Climate change klient 5/8

Zadbaj o dobry klimat
dla swoich inwestycji
Inwestuj i zyskuj
Inwestycyjne ubezpieczenie na ˝ycie to:
◆ Mo˝liwoÊç udzia∏u w zyskach z inwestycji na Êwiatowych rynkach kapita∏owych, a na koniec okresu ubezpieczenia - gwarancja 100% zainwestowanego kapita∏u ◆ Mo˝liwoÊç otrzymania zysku z inwestycji – tzw. PREMII, która jest zwolniona z podatku ◆ Innowacyjne po∏àczenie bezpieczeƒstwa inwestycji z mo˝liwoÊcià osiàgni´cia zysku wy˝szego ◆ Ochrona ubezpieczeniowa◆ Brak ryzyka walutowego (zysk w PLN) Inwestycyjne ubezpieczenie na ˝ycie oferowane jest w subskrypcjach.
◆ Mo˝liwoÊç osiàgni´cia wysokiego zysku powiàzanego z zachowaniem spó∏ek, których dzia∏alnoÊç zwiàzana jest z ∏agodzeniem i ograniczaniem skutków zmian klimatycznych ◆ Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej – 3 lata◆ WysokoÊç PREMII, którà otrzymuje Klient w dniu zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej, zale˝y od zachowania Indeksu ECPI Cimate Change ◆ WysokoÊç Sk∏adki jest wielokrotnoÊcià 1000 PLN (min. 5000 PLN) Ocieplenie klimatu - co to jest?
◆ Ocieplenie klimatu oraz zmiana klimatu charakteryzujà si´ przede wszystkim wzrostem Êredniej ◆ Uwa˝a si´, ˝e znaczny wp∏yw na wzrost temperatury majà naturalne zjawiska oraz dzia∏alnoÊç ludzi◆ BezpoÊrednià przyczynà wzrostu temperatury na Êwiecie jest wzrost emisji gazów cieplarnianych - ciep∏o s∏oneczne odbite od powierzchni Ziemi ucieka do atmosfery - niektóre gazy atmosferyczne (para wodna, CO oraz inne gazy) zatrzymujà to ciep∏o podobnie do Êcian/dachów szklarni ◆ Wiele z tych gazów jest niezb´dnych do ˝ycia, poniewa˝ bez nich ciep∏o ulotni∏oby si´ z atmosfery do przestrzeni kosmicznej i obni˝y∏oby temperatur´ na Ziemi ◆ JeÊli efekt cieplarniany przybierze na sile, warunki ˝ycia na Ziemi dla ludzi, zwierzàt oraz roÊlin Ocieplenie klimatu - fakty
◆ Pi´ç rekordowo ciep∏ych lat na Ziemi od 1890 roku to: 1998, 2002, 2003, 2004, 2005 Ârednia temperatura wzros∏a w tym czasie o 0,8ºC ◆ Ârednia temperatura na Alasce, w zachodniej Kanadzie oraz we wschodniej Rosji wzrasta∏a 2-krotnie szybciej ni˝ Êrednia Êwiatowa ◆ Âwiatowa Organizacja Meteorologiczna (WMO - World Meteorological Organization) oceni∏a, ˝e lata 90. by∏y najgor´tszà dekadà w historii ◆ XX wiek by∏ najgor´tszym stuleciem od 1000 lat Ocieplenie klimatu - przysz∏oÊç
- naukowcy uwa˝ajà, ˝e przyczynà obecnych i przysz∏ych zmian warunków pogodowych na Êwiecie jest w∏aÊnie ocieplanie si´ klimatu, które sprawia ˝e • wyd∏u˝ajà si´ pory deszczowe oraz pory suche • Europie Pó∏nocnej grozi znaczne ozi´bienie klimatu, je˝eli zmiana klimatu b´dzie • lodowce w Himalajach mogà si´ cofnàç, co spowoduje brak wody w perspektywie ◆ W lipcu 2003 roku WMO og∏osi∏a na podstawie badaƒ naukowych, ˝e jeÊli temperatura na Êwiecie b´dzie wzrasta∏a w obecnym tempie, to liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych Ocieplenie klimatu - przysz∏oÊç
- ocieplenie klimatu b´dzie prowadzi∏o do zmniejszenia warstwy ozonowej • warstwa ozonowa chroni Ziemi´ przed nadmiernym promieniowaniem UV • wraz ze wzrostem temperatury blisko powierzchni Ziemi spadnie temperatura warstwy ozonowej, co doprowadzi do znacznego spowolnienia tempa jej odbudowy • warstwa ozonowa s∏abnie w bardzo szybkim tempie równie˝ nad ko∏em podbiegunowym pó∏nocnym • naukowcy oszacowali, ˝e dziura ozonowa nad Antarktykà ma obecnie rozmiar 3-krotnie wi´kszy • w 2000 roku dziura ozonowa po raz pierwszy rozszerzy∏a si´ na obszary miejskie ◆ Zwi´kszanie emisji CO i innych gazów poprzez spalanie paliw konwencjonalnych (w´giel, ropa naftowa, gaz ziemny) ◆ Industrializacja - zmniejszanie powierzchni zielonych i urbanizacja Ocieplenie klimatu - fakty i prognozy
◆ Wskaêniki wydajnoÊci/wykorzystania energii ◆ Wzrasta liczba susz oraz burz tropikalnych◆ Âredni poziom morza mo˝e wzrosnàç nawet o 7 m, co by spowodowa∏o zalewanie ogromnych po∏aci làdu na ca∏ym Êwiecie ◆ Ponad milion gatunków roÊlin i zwierzàt do zrobienia w kwestii oszcz´dnoÊci energii Ocieplenie klimatu - E. Capital Partners
◆ E. Capital Partners specjalizuje si´ w analizie sektorów ESG – Environmental, Social, Governance (Êrodowiskowy, socjalny, zarzàdzanie procesami i systemami, ∏ad korporacyjny) ◆ specjaliÊci z ECPI wspó∏pracujà z wiodàcymi bankami inwestycyjnymi oraz zarzàdzajàcymi aktywami w zakresie optymalnego doboru produktów inwestycyjnych ◆ ECPI dzia∏a w tzw. sektorze SRI – Socially Responsible Investments – Inwestycje Spo∏ecznie ◆ na tej podstawie ECPI konstruuje swoje indeksy Ocieplenie klimatu – Indeks ECPI
E. Capital Partners Indices (ECPI) jest wiodàcym doradcà biznesowym w zakresie SRI (Sustainable and Responsible Investments) i zarzàdza aktywami o wartoÊci 6 mld EUR ECPI wybiera te spó∏ki/sektory, w których wyst´puje zale˝noÊç mi´dzy zmianami klimatycznymi a kosztami i przychodami. W wyniku tego podejÊcia ECPI wybra∏o sektory, w których ten wp∏yw jest najwi´kszy.
Wybrane sektory to Budownictwo oraz Zaawansowane Materia∏y, WydajnoÊç Energetyczna, Energia Odnawialna i Alternatywna, Transport, Finanse,
Administracja Odpadami, Oczyszczanie Wody, Sektor U˝ytecznoÊci Publicznej
Oparty na wra˝liwoÊci sektora na zmian´ kosztów i przychodów w zale˝noÊci od zmian klimatycznych: • Dodatkowy obrót na nowych lub bie˝àcych produktach • Oczekiwane przysz∏e obroty wynikajàce z przewagi konkurencyjnej • Oczekiwane ni˝sze koszty wynikajàce z przygotowania na ewentualne zmiany regulacyjne i/lub zachowania klientów Âredni wolumen obrotu (6 m-cy) > 10 mln EUR s∏u˝y do wybierania spó∏ek zarówno korzystajàcych z sektorów wra˝liwych na zmiany klimatu, jak i majàcych najwi´kszà wartoÊç niematerialnà w zakresie Spó∏ki z min. 30% filtrem zgodnoÊci dot. Metody Alfa w 12-miesi´cznym okresie sà wy∏àczane z populacji.
5 spó∏ek w kolejnoÊci malejàcej kapitalizacji.
Ocieplenie klimatu – wp∏yw na business
◆ G∏ówne czynniki klimatyczne i ich wp∏yw na sektory przemys∏owe Wi´kszy popyt
Inne czynniki
Nowe przepisy
Nowe zachowania ludzi
Popyt na nowe produkty
na obecne produkty
zwi´kszajàce popyt
Energia odnawialna
i alternatywna
Uzdatnianie wody
WydajnoÊç
energetyczna
Transport
Utylizacja Êmieci
Zielone budynki/
materia∏y budowlane
U˝ytecznoÊç
publiczna
Ocieplenie klimatu – Indeks ECPI
Historyczne notowania Indeksu
MSCI World index - odwzorowuje koniunktur´ ca∏ego Êwiatowego rynku akcji UWAGA! Historyczne notowania Indeksu nie sà gwarancjà przysz∏ych notowaƒ.
Sposób obliczania PREMII
Po zakoƒczeniu ochrony ubezpieczeniowej Klientowi zostanie wyp∏acona suma ubezpieczenia ◆ WartoÊç Indeksu ECPI Climate Change b´dzie wyliczana na podstawie 12 dni obserwacji ◆ Na podstawie wartoÊci Indeksu z 12 dni obserwacji poziomów odniesienia zostanie obliczona Êrednia stopa wzrostu wartoÊci Indeksu wzgl´dem jego wartoÊci w dniu 4-07-2008 r.
◆ Ârednia stopa wzrostu wartoÊci Indeksu wzgl´dem jego wartoÊci w dniu 4-07-2008 r., wa˝ona wspó∏czynnikiem udzia∏u w zysku, b´dzie stanowi∏a wyp∏aconà Klientowi PREMI¢ ◆ Wspó∏czynnik udzia∏u w zysku netto (partycypacja we wzroÊcie wartoÊci Indeksu) wynosi 80%,
co odpowiada∏oby wspó∏czynnikowi udzia∏u w zysku 98,8% z uwzgl´dnieniem podatku
KorzyÊci dla Klienta
◆ Innowacyjne rozwiàzanie ∏àczàce inwestycj´ z ochronà ubezpieczeniowà◆ Udzia∏ we wzroÊcie Indeksu ECPI Climate Change, skupiajàcego 40 spó∏ek dzia∏ajàcych w sektorach odnoszàcych korzyÊci ze zmian klimatycznych ◆ Brak op∏at za nabycie produktu◆ Optymalizacja podatkowa – PREMIA otrzymana po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia jest zwolniona z podatku – suma ubezpieczenia wyp∏acona uposa˝onym jest zwolniona z podatku spadkowego (Êwiadczenie nie jest zaliczane do masy spadkowej) ◆ Przejrzyste i proste zasady – gwarancja ochrony kapita∏u i ochrona ˝ycia bez koniecznoÊci ◆ Mo˝liwoÊç wskazania osób uposa˝onych na wypadek Êmierci Ubezpieczonego O czym Klient powinien pami´taç
◆ Ograniczona p∏ynnoÊç Êrodków w okresie trwania produktu – wycofanie Deklaracji przystàpienia w okresie subskrypcji nie wià˝e si´ z koniecznoÊcià – wczeÊniejsze wycofanie Êrodków w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej b´dzie zwiàzane z koniecznoÊcià poniesienia op∏aty likwidacyjnej PREMIA nie jest gwarantowana, ale uzale˝niona od wzrostu wartoÊci Indeksu ◆ Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ pierwszego dnia roboczego po up∏ywie okresu subskrypcji.
Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà jest: – przyj´cie przez Klienta Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – podpisanie przez Klienta Deklaracji przystàpienia do Umowy ubezpieczenia Wa˝ne informacje
◆ Inwestycyjne ubezpieczenie na ˝ycie ,,Zmiany klimatyczne” jest dost´pne dla osób w wieku od 18 do 79 lat posiadajàcych Konto Osobiste Citibank.
◆ Istnieje ryzyko nieosiàgni´cia potencjalnych zysków z ubezpieczenia. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Zak∏ad Ubezpieczeƒ nalicza Op∏at´ likwidacyjnà, która wynosi 0,55% i pobierana jest od iloczynu sk∏adki, ceny obligacji oraz liczby pe∏nych miesi´cy pozosta∏ych do koƒca Okresu ochrony. Minimalna op∏ata likwidacyjna ◆ Ostateczna WartoÊç Wykupu zale˝y od przepisów prawa obowiàzujàcych na dzieƒ wyliczenia WartoÊci Wykupu, w szczególnoÊci w zakresie przepisów dotyczàcych opodatkowania.
◆ Dotychczasowe wyniki Indeksu nie stanowià gwarancji osiàgni´cia takich samych wyników w przysz∏oÊci.
◆ Ârodki alokowane w ramach Inwestycyjnego ubezpieczenia na ˝ycie oferowanego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ – MetLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. nie stanowià depozytu bankowego. Nie sà one równie˝ zobowiàzaniem ani nie sà gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. lub jakikolwiek inny podmiot zale˝ny od lub stowarzyszony z Citigroup Inc. Inwestycyjne Ubezpieczenie na ˝ycie nie jest gwarantowane przez Skarb Paƒstwa ani jakiekolwiek instytucje rzàdowe.
Wa˝ne informacje cd.
◆ Wyp∏ata Âwiadczenia ubezpieczeniowego w wysokoÊci okreÊlonej w Certyfikacie ubezpieczenia jest gwarantowana przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A.
◆ Inwestycyjne ubezpieczenie na ˝ycie zosta∏o przygotowane we wspó∏pracy Banku Handlowego w Warszawie S.A.
z MetLife Towarzystwem Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. z siedzibà w Warszawie. Szczegó∏owe zasady, na jakich oferowane jest Inwestycyjne ubezpieczenie na ˝ycie, sà opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
◆ MetLife Towarzystwo Ubezpieczeƒ na ˚ycie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Pu∏awska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowane przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. 0000060863; NIP 796-24-18-746; wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego wynosi 50 000 000 z∏otych, kapita∏ zosta∏ w pe∏ni op∏acony.
◆ Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego wynosi 522 638 400 z∏otych, kapita∏ zosta∏ w pe∏ni op∏acony.
Niniejszy materia∏ reklamowy zosta∏ wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi´biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego wynosi 522 638 400 z∏otych, kapita∏ zosta∏ w pe∏ni op∏acony.
Cit Handlowy, Citibank, CitiPhone oraz znak graficzny Citi sà zastrze˝onymi znakami towarowymi nale˝àcymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Source: http://www.online.citibank.pl/retail/files/citiblue/ubezpieczenia/Climate%20change%20klient%205-8.pdf

(microsoft word - \321\322\346\343\345 \344\345\307\355\355.doc)

(z)-4-bromo-2-((naphthalene-1-ylimino) methyl) phenolDispersive liquid-liquid microextraction followed by high-performance liquid chromatography as an efficient and sensitive technique for the simultaneous determination of alprazolam, oxazepam and diazepam Ultrasound-Assisted Emulsification Microextraction Of Oxazepam, Alprazolam And Diazepam From Urine Samples Followed By Quantification

Uniform policy

Thomas Carr College Medication Policy Date of approval: Date of review: To be reviewed by: College Nurse, Director of Student Services To be ratified by: Medication Policy Policy Statement Thomas Carr College is committed to the provision of medication needs to promote the wellbeing of all students. No student is to be in possession of any med

Copyright © 2018 Medical Abstracts