dajkájának, aki meg elmondta az mamájának.
fáj. Össze vagyunk keveredve, semmi sem jó, meg akar- A mama pedig az ˝o füle hallatára azt mondta, hogy a ki- juk magunkat ölni, unatkozunk, beszorulunk. Miért? csi biztos álmodta. Ha a mama ezt mondja, akkor az mi- Mert nem tudjuk, mit akarunk. Mert elfelejtettük, kik va- nimum azt jelenti, hogy err˝ol nem lehet beszélni. Ez meg- gyunk. Mert eddig senkit sem érdekelt, ki vagyok, min- ingatta a bizalmát az egész emberiségben, és a nyelvben denki csak azt akarta, hogy legyek neki valaki. Szeren- is. Mi a beszéd értelme, ha nem hisznek benne? csére a világon van egy-két olyan ember, akihez el lehet A skizofrének szósalátával beszélnek, de miért ne, ha menni, aki valóban nem akarja, hogy én bárki más legyek, lehet, soha senki még nem hitt nekik. Ha a nyelv elárulta mint önmagam, és ad egy kis id˝ot, hogy megtaláljam ma- ˝oket, akkor most ˝ok árulják el a nyelvet. A skizofrén olyan valaki, akit nagyon bántottak, és aki úgy él, ahogy tud.
Az angol „nowhere” azt jelenti, hogy sehol. A „now A legjobb terápia pedig az, bármennyire is nem értik a here” pedig azt jelenti, hogy itt és most. Ez a pszicho- pszichiáterek, hogy komolyan kell venni. Mert azt egy- terápia lényege. Hogy az ember ott úgy érezze magát, b˝ol megérzik, hogy van valaki, aki komolyan veszi, aki hogy sehol sincs, és remélhet˝oleg a terápia végére meg- figyel rá, aki elhiszi, amit mond. Hogy van valaki, akinek érkezik. Itt lesz. Most és ˝o. Nem valakinek a vetülete, fontosabb az, hogy én ki vagyok, minthogy megmondja valaki vágyának a vágya, nem a dédapukájának az ide- ája vagy szelleme, amit neki el kell játszania. Tehát egyszíndarabból az ember kiszállhat, és nem kell mindig szí-nészkednie. Egy rettenetes terhet rak le az ember, ami-kor azt mondja, hogy én nem fogok többet színészkedni.
BESZÉLJÜNK ARRÓL, hogy mi a baj a pszichiátriával. A Ez volna a vége a szorongásnak. Bevehettek annyi tablet- középkor óta semmit nem haladtunk el˝ore, nem tudunk tát, amennyit akartok, a szorongásnak soha nem lesz ad- dig vége, amíg színészkedésnek nincs vége. Addig, amíg attól a filmt˝ol. Amikor a bálna megette és kiabált az apja nem kell így meg így tenni, amíg nem veszed magad kö- után. Én akkor nagyon sírtam, de most mégis itt vagyok.
rül emberekkel, akik megengedik, hogy önmagad légy.
A fiam két éves volt. Egyedül voltunk otthon, és na- gyon fáradt voltam, és ˝o csak sírt. Egyszer azon vettem észre magam, hogy vagy fél perce szorítom a kezét és rá- Minél kevesebb, annál jobb. Err˝ol a szóról csak negatív zom. Ez hülyeség! Úgy megijesszem, hogy ne sírjon? És tisztán emlékeztem az anyámra, aki egy ilyen szorítós ésrázós anya volt, és ahogy én ugyanazt tettem a fiammal.
De azóta nem tettem ezt vele. Tehát a dolgokat meg lehet Igen. A legtöbb nevelés azzá válik, ami nem, az ritka. A állítani. Hogy mennyit nem tudtam megállítani, azt nem szerencsés az, ha az ember olyan családba születik, ahol tudom. De ha a szüleim öt tonna szart tettek a hátamra, a mama és a papa szeretik egymást. Minél inkább szere- én csak két és felet tettem a gyerekeimre.
tik egymást, annál kevésbé kell nekik a gyerekük szere-tete. Annál inkább meg tudják engedni maguknak, mert Ha megtiltok valamit a gyereknek, lelkiismeretfurda- egymást kielégítik és segítik, egymással nagyon fontos kapcsolatuk van, hogy ne szívják el a gyerek életét. Mi- Ha én lennék a helyedben, hallgatnék a lelkiismere- nél rosszabb a kapcsolatuk, annál inkább vár mindegyik temre. Én csak azt tiltanám meg a gyereknek, hogy átsza- ladjon az úton anélkül, hogy szétnézne. Mert ez életve- Én csak arra neveltem a gyerekeimet, hogy ha azt mon- szélyes. De ha mindig velük lehetnék, talán még azt sem dom, hogy elegem van, akkor hagyjanak békén. Ez ne- velés. Nem azért, mert az nekik jó, hanem mert nekem A szül˝oknek vagy kapcsolatuk van a gyerekkel, vagy jó. Semmi, amit azért teszünk a gyerekkel, hogy az ne- szabályokat állítanak fel. Ha van kapcsolat, akkor szabály kik jó, az nem jó. Úgy lehet egy gyereket bántani, hogy nem kell, ha nincs kapcsolat, akkor szabály kell. De sajnos azt mondom, hogy amit teszek, azt a te érdekedben csi- nincsenek szabályok arra, hogy mi a jó és mi nem. El kell határozni dolgokat, az pedig szerencsejáték. Minden el-határozás egy fogadás. Amikor tiltasz, arra fogadsz, hogy Biztos? A lányom meg akart nézni egy horror filmet, és Miért? Miért ne? Ha meg akarja nézni. . . ? A gyerek tudja, mi a jó neki, vagy el˝obb-utóbb rájön?Nem vagyok benne biztos, hogy tudja. Abban vagyok biztos, hogy er˝os ahhoz, hogy sok hibát csináljon, ha te Ha te nem engeded meg, az nem mérgezi jobban? is mögötte állsz. Ami a tanulást nehézzé teszi, az, hogyamikor hibát csinálunk, akkor valaki megszégyenít min- Biztos, hogy mindent meg lehet engedni a gyereknek? ket. A nevelésben a legfontosabb az, hogy a gyerekeink Nem. Dehogyis. Semmi sem biztos, amit mondok. Egy számtalanszor hibázhassanak anélkül, hogy megszégye- szavamat se hidd el. Én csak azt mondom, amit én hi- nítsük ˝oket. Akkor lassan megtanulják, hogy mi jó és mi szek. Lehet, hogy a Lipótról szöktem meg. Kanadában egy ekkora teremben ültem 4-5 emberrel. A Tv-r˝ol be- Elmondok egy történetet. Van egy észak-amerikai in- szélgettünk. Nekem van két gyerekem. A fiam 25 éves, a dián barátom, aki törzsf˝onök és fafaragó is. Az apja és az lányom 22. Mindketten szeretik az életet, úgyhogy eddig apjának az apja is faragott már. Amikor egy totemoszlo- minden rendben van. Náluk azt vettem észre, hogy minél pot faragott a múzeumnak, a kisfia segített. A fia ült az kevesebb a szabály a házban, annál boldogabbak, és an- oszlopon, és egy baltával, ami nagyon éles volt, a keze nál könnyebb az én életem is. Mert ha szabályokat állítok felé dolgozott. Nem félsz, hogy levágja az ujját? - kérdez- fel, akkor nekem ott kell lenni, hogy ellen˝orizzem azokat.
tem az apjától. Azt mondta, hogy félek. De ha megtilta- Mert ha van egy szabály, és én nem tudok ott lenni, akkor nám vagy megmutatnám neki, soha nem lenne faragó. És az egy rossz szabály. Én soha nem tiltottam meg, hogy én szeretném, hogy az legyen. De csak úgy lesz faragó, Tv-t nézzenek. De ha bármi volt, ami ˝oket jobban érde- ha a saját hibáiból tanul. Én csak azt remélem, ha meg- kelte, akkor egyáltalán nem néztek Tv-t. Rájöttem, hogy vágja magát, akkor az egy kis vágás lesz, vagy összevarr- a szül˝oknek sokkal könnyebb a Tv-t adagolni, minthogy ják majd. De ha az egyik ujját levágja, akkor is faraghat a gyereket olyan élményekhez segítsék, ami érdekesebb a még. De ha szólok neki, úgy megutál engem, és a fara- Tv-nél. A gyerekek nem hülyék. Ha Tv-t néznek, azért te- gást is, hogy soha nem fog fával dolgozni. Nagyon okos szik, mert semmi érdekesebb nincs az életükben. Ha egy ember! Szerintem ez a nevelés lényege.
kutya bemegy az iskolába egy órára, és minden gyerekazt nézi, akkor ezt úgy oldják meg, hogy vigyáznak, ne- Vannak-e támpontok, hogy valaki a saját személyisé- hogy több kutya bejöjjön az iskolába. Ez hülyeség. Ha egy gévé válhasson? Hol van az, hogy valaki ˝o maga? kutya érdekesebb egy tanárnál, akkor a tanárt kéne ki- Ez is a neveléssel kezd˝odik. Az a szó, hogy idefigyelj, az nagyon rossz. És hányszor mondták ezt az iskolában, Én engedném nézni a horrort, legfeljebb ott lennék, és a szüleink is. De középkorúan mondhatom azt, hogy ha nagyon félne, hogy belém kapaszkodhasson. Ki tudja, nem akarok odafigyelni, ahová mindenki akarja, hogy fi- hogy mi a félelmetes egy gyereknek? Emlékszem, hogy gyeljek. Azt, hogy ki vagyok, ott találom meg, hogy hová az ostrom után még nem voltak hidak. Apám a Duna je- figyelek, ha senki nem mondaná meg, hogy hová figyel- gén ugrálva vitt át Pestre, megnézni a Walt Disney Pinoc- jek. Itt vagyunk mások. Egy kisgyerek, lehet nagyon oda- cióját. Én még életemben nem ijedtem meg annyira, mint figyel a növényekre, egy másik a bogarakra, egy har- madik olvas, a negyedik zenél. De aki zenél, annak azt az akarat ellenére, mert akkor az kínzás lenne. A pszi- mondják, hogy olvass! Aki olvas, annak azt, hogy zenélj! chodelic az, amikor az ember egy napot rászán, és reg- Aki zenél, annak azt, hogy tornásszon. . . ! Ha komolyan gel bevesz 1000-1200 milligrammot, és akkor kés˝o estéig veszed magad, kezdheted azzal, hogy "hová figyelnék, ha utazik. Az ember bepakol, és nem ér haza estig. De ak- nem oda figyelnék, ahová mondták, hogy figyelni kell".
kor nem üres kézzel érkezik haza. Mert ha átadod magad Tehát úgy szentelném fel magam, úgy találnám meg ön- az élménynek, akkor úgy térsz haza, hogy lesz valami a magamat, hogy észre venném, mire figyelek, aztán komo- kosaradban. És akkor meg lehet nézni, hogy mivel érkez- lyan venném azt, mert az vagyok, amire figyelek. Ami ér- tél haza, és sokáig lehet benne gyönyörködni. Terápiában dekel. Ha azt teszed, amit nem akarsz, és nem azt teszed, soha nem veszik be az LSD-t egyedül. Azt mindig egy amit akarsz, akkor beteggé teszed önmagadat. Ez a pszi- olyan valakivel veszik be, aki már nem fél t˝ole.
A legtöbb pszichiáter egyébként azért pszichiáter, mert Észre kell venni, mire figyelünk. Egy páciensem azt pszichofóbiában szenved. A pszichofóbia egy rettegés és mondta röhögve, hogy a figyelme mindig meztelen n˝okre félelem az embernek a saját lelkét˝ol, és a többi ember lel- irányul. Azt mondtam neki, hogy miért ne? Ez egy ked- két˝ol, és lelki megnyilvánulásaitól. Ha az ember nagyon venc mondásom. És ˝o komolyan vette. Ma ˝o Kanada fél a saját lelkét˝ol, és mások lelkét˝ol is, akkor próbálja sza- egyik legjobb fotósa, és sok meztelen n˝ot fényképezhet.
bályozni azt, mint mindent, amit˝ol félünk. Tehát ha félek, És sokkal boldogabb, mint amikor vegyészmérnök volt.
hogy megbolondulok, akkor pszichiáter leszek. Ez pontolyan, mintha tudnám, hogy b ˝unöz˝o lelkem van, és ak- De ütköznek a rövidtávú és a hosszú távú dolgok. Én kor inkább rend˝or leszek, mint betör˝o. Ha félek a lelkem- tanulni akarok, de mondjuk nem most.
t˝ol, akkor inkább pszichiáter leszek, mint elmebeteg. Ez Igen. A legnehezebb a különböz˝o rétegeket összehan- ugyanannak a dolognak a két oldala. Egy pszichiáter nem golni. Amit akarok, az egy nagyon komplex dolog. Ha ta- a megfelel˝o ember arra, hogy velem legyen, amikor LSD-t nulsz, akkor az a fontos, hogy azért tanulj, mert te akarsz veszek be, mert valószín ˝uleg - hacsak nem egy különle- tanulni, és nem a mamád. Hogy a te céljaidért tegyél. Fel ges ember - nem tud majd velem lenni félelem nélkül. Az kell ébredni. Egy francia pszichoanalitikus mondta, hogy tud velem lenni félelem nélkül, aki már ismeri az LSD út- el˝oször csak úgy létezünk, hogy a szüleink kimondanak ját, aki már ismeri a saját lelkét, aki tudja, hogy mi törté- minket. Hogy el˝oször nincs saját nyelvünk. Mintha a csa- nik és mi nem, amikor az ember megsz ˝unik azon a szin- ládból kidobnának minket egy bizonyos irányba. És ad- ten létezni, ahol általában vagyunk, mondjuk az egonk- dig repülünk, amíg magunkhoz nem térünk, és akkor kö- kal. Mert az LSD feloldja az ember énjét. És megengedi, rülnézünk, és automatikusan megyünk tovább. És akkor hogy az ember beláthasson azokra a helyekre, amikr˝ol jön a krízis. Hogy menjünk-e arra tovább, vagy változtas- mióta a világ világ, és az ember ember, különleges em- suk meg az életünket, és menjünk arra, amerre mi aka- bereknek mindig voltak élményei, amelyekb˝ol az úgyne- vezett vallásos élmények is keletkeztek. Nem úgy, ahogya vallás az egyházakban van, hanem ahogy az emberek-nek vallásos élményeik vannak. A vallásos élmény köz-pontja az, amikor úgy érzem magam, hogy egy nagyobb BESZÉLEK EGY KICSIT az LSD-r˝ol. Meglep˝o, hogy ezt rendszernek csak egy kis része vagyok. Amikor nagyon Magyarországon kábítószernek hívják. Máshol nem. Le- együtt érzem magam valami nagyobb rendszerrel. Ez az, het, hogy ez egy nyelvi hiba. Az alkoholt nem annak hív- ami a világ minden részén a központja a vallásos élmé- ják, pedig szerintem az alkohol kábítószer, mert az úgy elkábít, hogy nem vagyok az eszemnél. Hogy kevesebb Van egy japán szó, a „dzsirik”. Ez a saját er˝o vagy aka- vagyok, mint voltam. A legtöbb gyógyszer, amit egy pszi- rat útja. A nyugatiak ezen haladnak. De a japánok tud- chiáter felír, az is kábítószer. Minden fájdalomcsillapító, ják, hogy van egy másik út is, a „tárik”. Ezen az úton az nyugtató, antidepresszáns az, de a heroin és az amfetami- ember elhagyja azt a képet, hogy én a saját magam erejé- nok is. De hogy az LSD kábítószer lenne? Hát az ember b˝ol tudok élni. Azon az úton odaadom magam valakinek, esze megáll! Mert az pont az ellenkez˝ojét csinálja. Feléb- azt, ami az élet. És azt érzem, hogy valami engem él. Nem reszti az elkábított embereket. Az LSD az a pszichológiá- én élek, hanem valami él engem. Mintha az alma érezné, nak, mint a mikroszkóp a biológiának, vagy a teleszkóp a csillagászatnak. Hol lenne a biológia és a csillagászat, ha nem annak a fának a gyümölcse. Össze van n˝ove a fá- azt mondanák, hogy a mikroszkóp és a teleszkóp kábí- val. Ezen a másik úton az ember megérzi, hogy mi mind- tószer? Hogy ne nézz bele, mert elájulsz! Hozzászoksz! annyian a világmindenség gyümölcsei vagyunk. Ugyan- Hogyha egyszer belenézel a teleszkópba, akkor még a úgy, ahogy az almafa almázik, a világmindenség embere- szakállad is odafagy a kemény téli éjszakákon! Be kell til- zik. Ha a világmindenség nem emberezne, akkor mi nem tani! A mikroszkóp meg egyenesen kisebbrend ˝uségi ér- ülnénk itt. Mi vagyunk a világmindenség gyümölcsei. És a gyümölcs nem olyan hülye, hogy azt mondja, én egy Legalább három módon lehet az LSD-vel játszani. Az alma vagyok az akaratommal. Én alma akartam lenni, és els˝oben beveszel egy pici adagot, és elmész szórakozni.
most itt vagyok, büszke vagyok arra, hogy milyen alma Ez engem nem érdekel. Ez nem tesz semmit. Olyan, vagyok. Ilyen hülye alma nincs, de sok hülye ember van, mintha az ember bepiálna. Terápiában kétféle úton hasz- aki azt hiszi, hogy ˝o a saját erejéb˝ol olyan okos ember.
náltak eddig LSD-t, legálisan és illegálisan is. Ez a pszi- Ahelyett, hogy rádöbbenne, hogy a világmindenség ˝ot cholitic és a pszichodelic terápia. Az els˝oben 150-300 mil- gyümölcsözte. És hogy valami éli ˝ot. Nem én élek, nem ligrammot adnak hetente háromszor annak, aki kéri, nem én akarok, hanem valami akar engem.
Ahogy én err˝ol beszélek, azok talán csak szavak. De ez egy téveszme. És itt jön be a politika. Merthogy nektek sok mód van rá, hogy ez élmény legyen, ne csak szó. Ne azt hazudják, hogy az LSD egy kábítószer; az nem tudo- csak egy ötlet. Az LSD megengedi neked, hogy egy ilyen mány, hanem politika. Mert akinek hatalma van, az kont- élményed legyen. Sokan azt mondják, hogy ez egy spiri- rollálni tudja, hogy mit szabad és mit nem szabad. Ez a tuális betörés, hogy ezt nem szabad így csinálni. Mert az hatalom kérdése, és nem a tudományé.
ember betör egy olyan helyre, ahová nem szolgálta meg, Az LSD hatása az, hogy el˝obb-utóbb olyan élmény- hogy belépjen, mert az odavezet˝o utat nem járta be. De ben lesz része az embernek, amiben meghal. Tehát ha az LSD sok embernek megengedte, hogy meglássa, van az ember komolyan veszi azt, amit a görögök ajánlottak, ilyen út és hely. És azért nem lehet rászokni, mert ha hogy csak egy célunk van itt a Földön, hogy gyakoroljuk az ember egyszer meglátta, hogy van ilyen, akkor nem a meghalást, akkor annak egyik módja az LSD. Valami kell többet újra megtalálnia azt. Mint amikor az ember nagyon érdekes dolog történik akkor, amikor az ember azt hitte, hogy a felh˝oknél vége a hegynek, de aztán ki- meghal, mert akkor rájön arra, hogy milyen értékes az derült, hogy a felh˝ok felett is folytatódnak a hegyek. De élete. Addig a pillanatig, amíg az ember el nem jut arra a ezt nem kell mindig felfedezni, hanem inkább fel kell oda pontra, hogy szembenézzen a halállal, egy nagyon mély egyszer mászni. És amikor az ember elhatározza, hogy és igaz szinten, addig az ember sokat panaszkodik. Ha oda akar menni, ahová az LSD megengedte, hogy benéz- ismersz valakit, aki sokat panaszkodik, akkor tudhatod, zen, akkor feltárul a keleti ember világa, és rájön, hogy az hogy az egy olyan ember, aki még nem nézett szembe életben bizonyos utakat lehet követni. Megint az ember a halállal. Mert miután szembenéztél a halállal, utána figyelmére kell vigyázni. Minden meditáció, akár budd- soha nem fogsz panaszkodni. Mert úgyis meghalhatsz, hista, akár hindu, bármilyen keleti pszichológia, az mind ha tényleg azt hiszed, hogy az élet olyan rossz, hogy an- ugyanoda vezet, ahová az LSD azonnal beenged.
nál a halál is jobb. És abban a pillanatban, amikor meg- Azért olyan ijeszt˝o sok embernek az LSD bevétele, halsz, akkor nem kell visszajönnöd. Ez épp olyan, mintha mert az ember akarata megsz ˝unik abban a pillanatban, meg akarnád ölni magad. Ha meg akarod, hát akkor öld amikor az LSD hatni kezd. Akkor úgy érzed, hogy elol- meg magad! Ki mondta, hogy itt kell élni? Nem kötelez˝o vadsz, és az akaratod nincs tovább. Hát az egy rettenete- élni. Csak azért, mert a mamád és a papád egyszer vélet- sen ijeszt˝o dolog. De ha van valaki melletted, aki vigyáz lenül közösült, és az apád spermája megtermékenyítette rád, akkor nagyon jó az embernek elengedni egyszer az a mamád petesejtjét? Ez nem jelenti azt, hogy neked most akaratát. Az ember csak úgy úszik a világmindenség te- itt kell lenned addig, amíg meg nem halsz. Mert nagyon tején, és semmit nem kell csinálni, hogy nekem nem kell sok ember így él, hogy jaj! jaj! nézd, hol vagyok, most ad- élnem magam, hisz valahogy úgyis élek. És amikor az dig kell élnem, amíg meg nem halok. Hát nem kell! Öld ember át tudja magát adni a relaxációnak, akkor ponto- meg magad. Menj el valahová és öld meg magad. Szaba- san ugyanoda kerül, mint a meditáció végén. Az emberek dítsd meg magad a világtól, és a világot magadtól. Úgyis beszélnek olyan tudatállapotokról, ahol megvilágosodás van, ahol az ember látja, hogy minden illúzió, hogy aho-gyan élünk, az csak szemfényvesztés, de nem ez a való- Úgy is szembe lehet nézni a halállal, hogy az ember el- megy egy szigetre, ahol egyedül lehet, mondjuk két hétre.
Nagyon érdekes, hogy a pszichiáterek azt mondják, Mérget visz magával, kést vagy villát, puskát vagy kö- hogy az LSD az hallucinációt okoz. És nem veszik észre, telet, ahogy meg akar halni. És határozd el, hogy nem hogy az LSD-n keresztül meg lehet egy olyan valóságot jössz vissza, és megölöd magad, hacsak valóban rá nem élni, amihez képest a mindennapi valóságunk a halluci- jössz, hogy tényleg élni akarsz. És nem azért, mert a ma- náció. Ha ezen elgondolkodtok, rájöhettek, hogy miért il- mád és a papád idevarázsolt, hanem annak ellenére is legális az LSD, és miért nem szabad arról úgy beszélni, élni akarsz. De közel kell kerülni ahhoz az érzéshez, hogy ahogy én teszem. Mert ki akarja azt, hogy az emberek rá- az ember észre vehesse, hogy nem kell élnie. Hogy na- jöjjenek arra, hogy a társadalmi rend, az csak egy illúzió? gyon könny ˝u az embernek véget vetnie a saját életének.
Hogy van egy másik rend, ami sokkal fontosabb, mint a Attól a perct˝ol fogva soha nem fogsz panaszkodni. Sem- társadalom rendje. Egy mély szinten az LSD egy való- mir˝ol senkinek. Mert rájössz arra, hogy akármilyen ke- ban forradalmi találmány. Minden id˝oben, a világ min- mény az élet, még annak is lehet örülni, ha valami fáj.
den részén az emberek találtak egy növényt, ami meg- Mert amikor meghaltál, akkor már semmi sem fog fájni.
engedte nekik, hogy egy más tudatállapotba kerüljenek, De ha csak arra vársz, hogy meghalsz, akkor mire vársz, mint a normális. Észak-brazíliai indiánok egy növényb˝ol teát f˝oznek, amit „jagé”-nak hívnak vagy „ayahuasca”- Az LSD-vel pontosan ugyanez történik. Az ember tel- nak. De amikor én Kanadában ittam ezt, akkor nekem jesen úgy érzi, és gondolja is, hogy meghal. Hogy túl so- abban a pillanatban, amikor hatni kezdett, megjelent az kat vett be, hogy megmérgezi magát, és egyáltalán nincs es˝oerd˝o szelleme. Ott Kanadában. Pontosan ugyanúgy abban a tudatállapotban, hogy jaj de jó, hisz LSD-t vet- éreztem magamat, mintha az es˝oerd˝o kell˝os közepén len- tem be, hanem azt érzi, hogy most itt jön a halál. Ret- nék, annak ellenére, hogy Brazíliában soha nem voltam.
tenetes érzés, ahogy érzed, hogy véged van. És akkor a És mindenkinek ez az élménye, aki ezt a teát issza. El legnagyobb meglepetés az, hogy a semmib˝ol, a káosz- tudjátok képzelni, hogyan érezné magát egy racionálisan ból, ahol semmi nem maradt bel˝oled, valahogy újjászü- gondolkodó pszichiáter vagy pszichológus, akinek arról letsz. Ez olyan, mint a legnagyobb orgazmus, mint a leg- kezdenék beszélni, hogy a növényeknek szellemük van, nagyobb tüsszentés. Egy akkorát tüsszentesz, hogy meg- és bizonyos módon érintkezésbe lehet lépni velük? Hát halsz és újjászületsz. Jobb, mint a szex, vagy inkább ret- ez már elég ahhoz, hogy a Lipótra vigyenek, ugye? Hisz tenetesebb. És attól a ponttól fogva, ha szerencséd van, akkor jobban együtt érzel majd a világgal, mint addig amikor hallucináló skizofrénekkel és pszichotikusokkal tetted. Tehát ha soha nem érezted magad otthon a világ- dolgozott, és LSD-t adott nekik. És ˝ok addig, amíg az ban, akkor ez után egy kicsit jobban otthon fogod magad LSD hatása tartott, normálisak voltak. De amikor az LSD érezni ott. Egy kicsit jobban együtt fogsz érezni más em- hatása elmúlt, akkor visszatértek a téveszméikhez. Ak- berekkel. Az LSD megmutatja, hogy az, hogy úgy nézünk kor újra pszichotikusoknak lehetett ˝oket diagnosztizálni.
ki, hogy te vagy és én vagyok, hogy különálló emberek Szóval a legkevesebb, amit az ember elmondhat az LSD- vagyunk, az nem igaz. Mert az LSD oda visz, ahol egyek r˝ol az, hogy nagyon érdekes és valóban tanulmányozni vagyunk. Ahol mi csak a részei vagyunk ugyanannak.
kéne a hatását. Nem? Miért kell ett˝ol félni? Még soha sen- Ha csak itt a felszínen néznénk szét, úgy t ˝unne, mintha kit nem találtak, aki ehhez hozzászokott volna. Akinek különálló emberek lennénk. De az LSD megengedi, hogy ezt szednie kell, mert különben meg˝orül.
meglássuk, hogy tulajdonképpen egyek vagyunk. Akkor-tól nem kell az embernek attól félnie, hogy egyedül van.
Miért használnak akkor sokan veszélyesebb szereket? Mert tudja, hogy nincs egyedül, még akkor sem, ha egy Nem tudom. De egy óriási étvágy van minden szerre, szobában éppen egyedül van. Egy egészen más dimenzi- ami megment minket ett˝ol a normális tudatállapottól.
óban tudja és érzi, hogy össze van kötve más emberekkel.
Akkor is, ha nem jók. Az alkohol, a cigaretta, a heroin.
Tehát nem kell félnie. És a fájdalom is kevesebb lesz. A Amiket te mondasz, hogyan rokonítható Timothy Le- fájdalom nem lesz olyan fájdalmas.
Az egyik legfontosabb kísérletet az LSD-vel olyan rá- Ahogy én tudom, Leary börtönben is volt, mert miköz- kos betegekkel csinálták, akik már nagyon közel vol- ben szedte az LSD-t és gyönyör ˝u szép el˝oadásokat tartott, tak a halálhoz, és rengeteg morfiumot kaptak a fájdalom id˝onként kidobálta a hallgatókat az ablakon. Sajnos Le- csillapítására. Néhány pszichiáter engedélyt kapott arra, ary nem tett túl sok jót. Ha valami oka van annak, hogy hogy LSD-t adjon a haldokló betegeknek. Azok a bete- az LSD használata tiltva van, akkor abban nagyon sok gek, akik átmentek ezen a halál-újjászületés élményen, szempontból Leary is hibás. Én nem azt mondom, hogy és több mint a fele átment rajta az LSD segítségével, at- keverjék bele az LSD-t Budapest vagy Debrecen vizébe, tól a pillanattól kezdve, hogy átmentek, semmilyen fáj- hanem csak arról beszélek, hogy bizonyos körülmények dalomcsillapítót nem kértek, amíg meg nem haltak. És között nagyon fontos tanulmányozni, hogy ez az anyag ˝ok nagyon csendben és szelíden haltak meg. Sok szere- mit mutat meg abból, hogy mi kik is vagyunk a világban.
tettel elbúcsúztak a családtagjaiktól is. Akik nem men- Nem ajánlom azt, hogy az ember egyedül vegye be, és tek át, azok továbbra is fájdalomcsillapítót kértek, és so- menjen ismeretlen területre. Leary azt ajánlotta, adta szá- kuk nem búcsúzott el a családtagjaitól. A fájdalom él- zával a diákoknak úgy az LSD-t, hogy nem mondta azt, ménye, ezt más forrásokból is lehet tudni, egy szubjek- hogy ne csináljátok egyedül. Nem tudom, miért hasonlí- tív élmény. Nem objektív, hanem nagy mértékben attól tasz engem hozzá, hacsak nincs valami rejtett okod rá.
függ, mennyire érezzük egyedül magunkat. Minél inkábbegyedül vagyunk, annál inkább fáj, ami fáj. Abban a pil- Csak azt mondom, hogy vigyázni kell.
lanatban, amikor nem érzed magad egyedül, a fájdalom Hát persze, hogy vigyázni kell. Olyan helyzetben le- szubjektíve kevésbé fáj. Pl. Teréz anya Kalkuttában nem het bevenni, ahol az embernek biztonságérzete van. Ahol megmenteni akarja az utcán haldokló gyermekeket, ha- valaki jelen van, aki nagyon jártas ebben.
nem csak azt akarja, hogy az ˝o karjaiban haljanak meg.
Mert a halál egyedül nehezebb, mint a halál valaki kar- jaiban. Mert az ember nem fáj annyira, amikor valaki- Szerintem nem ilyen volt. Amikor még volt felel˝osség- vel van, mint amikor egyedül van. Nehezen képzelem el, érzete, ˝o is csinált egy nagyon érdekes és bátor kísérletet.
hogy egy olyan anyag, mint az LSD, kábítószer lenne.
Amikor is Richard Albert-tel 1000-2000 milligramm LSD- Stanislaw Graf, csehszlovák pszichiáter, aki már rég- t adott halálraítélt gyilkosoknak. És ˝o és Albert is bevett óta Amerikában él, kezdte el tanulmányozni az LSD-t. ˝ ugyanannyit. És együtt voltak a gyilkosokkal tíz órán át.
százával adta be az embereknek, mindenféle esetben, és Együtt nevettek és sírtak, és együtt éreztek egymással. ˝ nagyon szorgalmasan gy ˝ujtötte az adatokat, hogy milyen megérezték a gyilkost önmagukban, a gyilkosok pedig élményeik voltak. Rájött, hogy ha az embereket csopor- megérezték a jószív ˝u embert magukban. Az elején ˝o is rá- tokba osztotta úgy, hogy m ˝uvészek és zsenik, normálisak, tapintott arra, hogy itt valami nagyon érdekes jelenségr˝ol valamint neurotikusak és pszichotikusak, akkor az els˝o van szó, de aztán kissé felel˝osségtelenül azt hitte, hogy ez csoport maximum 10 LSD bevétele után átment a halál- meg fogja váltani az emberiséget. Én ezt nem mondom.
újjászületés élményen. A normálisaknak 15-20 kellett, a Én azt mondom, hogy ez nem egy kábítószer.
neurotikusoknak 25-30, és a pszichotikusoknak néha 60is. Nagyon érdekes, hogy minél meggyötörtebb és össze-kavart az ember, annál tovább tart az, hogy az LSD odavi-gye, ahová mindenki eljut. Ez pedig csak id˝o kérdése. De MA REGGEL azon a kérdésen gondolkodtam, hogy kit a kísérletben a haldokló embereknek csak egyszer lehe- vendégelünk meg szívesen. És mit jelent az, hogy ven- tett beadni egy 1000 milligrammos adagot. És azok, akik dég jön, hogy az mennyire fontos az életünkben. Mert az közelebb voltak a m ˝uvészekhez vagy a normálisakhoz, életet mi is úgy kezdtük, hogy egy kezdeti sejtb˝ol kin˝ove azok átmentek, akik pedig a neurotikusokhoz és pszicho- belekerültünk egy új környezetbe. És aztán, mint minden tikusokhoz voltak közelebb, nem mentek át.
létez˝o a világon, ami egy környezetbe kerül, mi is reagál- Egy másik nagyon érdekes munkája Grafnak azt volt, tunk rá. De ez a környezet képes megbetegíteni is minket.
A legfontosabb kapcsolat a környezettel az, hogy szí- tam, mint te, és én teremtettelek téged. Tehát én már ak- vesen vár-e minket, vagy eltaszít magától, és védeni pró- kor is szerettelek, amikor te még nem is voltál. Ami szere- bálja magát t˝olünk, hogy nehogy megérkezzünk. A meg- tet van benned, az az én szeretetem kisugárzása. Ezért te születésünk el˝ott, még sejt állapotban, el vagyunk te- engem soha úgy nem fogsz tudni szeretni, ahogy én sze- metve. Sok mitológiában is megvan ez az eltemetés. Sze- retlek téged. Tehát nem is tudod azt viszonozni. És ne is rintem minden mitológia a méhen belüli életünk tükröz˝o- próbáld. De elfogadom azt cserébe, ha úgy szereted majd dése, mert az ottani lét minden korban, népnél és egyén- azokat az embereket, akik majd az utadba kerülnek, mint én téged. Add tovább a szeretetet! De ne add vissza! En- Ha az anya immunrendszere még m ˝uködik akkor, gem úgy szeress, ahogy másokat szeretsz! Mondd meg amikor a sejt, ami mi vagyunk, megpróbál beépülni a az anyádnak, hogy legyen olyan, mint az Isten, hogy ne méhlepényébe egy rövid vándorlás után, akkor az im- kérje, hogy te hálás legyél neki, hanem add tovább! munrendszer egy idegen testként kezel majd minket, ésazt mondja, hogy menjünk innen el. Pszichológiailag egy anya, aki nagyon szívesen látja a gyerekét, leállítja a kri- Akkor beszéljünk az etikáról. A világon most az egyet- tikus els˝o hét napra az immunrendszerét. Azt mondja len érdekes filozófus, aki etikával foglalkozik, Párizsban a sejtnek, hogy gyere be, örömmel látja és eltakarja. De él, Manuel Lewinas, egy litván öregember. ˝ ha nem várja a gyereket, akkor annak er˝oszakosan kell képzeli a szabadságot, mint ahogy mi beszélünk róla, partra szállnia az anyjában. De ekkor már szerez egy els˝o hogy azt mondjuk, azért harcolni kell. ˝ élményt, ami rögz˝odik, hisz minden egyes sejt emlékezik hogy én szabad vagyok, de csak addig, amíg egyedül va- a dolgokra, nem csak az idegrendszer egésze. És mindig gyok. De abban a pillanatban, amikor valaki felém for- emlékszik majd arra, hogy néha nagyon er˝osen meg kell dítja az arcát, akkor abban a pillanatban a szabadságom a környezettel küzdeni, hogy elfogadja az embert. És akik elt ˝unik. És amivel akkor meg kell küzdenem, az a fele- szerencsések voltak, és az anyjuk várta ˝oket, akkor azok- l˝oség. A szabadság kimegy az ablakon, a felel˝oség pedig nak az lesz a tapasztalatuk, hogy bemehetnek valahová, bejön az ajtón. Mert ˝o azt mondja, hogy etikailag abban és ott tárt karokkal fogják ˝oket fogadni.
a pillanatban, amikor a másiknak rám szüksége van, ak- Lehet-e egy újszülöttet nem úgy fogadni, mint egy kor nekem mindenemet oda kell neki adni. Ha kell, akkor kedves vendéget? Hát lehet! Amerikában a fogamzások- meg kell halnom a másikért. De ha egy másik valaki is kér t˝olem valamit, akkor egy következ˝o etikai problémával Amikor valamit teszünk, de nem teljes szívvel, ami- is szembesülni kell. Ez pedig az igazságtétel. Mert akkor kor csak vonakodva csinálunk meg valamit, akkor az az meg kell osztanom a dolgokat. Ha valaki ad nekem, az egyik legnagyobb méreg, amit az egyik ember a másik- nem probléma. Azt elfogadom. De ha valakinek valami- nak adhat. Dolgoztam egy n˝ovel, akinek minden nap fájt b˝ol sok van, akkor nincs jogom t˝ole semmit követelni.
a feje. Évekig dolgoztunk együtt. Próbáltuk megtalálni, Az etikában az is érdekes, hogy soha nem a közösség hogy mi befolyásolja a dolgot, hogy mi teszi jobbá vagy a kiindulási pont, hogy mit kell csinálnunk. A kiindulási rosszabbá. Mi az oka? Néha volt egy olyan nap, amikor kérdés mindig az, hogy nekem mit kell tennem. Meg kell nem fájt a feje, de ritkán. Tehát voltak eltérések. Ilyen- gondolni, hogyan tudsz magaddal élni, amikor bizonyos kor csak azt lehetett csinálni, hogy az ember mindenre szituációkkal találkozol majd a világban. Mindenkinek ki figyel, mindent megpróbál leírni, és nézni, hogy mi kor- kell alakítania a saját etikáját. Ha azt mondom, miért nem relál valamivel. Néha úgy érezte, ha valaki nagyon er˝osen csinálsz úgy, ahogy én, akkor zsarnokoskodom. Tehát, ha megmasszírozza a nyakizmát és a vállait, akkor csökken én odaadom mindenemet valakinek, akkor az nem jelenti a fájdalom. Ezért gyakran kérte erre a férjét, aki masszí- azt, hogy én követelhetek bármit is valakit˝ol, ha nekem rozta is. De ez a n˝o tudta, hogy a férje vonakodva csinálta semmim sincs. Az etika az mindig egyoldalú. Az az ér- ezt, és akkor rájöttem, hogy ez a n˝o lehet, hogy allergiás dekes, hogy nekem mit kell tennem a másikért. Hogy a a vonakodásra. Mondtam neki, figyeljen arra napközben, másiknak mit kell tennie értem, az az ˝o problémája, és hogy van-e valaki, aki vonakodva tesz neki valami szí- vességet, és ha igen, bármilyen nehéz is, próbálja meg Lewinas etikája szerintem pont olyan, mint amikor egy nem igénybe venni annak az embernek a munkáját vagy n˝onek gyereke születik. Mert ott kezd˝odik az etika a szá- közrem ˝uködését, aki vonakodik. És ez a n˝o három hónap mára. Mert amíg nem volt állapotos, addig szabad volt.
alatt átszervezte az egész életét. Elvált a férjét˝ol, és soha De abban a pillanatban, amikor a kisgyerekének az arca az ˝o arcába néz, amikor a szemük találkozik, akkor ab-ban a pillanatban a n˝o spontán, nem tudatosan, úgy érzi, hogy mindenét odaadja ennek a gyereknek. Amit ez a Nem kell a szül˝oknek hálásnak lenni. Lehet, hogy te gyerek akar, azt megkapja. Az életét is feláldozná érte.
egy angyal voltál a mennyországban, és nagyon meg A kisgyerek arca a teljes emberi védtelenséget tükrözi.
akartál születni, hogy miért, azt én nem tudom. És ezért Egyedül meghalna. Lewinas azt mondja, hogy amikor a összehoztad egymással a szüleidet, hogy megszülethess.
másik arca el˝ottem van, és kér valamit, akkor a másiknak Mondd meg nekik, hogy inkább ˝ok legyenek hálásak ne- a túsza leszek. Olyan, mintha abban a pillanatban az én életem véget érne. Ha meglátjuk az újszülöttet a feln˝ott Siennai Szent Katalin írt arról nagyon szépen, hogy arcban, akármilyen ember is legyen ˝o, akkor az etika azt rajta keresztül az Isten hogyan beszél. Isten azt mondja mondja, hogy úgy kell ˝ot kezelni, mintha én lennék az neki, hogy te nem tudsz úgy szeretni engem, ahogy én anyja. Miért csak a saját gyerekünkkel anyáskodunk? Ha szeretlek téged. Azért, mert én már jóval korábban itt vol- az élet fontos, akkor mindenki, aki él, az én csecsem˝om.
Annak én vagyok az anyja. Tehát egymásért teljesen fe- irigység, az egy rettenetes dolog. Ha az ember irigykedik lel˝osek vagyunk. Hülyeség azt mondani, hogy az én cse- valaki másra, akkor azt hallucinálja, hogy valaki ott van, csem˝omnek mindent odaadok, de a tiédnek semmit. Ha és én itt vagyok, és én soha nem tudok odakerülni, és ak- egymás szemébe nézünk, megláthatjuk abban a másik- kor inkább az haljon meg. Dögöljön meg az, aki ott van, nak az egész életét. Hisz nem csak azok vagyunk, akik mert én soha nem tudok odakerülni! Az irigység az halá- most itt ülünk. Én egy hosszú valami vagyok, és úgy kez- los, annak még egy pillanat életereje sincs. Az irigység öl.
d˝odtem, hogy voltam sejt, magzat, csecsem˝o, serdül˝o, fi- Az ember megöli magát és a másikat is. Aki lel˝otte John atalember, most itt vagyok, aztán meg leszek öreg ember.
Ez vagyok én, és aki a szemembe néz, az láthatja ezt az lenni, de nem tudott, hát akkor a legkevesebb volt, hogy egészet. Hacsak nem védi magát, mert nem akarja látni elpusztította John Lennont. Ez az irigység.
ezt. Ha meglátjuk egymást egészünkben, a fogamzástól A féltékenységhez három ember kell. Ha nekem van a halálig, és ez a két pont mindenkinek megvan, akkor egy kapcsolatom valakivel, és azt a valakit látom valaki a szívünk könnyebben nyílik meg egymás felé, és többet mással, egy harmadikkal, és láthatóan jól érzik magukat, meg is teszünk egymásért, ahogy azt tenni kell.
akkor azt, amit itt érzek, az a féltékenység. A féltékeny- A valódi közösség úgy kezd˝odik, hogy ezt megérez- ségnek az a magja, hogy én kihagyva érzem magam va- zük egymásban. Ha ez nincs, akkor közösség sincs. A másik fontos dolog egy közösségben, hogy minden tagja nem szabad velük lenni. Mondjuk egy bulin látom a ba- legyen kész arra, hogy birkózzon az igazságért. Ahol ez rátn˝omet nevetni egy másik férfival, az a féltékenységnek nincs meg, az csak egy színpadi közösség. Ahogy van egy alacsony foka. De ha látom ˝oket egy hálószobába be- színpadi család, úgy van színpadi közösség is. Amikor menni és bezárkózni, akkor az egy magasabb foka a fél- úttör˝o voltam 1956 el˝ott, az egy nagyon hamis közösség tékenységnek. A gonoszság, az mindig a féltékenység, az volt, mert senki nem mondhatta meg az igazat. Fontos, hogy mindenki kimondhassa az igazat, amire gondol, és Mit lehet ezzel tenni, amikor szembetalálkozol ezek- akkor addig birkózunk, amíg mindketten rá nem jövünk egy olyan dologra, amit még egyikünk sem tudott a bir- Ha szembetalálkozom valakivel, aki ezeket érzi, akkor kózás el˝ott. E nélkül nincs valódi közösség.
És ha eszetekbe jut valami arról, hogy mi a szabadság, az igazság és a felel˝osség, akkor mondjátok el, hogy az nektek hogyan van. Talán Karinthy Frigyes mondta, hogy Nem valószín ˝u, hogy kér valamit. Csak a mohó kér, de amíg egyedül vagyok, ülök a szobában és írok, addig egy az se azt kéri, ami neki szükséges.
ember vagyok. De abban a pillanatban, amikor egy n˝o be- A teológiában nagyon érdekes kérdés, és erre min- lép a szobába, férfivá változom. Hát már ez is egy szabad- denki mást felel, hogy mit tesz a jó, amikor a gonosszal találkozik. Volt, aki azt mondta, hogy semmit nem tesz,hanem csak áll ott, mert bármit tenne, az is gonosz lenne.
Az embernek meg kell küzdenie az igazság fogalmá- És ha a jó nem akar gonosz lenni, akkor csak úgy ott áll, val is. Hogy mi igazságos és mi igazságtalan. Egyszer so- kat gondolkodtam azon, hogy mi a gonoszság, és az semegy olyan nagyon misztikus dolog. Szerintem csak három Hogyan lehet úgy adni, hogy nekem is maradjon? dologból áll. A gonoszság az mindig egyfajta kombináci- Az anya is addig szeret enni adni a csecsem˝ojének, ója három dolognak: a féltékenységnek, a mohóságnak és amíg nem harapja meg a mellét a kinöv˝o fogaival. A kér- az irigységnek. És err˝ol azért beszélek, mert amikor több dés az, hogy mennyit tud az ember adni anélkül, hogy ember akar valamit t˝olem, akkor nagyon hamar azon a neki ne fájjon, vagy hogy a testéb˝ol adjon, nem egy olyan- területen vagyunk, hogy mohóság, irigység és féltékeny- ból, ami többlet. A tejet a mellemb˝ol odaadom, de ne rágd ség. A mohóság nekem a legszimpatikusabb, mert az egy kicsit, legalábbis még az elején az életet szereti. Mert aki Ha az anyának megszületik a második, a harmadik, a mohó, az csak többet akar, többet és többet. Nem az op- negyedik gyereke, akkor valahol újjászületik? Vagy pedig timumot, hanem csak többet. Van egy blues szám, a címe „A több az jobb”, a mohóságról. Ez a mohóság bluesa.
Itt van az igazság kérdése. Nekem szerencsém volt, Viszont a rák, az a mohóság betegsége. Mert a ráksej- nem voltak testvéreim. Én err˝ol nem tudok, csak mások tek kapitalista sejtek, amik csak egyre nagyobbak akar- mesélnek err˝ol. De ha többen voltatok testvérek egy csa- nak lenni, többet és többet akarnak. Egyáltalán nem il- ládban, akkor biztos nagyon fontos volt az, hogy ami- leszkednek be a test közösségébe, egyáltalán nem érdekli kor volt valami, azt hogyan lehetett elosztani. Az igazság ˝oket a testnek az egészsége, hanem ˝ok csak többen akar- vagy az igazságtalanság, hogy ki a kedvenc, és kit utál- nak lenni, és több és több területet akarnak meghódítani.
Ez a mohóság. És a mohóság egy egyénnek a min˝osége.
Az etikával kapcsolatban még az jut eszembe, hogy Az irigységhez két ember kell. Annak az a lényege, amikor azon gondolkodtam, hogy mi az én etikám, a leg- hogy én nem akarok én lenni, én inkább te akarok lenni.
nehezebb probléma az volt, hogy elképzeltem magamat Tehát ha van meg˝orülés, akkor annak ez a jele. Aki nem a halálos ágyamon, egy pillanattal azel˝ott, hogy vége van akar önmaga lenni, az ˝orült. Mert mi más lehetnél? Mint az életemnek. És akkor azt mondják az emberr˝ol, hogy át ahogy a csizma az csizma, úgy te vagy te. És más nem le- tudja látni az egész életét. És nem lenne rettenetes, hogy hetsz, és nem is leszel, és ha azt akarod, hogy te ne legyél az élet utolsó pillanatában rájössz arra, hogy rossz eti- te, hanem valaki másvalaki légy, akkor te ˝orült vagy. Az kát öleltél magadhoz? Kétféleképpen is. El˝oször is rájössz arra, hogy sokkal több mindent tehettél volna az életben, tek hálás neki? Mit tudok tenni? Hát semmit nem tudok mint amit tettél, hogy milyen hülye voltál, hogy sok dol- O úgy gondolta, hogy kevésbé köpne az arcába, ha got nem tettél, mert azt hitted, hogy az nem morális. És megcsalja a férjét, mintha engem megöltek volna.
a másik is nagyon rossz lenne, hogy rájössz, mi mindent Ábrahámot arra kérte az Isten, hogy ölje meg az egyet- tettél, amit nem lett volna szabad. Nem könny ˝u kialakí- len fiát, Izsákot. Ábrahám azt mondta, hogy ezt meg tani az embernek az etikai rendszerét. Elfogadod apádtól, kell tenni, mert a rend, az olyan, hogy Isten a legmaga- elfogadod anyádtól, elfogadod a templomban, ki fogja sabb hang, annak mindig engedelmeskedni kell. Van egy neked megmondani, hogy milyen etikát ölelj magadhoz, olyan parancs is, hogy ne öld meg a fiadat, de ha a pa- hogy mi szerint élj? És mi van akkor, ha hibázol? Hogy rancs még magasabb helyr˝ol jön, akkor meg kell ölnöm.
Sokat gondolkodtam azon, hogy honnan tudta azt Áb- Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy a leg- rahám, hogy nem hallucinál. Hogy ˝o nem pszichotikus.
jobban úgy lehet kialakítani egy etikai rendszert, hogy az Mert honnan tudja az ember, hogy valóban az Isten be- ember nagyon odafigyel a fájdalmára. Mert mi más le- szél, nem valami gyilkos hang az elmében? Az egyik leg- hetne az útmutató, mint a saját fájdalmam? Ha egy bi- nehezebb etikai és morális probléma pszichológiailag is zonyos módon élek, és valamilyen helyzetben valahogy az, hogy honnan tudja az ember, hogy melyik parancs viselkedem, és utána rettenetesen rosszul fogom érezni a fontosabb. Mert amikor kártyázol, akkor van egy adu, magam, akkor azt nem fogom még egyszer csinálni. Mert ami üt mindent. Vannak olyan parancsok is, amik visznek azt mondom, hogy az egy hiba volt, és én így nem akarom magam érezni még egyszer. Ez nem biztos, hogy egy raci-onális folyamat, hogy ezen gondolkodni kell. Mert a gon-dolkodással mindent meg lehet magyarázni. Akármit csi-nálok, mindig meg tudom magyarázni, miért csinálom.
VOLT EGY LÁTOMÁSOM. Nem vagyok pszichotikus, de De az érzések mások. Ha valamit teszek, és utána ret- volt egy látomásom. Egy erd˝oben jártam, ez tényleg így tenetesen rosszul érzem magam, és ezért megfogadom, volt, és egy tisztásra értem. Gyönyör ˝u napsütés volt, és a hogy ezt többé nem teszem, akkor lehetséges, hogy va- tisztás kell˝os közepén láttam a Napot és az összes többi lahogy eljutok egy olyan etikai rendszerhez, ami majd bolygót is. Pontosan úgy, ahogy az iskolában szokták mu- vigyáz rám. Hogy különböz˝o helyzetekben úgy hatá- tatni, de itt nem volt semmilyen állvány, csak ott lebegtek, rozzak, hogy utána ne érezzem rosszul magam. Ez egy és minden ment szép csendesen. Ott volt a Szaturnusz a módja annak, hogy ezt hogyan kell csinálni.
gy ˝ur ˝uivel, és a többi bolygó is. És ahogy néztem ezt az 1943-ban, amikor a szüleimet és nagymamámat mind egészet, az Isten szólt hozzám. Azt mondta, hogy jó, hogy elszakították t˝olem, egy 20-21 éves katolikus n˝o fogadott jössz, mert egy pillanatra el kell mennem. Csak annyit ké- be Budapesten, mintha az ˝o fia lennék. A nagymamám rek t˝oled, hogy figyelj erre a mindenségre itt. Mindent küldött nekem Karácsonyra egy kis csomagot a gettóból.
tehetsz, csak ne vedd le róla a szemedet. Mindjárt jö- Egy nyilas követte azt az embert, aki hozta a csomagot.
vök vissza, megteszed-e ezt nekem, kérdezte. Mondtam, Aztán azt mondta a n˝onek, hogy tudom, maga bújtat egy hogy boldogan! És ahogy ott álltam és néztem, oldalról zsidó kisgyereket. Maga egy csinos n˝o, mondta neki, és egy meztelen n˝o jött felém. Lassan jött, rám nézett, ki- válasszon a között, hogy a szeret˝om lesz, vagy elviszem nyújtotta a kezét, és hozzám ért. Éreztem a b˝orét, és na- ezt a gyereket és Auswitzba küldjük. Majd reggel eljö- gyon jó volt. Odafordultam és megöleltem, de ˝o abban a vök, akkor mondja meg a választ. Ennek a n˝onek ez egy pillanatban elt ˝unt. És mire visszanéztem, a Föld összeüt- etikai dilemma volt. Én ezt akkor persze nem tudtam. És között a Marssal, minden füstölt és lángolt, és minden- amikor negyven évvel kés˝obb Budapesten voltam, talál- nek vége volt ott. És akkor hallottam a Jóisten hangját koztunk, és ˝o akkor beszélt nekem err˝ol. Szóval negyven megint, aki azt kérdezte, hogy mit csináltál? Mit tettél? évvel kés˝obb megtudtam, hogy aznap éjjel ˝o nem aludt.
Mit tettél, András? És az az érdekes, itt lép be a pszicho- Úgy gondolkozott, hogy az ˝o férje most munkatáborban lógia, mert eddig ez csak etika volt, hogy elpirultam. A van, és ott van a saját fia és én is. Két kisfiúval volt férfi lábujjamtól jött felfelé, és teljesen elárasztott a szégyen.
nélkül. Azt gondolta, hogy bármit is választ, még sokat Nem b ˝untudat volt, hanem szégyen. És err˝ol érdemes el- kell élni, miel˝ott meghal, és még sokszor kell a tükörbe gondolkodni, mert ha ez nem csak nálam van így, hanem néznie. És úgy akart választani, hogy amikor a tükörbe másoknál is, akkor ez arra utal, hogy a szégyenérzetet az néz, akkor ne kelljen az arcába köpnie. Úgy akart vá- kelti, amikor valaki úgy érzi, hogy két parancs közül a lasztani, hogy tisztelhesse magát ez után is. Ami érdekes, rosszabbikat választotta. Tehát nem tud jó lenni.
mert valaki azt mondta, hogy manapság a gonoszt, a go- Pszichodinamikailag ezt a történetet sokféle módon le- noszságot nem tudjuk elkerülni. Minél jobban kerüljük a hetne magyarázni, ezt rátok bízom. De egyféleképpen ez gonoszt, az annál inkább megtalál minket. Tehát csak egy arra is utal, és ezt pár évvel kés˝obb értettem meg, hogy probléma van, hogy amikor a gonosz jön, hogyan viselke- nemcsak én voltam hibás. Mert ha az Isten mindenható, dünk. Úgy, ha netán túléljük ezt a találkozást a gonosszal, akkor ˝o tudta, hogy én csak egy gyarló férfi vagyok, aki, akkor ne utáljuk meg magunkat. A legrosszabb találko- ha egy meztelen n˝o jön felé balról, akkor azt megöleli.
zás a gonosszal az, hogy ha rosszul viselkedünk, akkor Ha az Isten tudta ezt, akkor miért bízta rám az egész utáljuk magunkat utána. A n˝o azt választotta, hisz látjá- Naprendszer jöv˝ojét? Pedig tudtam, ha ellenállok ennek tok, hogy mit választott, mert most itt vagyok, hogy a sze- a kísértésnek, akkor minden rendben lett volna. Az Isten ret˝oje lett annak a nyilasnak. Az anyátokat kérdezzétek talán meg is ölel, és minden rendben van. De talán pró- meg, hogy legyek-e hálás ennek a n˝onek? Hogyan lehe- bára akart tenni. De nekem ez inkább azt bizonyítja, hogy az Isten egy rettenetes valaki, aki kínoz. ˝ a szempontból, mert még mindig megengedi másoknak, tes Isten, ha így tesz próbára valakit. Miért kell engem hogy siettessék. A másik jó dolog az volt, hogy elhatároz- próbára tenni? És most már nem a vallásról beszélek, ha- tam, hogy ha bárki úgy beszél majd hozzám, mintha meg nem a szül˝okr˝ol. Mert pszichodinamikai szinten az Isten akarna szégyeníteni, akkor én csak úgy otthagyom azt.
az apám. Vissza kellett gondolnom a saját életemre, hogy Azt mondom neki, hogy menjen a fenébe, velem ezt nem mikor várt el valamit az apám t˝olem, amit nem lett volna teheti. Mert amikor az ember feln˝o, akkor nem kell, hogy neki szabad. Mert okosabbnak kellett volna lennie, hogy türelmes legyen senki iránt, aki megpróbálja megszégye- tudja, hogy én csak egy pici gyerek vagyok, akit˝ol nem níteni. És nagyon könnyen megy a megszégyenítés. Egy- lehet olyan dolgot elvárni, amit csak egy nagyobb gyerek szer pár évvel ezel˝ott pályáztam egy állásra. Öt pszicho- tud teljesíteni. Itt hülyék a szül˝ok. Arról beszélek, hogy a lógus ült velem szemben egy asztalnál, és kérdéseket tet- szégyenérzetnek az a kezdete, amikor egy szül˝o, egy ta- tek fel nekem. Az egyik azt kérdezte, hogy ismerem-e en- nár, egy feln˝ott többet vár el egy gyerekt˝ol, mint amit a nek és ennek az embernek a könyveit, olvastam-e azokat.
gyerek teljesíteni tud. Pl. hogy ne pisilj be, hogy ne ka- Mondtam, hogy nem. Akkor azt mondta, hogy egy ilyen kálj be, amikor a gyerek még azt sem tudja, hol vannak pozícióra pályázok, és nem olvastam ezeket a könyveket.
azok az izmok, amelyekkel ezt kontrollálni lehet. A gye- És akkor azt mondtam neki, hogy menjen a fenébe, és ott rek nem tudja, hogy az apja és az anyja hülye. A gyerek

Source: http://www.koosfoto.hu/text/feldmar_az_elmenyek_szabadsaga.pdf

fmv.usamvcluj.ro

No.__________of _________ USAMV form 0414040109 SUBJECT OUTLINE 1. Information on the programme University of Agricultural Sciences and Veterinary Med cine of Cluj-NapocaBachelor and Master (unitary study programme) 2. Information on the discipline 2.3. Seminar/ laboratory/ project coordinator 3. Total estimated time (teaching hours per semester) 3.1. Hours pe r week – full time

Microsoft word - april nl - complete

A publication of Pikes Peak Citizens for Life LifeLine April 2012 “Preventative Care?” $1.00 Abortion Payment The “birth control” pill – along with all its The Dept of Health and Human Services (HHS) injectable and implantable counterparts – IS has issued a “final” rule regarding the establish-ment of the state health care exchanges required und

Copyright © 2018 Medical Abstracts